Hotărârea nr. 536/2020

Hotărârea 536/2020 - Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 352409/1 din 23.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 352101 din 23.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), ale art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4) și 382 alin. (2) lit. k), (3) lit. b) și d) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 62, ale Hotărârii nr. 493/2014, precum și ale Procesului - verbal de constatare nr. 918/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1, teren în suprafață de 181480 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, teren în suprafață de 4844 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3, teren în suprafață de 20650 mp.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren aferent străzii Lucia Sturdza Bulandra, cu suprafața măsurată de 4844 mp., cu destinație de drum.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, cu suprafața măsurată de 4844 mp., provenind din CF nr. 261340 Cluj-Napoca, cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4 Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, compus din teren cu suprafața măsurată de 20650 mp., provenind din CF nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3 și construcții, respectiv, CI - unitate de învățământ, școală, cu regim de înălțime St+P+2E, edificată în anul 1971, suprafața construită 1563 mp., C2 - Cantina, cu regim de înălțime P+E, edificată în anul 1974, suprafața construită 682 mp., C3 - Sală de sport, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, suprafața construită 581 mp., C4 - Spălătorie și centrală termică, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, suprafața construită 424 mp., C5 - Garaj, cu regim de înălțime P, edificat în anul 1977, suprafața construită 24 mp., C6 - Magazie, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, suprafața construită 6 mp., C7 - Magazie, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1974, suprafața construită 31 mp., cu destinație curți construcții și construcții administrative și social-culturale, construcții anexă, domeniul public.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 536 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă 1 la Hotărârea nr. 536/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ 5

AMPLASAMENT:

Strada LUCIA STURDZA BULANDRA, domeniul pi

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

3

/qĂNx

CLUJ-NAPQțX2^><» a

-OCTOMBRIE        fel


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

89570

Ziua

10

Luna

04

Anul

2020Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 261340 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15557/3/3/1/1/5/ 1/1/1

206.974

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11

 • B. Partea ÎL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

128071/03/12/2009

Act Normativ nr. L.260 publicată în MO nr.78, din 04/04/1945;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, în rangul câștigat cu nr. 1518/1945 c.f., dobândit prin Lege, cota actuala 302953/472953

Al / B.3

1) STATUL ROMÂN, în folosința CORPULUI VI ARMATA ca teren pentru exerciții militare

104810 / 21/09/2010

Act Normativ nr. ORDINUL 50, din 19/09/1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE (act administrativ nr. J-3181/01-08-2010 emis de MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE; act administrativ nr. 80992/XII/26-07-1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 170000/472953

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

55638 / 18/05/2011

Act Administrativ nr. 55638, din 18/05/2001 emis de BCPI CLUJ;

B6

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului de sub Al asupra, imobilului cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cad. 278466 din CF 278466 CLUJ NAPOCA, în rang serial câștigat cu nr. 31236/21.03.2011

Al.

113979/ 29/06/2016

Acțiune In Instanța nr. 15432/211/2006, din 06/01/2016 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

B9

Se noteaza acțiunea civilă introdusă la Judecătoria Cluj Napoca sub nr. 15432/211/2006 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca in contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul finațelor publice, Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Unitatea militară 0256, Cluj Napoca, Divizia 4 Infanterie Gemina - corp VI ARMATA, Ministerul Apărării Naționale, Municipiul Cluj -Napoca, având ca obiect dispunerea întabulării in CF a dreptului de proprietate a Regiei asupra imobilului teren in suprafață de 16,5662 ha.

Al

65324 / 08/04/2019

Act Administrativ nr. 597, din 04/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 112441, din 13/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 67058, din 09/04/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 376949, din 23/07/2019 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 355282/45/455, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59204, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59672, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

Bll

Se notează dezlipirea suprafeței de 239 mp din imobilul de sub A.l și transcrierea acesteia cu nr top 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2 și titlu de lege în favoarea vechiului proprietar în cf nou înființată nr 335992

Al

8310 / 16/01/2020

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 261340 Comuna/Oraș/Munici'piu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Administrativ nr. 65324, din 08/04/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 21704, din 13/01/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 947, din 19/12/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 164429, din 30/08/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 166611, din 03/09/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

Se diminuează suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr. B13 261340 Cluj-Napoca, de la 214296 mp la 206974 mp , diferența de 7322 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 338209 Cluj-Napoca

Al

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 2 din 3

________Carte Funciară Nr. 261340 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 15557/3/3/1/1/5/1/ 1/1

. 206.974

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp-vezi B8, vezi B 11

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

206.974

- .

