Hotărârea nr. 540/2020

Hotărârea 540/2020 - Solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.E nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 354337/1 din 24.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 354652 din 24.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, în scopul creșterii calității și mobilității urbane prin amenajarea zonei într-un sistem integrat.

(2) Suprafața de 2414 mp., este identificată conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 540 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere

126402

Ziua

22

Luna

06

Anul

2020

Cod verificareX'/

Lanepl              extras de carte funciară

"iWV                     PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 272362 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

272362

159.300

Construcția C3 inscrisa in CF 272362-C3; Construcția C4 înscrisa in CF 272362-C4; Construcția C5 inscrisa in CF 272362-C5; Construcția C6 inscrisa in CF 272362-C6; Construcția C7 inscrisa in CF 272362-C7; Construcția C8 inscrisa in CF 272362-C8; Construcția C9 inscrisa in CF 272362-C9; Construcția CIO inscrisa in CF 272362-C10; Construcția Cil inscrisa in CF 272362-C11; Construcția C12 inscrisa in CF 272362-C12;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

272362-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:66 mp; PODEȚ DALAT KM 502+300

Al.2

272362-C2

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:377 mp; PASAJ PIETONAL SUBTERAN

Al.13

272362-C13

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:149 mp; C13-Constructie special pt.depozitat.an 1950,din cărămidă, fara lift.fara certificat enerqetic

Al.14

272362-C14

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:288 mp; C14-Remiza locomotive automotoare,an 1950,din cărămidă,fara lift, fara certificat enerqetic

Al.15

272362-C15

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:436 mp; C15-Statii remize ateliere reparatii,an 1949,din cărămidă,fara lift, fara certificat enerqetic

Al.16

272362-C16

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:102 mp; C16-Cladire birou si magazie;an 1940,din cărămidă,fara lift.fara certificat' enerqetic

Al.17

272362-C17

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. niveluri;3; S. construita la sol:2307 mp; C17-Hala de intretinere si reparatii.an 1978,din cărămidă,fara lift.fara certificat enerqetic

Al.18

272362-C18

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, Jud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:53 mp; C18-Constructie special pt.depozitat.an 1942,din cărămidă,fara lift.fara certificat enerqetic

A1.19

272362-C19

Loc. Cluj-Napoca, Cartier Cartier, Str Gării, Nr. 8, lud. Cluj

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:901 mp; C19-Rampa incarcare-descarcare.an 1954,fara certificat enerqetic

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

94916 / 24/08/2010

Act Administrativ nr. 39, din 10/08/2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 41/3160/16-08-2010 emis de SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ; inscris sub semnătură privata nr. 292/16-08-2010 emis de STATUL ROMAN, COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE CFR;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2

1) STATUL ROMÂN

45780 / 02/04/2014

Act Administrativ nr. 77685, din 04/03/2014 emis de DIRECȚIA TAXE SI IMPOZITE CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 28541/03-03-2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 3358/16-12-2004 emis de REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ,act administrativ nr. 77685/04-03-2014 emis de DIRECȚIA TAXE SI IMPOZITE CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 28541/03-03-2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 634/20-10-2004 emis de SUCURSALA REGIONALA CFR CLUJ;; act administrativ nr. 634/20-10-2004 emis de SUCURSALA REGIONALA CFR CLUJ; act administrativ nr. 155509/06-05-2014 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 54/04-02-2005 emis de SIMC CLUI;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEconstruire, dobândit prin Lege, cota

Al.13, Al.14, Al.15, Al.16, Al.17,

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B3

actuala 1/1'

Al.iH. AȚ-1S

1) S.C.ÎNTREȚINERE MECANIZATA A CAII FERATE S.A., CIF:16896005

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

94916 / 24/08/2010

Act Administrativ nr. 39, din 10/08/2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 41/3160/15-08-2010 emis de SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ; inscris sub semnătură privata nr. 292/16-08-2010 emis de STATUL ROMAN, COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE CFR;);

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEpe o perioadă de 49 ani, începând cu data semnării contractului de concesiune nr.224/2002

Al. A2_i_ AȚ_2

1) COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

272362

159.300

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

159.300

-

-

-

CURȚI CONSTRUCȚII

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

272362-C1

construcții industriale si edilitare

66

Cu acte

S. construita la sol:66 mp; PODEȚ DALAT KM 502+300

Al.2

272362-C2

construcții industriale si edilitare

377

Cu acte

S. construita la sol:377 mp; PASAJ PIETONAL SUBTERAN

*A1.3

272362-C3

construcții administrative si social culturale

352

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:352 mp; CLĂDIRE DISTRICT

*A1.4

272362-C4

construcții anexa

846

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:846 mp; MAGAZIE

*A1.5

272362-C5

construcții de locuințe

146

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:146 mp; CLĂDIRE

*A1.6

272362-C6

construcții administrative si social culturale

2.322

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:2322 mp; CLĂDIRE DE CALATORI - LUNG PARCURS

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

*A1.7

272362-C7

construcții anexa

5

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:5 mp; FANTANA

*A1.8

272362-C8

construcții administrative si social culturale

518

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:518 mp; CLĂDIRE DE CALATORI SCURT PARCURS

*A1.9

272362-C9

construcții administrative si social culturale

1.502

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:1502 mp; CLĂDIRE PENTRU BIROURILE ADMINISTRAȚIEI (SECȚIA L3)

