Hotărârea nr. 534/2020

Hotărârea 534/2020 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 354322 din 24.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 354668 din 24.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1740;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 24038/1/1, 24039/1/1, 24040/1/1, 24041/1/1, 24044/1/1, 24060/1/1, 24061/1/1, 24045, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 24038/1/1/1, 24039/1/1/1, 24040/1/1/1, 24041/1/1/1, 24044/1/1/1, 24060/1/1/1, 24061/1/1/1, 24045/1, teren cu suprafața de 6794 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 24038/1/1/2, 24039/1/1/2, 24040/1/1/2, 24041/1/1/2, 24044/1/1/2, 24060/1/1/2, 24061/1/1/2, 24045/2, teren cu suprafața de 200 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 12622, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 12622/1, teren cu suprafața de 3000 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 12622/2, teren cu suprafața de 2204 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 24063, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 24063/1, teren fără suprafața menționată în CF;

 • - imobil cu nr. topo. nou 24063/2, teren cu suprafața de 2847 mp.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tatra, cu suprafața măsurată de 7351 mp., provenind din CF nr. 51538 Cluj-Napoca, nr. topo. 24063/2, CF nr. 255942 Cluj-Napoca, nr. topo. 24038/1/1/2, 24039/1/1/2, 24040/1/1/2, 24041/1/1/2, 24044/1/1/2, 24060/1/1/2, 24061/1/1/2, 24045/2, CF nr. 324185 Cluj-Napoca, nr. topo. 24075, CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 12622/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 534 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 534/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada TATRA, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ 2                        3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tatra, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului. în vederea întocmirii documentației cadastrale:

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 7351 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................

Proprietar


(semnătură)


Semnătura și ștampila

(persoană autorizată)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.


în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fi/tcx i caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legaț/de ^Jbtec

prelucrarea datelor cu eter personal vă

64 431666,0264


puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancDi.ro , formulând o cerere scrisă, dațmă'Șis 554165,0364 101253.§

t'


Tf

u     rn

Ș O


*ST


W. '74 (XVIII) - Nr, 248 bis

75* I


p $ -R T E A I

Luni, 20'martir ?0c


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘJ ALTE ACTE

g_U Ml A R

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea și completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Juda^luî Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeju! Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................

.                                                                                               ta

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24S bis/2O.!ll.2OO6

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. S69/2D02 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor si comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ci’jj-NspocB*'

în temeiul ari. ios c"n Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■rinei atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6S4 și S84 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la drtn public al județului Cluj, precum și al municipiilor = ș.i comunelor din județul Cluj a bunurilor eț Jbs anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează: p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebasîlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernatul nr. 193/2006 a fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 243 din 20 martie 2005 și 6-si in acest număr bis.

4

■ |           j       auipjo

6 1         ș ap jrugiun^

Z 1       iî__

Numărul »         p,

topografic |

•                   Corni

A) Foaia de ave

iîiobilele cu tu .top. Vudii, cnw au fast li ;-.’, ier r3te.j 1»< veJeiea (•.<•;■ ,I.r iii uooi. ■■!•■.;,ce locuințe.

ina_________âiEui-L

oA..Lj i!,.c.CI,

>re ,i,Lr

Suprafa(a cadastrală în jugăre de 1600 stânjini □

:■; O C A

ZOid.Lt.

!■'■ T, L1

Notă

L

I

jugăre-'.

stânjini

.?«

B

i '■j -( •

।--Lo__

1

")

5.

* 4.

1

9-

10.

11.

.1.     t

1 J/l.

]

11

22171. 26.173.

, '2- 7'1.

17 7 6..-i‘/b. ...i ->/ -i 2,?19b.

y '• j Ui v

24 o

LyOb'l.

23966.

2.767.

1>969. - 6996.

-•09'911.

240 >6. 2'lOf/.

27797

17.77.

._4Oob. ^4002. .. 40Uy.

Teu. eu

Teren

Teren

'Jl. > - r, T i !■ n

Teî:C V

i-.i, t p. noij a tri l ui le I :.;i>Lil2L9J;..’-

Spetii ■Vvisi, ulei., loc Jo'-cs copil

Loc cons tr. El. I. JS._șțr. G. BiinaJir. 19, Loc constr.Bl.I.U. str.G.Dime nr.ll. Loc. copstr. Bl.T.C. str.Gi Birif’ nr.7. . Loc conc.kr.Bl.T.B. utr.G.Pimp nr.>. Loc c<insti.Bl.T.^st;r.GJ)i;.is ni.l .

Spatii voiai, -2 ei.

