Hotărârea nr. 548/2020

Hotărârea 548/2020 - Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

I        CLUJ-NAPOCA

g

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii - latura nordică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii - latura nordică - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356774/1/27.07.2020, conex cu nr. 272998/1/10.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356892 din 27.07.2020, conex cu nr. 273107 din 10.06.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii - latura nordică, beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 686 din 24.07.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 849 din 2.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii - latura nordică, beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L pe un teren proprietate privată; Documentația reglementează:

 • - U.T.R -Emml - Activități economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii.

 • - funcțiunea predominantă: Structură funcțională dedicată activităților economice -industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc., desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice;

 • - regim de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă'.

(S)+P+l pentru hale modulare, Hmax.= 10 m;

(l-3S)+P+4 pentru clădirile dedicate funcțiunilor complementare, Hmax. =21 m;

 • - indicii urbanistici'. P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament: lOm față de B-dul Muncii regularizat la 35 m, profil II.B;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: 4,5 m;

 • - retragere minimă față de limita posterioară: 6 m, cu respectarea distanței de 22,53 m față de axul liniei LEA 400kV Gadalin - Cluj-Est, conform anexei la aviz C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr. 8496 din 10.09.2018;

 • - circulațiile, accesele: accesul auto și pietonale se realizează din B-dul Muncii;

 • - staționarea autovehiculelor, se va organiza în interiorul parcelei;

 • - echipare tehnico-edilitară: prezentă la b-dul Muncii;

 • - limită U.T.R.- limita dintre U.T.R. Emml și U.T.R. Vpr s-a stabilit în baza avizului C.N.T.E.E Transelectrica S.A. nr. 8496 din 10.09.2018.

Reglementările stabilite prin P.U.Z. nu se aplică parcelelor cu nr. cad. 254814, nr. cad. 1388, nr. cad. 251042, nr. cad. 257114.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1 iar planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr.. 548 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

PUZ B-dul Muncii, mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

UTR Emml - Zonă de activități economice dedicată întreprinderilor mici și mijlocii. Bulevardul Muncii, front nordic,

SECȚIUNEA 1

 • A, CARACTERUL ZONEI

Spații destinate dezvoltării de structuri urbane specifice activităților economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii (dezvoltări greenfield). Clădirile modulare de tip hală, grupate de regulă în ansambluri dedicate, coerente și unitare, adăpostesc un număr variabil de unități economice și includ spațiile de producție și depozitare, administrative, de desfacere, prezentare etc. Zona este edificată în proporție de 50%, spațiile rămase libere suscitând un interes ridicat din partea operatorilor economici.

 • B. SERVITUȚI

Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în PUG - planșa 3,2. „Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință" și în RLU - Cap. 2-Terenuri și Zone cu Regim Special și Cap. 3 - Condiții Generale Privitoare la Construcții.

Servituți de utilitate publică:

Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituțile așa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planșa 3.2. „Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință").

Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică sau pentru lucrări ce țin de alimentarea sau transportul energiei, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.

Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.

în cazul terenurilor ocupate de imobile reprezentând elemente de infrastructură energetică (posturi de transformare, stații de reglare presiune gaz, stâlpi de înaltă și medie tensiune, etc), aflate în proprietatea furnizorilor sau transportatorilor de energie sau asupra cărora sunt instituite servituți conform Legii 123 / 2012 și grevate de servituți de utilitate publicăconform HCL 493/2014, dezmembrarea se va face în baza unor studii de specialitate întocmite și avizate conform legii, fără ca acestă dezmembrare să condiționeze emiterea de autorizații de construire pentru parcela inițială.

Cu excepția situației de la alinieatul precedent, suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

SECȚIUNEA 2- UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1.UTILIZĂRI ADMISE

cvasilndustriale, manufacturiere, servicii i<ouri sau altele.Structură funcțională dedicată activităților economic etc, desfășurate de întreprinderi mici șl mijlocii înXîă<îirilcfeJJ

 • 1) producție industrială / cvasiindustrială / manufacturieră și activități complementare -administrative, de depozitare, de desfacere, de prezentare și comercializare, etc - direct legate de funcțiunea de teză;

 • 2) servicii de tip industrial sau cvasîîndustrial, manufacturier, comercial;

 • 3) activități compJamensrg / de susținere a profilului funcțional al zonei - administrative, comerciale, sociale, de sărrfesEț se cazare, de expunere și promovare.

