Hotărârea nr. 547/2020

Hotărârea 547/2020 - Aprobarea P.U.D. – construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ, P+E, str. Platanilor nr. 18; beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D - construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E, str. Platanilor nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D - construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E, str. Platanilor nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356463/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356684/27.07.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea documentației P.U.D. - construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E, stțPlatanilor nr. 18, beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 137 din 27.05.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -          Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire depozit de legume-fructe și sediu

administrativ P+E, str.Platanilor nr. 18, beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L., pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 314572.

Documentația reglementează:

  • - retragerea mimimă față de limita laterală nordică: 3 m;

  • - amplasarea față de limita laterală sudică: 15.60 m;

  • - retragerea mimină față de limita posterioare: 6 m;

  • - accesele auto și pietonal: din str. Platanilor;

  • - staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Platanilor.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Platanilor va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlu de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Platanilor, până la recepția investiției.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 547 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)