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2020, 14:12

Pagina 3 'din 3


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 : 2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4844

Municipiul Cluj-Napoca, strada Lucia Sturdza Bulandra, intravilan, Județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorial ă (UAT)

CLUJ-NAPOCA


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4844

-

Total

4844

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 4844 mp Suprafața din act = 4844mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilppț^'terepTcorectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

/•< ----

/£* v’iulA      rv*       -ț       •'•‘■ecu

\î \ Vt”      -iS Ăf' CEBTIV

\k \\     -*      f autor

Semnătura și ștampila        \% s.c. o-1- maR c

Data: Octombrie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

CAT

• M. 0298 g.

2 1          Semnătura și parafa

S.R.L /y          Data:_______________

Ștampila B.CPI


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada Lucia Sturdza Bulandra, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-I, L-34-48-C-b-3-III.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din punctul nr. 42 până în punctul nr. 2 neîmprejmuit;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 de gard de metal;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 3 până în punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 13 de strada Toma Caragiu; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 30 de gard din lemn și metal; din'punctul nr. 30 până în punctul nr. 41 de gard din prefabricate de beton;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 41 până în punctul nr. 42 de strada Alexandru Vaida Voevod. Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din numărul topografic 15557/3/3/1/1/5/1/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 261340 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 206974 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4844 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4844 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:


Aprilie 2020TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Str. Lucia Sturdza Bulandra, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

261340

A+l

15557/3/3/1/1/5/1/1/1

206974

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

Total suprafață

206974

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

261340

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1

181480

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

Nou

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2

4844

STATUL ROMĂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

Nou

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3

20650

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2

Nou

Strada Lucia Sturdza Bulandra

4844

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 4844 mp

Data: Aprilie 2020


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsenmatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Lucia Sturdza Bulandra, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4844 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □ imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

;     ■            .... : 7.. ...            .....tzsezseua/ 7u.7 ■.......jezt—7-    _____.......2;.. '.......v “ , “T"7......77   ---■     . ~ •■gggmwww.CT:': ■ 1 ~~    um;-


PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARĂ Scara 1: 2000

Strada Lucia Sturdza Bulandra, U.A.T. Cluj-Napoca, L-34-48-C-b-3-I, L-34-48-C-b-3-IIIInventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Lucia Sturdza Bulandra, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1

586687.7110

395971.7140

2

586763.2340

396062.7740

3

586767.8980

396058.8820

4

586762.5610

396052.4480

5

586740.3400

396025.6540

6

586735.5180

396019.8410

7

586718.9130

395999.8190

8

586699.8120

395976.7890

9

586695.6670

395971.5910

10

586693.6180

395969.0220

11

586687.8870

395961.8350

12

586683.0050

395953.0180

13

586688.4270

395942.6050

14

586683.6080

395940.4470

15

586673.7840

395935.9580

16

586669.2980

395933.9160

17

586662.5330

395930.7490

18

586654.1410

395925.6380

19

586638.6720

395916.2161

20

586623.9120

395907.2260

21

586619.4930

395904.5350

22

586613.5640

395899.8510

23

586607.9490

395894.7950

24

586604.3170

395891.1510

25

586600.8480

395887.3510

26

586597.5500

395883.4030

27

586594.4270

395879.3130

28

586585.6890

395864.7900

29

586577.4500

395851.0980

30

586577.0780

395850.2491

31

586542.2850

395770.9110

32

586543.5900

395766.0070

33

586531.7070

395756.6010

34

586471.4750

395691.5140

35

586467.5130

395687.4000

36

586442.2570

395659.6410

37

586397.9320

395612.6110

38

586386.4590

395599.2210

39

586382.2390

395593.0970

40

586377.5090

395584.3870

41

586375.5342

395579.6605

42

586365.5530

395587.8390

43

586369.7510

395590.9890

44

586408.5290

395635.3020

45

586411.9280

395639.6300

46

586428.6540

395656.4770

47

586443.1710

395672.2100

48

586464.8460

395695.5300

49

586526.5740

395761.0580

50

586539.5350

395781.2890

51

586554.5630

395816.7780

52

586574.1410

395861.0400

53

586587.5440

395883.7640

54

586592.8720

395890.4570

55

586611.1720

395908.0590

56

586659.4150

395940.6690

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Lucia Sturdza Bulandra, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586687.7110