 • 4) comerț en-grcs, :xî~erț cu materiale de construcții, parc de activități; service auto, spălătorie auto, stație de carbtrs-ț ș ■servirii.

 • 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CTJ-XEXpONÂRI

Activități complementara / te szsțfeere a profilului funcțional al zonei - administrative, comerciale, sociale, de expunere și promovare.

Elemente aferente infrastructuri; tehnico-ediiitare.

Parcaje și garaje publice seu private supraterane în clădiri dedicate și spații anexe acestora, cu condiția ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Locuire de orice tip.

Depozitare de deșeuri industriale, tehnologice etc, în afara spațiilor special amenajate conform normelor de protecția mediului în vigoare.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarlcet (big box), mall etc.

Garaje în clădiri provizorii.

Construcții provizorii de orice natură.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI.

Se consideră construitele cartelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • (a) vor avea front la stradă

 • (b) lungimea frontului faszadâ va fi mai mare sau egală cu 30 m

 • (c) adâncimea va fi mai marș sau egală cu frontul la stradă

 • (d) suprafața va fi mai ratare sas agată cu 3000 mp

Prin excepție, în cazul parresetar « înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus se va elabora un P.U.D, prm rara seva evidenția modalitatea de mobilare a parcelei.

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage față de aliniament Ia minimum 10 m. Elementele de afișaj, firmele, panourile de orientare sau publicitare se pot amplasa cu o retragere de minim 3 metri față de aliniament.

Construcțiile ce țin de infrastructură energetică se vor amplasa la limita de proprietate, conform legislației specifice.

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Construcțiile se vor amplasa în regim izolat.

Retragerea clădirilor față de cel puțin o limită laterală a parcelei va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,5 m. Se permite amplasarea clădirilor la o retragere de 2 metri față de o singură lîmtă laterală.

Retragerea clădirilor față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

 • 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

In cazul amplasări pe aceeași parcelă a două sau mai multe corpuri de clădire, distanța dintre acestea se va stabilii în funcție de necesitățile tehnologice, acestea putându-se alipi.

 • 8. CIRCULAȚII Șl ACCESE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități adecvate de acces la drumurile publice.

Acesele carosabile vor avea lățimea de maxim 9 metri.

în interiorul incintelor circulațiile se vor realiza conform necesităților tehnologice și cu respectarea prevederilor privind siguranța în exploatare și cu asigurarea acceselor pentru mijloacele de stingere a incendiilor, conform normelor legale în vigoare.

Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

Se recomandă ca acesele pietonale în clădiri se vor face direct, fără trepte sau praguri, conform Art.26, alin.3 din HG 525/1996, în afara cazurilor în care necesitățile tenhnologice / constructive nu prevăd altfel.

 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR Șl A ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT INDIVIDUAL

Pentru staționarea autovehiculelor personalului / cilenților (vizitatorilor) se vor organiza, de regulă, platforme de parcare la sol în cadrul incintei / parcelei.

Parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje / parcaje multietajate) pentru mai multe incinte / ansambluri.

Se interzice staționarea autovehiculelor pe domeniul public.

Necesarul de parcaje se va stabili în conformități cltAhexa Zi Re’guHimentului de urbanism aferent PUG.

Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele / imobil, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

 • 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru clădirile curente - hale modulare - înălțimea la cornișă nu va depăși 10 m, respecte». '=șn de înălțime de (S)+P+l.

Pentru clădirile dedicate funcțiunilor complementare, înălțimea maximă ia cornișă nu vz eesăș. 21m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+4.

Se admit nivele parțiale.(supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cor

 • 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu ccis&wsne funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul șj pasajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, valumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Regulamentul privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Ouj Napoca,

 • 12, CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Toate construcțiile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale. Este interzisă eliberarea de atestate ale edificării construcției pentru construcții care nu sunt branșate la toate utilitățile sau sunt branșate prin branșamente provizorii pentru organizarea de șantier.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri / împrejmuiri.

Fiecare incintă / parcelă va dispune de spații adecvate, destinate colectării deșeurilor menajere, ca și a celor rezultate din activitatea specifică.

 • 13. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele / incinte, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa mănșmum 10% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele avânri o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

 • 14. ÎMPREJMUIRI împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac, împrejmuirile se vor armoniza stilistic cu arhitectura clădirilor.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 60%.

 • 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1,2.