Hotărârea nr. 537/2020

Hotărârea 537/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului


Cluj-Napoca a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 354305 din 24.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 354644 din 24.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), art. 296 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii nr. 519/2009;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: »

Art. L Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren aferent străzii Johann Sebastian Bach, cu suprafața măsurată de 11132 mp., cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach, cu suprafața măsurată de 11132 mp., provenind din CF nr. 332774 Cluj-Napoca, nr. topo. 16903, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului strada Johann Sebastian Bach, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

eședinte de ședință, U Dan Ștefan Tarcea


Nr. 537 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 537/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA 5

AMPLASAMENT:

Strada. JOHANN SEBASTIAN BAC.I-Ț intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

CLUJ-NA'

-MAI 21

ANEXA NR. 1.32 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUI-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Johann S. Bach, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal,

■u privire la falsul în declarații, că:

u am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 11132 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-I nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Proprietar


(semnătură)


NOTĂ:


' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

®. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca $7

ĂNCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

H’hutnvrțMnnlct.iKA

Carte Funciară Nr. 332774 Cluj-Napoca

 • A. Partea D„ Descrierea imobilluiliiii

TEREN Necunoscut


Nr, CF vechi;1473


Adresa: Loc, Cluj-Napoca, lud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 16903

10.827

drum la Gela

 • B. Partea 80. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șLalte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. distribuite prin comasație, din 08/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară nefăcând obiect de circulație publică.

  Al

 • C. Partea m. SARCINI .


  Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


  Pagina 1 din 2


  Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro


  Formular versiunea 1.1


  llnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Carte Funciară Nr. 332774 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Mr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 16903

10.827

drum la Gela

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geomeirifl pentru acest imahit nu a fastg sit.

Date referitoare ia teren

Nr krt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

i

drum

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                                                                  r

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.38555/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării.                         Asistent Registrator,

05-11-2018                CARLA CORIDA TODORAN PESCARUS

Data eliberării,                   ■                Oi

J                      - / /                                   (parafa și swpătura)

<=>                                      1 \

1                                                 •'St                                                                     '

IțȘ-Ș

_C / Referent,             C _)

/(parafa șisemnătura)

l/l ■ i

i

!:

ș

3

3Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 2


Formular versiunea 1.1


L:

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Johann Sebastian Bach, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

332774

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

16903

Drum la Gela

10827

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

10827

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

-      Nou

16903

Nou

Strada JOHANN SEBASTIAN BACH

11132

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 11132 mp
Auk R'O-BO, Nr. 099


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Johann S. Bach, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X fm]

w

1

590139.2833

394694.1155

2

590135.9777

394702.9532

3

590135.1333

394705.2894

4

590139.1470

394707.5X90

5

590137.3030

394732.3340

6

590137.3240

39477X.4684

7

590136.1100

394X22.3X60

X

590135.8130

394X33.7090

9

590133.X270

394X3X.2430

10

590132.6339

394X60.8483

II

590132.8420

394X60.8960

12

590133.0X40

394X64.1350

13

590133.3450

394X67.6980

14

590133.3500

394X67.7000

15

590132.7800

394XX0.2000

16

590129.1624

-394X80.0510

17

590122.22X0

394994.7140

IX

590121.5298

395005.5164

19

590120.0464

395028.4693

20

590119.55X1

395101.4339

21

590117.5600

395117.8800

22

590116.0306

395127.7624

23

590112.7750

395182.9X70

24 '

590112.6400

395193.3680

25

590114.3359

395249.2557

26

590117.5280

395249.4310

27

590117.8970

395270.2410

28

590117.4490

395270.4260

29

590118.0160

395289.6650

30

590119.5410

395315.9210

31

590118.3690

395362.2596

32

590121.2130

395362.4350

33

590120.4050

395379.03X0

34

590117.8230

395378.8700

35

590116.5450

395411.1530

36

590114.9840

395429.5770

37

590115.1010

395442.8470

3X

590115.4496

395442.X719

39

590114.5933

395468.6577

40

590114.3610

395475.6539

41

590113.5040

395501.4530

42

590112.7300

395541.6990

43

590113.40X0

395580.1050

44

590112.6870

395618.3990

45

590112.7170

395623.5710

46

590112.7280

395625.4160

46'