395971.7140

118.303

2

586763.2340

396062.7740

6.075

3

586767.8980

396058.8820

8.359

4

586762.5610

396052.4480

34.809

5

586740.3400

396025.6540

7.553

6

586735.5180

396019.8410

26.012

7

586718.9130

395999.8190

29.920

8

586699.8120

395976.7890

6.648

9

586695.6670

395971.5910

3.286

10

586693.6180

395969.0220

9.192

11

586687.8870

395961.8350

10.078

12

586683.0050

395953.0180

11.740

13

586688.4270

395942.6050

5.280

14

586683.6080

395940.4470

10.801

15

586673.7840

395935.9580

4.929

16

586669.2980

395933.9160

7.470

17

586662.5330

395930.7490

9.826

18

586654.1410

395925.6380

18.112

19

586638.6720

395916.2161

17.282

20

586623.9120

395907.2260

5.174

21

586619.4930

395904.5350

7.556

22

586613.5640

395899.8510

7.556

23

586607.9490

395894.7950

5.145

24

586604.3170

395891.1510

5.145

25

586600.8480

395887.3510

5.144

26

586597.5500

395883.4030

5.146

27

586594.4270

395879.3130

16.949

28

586585.6890

395864.7900

15.980

29

586577.4500

395851.0980

0.927

30

586577.0780

395850.2491

86.632

31

586542.2850

395770.9110

5.075

32

586543.5900

395766.0070

15.155

33

586531.7070

395756.6010

88.680

34

586471.4750

395691.5140

5.712

35

586467.5130

395687.4000

37.529

36

586442.2570

395659.6410

64.626

37

586397.9320

395612.6110

17.633

38

586386.4590

395599.2210

7.437

39

586382.2390

395593.0970

9.911

40

586377.5090

395584.3870

5.122

41

586375.5342

395579.6605

12.904

42

586365.5530

395587.8390

5.248

43

586369.7510

395590.9890

58.884

44

586408.5290

395635.3020

5.503

45

586411.9280

395639.6300

23.740

46

586428.6540

395656.4770

21.407

47

586443.1710

395672.2100

31.838

48

586464.8460

395695.5300

90.024

49

586526.5740

395761.0580

24.027

50

586539.5350

395781.2890

38.540

51

586554.5630

395816.7780

48.399

52

586574.1410

395861.0400

26.382

53

586587.5440

395883.7640

8.555

54

586592.8720

395890.4570

25.391

55

586611.1720

395908.0590

58.231

56

586659.4150

395940.6690

42.005

S = 4844 mp P=1284.989m
NOTĂ INTERNĂ

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Referitor la nota internă nr. 240963/45/2020 cu privire la traseul străzii Lucia Sturdza Bulandra, vă comunicăm următoarele:

Strada Lucia Sturdza Bulandra a fost cuprinsa ca circulație in P.U.G aprobat in anul 1999 si in PUG aprobat prin Hotărârea nr.493/2014. Strada este deschisă accesului public, iar traseul actual al acesteia urmează direcția impusă prin documentațiile de urbanism.

ARH


SEF,


iniei Pop


SEF BIROU, Andreea MiiresanAnexa 2 la Hotărârea nr. 536/2020

B0CUMENTAT1E TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HOL

.AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Str. Alexandru Vaida Voevod, nr, 55, Județul Cluj.

C. F. 261340, Nr.Top 15557/3/3/1/1/5/171/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTLLOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT

Persoana juridica autorizata clasa I:

■ S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr’ 1352/.02;ft7t20;L8

INTEGRATEO SERVICE»'.

CLUJ- NAPOCA

MAI102&/ /,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

89570

Ziua

10

Luna

04

Anul

2020Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Jfc*-
ZĂNC!PT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

M 3r{ir.n.5TF LM na i ț.ilM

Carte Funciară Nr. 261340 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15557/3/3/1/1/5/ ■ 1/1/1

206.974

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

128071 / 03/12/2009

Act Normativ nr. L.260 publicată în MO nr.78, din 04/04/1945;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATElege, în rangul câștigat cu nr. 1518/1945 c.f., dobândit prin Lege, cota actuala 302953/472953

Al / B.3

1) STATUL ROMÂN, în folosința CORPULUI VI ARMATA ca teren pentru exerciții militare

104810 / 21/09/2010

Act Normativ nr. ORDINUL 50, din 19/09/1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE (act administrativ nr. J-3181/01-08-2010 emis de MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE; act administrativ nr. 80992/XII/26-07-1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 170000/472953

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

55638 / 18/05/2011

Act Administrativ nr. 55638, din 18/05/2001 emis de BCPI CLUJ;

B6

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului de sub Al asupra, imobilului cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cad. 278466 din CF 278466 CLUJ NAPOCA, în ranq serial castiqat cu nr. 31236/21.03.2011

Al.

