Hotărârea nr. 538/2020

Hotărârea 538/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

(HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 362545 din 29.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 362550 din 29.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

;                    Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), art. 296 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată precum și ale Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca”);

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 19692/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 19692/1/1, teren cu suprafața de 4023 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 19692/1/2, teren cu suprafața de 10428 mp.

Art. 2, Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren aferent străzii Ionel Teodoreanu, cu suprafața măsurată de 10428 mp., cu destinație de drum.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu, cu suprafața măsurată de 10428 mp., provenind din CF nr. 300717 Cluj-Napoca, nr. topo. 19692/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului strada Ionel Teodoreanu, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședi Ec.DContrase Secretarul Jr. Auror

Nr. 538 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 538/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

3

Strada IONEL TEODOREANU, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-N.

-IUNIE 2

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ionel Teodoreanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului. în vederea întocmirii documentației cadastrale:

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 10428 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei ia OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar


(semnătură)NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clufflancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ ‘          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

_Ziua^ _    _ 0Ș _

Luna

Anul


Cod verificare


Carte Funciară Nr. 300717 Cluj-Napoca

A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața*

Observații / Referințe

Al

Top: 19692/1

14.451

Drum la Viile Nădășelului


B. Partea BL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;


Referințe


Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


167546 / 04/09/2019

Act Administrativ nr. 618, din 01/08/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 399972/45/455, din 05/08/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 87466, din 17/08/2012 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 131869, din 28/10/2013 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 399432, din 05/08/2019 emis de PRIMĂRIA CLUj-NAPOCA;


B2


imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu numărul topografic 19692/1, suprafața 14451 mp se reînscrie în cartea funciară nr. 300717 Cluj - Napoca, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu numărul topografic 19692/2, suprafața 4512 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 336512 Cluj - Napoca__________________________________C. Partea DDL SARCBNI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 300717 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea [

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 19692/1

14.451

Drum la Viile Nădășelului

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL _________

I.iCttf.'ixTrfrî' țrț; (iCCVt ?.r,'?oyfj .r.'î? CT țWt 7 5'?f.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Ta rla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

14.451

-

-

19692

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 06/02/2020, 17:09

Pagina 2 din 2

1SMB

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Ionel Teodoreanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

300717

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

19692/1

Drum la Viile Nădășelului

14451

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

14451

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

300717 (Nr. CF. vechi 1473)

19692/1/1

Drum la Viile Nădășelului

4023

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

19692/1/2

Drum la Viile Nădășelului

10428

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ionel Teodoreanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pot.

X [m]

Y [m]

