Hotărârea nr. 535/2020

Hotărârea 535/2020 - Încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de folosință gratuită a

Direcției de Asistență Socială și Medicală, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 352059/1/23.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 352175/45/30/23.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Hotărârea nr. 1030/2018 privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și darea acestora, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. b), 349, 350 și 351 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019 si ale actelor nr. 69840/808/2019 si nr. 299055/808/2020 ale Direcției de Asistentă Socială și Medicală privind renunțarea la dreptul de folosință gratuită asupra imobilului;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită acordat Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10, compus din teren în suprafață de 189 mp., cu nr. cadastral 307793 și construcția cu nr. cadastral 307793-C1, înscris în CF nr. 307793 Cluj-Napoca, la solicitarea titularului dreptului de folosință gratuită, motivat de faptul că imobilul nu corespunde scopului pentru care a fost atribuit.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 535 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)