590112.7650

395631.9201

47

590112.9550

395665.0110

4X

590113.2600

395674.5400

49

590113.9100

395709.1400

50

590114.4260

395722.4230

51

590114.8590

395730.2740

52

590115.1990

395730.5010

53

590116.3880

395754.5520

54

590117.4612

395785.6930

55

590118.2483

395797.6179

56

590118.2594

39580X.274X

57

590117.1690

395X13.93X0

58

590116.3600

395X34.2740

59

5901 16.5900

395906.9500

60

5901 18.2500

395950.9200

61

590119.8000

396053.8100

62

590119.5400

396086.0800

63

590119.6300

396193.2500

64

590122.2300

396231.0000

65

590131.1500

396316.7900

66

590135.0X00

396347.7600

67

590140.6808

396393.3559

68

590147.6539

396440.5317

69

590151.5190

396472.14X0

70

590158.0560

3964X9.6160

71

590169.5100

3964X6.2400

72

590172.7790

3964X5.0410

73

590158.1670

396472.114X

74

590151.2202

396422.6000

75

590144.2610

396373.0X70

76

590140.0403

396347.1315

77

590130.4309

396272.5940

78

590128.212X

396243.1X70

79

590127.3097

396233.9150

80

590124.6303

396193.0X2X

81

590123.6704

395991.3946

82

590122.2472

395950.9219

83

590121.5050

395932.4020

84

590120.61X0

395894.X730

85

590120.6170

395869.1290

86

590120.3603

395834.3472

87

590122.2598

395808.6543

XX

590122.9130

395801.2880

X9

590123.7920

39577X.8930

90

590123.3X90

395763.3320

91

590120.X970

395739.6810

92

590119.4350

395715.23X0

93

590118.3840

395692.5450

94

590116.6440

395629.5990

95

59011X.0420

395564.5670

96

590119.1770

395508.4380

97

590118.9580

395491.4270

98

590120.7010

395443.0730

99

590121.5190

395422.3370

100

590123.0260

395401.9750

101

590125.0660

395380.6000

102

590125.4930

395370.1360

103

590125.5000

395346.0280

104

590125.0710

395322.4690

105

590124.7560

395282.7700

106

590121.5310

395225.0140

107

590122.5990

395204.9030

10X

590123.7150

3951X3.8910

109

590124.X300

395162.9000

110

590126.4350

395132.6X00

111

590126.9630

395122.7370

112

590130.5144

395025.1033

113

590136.51X0

394912.X930

114

590136.9620

394907.2710

115

590137.7510

394X89.1690

116

59013X.2120

394X78.5750

117

590138.4310

394873.5630

118

590139.5020

394846.7530

119

590140.8760

394X12.0990

120

590141.0870

394807.0900

121

590141.1440

394X05.7620

122

590142.4170

394776.2480

123

590144.4910

394734.6250

124

590146.1470

394704.1320

125

590146.4260

394699.7560

126

590147.4790

394687.6410

127

590148.5693

394681.7X02


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Johann S. Bach, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Ni.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

-1 laturi D(i.iU)

X [m]

Y [m]

590139.2833

394694.1155

9.436

2

590135.9777

394702.9532

2.4X4

J

590135.1333

394705.2X94

4.626

4

590139.1470

394707.5890

24.814

5

590137.3030

394732.3340

46.134

6

590137.3240

394778.4684

43.934

7

590136.1100

394822.3860

11.327

X

590135.8130

394833.7090

4.950

9

590133.8270

394838.2430

22.637

10

590132.6339

394860.8483

0.213

11

590132.8420

394860.X960

3.248

12

590133.0840

394864.1350

3.573

13

590133.3450

394867.6980

0.005

14

590133.3500

394X67.7000

12.513

15

590132.7800

394880.2000

3.621

16

590129.1624

394880.0510

114.872

17

590122.2280

394994.7140

10.825

18

590121.5298

395005.5164

23.001

19

590120.0464

395028.4693

72.966

20

590119.5581

395101.4339

16.567

21

590117.5600

395117.8800

10.000

22

590116.0306

395127.7624

55.320

23

590112.7750

395182.9870

10.382

24

590112.6400

395193.3680

55.913

25

590114.3359

395249.2557

3.197

26

590117.5280

395249.4310

20.813

27

590117.8970

395270.2410

0.485

28

590117.4490

395270.4260

19.247

29

590118.0160

395289.6650

26.300

30

590119.5410

395315.9210

46.353

31

590118.3690

395362.2596

2.X49

32

590121.2130

395362.4350

16.623

33

590120.4050

395379.0380

2.587

34

590117.8230

395378.8700

32.308

35

590116.5450

395411.1530

1X.490

36

590114.9840

395429.5770

13.271

37

590115.1010

395442.8470

0.349

38

590115.4496

395442.8719

25.800

39

590114.5933

39546X.6577

7.000

40

590114.3610

395475.6539

25.813

41

590113.5040

395501.4530

40.253

42

590112.7300

395541.6990

3X.4I2

43

590113.4080

395580.1050

38.301

44

590112.6870

395618.3990

5.172

45

590112.7170

395623.5710

1.845

46

590112.7280

395625.4160

6.504

46'