1

589749.574C

392659.8630

2

589750.920C

392661.8170

3

589753.485C

392665.3550

4

589756.735C

392670.0400

5

589761.I76C

392676.4710

6

589763.792C

392679.3120 |

589766.464C

392682.4930 j

8

589769.249C

392685.3810

9

589775.0960

392689.9630

10

589779.3790

392693.1230

11

589786.4270

392697.1360

12

589786.7120

392696.7990

13

589797.0880

392701.8310

14

589811.3230

392707.2030

15

589813.4510

392708.2570

16

589817.5100

392710.7130

17

589822.3940

392713.7440

18

589824.5600

392715.3780

19

589826.3690

392716.8270

20

589828.0680

392718.5130

21

589831.1540

392722.0310

22

589830.7640

392724.9400

23

589827.9520

392726.6630

24

589811.6050

392732.6720

25

589800.1980

392737.0300

26

589793.2850

392739.7510

27

589780.1190

392745.3470

28

589764.6850

392751.9070

29

589752.5170

392757.0780

30

589743.9920

392760.9930

31

589729.0680

392766.6720

32

589720.6690

392769.4400

33

589714.6569

392771.4621

34

589714.9710

392773.0800

35

589698.9660

392778.9300

36

589694.0100

392780.9010

37

589689.7130

392782.4750

38

589674.9970

392787.9410

39

589670.2820

392789.4140

40

589657.2220

392791.7260

41

589649.0570

392791.8050

42

589645.5590

392791.8850

43

589634.5780

392791.2360

44

589623.6622

392790.7431

45

589618.5330

392790.6550

46

589611.8580

392789.9490

47

589607.6080

392789.9520

48

589601.3000

392789.6640

49

589596.4170

392789.4120

50

589590.1290

392788.8700

51

589575.3930

392788.2460

52

589562.6850

392787.7570

53

589557.5930

392787.0950

54

589549.0970

392786.8670

55

589547.7900

392787.9270

56

589497.6810

392785.1880

57

589487.5530

392784.3930

58

589482.5540

392783.8910

59

589482.6270

392784.2910

60

589432.1850

392781.5644

61

589432.0920

392781.1660

62

589403.2240

392778.8900

63

589376.5240

392776.8080

64

589368.0550

392775.4380

65

589362.0500

392789.0800

66

589371.9660

392789.7970

67

589376.3500

392790.5440

68

589378.9930

392791.0040

69

589379.5800

392791.5000

70

589380.0592

392792.6886

71

589385.7850

392793.0010

72

589391.9220

392793.1920

73

589396.1870

392793.2790

74

589412.6240

392793.8810

75

589421.9950

392794.2430

76

589429.2510

392794.6000

77

589446.1040

392797.6770

78

589462.5370

392798.1570

79

589468.6204

392798.6107

80

589482.5867

392799.7278

81

589482.2930

392796.2190

82

589488.9480

392796.4880

83

589492.9130

392796.6430

84

589496.6720

392796.9220

85

589503.1840

392796.9500

86

589510.7830

392797.1150

87

589524.3050

392797.3910 |


88

589530.2040

392797.5120

89

589548.2790

392798.4620

90

589571.5060

392798.7780

91

589576.9400

392800.0770

92

589593.2680

392802.7120

93

589614.8020

392803.9400

94

589627.8690

392804.2930

95

589655.3010

392803.6260

96

589660.0200

392803.4960

97

589676.9610

392803.0800

98

589680.5050

392800.6357

99

589680.7980

392799.1170

100

589684.5362

392797.6438

101

589688.6400

392795.3940

102

589696.6790

392791.6420

103

589705.9400

392787.9520

104

589712.9420

392785.3570

105

589727.0520

392779.9070

106

589742.6682

392773.8556

107

589778.2414

392761.6334

108

589778.2400

392761.6300

109

589794.4560

392755.0040

110

589800.0550

392752.7160

111

589810.5110

392748.4050

112

589813.3410

392747.2690

113

589821.2000

392743.9900

114

589832.1500

392739.0900

115

589846.3400

392732.8800

116

589846.3040

392732.4380

117

589868.5179

392720.9391

118

589874.8700

392717.6510

119

589895.7440

392706.8459

120

589909.4474

392698.2881

121

589923.1405

392691.1910

122

589938.5117

392678.7822

123

589949.3550

392670.1360

124

589951.7330

392668.3860

125

589963.6448

392659.0202

125

589985.4922

392644.1735

126

589993.7821

392640.2006

127

590000.3130

392636.5589

128

589993.8464

392624.6377

129

589984.3792

392629.9338

130

589974.9083

392635.2320

131

589965.4431

392640.5270

132

589934.0822

392662.6169

133

589932.1040

392661.5160

134

589917.1530

392669.3030

135

589903.5199

392679.0135

136

589902.2272

392678.2724

137

589893.0260

392684.7988

139

589877.9980

392695.5605

140

589865.6610

392704.5920

141

589861.9480

392707.4840

142

589858.2230

392710.4060

144

589853.3160

392713.9520

145

589844.0420

392710.8990

146

589841.6310

392709.7980

147

589839.9720

392708.8860

148

589834.6710

392706.7380

149

589826.7240

392703.6410 /

150

589822.8640

392701.915Q^’

151

589819.6680

392700.919.0

152

589813.5250

392698.6780

154

589800.1760

392693.2300

155

589790.4220

392689.3/20

156

589780.7009

392684.5554

157

589774.3211

392679.804} k

158

589767.8217

392672.6650;

159

589757.3979

392657.0155 VCalculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ionel Teodoreanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi 1 D(i,i+1) |

X[m]

1 Y[m]

!