Loc. con it.i-.BL.il T). , utr.-i). Lima nr.& Loc conatr.Bl.U.E. 311. G. Dini a nr.L.

1,0c con.-i t, 1. Bl. TI. 2. a tr .Lucc af M-ti 1 ui ni?, ii.

Cei7r«lc ti-rn-ici? nr.'i.

T.o c ' constr. Bl. ®I. P. st j-.Lu c ■.; uf f.iu 1 u i nr

Loc coneIr. Bl. TI. H. str .Lucc-af arulp n r „ *

Loc. coi,.- t:i .BL.TT.3. str.Luceai -rului in . .

Loc cci.str. El .11. T. str. Luceafărului ur ♦ .1.

-jjbutir verai, 7   .______

1

■ 1

/

i

1926 r- /i

L 10

-------------—■

92-TO. ~

.. -90.Q„

Q30

990

930

6b >0.

115©’

70 0

1170

704

460

■'160

460

1 >70

- i' < V

j

(Foaia A)

2-k;>o. . -7».

• /.

—---

-----

I


JBLE


No- ............................................... Comuna

.................. 5 1......1.38 -


A) Foaia de avere

Numărul de ordine

3 S

>= W>

§ a

Suprafața cadastrală în jugăr de 1600 stânjini o

Notă

' > îi

a o

Z

yugărs ha.

... ... slfinjiii£.< m.

| .17.

. UOO 1..

Iio c coz: s Lr. Bl .11.0. .3 L v. Lacea t ural u.1 ni. 4.

-

700

1 181

J-'iGC-L „

T/O C Cu i:3 l.-J . BJ . 1 J .fți „ ;j l.; , Lu CC c f >i7 LI 1 11 1 | m.G.

H

। j’?'"

|240b>.

| । > oc o ii.t .1 . E J , II. K.. J 7 . L a c r , i.tul u. .1 liî * o ->

-

70C

ciO ,

24006.

Toc coi.r.tr. Pd .11.0. <iti-.Psutuur 61.

1130

1 1 ■'

J1 l—-f  r»

j'ioc7.

Lo c con st).. Bl , TI. G. ;j   .. Ț,u ce «u aiului

111 . io.

-

I 700

24008.

Loc corstr, Bl.TI. J. .str. G. .Din; a ni. Io

-

840

■O «

24000.

Loc cor.str. Bl .III A. cir. G. Dirna 12.

700

U'4.

24010.

Loc cum:ir. Bl .ITT , B. st r. G. Linia 16.

-

460

»

24011.

Loc coiistr.Bl.IlI.C. sti-.G.Dima lo.

460

funciară:

r-/ .

24012.-

24013. ‘1

Loc constr. Bl. III . JJ. str. G. Diina 2o.

Grădini ti: 120 Loc, sti \G. Diuia 14.

-

460

C.F. IV-

<1L

24014 .

Loc comutr.Bl.ITI. J. str.Pasteui' 78.

-

690

x >

IM r>. â o

Gpatii vci/k-i, alei.

1

. 6370

• • • ........ •

>0 .

2401b.

Loc con.jt!.•, Bl. 111.iî* 1\ 1 ca 0astaiii 1 or DJ A1,

700

(■

>1.

24017.

Loc con.sti.Bl.LI.1, G. Alee-a Caotr.nili 114 ■ . .

r

700

Jy cZ. •

<>/; n

24018.

24019.

Lo c co n t r. Bl. 111. F. i.: t r. 0 a o t - nil o r ui. >.

Lo c e.,.1C jti, Bl. III. E. st i.-. G. Dini a 22.

-

700

91b

Predat cor Șef servici

Sa...

24020.

T

Reprezent

BUHA A

24u2<l.

....... .1.

2% 24.

1/1

2401-fe,-<

_£iua.tii verzi, al ei, loc , io ac-a

24020.

penurii copii.

1 710-

/ ^72,

240u8.

24060.

Chitanța i

3b.

24021.

Lo c cu nt r. Bl. IV. 3!, o ti.. G. Di s 29.

-

460

?b o

_'4<j 2j>.

Loc consti.Bl.IV.F. sti.G. Jiina

460

> < •

240 2>.

Loc. couutr.Bl .1 V.ii. str .C.Dima >7-

.. 1

460

»

5:027.

Loc co/iLitr. Bl. 1V.G. str« G. DiîjîQ 41»

1160

’j:■ •

24020.

Loc consti-. Bl.IT.U. str.G. Din.a nr.43

-

...........................

’ No.