113979 / 29/06/2016

Acțiune In Instanța nr. 15432/211/2006, din 06/01/2016 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

B9

Se noteaza acțiunea civilă introdusă la Judecătoria Cluj Napoca sub nr. 15432/211/2006 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca in contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul finațelor publice, Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Unitatea militară 0256, Cluj Napoca, Divizia 4 Infanterie Gemina - corp VI ARMATA, Ministerul Apărării Naționale, Municipiul Cluj -Napoca, având ca obiect dispunerea întabulării in CF a dreptului de proprietate a Regiei asupra imobilului teren in suprafață de 16,5662 ha.

Al

65324 / 08/04/2019

Act Administrativ nr. 597, din 04/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 112441, din 13/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 67058, din 09/04/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 376949, din 23/07/2019 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 355282/45/455, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59204, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59672, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

Bll

Se notează dezlipirea suprafeței de 239 mp din imobilul de sub A.l și transcrierea acesteia cu nr top 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2 și titlu de lege în favoarea vechiului proprietar în cf nou înființată nr 335992

Al

8310 / 16/01/2020

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Administrativ nr, 65324, din 08/04/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 21704, din 13/01/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 947, din 19/12/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 164429, din 30/08/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 166611, din 03/09/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;__________

Se diminuează suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr, B13 261340 Cluj-Napoca, de la 214296 mp la 206974 mp , diferența de 7322 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 338209 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III. SARCÎNB .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

c&zss pentru informare on-iine Ia adrese epay.ancpi.ro

Formulei- versiunea 1.1


Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 15557/3/3/1/1/5/1/ 1/1

. 206.974

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

â)ETALII LI NIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

206.974

- .

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese .

administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2020, 14:12

Pagina 3 din 3

Ana'/.ancDÎ.ro


Fc-rnuter versiunea 1 l

MONITORUL. OFICIAL

romani ei

‘                               PARTEA I

Luni, 20 martir W v r


ui 174' (XVIII) - Nr. 248 bis LEG!, ppcRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE ■

S_.L1 MA.R ... ..

Pagina

Anexa nr. 1’ la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea Șl completarea Hotărârii Guvernului nr.- 969/2002 privind atestarea domeniului public al judejulul Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judelui Cluj, cu excepjia municipiului Cluj-Napoca.....................  3-447

2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr,. 248 bis/20.J!l,2006

•HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a) județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre-.

2. Articolul unic va avea următorul cuprlni „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munipir și comunelor din Județul Cluj a bunj anexele nr. 1 —80 care fac .parte integrantă hotărâre."

3. După anexa nr.,.1, se,.introduce o noua i nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap .conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotăi


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.'969/2002 ‘•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul hotărârii'va avea următorul cuprins:......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului' public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din. județul Cluj" ■ '

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-ȚĂRI.CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internele Paul Victor Dobre, secretar de stat -s

Ministrul finanțelor public,' Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 febnjarie 2006.

Nr. 193.

') Hotărârea Guvernului nr. 193/2006,a fost publicată in Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr, 243 din 20 martie 2006 și in acest număr bis.

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


ANbXĂ‘)

■'             (Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/200?.}

însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 martie 2005

modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seoiembde~2005


Primarul municipiului Cluj-Napoca

\       EMIL BOC


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


SECȚIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. ■ cri.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință.

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

.6.4.

Dlădire Primărie

SUu.Moților nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473,215.56

iligiu pe rolul inslanțelor de udecală

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-|a Ufiiril nr, 1____________________________i

Decembrie 1^93

6.594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

301195

Teren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

iligiu pe rolul inslanțelor de udecală

4

801196

Teren aferent construcției

P-|a Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Clu] - Napoca

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845^; Topo 13754   ,     ,

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6.2.

Dispensar de Med, urbană șl pediatrie

str. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9725-26

Municipiul Cluj - Napoca

B

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

slr. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual

Medicină generală și pediatrie

str. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual

Medicină generală și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinei Individual- medici de familie

slr. Horea nf. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical grupat Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală Medic de familie

str. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

i 16

1.6.2.

