Hotărârea nr. 542/2020

Hotărârea 542/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu, situată în municipiul Cluj-Napoca, str.

Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356853/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356890/451/27.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin, 1 și 2 lit. c, alin. 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, ale Hotărârii nr. 580/2013 (aprobarea fondului locuințelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca), ale Hotărârilor nr. 15/2015 și nr. 211/2015 (modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013), ale art. 1810 Cod civil, ale clauzelor contractuale și ținând cont de Procesele-verbale ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 30.04.2020 și 24.07.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr.

22716/1.06.1999, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27, pentru care a operat tacita relocațiune, până la încetarea contractului de muncă a locatarei, încheiat cu Compania Națională Poșta Română S.A., dar nu mai mult de 19.05.2021.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 542 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)