5 1. 5

38                - 2 -          Comuna

j d I; A LOC A

A) Foaia de avere

O

Notă

। <D

j >ro ,E

O

3 S

>îs

Stiprafafa cadastrală în jugăre de 1600 stânjini o

Notă

! E 73 °

E o. 3 O Z.

D

ivgătcx ha.

■ăiânjirii -.

' mfl).

-'Io

b'-l090.

Loc constr. Bl. V.K. sti .0. ui in.o nr . 24.

-

'115

41

2'1091.

Loc constr. Bl. V.L. sta..G. 'Dibla ni. 26.

-

i;;

i 1

42.

240 32.

Loc cojmtr.Bl.V.L.iitr.G.Dir.s nr.28.

u60

i

43.

2'1033.

Lo c coi:., ta. Bl . V. 0.31 t . T r, 1 Ic •: r. ;.

-

700

.'44,

2'103'1.

Loc conati.Bl.V.fe.atr.Tetrs nr.l.

-

700

2'1035.

Lo c constr. Bl, V. J. Al ce «* Cnst «ni lor nr. 6.

-

480

1

4b.

2'1036.

Loc c'onstr. Bl. V. I. Al ee c Gas t ani 1 or T’T. 4.

-

920

h> )

■' / O

24037.

Lo c c o ns i; r. Bl * V JI, A1 ee a C a s t a ni .1 o r nr.

'■17

4b.

24036.

2'1039.

(0& 1

>■10 4 o.

4-

240'11.

24042.

Axei si apatii verzi.

1 ■

IBbO

24049.

(

7

84044.

—y

.■24049,

240 Gol

.•>

.tA ir a(h‘ *

2'10 bl.

/

'19.

24046.

Centrala termica nr.3.

-

704

90.

240 47.

Loc conatr.Bl.V.F.sti.Tatra nr.4.

-

700

i

91.

24048.

Cresn 100 loc. str. Tatra nr. 6.

-

-

>2*

24049.

Loc coriști*. Bl. V .0 , str. Tatra îar.8.

638

ii

92.

2409o.

jj o c c o n s t r. Bl.. V. T. ; t r.a t r a nr.l o.

688

'j’J O

24051.

Loc constr.Bl.V.Ș.sți.Tatra nr.V’.

-

700

— 1

l 1

9'1.

e'l052.

Loc eoni.tr. Bl. V.IV. .str.Tatra nr. 16.

-

463

X,j

>6.

24o93.

2'1063.

Lo o cons tr. Bl, V. 1’. ști. G. Dim a nr. 3o..

Aloi s i op ații vei ai

-

600

97.

2'1064.

240op.

240bb.

2406?.

Lpatii vei zi, alei.

-

■■01.0

o

2'1070.

24071.

24072.

Loc pt.constr., spatii verzi.

1

1 i

59.

24o73.

btrnda Georjte Pini a

6100

(Foaia A)


Comuna


.......■ ■■/.....                            2'_u' 'i wiiwr


'ala Cărții Fon do are

■                                      Comuna ________————=CLUJjNft

NOTĂ

No. seria

OjW 4 10     M

1     M

n-U .(]b

iîUid(-        ăz' 02. Cu)€X< •W'ttfeX'ez’

i moWu$ ch Z]J b                     qIuj

di-iCV^CL O,^. <1                    CU-^'cL CW)U

dj^l^Q-ra \

<so              ■ 2i(o;a/i

^^<2^4 / ^^26// ;          ■ 2t<0^/

JÂOts/x/ ( lîk .^vy^a^tfe ab. 'l/dloc^y - On. y <Ua' S.ltoM/'z;

\ !2\o2Jc>l1                 '

^o6^/^s' 2^0^/^

d-a C?Oq 'W-^i

NOTĂ

1

r

li:

IV n

ii

i

i

i

i

dl

^yjdribjJL <u^. 'hp /Luu

^q29(/sl '

y’ /ixV. U^-

f l

1

i

[

i

1 £

'ddl. i (\iko(/nbd zdl( i'lu.

•Zko^xJ/i- ^40^4// -^M(o/1 ;            ; Zl'iQG^^/

'2^0^^ /k KHdkVcdb aCoaa^ZZ (J      4-o6zr ^qUoo^q.

cb ^'ua au^d              ' '

■’7

j

<

"kJ.J l>e. Uf        .f^

2^ i'0^c\ W/uyU-' -yi-J iZ ^U!' Z .*«»“ 'i^> , u,d/;c^^Z         ~       d

O~J     Ot)^)D 1°) imI,             2             j'^J.