Medici de familie

Cabinei stomatologic + farmacie

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

slr. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulțl

slr. Pasleur nr. 58

? 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

str. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

(Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II 1.2006


Anexa este reprodusă în facsimil.

-------Mg;___UBMK ' Wff IgHfâ : țg_f'IBWW* ■ -WW' ■ Ml' ' .«Tf M

00


i

j. •

?!

1 țș

ij

^>1

a

1

52 î

6.2.          §

T

coala "Ion Creangă”                                                A

leea Peana nr. 2-4                                        1

1972

2^5,508.00 N

lunicipiul Cluj - Napoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,

eren - 1200 mp

53   1

6.2.

T

coala nr. 21                  •                                                      s

r. Gr. Alexandrescu nr. 16

1973,1978

2,242.59 1^

4unlcipiul Cluj - Napoca

eren - 4553 mp

54   1

.6.2.           L

7

iceul "E. Pora"                                                          s

Ir. Mogoșoaia nr. 6

1983

1,803,581.10

Aunicipiul Cluj - Napoca

eren - 19890 mp

.55   1

.6.2.          §

I

coala nr. 6                                                                   s

ir. Meziad nr. 4

1975

1,177.147.70

Municipiul Cluj - Napoca

eren - 3975 mp

56   1

.6.2.

7

coala "Liviu Rebreanu"

tr. Moldoveanu nr. 1

1977

2,783,202.36

Municipiul Cluj - Napoca

eren - 10459 mp

57

.6.2.

?coala nr. 3 ■

Ir. Retezat nr. 4

1978

0.03

Municipiul Cluj - Napoca

'eren- 29760 mp

58

.6.2.

ic. Teoretic "Lucian Blaga"

tr. Bâișoara nr. 2-4

1773,1974

4,506,007.02

Municipiul Cluj - Napoca

reren - 16397 mp

59 ’

,6.2.

Școala nr. 1

Meea Hercuiane nr. 4

1965

Municipiul Cluj - Napoca

•60

.6.2.

Jceul Romulus Ladea

Ir. Doroban|ilor nr. 56

1935/1972

2,654.797.48

Municipiul Cluj - Napoca

Peren - 4478 mp

61

.6.2.

Grup Școlar Agricol" Al.Borza"

Ir. Al. Vaida Voievod nr. 57

4,552,913.16

Municipiul Cluj - Napoca

’eren - 1000 mp

■62

1.6.2.

Colegiul Pedagogic" Gh. Lazăr

tr. Al. Vaida Voievod nr. 55                              ai

1971, 1974

1977

5,694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

s33

1.6.2.

Grup Școlar Forestier

str. Horea nr. 51

3-ța Gării f.n.- cămin

1.594,984.52

1,325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 2448 mp

.64

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal"

str. Avram lancu nr. 33

1801,

4,811,395.68

1,114,240.06

Municipiul Cluj - Napoca

teren - 11319 mp

.65

■66

1.6.2. • •

1.6.2.

Grup Școlar "Victor Babeș" Liceul Teologic "EMANUEL"

b-dul 21 Decembrie nr. 7.

str. ITOclombrie nr. 3

IM? 1970

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

67

1.6.2.

Liceul Teoretic nMihai Eminescu"

j-dul 2T Decern brie nr.94-96

1938

355.16

Municipiul Cluj - Napoca

.68

1.6.2.

Liceul de Informatică "Tiberiu Popovici"

Calea Turzii nr. 140-142

1975/1979

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca

69 •

1.6.2.

Școala nr. 10

str. Zorilor nr. 27

1991

14,786.88

Municipiul Cluj - Napoca

70

i.5.2.

Liceul Teoretic Balory Istvan

str. M. Kogălnlceanu nr. 2

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

PARTEA 1, Nr. 248 bis/20.III.2006

—.—,------.—mm------1------1------1------1—1      1 1 1 1      1         1 TT 1

71

1.6.2.

Liceul Teologic Romano-Calolic

str. Universității nr. 10

1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

72

1.6.2.

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" .

str. Constanța nr. 6

1891;1938:

1980;1928

6,228,027.17

Municipiul Cluj - Napoca

73

1.6.2.

Liceul Teoretic "Avram lancu"

str. O. Ghibu nr. 25

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj - Napoca

74

1.6.2.

Școala N. lorga

str. Maramureșului nr. 151

Municipiul Cluj - Napoca

75

1.6.2.

