Hotărârea nr. 543/2020

Hotărârea 543/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6.

I

I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea

Florești nr. 58B, bl. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 353004/1/23.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 353035/451/23.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din II.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 21.07.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6, pe o perioadă de un an de la data expirării, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

|

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 543 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

&          Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca                  Anexă la Hotărârea nr. 543/2020

r

Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect

locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în

I

municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ale căror contracte se prelungesc pe o perioadă de un an de la data expirării

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

ADRESA

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1

POP RALUCA-CĂTĂLINA

19.08.2021

2

CĂTINEANILEANA-CLAUDIA

19.08.2021

3

KISJANCSI ECATERINA

19.08.2021

4

POPAMIOARA-ANCA

19.08.2021

5

CHIȘU ANDRADA-IULIA

------------------------" d

X 30.08.2021 ———---DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII DIRECTOR EXECUTIV, IULIAARDEUȘ


SERVICIUL ADM' SPAȚII, TEREN UI ȘEF SERVICIU, RAțUCA FEREZAN