IFosUio mia fit’opffletmtei

CLUJ

B

No

. sene

My            pS^A-d^d? h 6" <*■' ''fW^4^7, <%

NOTĂ

No. serial

1

I

dl             A /L JL      CA-         ■& id ddcd d .{a^      -^J/f

d M- d/       cL>\      /A.H/ • /        pAA(Al<^      $ duce» A^t d^d,

/ Jn w' b,       .J-. <d ,            d            ./£      dy£'/> .:^d

i       t’Ak. AtțzuZ           .~> /v< //>■*-< ț. u.jL.7J.                -aas - aa.a...1-u y ~ •

- .^.df .Ci Ul.OOL? (

{ytlZ                                   /

V OtJdl&oy t t-LH) <pC. VP o D Cddb,'

'u ^dl»’ <v      (\ .^. s/d' d 2^0 rt-d

'C<

1

i

1

: /■

1

Q- !        l^                 *% b^1 >lf           /’) tXw^ 2>a- j /a

{'fyZflC /~u^ \^-.J'J.' 1\       r .--.■ Sc

4 -

; ./r

(,, ddd                  2. <f ou’L/ Z^wy,

'Z^^J O         ^< 'Uz.TtAO M-1 »X tXCA.0^^' ^1~                    f            ^A-I,

yb-Ar}? AA \d'C\           d p <?<lAk           ■

»■• • ■

■//

^j^oJ y>                       </

C ('-yc 1.1^/Z                               e,            ^~

(£ l'\rw^A^'J'i>J‘}           /^u a^i       yc-CJ ^.-i>(A)o

p*.cA/hi>-,           f~> cyt-'i- Ct'-'J /^<^1 a'.i^-^ /-/(i-A,

yjy/.Z9>/           .,.<<•:/<>-- -Z-Z

c^Ă        .-2         W /^

6\W.J,'oa Ă          -P> V ;< a/Z'(J / t^'y t              A- --Xl^^

_    .Zy, ,.^,  ^3^ 2^0 3'^ Z.Wz^

b^o^c!l Z.<4Ot-lf/ ^Lli,'^\ ■bl'.ofr t         A, ..^z-

-/'-x                        zZ    ^tb\'1) -/r

W -y

__ ^..'Z; f- 0 'l' 1 fib- (          t'-               ,

t/\        P'P P       A-XM-

1

'7.1 ’■'

!' ■• •.

? tț ? .

î 1 »

\

1/ /

A

■ ' 1

Foa/

a de p

Foaiiiai ti/e

)                              CLUJ hio. '"/^X

B

■ No.

1 seria

1 r

<y<

1    - \Ă\ 4o

" Xo^3'fî 1 '<0 M?>O P \)Aji ! . ' ';>•-î X '?eX l+ -V e v      '

1 JckÂ-'

'k^O v v Ca

U^' k

<q7^c 77?£ (77.

JJ-cjjd7o77( 77 (ty -z (Z7Ă 7~77 ■

/— (M. A Jtyi&Owb • / /77     c

_ O^rz'eîl^ .

.)• \\ 4 cv-3 -.-A V \u

\ U

\

< < ’<

. p-V

\

\

ZA>

y<

/(J> s-

T

yT> . bî

K y

oa .. i'^'lC l/ J). oT/2 j< •ii i ■)< Pl'i o'm | L ? ■! ,. a ( b\\ ' k v f w

-Uj.i . lK- ~v; iAv

■                                        . / ■>..., i1

k •. ’v_ <.■ •... < v a \ k . f '■ ' 'J

\l J

<' ''’l-vU/v       i'/’f j;'T; ■■■ f’F.!

_\j. } VC;rțn4>v 7UXÂ r\rk'i'v> . V        VlvAj>v\

/ L 0/4/^ 5^(W/» <2/7?^ 05/

1 NOTĂ __

1

i i

N. j seria

1

1!

i '

M

&■

--===^:

\yfy&y ,. ÎC?^/ :Xt x

c

(Ă/ y

C^-âj/' t'/y^jyAM ^nA<72yev&?

0^

yc ~y^y.

U'            7) ,

(777 y.

jl-

i /

/

ZX-

Foaia/

id’Kt

7k .(/■; 1

Ăi, >>

Ă./oJz

’).,•■ .

-• ”■‘1 (■';'■ ,/

tu . ■ , - •

•« ’»- ‘.z (

/

‘•'L 'G

’i- L -s' .

’i,! -,i>‘i.

<T4 A

de pro

eh Qy^-

7>Cr jC '              7^7(27^. ?

i

X

ftlt,

0

§ <\7^.\ fO\

1

49. -

Ă

Foaia

-m.