Liceul "Waldorf' •

Teren-827 mp

str. Corneliu Coposu nr. 20

1936

94,110.00

Municipiul Cluj - Napoca

76

1.6.2.

Școala nr. 9

Calea Baciului nr. 18A

1925

500.000.00

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 880mp

77

1.6.2.

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"

str. Războieni nr. 67                                   ' •                      x

1929, 1954

1962

2.138,691.76

Municipiul Cluj - Napoca

I 78

I

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși"

Str. Horticultorilor nr. 1

1970

5.441.245.87

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 7285 mp

j 79

1.6.2.

Colegiul National "Emil Racoviță"

str. M. Kogălniceanu nr. 9

1870/1968

357.1£

Municipiul Cluj - Napoca

80

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos"

str. I.C. Brătiariu nr. 26

1927/1928

1.218.5C

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 5476 mp

81

1.6.2.

Liceul Teoretic "George Barițiu"

str. Emil Isac nr. 10

1939

1,250,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

82

1.6.2..

Școala "Alexandru Vlahuță"

Teren - 7995 mp

str. Al V!ahu|ă nr. 44-48

1969

2.962,077.26

Municipiul Cluj - Napoca

83

1.6.2.

Grup Școlar Electrotehnic

Lic. Teologic Adventist " Maranatha"

str. Câmpului

1977

28,252,466.9:

Municipiul Cluj - Napoca

64

1.6:2.

Grup Școlar Industrie ușoară

str. Taberei nr. 3

str. Moților nr.58 str. Valea seacă i.n.

1975

44,942.975.3.

11,003,634.5

63,540.0(

Municipiul Cluj - Napoca

85

1.6.2.

Grup.Școlar Poștă și Telecomunicații

str. Moților nr. 78-80

1906/1936

1965

4,555,737.6

Municipiul Cluj - Napoca

86

1.6.2.

Grup Școlar "Unirea" .

str. Paris nr. 60

'1976

Municipiul CIl;.- Napoca

87

1.6.2?

Grup Școlar "Tehnofriq"

str. Maramureșului nr. 165A

1974

8,239,028.9

Municipiul C'.uj- Napoca

a ■ _

W W' W? w wp flF   Wl

•’____.. .              - - —■ițșj«jg

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Sțr. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, Județul Cluj.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

15557/3/3/1/J/5/1/1/IZ3

Nou

Teren cu construcții,

CI -UNITATE DE INVATAMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME St+P+2E, EDIFICATA IN ANUL 1971;

C2 - CANTINA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, EDIFICATA IN ANUL 1974;

C3 - SALA DE SPORT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN ANUL 1977;

C4 - SPĂLĂTORIE SI CENTRALA TERMICA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN ANUL 1977;

C5 - GARAJ CU REGIM DE ÎN ĂLȚIME P, EDIFICAT:IN ANUL 1977;

C6 - MAGAZIE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN ANUL 1977;

C7 - MAGAZIE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN ANUL 1974; /

20650

X' CE^n:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

J' u

)                       Țotal suprafață măsurată^20650 mp                   /if                 '       -..J* CiîRTirro.țf *

-4-------.  ------------------4--------------------; ■-----:------- ;-------------------------------------!------------X X T-f ■•-'7-:—:—  'pâ. ---------------


Data: Aprilie 2020\OA. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

261340

A+l

15557/3/3/1/175/1/1/1

206974

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

Total suprafață

206974

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

261340

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1

181480    1

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului .....Cluj-Napoca__________■ .               __________

Nu sunt

Nou

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2

4844

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

Nou

15557/3Z3/1/1/5/I/1/L3

20650

STATUL ROMÂN, in folosința Corpului VI Armata ca teren pentru exerciții militare MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

. Nu sunt

' • ■"? ’          ~ -c-.’a           r.V.g^ițg

întocmit: S.C.GEOMATICS INȚEGRATEUrSERVIGEȘ SRL

FLdsliC


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 55, CLUJ-NAPOCA, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima inregisțrare imobil

 • 3. Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj - Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 55, CLUJ-NAPOCA, jud.Cluj.

