Hotărârea nr. 541/2020

Hotărârea 541/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141.

g CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-

Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356828/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356886/451/27.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1 și 2 lit. c, alin. 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, ale Hotărârii nr. 580/2013 (aprobarea fondului locuințelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca), ale Hotărârilor nr. 15/2015 și nr. 211/2015 (modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013), ale art. 1810 Cod civil, ale clauzelor contractuale și ținând cont de Procesele-verbale ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 30.04.2020 și 24.07.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

I                                  HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. g

25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141, pentru care a operat tacita relocațiune, până la data de 19.05.2021.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 541 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)