/e /&w4-q7>X

■facrmteM yy

. /

de proprietate

vp. ^e><Zo/M-^oG^ t etiw' CKUy. ~7T^tâ1^ (V/ '

(r&'fy vjj ' &^/^y!Ud5

CLUJ


No.


CLUJ

--(M.


bli/w.

c ■


Foaia/de proprietate

■ANGPL


AUt.NTțA WTION.V.A n ai ifcnni ninnn 1 n\


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 255942 Cluj-Napoca100058598134


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:51538


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, lud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24038/1/1, 24039/1/1, 24040/1/1, 24041/1/1, 24044/1/1, 24060/ 1/1, 24061/1/1, 24045

6.994

Vezi B 2

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4138/06/08/1981

  Ordin nr. 9, din 18/01/1980 (si a Ordinului cu nr 423/14.11.1980, Decret 100/21.04.1981);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  ... STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 51538)

  126166 / 19/11/2012

  Act Administrativ nr. 110120, din 12/10/2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 83034/21-09-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 252/24-05-2012 emis de HCL CLUJ NAPOCA,act administrativ nr. 83034/21-09-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 110120/12-10-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 616/20-11-2008 emis de TRIBUNALUL CLUJ;; hotarare judecătoreasca nr. 616/20-11-2008 emis de TRIBUNALUL CLUJ;);

  B4

  imobilul cu nr. top 24038/ 1, 24039/ 1, 24040/ 1, 24041/ 1, 24044/ 1, 24060/ 1, 24061/ 1 se sub Al se dezmembrează astfel: imobilul cu nr. top 24038/ 1/1, 24039/ 1/1, 24040/ 1/1, 24041/ 1/1, 24044/ 1/1, 24060/ 1/1, 24061/ 1/1 în suprafață de 6994 mp se reînscrie în acest CF sub Al în favoarea avechiului proprietar, iar cu nr top 24038/ 1/2, 24039/ 1/2, 24040/ 1/2, 24041/ 1/2, 24044/ 1/2, 24060/ 1/2, 24061/ 1/2 în suprafața de 256 mp se înscrie în CF NOU IE 295126 CLUJ NAPOCA

  Al

 • C. Partea DII. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  urtrirn■ ir


  Teren

  ________Carte Funciară Nr. 255942 Comuna/Oraș/Municipiu: CluJ-Napoca

  Anexa Nr. 1 La Partea !

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 24038/ 1/1, 24039/ 1/1, 24040/ 1/1, 24041/ 1/1, 24044/ 1/1, 24060/ 1/1, 24061/ 1/1, 24045

  6.994

  Vezi B 2

  * Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70,Date referitoare Sa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

6.994

24038/ 1/1, 24039/ 1/1, 24040/ 1/1, 24041/ 1/1, 24044/ 1/1, 24060/ 1/1, 24061/ 1/1,

24045

Alei si spatii verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 21/06/2018, 07:56

igi.f      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

i Nr. cerere

112070

Ziua

21

Luna

06

Anul

2018BcT/      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

CaNCEL              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE n mtcjrvi» •MnoHjvc-.s

Carte Funciară Nr. 324185 Cluj-Napoca

A, Partea D. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:51538

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTatra, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24075

2.100

Strada Tatra

B. Partea 88. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4138 / 06/08/1981

Ordin nr. 9, din 18/01/1980 emis de MINISTERUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE(și a Decretului nr.100 din 21.04.1981 a Consiliului de Stat a planurilor de împărțire, comasare si a tabelului anexat:

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea 181. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 324185 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24075

2.100

Strada Tatra

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest tmoSril nu afostg .wr.

Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă 1

1

Nr. topo

Observații / Referințe

1

J drum

DA

2.100

-

_____________:____________

Extrasu! de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 21/06/2018, 07:56

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


C'J terenuri'ț cere ..șînt .propuse.peni,co. Ironsftrștț; sl noile numere Topografice ornborte ’in taar.ta "Zorilor. $op6; J’.> urgenta l-5 tlu-j-'.Hopoca-

jTUREMURi CARE URMEAZĂ ■ SA bE TRAS'.OEERE .

TEREMUR1 RĂMAȘI VEW ’.LCR PRORpiET

SrtTUATAĂ PROPUSA....

OBS

j Hr f. f

ir topo

5uprpț..rhp.;'

ita'lopo

5uoXrc

•Hr.Aopo nou .

bVta'OÎ mp-

îolo si.nl a

L..o ._

r

2

3 •■'■

ta

... 5 :

6.

ta -1

■ 8 7%-

i

j I79'A 4"" krztaA +

s                               •

1 lk'13

i (9704-

i,

i

I

1

1

!

। <+

1 ■

!