TEREN:                                             ___

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

I

Cc

. . -■

20650

Teren împrejmuit: Teren împrejmuit: la N - gard din plasa, la E gard din beton si gard din plasa, la S gard din beton cu fler forjat si la V gard din plasa

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

1563

UNITATE DE 1NVATAMANT cu regim de inaltime St+P+2E, edificata in anul 1971

02

CAS

682

CANTINA cu regim de inaltime P+E, edificata in anul 1974

C3

CAS

581

SALA DE SPORT cu regim de inaltime P, edificata in anul 1977

C4

CA

424

SPĂLĂTORIE SI CENTRALA TERMICA cu regim de inaltime P, edificata in anul 1977

C5

CA

24

GARAJ cu regim de inaltime P, edificat in anul 1977

C6

CA

6

M AGAZIE cu regim de inaltime P, edificata in anul 1977

C7

CA

.31

MAGAZIE cu regim de inaltime P, edificata in anul 1974

4,Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-șe și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată.(+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru directii si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICA TCT 12.03 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate directii orizontale, directii zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost.măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza. de birou cu distantele măsurate cu statiă totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS -metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire. s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute Înregistrări. GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința, virtuala. Au fost comparate jcdpnatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici(max. 1-2 cm).Data întocmirii: 04.2020


Persoana juridica autorizată:

iCSINTF.GRATED SERVICESSRL

Semnătura și ștampilă.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Strada Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i;i+1)

Xțm]

Y [m]

1

586755.729

395397.453

17.372

„2’

586744.121

395410.378

12.117

3

586735.413

395418.803

18.026

4

586721.821

395430.643

1.843

5

586720.420

395431.840

2.422

6

586718.190

395432.786

12.180

7

586709.269

395441.079

21.389

8

586693.538

395455.571

13.560

9

586683.517

395464.706

< 14.085

10

586673.116

395474.204

4.994

11

586669.610

395470.647

5.013

12

586666.080

395467.087

17.471

13

586653.738

395454.721

8.521

14

586647.841

395448.570

29.898

15

586626.896

395427.235

11.199

16

586618.883

395419.412

7.257

17

586613.798

395414.235

9.852

18

586606.957

395407.146

17.479

19

586594.738

395394.648

17.141

20

586582.760

395382.386

9.842

21

586575.822

,395375.406

24.012

22

586559.012

395358.260

10.075

23

586551.973

395351.052

12.397

24

586543,232

,395342.261

5.651

25

586539.336

395338.168

9.804

,26

586546.065

395331.038

21.600

27

586561.049

395315.481

15.284

28

586571.635

395304,456

13.404

/■^ •

29

586580.857

395294.729

4.156

:: ». \ \

30

586583.792

395291.786

12.041

■ V ■■ J                     . } < :•’ '

31

586591.287

395282.362

15.872

U:-

732.

586601.146

395269.923

9.470

U W.

■ *

33

.586607.033

395262.505

8.146

- 1        " ■••••■

34

586612.984

395268.067

17:629

• rK ' '

35

586625.654

395280.325

35.002

'"k&r,

36

586650.846

395304.625

17.498

37

586663.345

395316.870

29.931

38

586684.785

395337.755

22.495

39

586701.007

395353.340

17.497

/

40

586713.599

395365.489

4,804

u;.          h

41

586717.087

395368.793

2.054

’j 7 r» • >

42

586718.505

395367.307

5.406

V

43

586722.179

395363.342

30.232

1

44

586743.735

395384.539

17.624

S =20650 mp

■ț V >

' ii

• *• ■*

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Strada Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj


CI

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

45

586620.326

395307.948

11.240

46

586628.342

395315.827

12.000

47

586619.930

395324.385

20.400

48

586634.479

395338.685

20.250

49

586648.674

395324.243

9.816

50

586655.675

395331.124

33.223

51

586632.393

395354.824

8.720

52

586626.194

395348.691

1.020

53

586625.477

395349.417

18.250

54

586612.502

395336.582

1.650

55

586613.663

395335.409

3.120

56

586611.445

395333.214

33.000

57

586588.236

395356.674

4.950

58

586591.755

395360..156

15.330

59

586580.974

395371.054

9.490

60

586574.078

395364.534

8.820

61

686580.137

395358.125

6.700

62

586575.269

395353.522

2.900

63

586573.277

395355.629

12.300

.64

586564.339

395347.179

9.200

65

586570.659

395340.494

12.500

66

586579.742

395349.081

57.784

S = 1563 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

67

586651.413

395417.746

18.434

68

586663.980

395404.260

4.429

69

586667.243

395407.254

32.098

70

586690.896

395428.952

18.400

71

586678.375

395442.435

9.210

72

586671.626

395436.168

1.750

73

586670.435

395437.450

6.050

74

586666.002

395433.333

1.750

75.