*A1.10

272362-C10

construcții anexa

96

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:96 mp; MAGAZIE

*A1.11

272362-C11

construcții anexa

222

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:222 mp; MAGAZIE DIN LEMN

♦A1.12

272362-C12

construcții administrative si social culturale

218

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:218 mp; CLĂDIRE DISTRICT

Al.13

272362-C13

construcții industriale si edilitare

149

Cu acte

S. construita ia sol:149 mp; C13-Constructie special pt.depozitat.an 1950,din cărămidă,fara lift.fara certificat energetic

Al.14

272362-C14

construcții industriale si edilitare

288

Cu acte

S. construita la sol:288 mp; C14-Remiza locomotive automotoare,an 1950,din cărămidă, fara lift.fara certificat energetic

A1.15

272362-C15

construcții industriale si edilitare

436

Cu acte

S. construita la sol:436 mp; C15-Statii remize ateliere reparatii,an 1949,din cărămidă,fara lift, fara certificat energetic

Al.16

272362-C16

construcții administrative si social culturale

102

Cu acte

S. construita la sol:102 mp; C16-Cladire birou si magazie;an 1940,din cărămidă,fara lift.fara certificat energetic

Al. 17

272362-C17

construcții de locuințe

2.307

Cu acte

S. construita la sol:2307 mp; C17-Hala de intretinere si reparatii,an 1978,din cărămidă, fara lift.fara certificat energetic

Al.18

272362-C18

construcții industriale si edilitare

53

Cu acte

S. construita la sol:53 mp; C18-Constructie special pt.depozitat.an 1942,din cărămidă,fara lift.fara certificat energetic

Al.19

272362-C19

construcții industriale si edilitare

901

Cu acte

S. construita la sol:901 mp; C19-Rampa incarcare-descarcare.an 1954,fara certificat energetic

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

52.359

4

5

12.646

7

8

10.05

10

11

17.542

13

14

13.901

16

17

5.01

19

20

17.541

22

23

7.59

25

26

10.685

28

29

5.563

31

32

12.707

34

35

47.105

37

38

7.206

40

41

10.351

43

44

9.583

46

47

17.938

49

50

3.01


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

12.607

5

6

12.793

8

9

25.296

11

12

11.66

14

15

15.297

17

18

13.637

20

21

4.971

23

24

5.493

26

27

15.797

29

30

12.636

32

33

97.804

35

36

8.28

38

39

3.622

41

42

45.225

44

45

7.958

47

48

26.039

50

51

12.786


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

10.084

6

7

5.266

9

10

7.105

12

13

39.12

15

16

13.902

18

19

6.133

21

22

13.906

24

25

3.279

27

28

30.454

30

31

7.663

33

34

84.136

36

37

41.418

39

40

43.424

42

43

3.219

45

46

1.203

48

49

1.58

51

52

15.617


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 4 din 5Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

52

53

11.559

53

54

1.064

54

55

14.574

55

56

5.233

56

57

40.302

57

58

9.63

58

59

0.513

59

60

14.165

60

61

14.33

61

62

9.961

62

63

7.918

63

64

10.246

64

65

4.456

65

66

3.8

66

67

6.956

67

68

0.68

68

69

1.512

69

70

1.343

70

71

21.372

71

72

0.15

72

73

4.154

73

74

4.263

74

75

4.431

75

76

8.123

76

77

6.754

77

78

5.591

78

79

5.818

79

80

6.016

80

81

30.424

81

82

29.976

82

83

67.44

83

84

6.908

84

85

20.117

85

86

54.455

86

87

20.142

87

88

8.965

88

89

33.834

89

90

41.839

90

91

57.94

91

92

17.982

92

93

24.224

93

94

51.041

94

95

34.925

95

96

20.123

96

97

322.927

97

98

34.841

98

99

31.345

99

100

54.773

100

101

19.438

101

102

20.572

102

103

19.603

103

104

16.046

104

105

11.482

105

106

7.363

106

107

37.302

107

108

11.443

108

109

39.604

109

110

4.098

110

111

6.93

111

112

3.513

112

113

16.419

113

114

10.548

114

115

7.878

115

116

10.432

116

117

2.906

117

118

5.36

118

119

6.351

119

120

3.734

120

121

4.554

121

122

4.573

122

123

3.793

123

124

4.007

124

125

151.609

125

126

47.472

126

127

43.4

127

128

57.903

128

129

39.832

129

130

16.903

130

131

14.9

131

132

13.372

132

133

38.399

133

134

17.75

134

135

27.316

135

136

1.657

136

137

35.397

137

138

6.477

138

139

52.352

139

140

26.415

140

141

6.442

141

142

8.692

142

143

22.186

143

144

4.733

144

145

13.317

145

146

21.477

146

147

18.397

147

148

7.595

148

149

1.01

149

150

8.826

150

151

14.096

' 151

152

5.528

152

153

.....8.369

153

.154

13.469

154

155

25.398

155

156

24.591

156

157

5.889

157

158

0.804

158

159

2.691

159

160

54.193

160

161

4.066

161

162

0.385

162

163

8.815

163

164

1.1

164

1

7.892

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și reajite ațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare                   verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este

valabil 30 de zile calenda/s^c          rrt’^ift^generării documentului.


<3*O