1

i

ș

! • \:-

f :

L<’_         -%X                                      ■     ■    ■                                                                                                                                   ------------- "■ ’ '    - - -।......•■•

O .»'-                         ci -n

ta.___-__...__’      ■ ...;-             •         -     '-•tiU'-

29W5 . .

. 11926 ' o 4588

. -159610. .

• 3âX'.-:?-"325

!

■ ■v"’ ■-'

’’ • .■■.,•• . f‘‘

H “E ■ £X- **

o S

......              . -f

22W&12 • . •■• .

•:?’•• > ’ : +1 ‘ta •■■'■          . -

''•A-

+                 ta: ■' ’■;

■'ta ta tata

XXX ■ • ■

':4x'

-ta

.............1

■■■XX?:

.'. ■■» ■<

SIBSta;:

3 V.

1 '■ ■’■■ i>ta'. '•■ •' •

<5+

■ '

■■•ta'ta,.' *r<ta>4

, ■        . ș

•■_. ■: •?' ’.         7

■-■•' ' ■ ■ .-■’.

rt;-.;; ,• f ta;-

ta,                      •

tetatataPA

•taV .•.■"•ta’''

J

ta tata/

. 239BI ■ •.. 23952 23983

■ 2ta58-21+055   ■

23240' '

5paliț.verzi, a’ei; lot joaca copn . , y.: i

■y.

-

23.g&-

%6

Lot consta. bi l.E str Gbirna nr. 15

.■•■' 23985 ■ tata

930- ta

Loc consta.bbl.D sh.G bimo nr. 11

ta .... •■.••"■■■. J

2398'5 ' •

.930- -

Loc.tonsta.W ir: șlț G.birrid nr.7•

2.3987 .

930

Loc consta- bl |.b stata- bmia nr.3

23988.

Lot. COpMr. bl. L A stata,binSo.nr-1

-23989.9 9 .•:.

£3990: .

■ta399i'

2.UO56

+ ■■24057 ■ ■

.                    ta j >■ ~

. .f.r'.zr.*. ..... ■.•

.16850' .

Spoita' verz-i ol ei

: 23992      .

.930 '

Loc.consta-bl llb Mr.1j.WmG nr.ta

' 23993

taW/ ■

Loc.consta W-liX bta.G-bima nc.8

■ . '23994 -

Loc. cootatr.tJ i'X $ta lucealonjlu! nr-K

S 23995';+^..5.:

rSOl+talita’

C7. nr. 1+

. . ■ :■• ■

23996; . .

:.l+60i'J'■<■■

te.consta- bl ll.P«}r.luceoț5rul.ui nr 7

‘ 23997 .        .

rl+BO.-r'P

Lot.xonâl-r-bl, ILR sta.-Luceolqrului nr.5

•23992 ■- ■

'.l+Wta/■.

Loc consta .tal. ll'.S sta. Lurea<druluv nr 3

-.+TO-ta:

Loc consta,bl. ICT sta- Luceoțonjlui nr 1

■ 24000 '■■ 2ĂOO2 ta, ' .2ĂO03 ■■•■.

■taC58 tata .240.59    .2,

. 21570 ' ■

Spalta-Șicri-C, alei ,r.:. 1

. • '

■ .tata taL-ta -r ta'T

■■ii-' 'ta:-'+ i

< .+ ++■,-te+gs ;+■+,     cs

: •eifoar'-r-’-

■'' 700'

Loc ecosta Ll. 110 sta .lucco(ârulGi nr.lf

21+004-

'930

Loc. consta ta ILM tar bjceotărijlui nr.&

■24005 ■ :

;i 700 .;

jbt Consta-bl-ll-K'Mr.luceațaruluinr.8

'ta3O5 ■.

73130. ta

tac Consta bl. Il-Tslr.îbsleur nr, 61 1

ta2UQ0Tta .

'■ .700

Loc.contat- y H-G sR.Luceo.țoruluinr-10

■ ZtaOB .

'+ 840.’ ta;,-

Lot:consh:bi.î|.3 sta. G- Dima ar. 10     -

'1' . i

' ta+0097 tata

2 .700' '

Loc.consta.bl. ni;A sta G b.mo cr.(2    .

• taV; ' ;■ | ta

.'■24O'iO<ta'-'ta+

'■ 1+60 ta- P

Ijjc conslr.y lll-B sR.G .birtiO nrJ6.+ ’

",21+0<V+"-r;

■,.-i+60... +: ■’

loc.consta W. VI■ C - slr.G.bimd'tar.;l8 ''-

>' ' 1

taJ ■

locconslr bL Ill-b sîr G bitrla bn'20 .

