Hotărârea nr. 546/2020

Hotărârea 546/2020 - Aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31; beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356629/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356761 din 27.07.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1233 din 23.12.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 1079/Z/2.12.20192 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia, pe o parcelă de teren proprietate privată cu nr. cad. 269311;

Prin P.U.D. se propune desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte în regim de construire închis și amenajări exterioare (spațiu verde, platformă parcare sub taluz, suprafețe dalate) astfel:

  • - clădirea va fi amplasată adiacent limitei laterale vestice, pe o adâncime de 18 m de la aliniament și adiacent limitei laterale estice, pe o adâncime de 29,25 m de la aliniament;

  • - retragerea minimă față de limita posterioară: 8 m;

  • - accesele auto și cel pietonal: din str. Clinicilor;

  • - staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la sol și subsol;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Clinicilor.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării str. Clinicilor la profilul prevăzut prin RU.G. (38 m) va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă (cf. art. 15 și 16 din Regulament aferent U.T.R ZCPM2). Aceasta va fi realizată la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Clinicilor, până la recepția investiției. Suprafața de referință pentru calculul RO.T. și C.U.T va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

Planșa A04 Plan reglementări urbanistice se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. — Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 546 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

:77HEH»MMKian.a»ncan'.’ ■ •ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE IMOBILE EXISTENTE, ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU St ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, RACORDURI Sf BRANȘAMENTE LA UTlLITATI, OPERAȚIUNI NOTARIALE DEZMEMBRARE PENTRU SERVITUTI OE UTILITATE PUBLICA


f»ROFFIETAl


ZCP M1


P+2


P+1


LEGENDA


Limita de proprietate amplasament


Urnita de proprietate parcele vecina


Servitute publica conform PUG - Cluj Napoca


Cluj-Napoca. str. Clinicibr. nr. 31, jud. Cluj


Servitute publica propusa spre dezmembrare


Beneficiar Eogos Dan si Bogos Gabricla-Anca-Felicia


SUPRAFAȚAPROPUSA SPRE

■DEZMEMBRARE IN VEDEREA REALIZĂRII:


L-xtiâS C.F. nr. 269311

teren : Srif)feN= 585 mp nr. C3d: 269311

constructiv C1 - nr.cad: 269311^1 - construcții de locuințe

canstrudio C2 - nr. cad: 269311-C2 - construcții anexa


St^felip^or L ’.s • ă


rond construit existent


Circulatii pietonale existente, stf. Clinicilor


Circulații auto existente, str. Clini clțor


Zona edificablla


EZZ]


LTTR : ZCP M2

P.O.T. =


Imobil propus S+P+2*R


= 1.& AOC/mp. leren


Regim do Inallime „«eni: P

S coMsr«uir.t lxisfenta

s COMFFRUI TA DESf ACURATA EXISTENTA


= 165 mp

= 165 mp


[mobil propus str. Clinicilor, nr. 29 - face obiectul unei alte documentații pentru obținerea autorizației ce construire Coniuf subsol imobil propus


Parcari aferente spațiu comercial


, = 28.20%

= O J20 ADC/ mp. teren


Circulatii auto propuse


s usni*iAreRCH

s PROPUSA PENTRU OZZMEXQRARe

PLNtR J MEAsjZAREA SERVITUTI PUBLICE

S <if«> ^urA.1F7MH.'BHARE

S OS CALCUL POT. CUT jSUPRAFATA ALT1ALA * ftS' SUPAA>XrAOK^«M5:lATAj

S CONSTRUITA PHOPJ5A

S GO».3Tn'jrAOÎSFAB J-U"A>KOt>U5*

S SPATII VERZI =E SCL NAIWl PROPUSA


= 585 mp


= 38.05 mp

= 546.95 mp


= 604.02 mp

= 326.18 mp (54.00%)

= 1087.25 mp (1.8abc=™-)

= 109.40 mp (20%)


DIAC ANCA4.1AR1A dornici str C'.>nuJiloGr.r.27. CI-4 Napoca, pțLw-W


Spatii verzi propuse


Acces pietonal locuire


Acces pielonal funcțiuni de Interes public


Acces auro


Regim de înălțime

H comis» pi^t: H maxim piu,ta:


S+P+2+R 1130 tn 16.00 m


BOGOS DAN Si SOtb BOGOS GABRIELA

ANCA FEUC1A g!r. Clinicilor, nr. 31 Sț^n- ĂG5 mpNr. spatii conicrt/servicii propuse =1 (S-u.      = 105 mp)

Nr. apartamente propuse = 9


Nr. TOTALIocurl dc parcare auto necesare = 12

Nr. locuri de parcara auto COMERT/SERVICil

- 3 (lloc/35 mp S.u. vanzare) auto necesare LOCUIRE

= 9 (llnc/ap. cu A^dOD rr?)


BOGOS DAN si soția

BOGOS GABRIELAANCA FEUCIA s:r. Clinicilor, nr. 2S

Sr£H£H=679 mp

C.F. nr, 315968 nr, cad. 316969 - face obiectul unei atle documentat!! pentru obținerea autorizației de construire


ÎIZAHS


retragera fata de limita posterfoara H/2, minim <5 m


Vl| Ar ap. 12. Cluj Napoca, jud. CLUJ


.POP'


Șef Proiect


jxfcoonws» raateCTWwtw HOTOMfiiiniA


PROFIL STRADAL PROPUS.

scara 1;260


.Calculul suprafeței

Mur». Cîjj-?iurpoca. Mr.QlirwHpr, nr. 31


X(m)


_5B5988.522


.565909,536


_5l^4.?.r


565956,024

535953,509

565957,739


391401.229


351422.59?

551407,574.

3=1406,754

3314OT.140

381405410...


lusglrn Liiuri(m} ' -15,13

...40,87

1S.C2


®4jrof?î«.taw_______________

Suprafața propusa spre dezmembrare ______per.'.re re&faa»E3 seMtaill pubfcc ........................ Suprafeîa ccnslruila                    165 mp     28.20%

S-pratdla txnalrulla desfasurala        165 mp

_____SujXcifala cens, desf. fura subsol__________________________


EXISTENT

PROPUS

i.ȘHSmp

iao%Ni

585 mg

1DD%

30.05 mp 64î0%


ItACailDUia U BHAMMMLNttt LA UIIIK*«L MCnATiuia ndtarulx aczuus«ahe.

fWTOMwnuțțM

Bcnoflctor

BOSOS 9A*J.

UCaoS eAORIELA-AMCX-FEUCIA

Cliij-Nnpcca. SV. țJ’iM gha Sen. rr. i.Ș. JjI


638951.881 _ 391402.709..


ș~555rnp


Supraiala circulații aulolpatenato Șuprabua verz p» sol naîural (nsllime maxLna iiiallime la ccmi&a


326.16 rtiS 55.76% 1 498.45 mp

1 $87.2â51B________

111.37 mp 19.04% 109.40 mp 18.70%' igTh 1140m


Adroaa Investiției

Cl-j-HawM, alt Oh cier. .r. 3:, jsJ.CM'SECȚIUNE CARACTERISTICA S1. scara 1.250


/9 WIÎT