589749.574C

392659.8630

|     2.373 1

589750.920C

392661.8170

4.370

1

589753.485C

392665.3550

5.702

589756.7350

392670.0400

7.815

589761.1760

392676.4710

3.862

589763.7920

392679.3120

4.154

7

589766.4640

392682.4930

4.012

8

589769.2490

392685.3810

7.428

9

589775.0960

392689.9630

5.323

10

589779.3790

392693.1230

8.110

11

589786.4270

392697.1360

0.441

12

589786.7120

392696.7990

11.532

13

589797.0880

392701.8310

15.215

14

589811.3230

392707.2030

2.375

15

589813.4510

392708.2570

4.744

16

589817.5100

392710.7130

5.748

17

589822.3940

392713.7440

2.713

18

589824.5600

392715.3780

2.318

19

589826.3690

392716.8270

2.394

20

589828.0680

392718.5130

4.680

21

589831.1540

392722.0310

2.935

22

589830.7640

392724.9400

3.298

23

589827.9520

392726.6630

17.416

24

589811.6050

392732.6720

12.211

25

589800.1980

392737.0300

7.429

26

589793.2850

392739.7510

14.306

27

589780.1190

392745.3470

16.770

28

589764.6850

392751.9070

13.221

29

589752.5170

392757.0780

9.381

30

589743.9920

392760.9930

15.968

31

589729.0680

392766.6720

8.843

32

589720.6690

392769.4400

6.343

33

589714.6569

392771.4621

1.648

34

589714.9710

392773.0800

17.041

35

589698.9660

392778.9300

5.334

36

589694.0100

392780.9010

4.576

37

589689.7130

392782.4750

15.698

38

589674.9970

392787.9410

4.940

39

589670.2820

392789.4140

13.263

40

589657.2220

392791.7260

8.165

41

589649.0570

392791.8050

3.499

42

589645.5590

392791.8850

11.000

43

589634.5780

392791.2360

10.927

44

589623.6622

392790.7431

5.130

45

589618.5330

392790.6550

6.712

46

589611.8580

392789.9490

4.250

47

589607.6080

392789.9520

6.315

48

589601.3000

392789.6640

4.889

49

589596.4170

392789.4120

6.311

50

589590.1290

392788.8700

14.749

51

589575.3930

392788.2460

12.717

52

589562.6850

392787.7570

5.135

53

589557.5930

392787.0950

8.499

54

589549.0970

392786.8670

1.683

55

589547.7900

392787.9270

50.184

56

589497.6810

392785.1880

10.159

57

589487.5530

392784.3930

5.024

58

589482.5540

392783.8910

0.407

59

589482.6270

392784.2910

50.516

60

589432.1850

392781.5644

0.409

61

589432.0920

392781.1660

28.958

62

589403.2240

392778.8900

26.781

63

589376.5240

392776.8080

8.579

64

589368.0550

392775.4380

14.905

65

589362.0500

392789.0800

9.942

66

589371.9660

392789.7970

4.447

67

589376.3500

392790.5440

2.683

1      68

589378.9930

392791.0040

0.768

69

589379.5800

392791.5000

1.282

70

589380.0592

392792.6886

5.734

71

'89385.7850

392793.0010

6.140

72

89391.9220

392793.1920

4.266

73

89396.1870

392793.2790

16.448

74

89412.6240

392793.8810

9.378

75

89421.9950

392794.2430

7.265

76

89429.2510

92794.6000

17.132

77

89446.1040

92797.6770

16.440

78

89462.5370

92798.1570

6.100

79

89468.6204

92798.6107

14.011

80

89482.5867

92799.7278

3.521

81

89482.2930

92796.2190

6.660

82

89488.9480

92796.4880

3.968

83

89492.9130

92796.6430

3.769

84

89496.6720

92796.9220

6.512

85

89503.1840

92796.9500

7.601


86

589510.7830

392797.1150

13.525 I

87

589524.3050

392797.3910

5.900 ।

88

589530.2040

392797.5120

18.100

S9

589548.2790

392798.4620

23.229

il 90

589571.5060

392798.7780

5.587

91

589576.9400

392800.0770

16.539

92

589593.2680

392802.7120

21.569

93

589614.8020

392803.9400

13.072

94

589627.8690

392804.2930

27.440

95

589655.3010

392803.6260

4.721

96

589660.0200

392803.4960

16.946

97

589676.9610

392803.0800

4.305

98

589680.5050

392800.6357

1.547

99

589680.7980

392799.1170

4.018

100

589684.5362

392797.6438

4.680

101

589688.6400

392795.3940

8.871

102

589696.6790

392791.6420

9.969

103

589705.9400

392787.9520

7.467

104

589712.9420

392785.3570

15.126

105

589727.0520

392779.9070

16.748

106

589742.6682

392773.8556

37.614

107

589778.2414

392761.6334

0.004

108

589778.2400

392761.6300

17.517

109

589794.4560

392755.0040

6.048

110

589800.0550

392752.7160

11.310

111

589810.5110

392748.4050

3.049

112

589813.3410

392747.2690

8.516

113

589821.2000

392743.9900

11.996

114

589832.1500

392739.0900

15.489

115

589846.3400

392732.8800

0.443

116

589846.3040

392732.4380

25.014

117

589868.5179

392720.9391

7.153

118

589874.8700

392717.6510

23.505

119

589895.7440

392706.8459

16.156

120

589909.4474

392698.2881

15.423

121

589923.1405

392691.1910

19.755

122

589938.5117

392678.7822

13.868