ZU-Ortb-ta

Vita? '.ta-ta tata-.

Grădintla 120 Lob’Mr.'G.bitndnrli

■taZĂOltavta'ta

1.^90++.- ■ +

bot.'tonsl-r. bl. 1»1 sVr.Ttisteuc nr-781’ '

■>■• ■. . -,    : ■        • ■•.Ap-

■: 2W5.

2U0Î32. > • ■■

■ 25’70■■

Sporii verii, alei

• vi'. -?•;

■ +2UO1B •:

700.

loc.consl-r. bl IU.H Ulceo testam 1 lor nțl

' 2W>ta ■

taoo

icc consta - bl IU • G- V te» Castanilor nr-.b

24018

taW: '.

Loc consta-U in .T. Meea tastanilcrntS

; ■" ta . - i

■Z'+OIO

■ <315

Lot consta Li' III t stalj &lrna. rir.’-22

J ta4020' -••• : ta tataZ„ ."

r/®Q26s,ita

" 2A0G8 ' .-24959. ?

:30O

?. ' ■ ■??

-Sțeifii verzi ole.i ,-loc joaca.-cop'-i

tel t '.lltațJijtalftL Ote: j;

te-:.- ■tatetep.țteta L'

"ta                 Ș

;.. ..-;            .-.+ 'iitata+ta Ș;

’■ ■ s. ■                ■ 1.

-:■            -te.;.+;+[!+

’ -                ' ■ J

2A024 ta £

ta® 'ta; .

loc Consta -bV.W -E sta-G bjma nr-29

"ta

2U023'

," W ‘ta'.: ■

usc consta-bl. N -E   SVr G- bima nr- 33

- ■ - ■ 5—L

21+025 -

+ .1+601. '

.octonslr- bl. W-H ■■ s+r.G.biitaa rir-3?;

■        ... -ta + i.. 1+

£W27.

JWtata.

La coosVcUi'N-G Srt-G.birr.o,mr;M.

■■ L

24020

' 1+25

loc țonslrbl. II U sta-G bimontlB

24030

' 9i5 ta.

Loc consta-bl- V-K. sta G. Lima nr.24

■                                                       tata

..24Q31 .'<■■,>

'9(5

-oc consta.bl- V-L Mr-G Uimo nrtb

2403?

. '650-'.....

.or CynMr. bl V. N sta G btma nr.28

i/J

21+033.

700 :

wcconsrt bl. V-0 o+r.7ol-ra nt.3'.:

■-'■: te -tata taX;

21+034

W '

or Consta, bllN- H sta.3cilroi.ntal-.:

... -

2403S

W-'+ ■

mc. Consta bl. 7-3 fcaRjslanilor<iF:6

21+O3S ■

920

ot. conMr. bl. V. 1. Meeo Costam lor orrt

240’37

917

rtcconslr-bl. v. U Aleea Castanilor nr:2

-_2AQ.3a_ . _

1 ■■’*•*

f î

!

r

f                     •

1      lr?

i     Li

! \%.v

i

>./ ..

1

L

f

f ■ te.,,.'

j !

.

.......

f ;

>


•mu _șw_ teȚOte >460 '

UbO 'te>2WU ' ■ -2fc08

21+009

. "240W

'• 2W)tete

•        to'te.'

2L012

. "’T . > •.:.>>?.

; •■ .

'■ te .-; .te

G 2.1+0 Ibte

to-.te ■■■ ■..

^>24014 ■

.>

■b «te® '

/•- ,1      ■■••a.

- 24015

. 2W '

£ h-

u'-''. •

•Wib

+< r /.   ■ ■

2Lon

eiaf^/ț

•• •' •■

• '24918

^■.^72.

.24019

te-®:' .;■

X

•• ~s

. 7

.•A\

- 2402.0' ■. :"''2!i'0’22..L. / 'teLOLO fc.2fc029i

• . 2.4066 .-■:24gB9

' * ■ ....

240^1

2.402'6 ;".:

2402.7 .

■ 21+026

' 24960

124031 4

■24032

21+233.

24034

' 24'035

7.LO3G

; 24037 ■

' •

L './ ' :> -te

<"' tote .-.. '-‘.it ■;..

l*****-' ’A»;

iXtefa'T t •'• ■ ■ - :

'r ■'

teg^te :■ 24039.

.■.-24040.. ■ "■'-24041''-, 24042 .

.24043-,. -

■;■ '24045 ■ . 24(0 ■ Wm ?

2404G-' •24047 Z40T8


>4637'0; i.W

■ HOP T'teDO.i.-■.'.'915


x;-;o


TȘtefc

<e-" W;j. J+25■ .