586667.193

395432.051

21.299

S = 682 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

76

586743.333

395388.232

20.641

77

586728.748

395402.837

2.003

78

586730.177

395404.242

0.356

79

586729.925

395404.494

32.862

80

586706.606

395381.340

0.352

81

586706.855

395381.092

1.940

82

586708.238

395382.453

20.593

83

586722.721

395367.813

0.342

84

586722.961

395368.057

1.167

85

586722.165

395368.910

3.167

86

586724.520,

395371.028

0.431

87

586724.811

395370.711

0.413

88

586725.099

395371.007

0,433

89

586724.806

395371.325

3.154

90

586727.070

395373.521

0.410

91

586727.354

395373.225

0.421

92

586727.653

395373.522

0.431

93

586727.353

395373.831

3.191

94

586729.641

395376.055

0.405

95

586729.926

395375.767

0.407

96

586730.206

395376.062

0.394

97

586729.939

395376.352

3.147

98

586732.168

395378.573

0.418

99

586732.470

395378.285

0.409

100

586732.752

395378.581

0.418

1.01

586732.458

395378.879

3.183

102

586734.723

395381.116

0.421

103

586735 025

395380.821

0.399

104

586735.311

395381.100

0.416

105

586735.012

395381.389

3.169

106

586737.269

395383.615

0.405

107

586737.570

395383.345

0.422

108

586737.865

395383.648

0.400

109

586737.586

395383.935

3.139

110

586739.803

395386.158

0.427

111

586740.114

395385.866

0.391

112

586740.395

395386.138

0.437

113

586740.083

395386.443

3.206

114

586742.375

395388.684

1.010

115

586743.112

395387.995

0.324

S = 581 mp________________ :                                                                      i:


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Strada Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj


C4

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[rn]

116

586689.683

395383.825

24.785

117

586672.694

395401.871

10.288

118-

586665.228

395394.793

4,918

119

586668.526

395391.145

4.250

120

586665.442

395388.221

9.421

121

586658.503

395381.849

12.463

122

586666.921

395372.658

10.375

123

586674.550

395379.690

1.855

124

586673.362

,395381.115

3.191

125

586675.721

395383.264

9.058

126

586681.748

395376.502

10.798

S = 424 mp


06

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi P(i,l+1)

X[m]

Y[rn]

130

586659.665

395389.532

2.093

131

586658.275

395391.097

3.054

132

586655.968

395389,095

2.169

133

586657.444

395387.506

3.006

S = 6 mp


05

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

120

586665.442

395388.221

4.250

119

586668.526

395391.145

.4.918

127

586665.228

395394.793

o.ooo

118

586665.228

395394.793

0.682

128

,586664.770

395395.299

4.250

129

586661.686

395392.375

5.600

S = 24 mp


07

Nr.

Pct. ■

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

68

586663.980

395404.260

6.900

134

586668.625

395399.158

4.455

135

586671.908

395402.169

6.900

136

586667.259

395407.268

0.021

69

586667.243

395407,254

4.429

S = 31 mp
ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

20650 mp

Strada Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

Carte Funciara nr.

UAT |        CLUJ - NAPOCA


586700


A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

20650

Teren împrejmuit: la N - gard din plasa, la E gard din beton si gard din plasa, la S gard din beton cu fier forjat si la V gard din plasa

Total

20650

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

1563

UNITATE DE INVATAMANT cu regim de înălțime SI+P+2E, edificata in anul 1971

. C2

CAS

682

CANTINA cu regim de inaltime P+E. edificata in anul 1974

C3

CAS

581

SALA DE SPORT cu regim de inaltime P, edificata in anul 1977

C4

CA

424

SPĂLĂTORIE SI CENTRALA TERMICA cu regim de inaltime P, edificata in anul 1977

C5

CA

24

GARAJ cu regim de inaltime P, edificat in anul 1977

C6

CA

6

MAGAZIE cu regim de inaltime P, edificata in anul 1977

C7

CA

31

MAGAZIE cu regim de inaltime P, edificata in anul 1974

Total

3311

Suprafața totala măsurată a imobilului =20650 mp '              Suprafața din act = 20650 mp


ExecutanL<S:C.GEDMATiCS INTEGRATECSERViCES SREo /;?RO-Ș-J-1359 _    '                        .

,.(>• Confirm execuțâțea maș^ratoriio?1â;&en, \ ' corectitudinea ihtocmirii.dc^umentatretcădașțfale * și corespondenta ^pesteiaiu 'realitatea dirvtecen.j ț

Semn


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa


Stampila BCPI