590112.7650

395631.9201

33.091

47

590112.9550

395665.0110

9.534

48

590113.2600

395674.5400

34.606

49

590113.9100

395709.1400

13.293

50

590114.4260

395722.4230

7.863

51

590114.8590

395730.2740

0.409

52

590115.1990

395730.5010

24.080

53

590116.3880

395754.5520

31.159

54

590117.4612

395785.6930

11.951

55

590118.2483

395797.6179

10.657

56

590118.2594

395808.2748

5.767

57

590117.1690

395813.9380

20.352

58

590116.3600

395834.2740

72.676

59

590116.5900

395906.9500

44.001

60

590118.2500

395950.9200

102.902

61

590119.8000

396053.8100

32.271

62

590119.5400

396086.0800

107.170

63

590119.6300

396193.2500

37.839

64

590122.2300

396231.0000

86.252

65

590131.1500

396316.7900

31.218

66

590135.0800

396347.7600

45.939

67

590140.680X

396393.3559

47.688

68

590147.6539

396440.5317

31.X52

69

590151.5190

396472.14X0

18.651

70

590158.0560

396489.6160

11.941

71

590169.5100

3964X6.2400

3.482

72

590172.7790

396485.0410

19.509

73

59015X. 1670

396472.1148

50.000

74

590151.2202

396422.6000

50.000

75

590144.2610

396373.0870

26.296

76

590140.0403

396347.1315

75.154

77

590130.4309

396272.5940

29.491

78

590128.2128

396243.1870

9.316

79

590127.3097

396233.9150

40.920

80

590124.6303

396193.0828

201.690

81

590123.6704

395991.3946

40.498

82

590122.2472

395950.9219

18.535

83

590121.5050

395932.4020

37.539

84

590120.6180

395894.8730

25.744

85

590120.6170

395869.1290

34.783

86

590120.3603

395834.3472

25.763

87

590122.259X

395808.6543

7.395

88

590122.9130

395801.2880

22.412

89

590123.7920

395778.8930

15.566

90

590123.3890

395763.3320

23.782

91

590120.8970

395739.6810

24.487

92

590119.4350

395715.2380

22.717

93

590118.3840

395692.5450

62.970

94

590116.6440

395629.5990

65.047

95

590118.0420

395564.5670

56.140

96

590119.1770

395508.4380

17.012

97

590118.9580

395491.4270

48.385

98

590120.7010

395443.0730

20.752

99

590121.5190

395422.3370

20.418

100

590123.0260

395401.9750

21.472

101

590125.0660

395380.6000

10.473

102

590125.4930

395370.1360

24.108

103

590125.5000

395346.0280

23.563

104

590125.0710

395322.4690

39.700

105

590124.7560

395282.7700

57.846

106

590121.5310

395225.0140

20.139

107

590122.5990

395204.9030

21.042

10X

590123.7150

3951X3.8910

21.021

109

590124.8300

395162.9000

30.263

110

590126.4350

395132.6X00

9.957

III

590126.9630

395122.7370

97.69X

112

590130.5144

395025.1033

112.371

113

590136.5180

394912.8930

5.640

114

590136.9620

394907.2710

18.119

115

590137.7510

3948X9.1690

10.604

116

590138.2120

394878.5750

5.017

117

590138.4310

394873.5630

26.831

118

590139.5020

394846.7530

34.681

119

590140.8760

394812.0990

5.013

120

590141.0870

394807.0900

1.329

121

590141.1440

394805.7620

29.541

122

590142.4170

394776.2480

41.675

123

590144.4910

394734.6250

30.538

124

590146.1470

394704.1320

4.385

125

590146.4260

394699.7560

12.161

126

590147.4790

394687.6410

5.961

127

590148.5693

394681.7802

15.440

S= 11132 mp P=3660.894m


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada JOHANN SEBASTIAN BACH, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-2-IV, L-34-48-C-b-l-III.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - In latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 5 de gard din lemn; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 9 neîmprejmuit; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 16 neîmprejmuit; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 17 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 57 neîmprejmuit; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 58 neîmprejmuit-drum; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 70 neîmprejmuit;

 • - In latura de Est: din punctul nr. 70 până în punctul nr. 72 de strada Oleandrului;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 72 până în punctul nr. 82 neîmprejmuit; din punctul nr. 82 până în punctul nr. 83 neîmprejmuit-drum; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 96 neîmprejmuit; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 97 neîmprejmuit-dnim; din punctul nr. 97 până în punctul nr. 117 neîmprejmuit; din punctul nr. 117 până în punctul nr. 127 de gard din plasă de sârmă;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 127 până în punctul nr. 1 de strada Valea Fânațelor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 16903 înscris în Cartea Funciară 332774 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 10827 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Johann Sebastina Bach cu suprafața măsurată de 11132 m2, identificat în parte cu nr. topo. 16903 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Totodată menționăm că pentru suprafața de 305 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 11132 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. Cad. 10894 - dos. 46358E/03.11.2006 - executant Stoenescu loan

 • 2. Nr. Cad. 16767 - dos. 33802/19.03.2008 - executant Drenciu Mihai

 • 3. Nr. Cad. 13798 - dos. 87982/06.11.2007 - executant Mamara Nicolae

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice, sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Mai 2020


J + If