123

589949.3550

392670.1360

2.953

124

589951.7330

392668.3860

15.153

125

589963.6448

392659.0202

26.415

125

589985.4922

392644.1735

9.193

126

589993.7821

392640.2006

7.478

127

590000.3130

392636.5589

13.562

128

589993.8464

392624.6377

10.848

129

589984.3792

392629.9338

10.852

130

589974.9083

392635.2320

10.846

131

589965.4431

392640.5270

38.360

132

589934.0822

392662.6169

2.264

133

589932.1040

392661.5160

16.857

134

589917.1530

392669.3030

16.738

135

589903.5199

392679.0135

1.490

136

589902.2272

392678.2724

11.281

137

589893.0260

392684.7988

18.484

139

589877.9980

392695.5605

15.290

140

589865.6610

392704.5920

4.706

141

589861.9480

392707.4840

4.734

142

589858.2230

392710.4060

6.054

144

589853.3160

392713.9520

9.764

145

589844.0420

392710.8990

2.650

146

589841.6310

392709.7980

1.893

147

589839.9720

392708.8860

5.720

148

589834.6710

392706.7380

8.529

149

589826.7240

392703.6410

4.228

150

589822.8640

392701.9150

3.348

151

589819.6680

392700.9190

6.539

152

589813.5250

392698.6780

14.418

154

589800.1760

392693.2300

10.489

155

589790.4220

392689.3720

10.849

156

589780.7009

392684.5554

7.954

157

589774.3211

392679.8044

9.655

158

589767.8217

392672.6650

18.803

159

589757.3979

392657.0155

8.326

S = 10428 mp P=1594.845mMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada IONEL TEODOREANU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-2-III, L-34-48-C-a-2-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

 • -în latura de Sud: din punctul nr. 64 până în punctul nr. 65 de strada Viile Nădășel;

 • -în latura de Est: din punctul nr. 65 până în punctul nr. 76 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 77 neîmprejmuit; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 78 de gard din metal și beton; din punctul nr. 78 până în punctul nr. 79 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 79 până în punctul nr. 88 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 90 de gard din lemn; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 91 neîmprejmuit-stradă; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 95 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 97 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 97 până în punctul nr. 98 de strada Simeria; din punctul nr. 98 până în punctul nr. 106 de gard din lemn; din punctul nr. 106 până în punctul nr. 109 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 109 până în punctul nr. 113 neîmprejmuit; din punctul ni". 113 până în punctul nr. 116 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 126 de gard din plasă de sârnă; din punctul nr. 126 până în punctul nr. 127 neîmprejmuit-drum;

-în latura de Nord: din punctul nr. 127 până în punctul nr. 128 neîmprejmuit-drum;

-în latura de Vest: din punctul nr. 128 până în punctul nr. 133 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 133 până în punctul nr. 134 neîmprejmuit; din punctul nr. 134 până în punctul nr. 140 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 140 până în punctul nr. 155 de gard din lemn; din punctul nr. 155 până în punctul nr. 159 neîmprejmuit; din punctul nr. 159 până în punctul nr. 1 de strada Colonia Breaza; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 33 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 53 de gard din lemn, beton și metal; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit-strada; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 61 de gard din lemn, beton și metal; din punctul nr. 61 până în punctul nr. 64 neîmprejmuit.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 19692/1 înscris în Cartea Funciară 300717 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 14451 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 10428 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 10428 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Iunie 2020

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000Adresa mmbilulm


•ala (HAT)


Clui-Nupoca


A. Dule referitoare la leren

Nr. parcelă

Culeponede Ailosin|Q

Supmlupi (mp)

MeiRliuii

1

OR

10428

Tulul

I042K

B. Dale relcrilmire la conslnic|ii

Cod

Dcsliou|tu

Supnilu|a cunslniilă tasul

Meniiuni

C 1

Total

Suprală|a loială niăsiuulă ii muiliilulm IIM3S mp

Usecuhmi: SC DAM AR CONSULI" SRL

Inspector

acesteia eu realitatea dm leren

Dala: Iunie 2030

Con Imn mlroducerea imobilului in baza dedate uilepralu *i atribuirea nmniinilui cadastral

Ștampila BCI'I