Hotărârea nr. 54/2020

Hotărârea 54/2020 - Aprobarea P.U.D. – Reconfigurare corp C1, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89; beneficiar: Lup Aurel.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D - reconfigurare corp CI, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - reconfigurare corp CI, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 78847/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 78891 din 11.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - reconfigurare corp CI, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89, beneficiar: Lup Aurel;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 9 din 7.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - reconfigurare corp CI, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89, beneficiar: Lup Aurel, nr. cad. 301056.

Prin P.U.D se propune reconfigurarea corpului CI și extinderea și mansardarea corpului C2 cu menținerea distanțelor existente față de limita de proprietate sudică, nordică și estică;

  • -  conformarea arhitectural volumetrică: Hstreașină pe latura sudică = 4,5 m de la cota terenului amenajat;

  • -  accesele auto șipietonal: din strada Septimiu Albini;

  • -  staționarea autovehiculelor: un loc de parcare amenajat la sol în interiorul parcelei și două abonamente de parcare pe str. Septimiu Albini;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Septimiu Albini.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 54 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)