1915 '


9<5 to ; toSO- ."


fcoo.


Tfci


_?4


wUBȘO


■ i teOto tote teW '


fcpayi \'si zj (aici. kș joacă copii


Loc Conte b'i.blte s-'lr .G. bimo nr.29 Ito'ctonsir.bl-N.T ' Slr.G.blma .nr.33~ Ite (tete 61 IV.H 1 tef-G: b>ima ftr-31? ,Lot Contor bl .N.G toi-G-bimo. nr.T Loc Conte 61 il-U' teG.birnanr.43 Lor CotiteTl- VX. te-G. bim'6 nr.~24


Lpt COnslr.biiV.L, teG.bima M.26 Loț_cț)nte;. bL V. N te.G- Lima or. 28 Lot ftete. țj. y. 0 Str-Tqfo or. 3'

Vot"Coiibl'r... bl X H    sto.loVva or


Loc, cofei r ■U.V-j M^fbâfaiylorw.t.' toT

Itecofc.h! \L L' • Mseci (Șfenifar w.l toc-conte.b!.. y_.;Î4_, ÂTeeGtofcnitoror.2


Spaffrfcra, alei


(tetete f


Loc conyi< 9 V.r toif.Tofc nrȚ Creaâ <00 te- sif.fcfcbr. £> -'


Lxcoțfolr.'bliM.y ?: te Tata te8

Wf

■               .            .                   ■ r

240.50 ’

'to

Loc. '.concL • bl N .Ț șîL taVrq ”nO;.

>,24054 ':■■ 4

. "700- .-. .

.155c tonte, bl-7-5 . te-Talrg'. torte ■

te. .

z

■■■ 24052. ■"

W " ■ ■■:>

Lot: conte- bl.' V. R bir.'v.'toro te7,6

ț

■; ■ ■. ' • '•

<24053 •■+.'•

aW', ■ ■

Loc cbnslr. bl \f.P ato.te'b'img'inr.îO

î

."24063'

■Afei-, spd\ii verto

- to               '■

a.24-064 ■      '

i j

■ ' ‘

-          ■ ■ 4 —

ito to.'i'.'iil r+ii'te ial;i

;:.24Q65     .,

'24QBB

.' 9910 '

5poțn ven.i, alei

L-;<"'te.'A-:-iLto,to4'.

p.

. , 1 -. . •..... . ■ . .'

'te                :' f'.'

240B7

v,-'?4 •>

i! r

' -24070 -te

3

. -2W7fc.te;.

-.246727 '

.15332 .

boț pl 1 conșlr - ^PȘalî >erz.r", -

' ■ ■ , z-i+l: te.’tobȚl ‘4 4’

n

■ 24073 ■' “ .:

.6100, :

„&>. G. biena

;             i’H’V.' tel H

24074

. Bl 60

te.teteur

■ .'T-te-4‘1'{

s

24075    7

2.100

te Ttera

' ./.LT'. > te te

24076      -■■■

■46501

ite toisteijor

• te •                                  . .'■ ’ K ■

ii

.• . •

24077 -

- 2150 '■

te-Luceafărului’

...                        .'U* te

j TOTAL

- GEN.

214950

214950

■ ■ '■' ■ - ‘ .1 . '. fi '■

V ERIFîCĂT: log .Hureșan &:•


' ÎNTOCMIT  X

x sing. Baboi H.       ifyiî
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tatra, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

324185

(Nr. CF. vechi 51538)

A+l

24075

Strada Tatra

2100

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

255942

(Nr.CF. vechi 51538)

A+l

24038/1/1, 24039/1/1,24040/1/1, 24041/1/1, 24044/1/1, 24060/1/1, 24061/1/1,24045

Alei și spații verzi

6994

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+680

12622

Strada Pajiștei

5204 (1447 st.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

CF 51538 CLUJ-NAPOCA

A+56

24063

Alei și spații verzi

Fără suprafață

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

14298

B.S1TUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

255942

(Nr.CF. vechi 51538)

24038/1/1/1,24039/1/1/1,24040/1/1/1,24041/1/1/1, 24044/1/1/1,24060/1/1/1,24061/1/1/1,24045/1

Alei și spații verzi

6794

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

24038/1/1/2, 24039/1/1/2, 24040/1/1/2, 24041/1/1/2, 24044/1/1/2, 24060/1/1/2, 24061/1/1/2, 24045/2

Alei și spații verzi

200

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

12622/1

Strada Pajiștei

3000

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

12622/2

Strada Pajiștei

2204

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

24063/1

Alei și spații verzi

Fără suprafață

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

24063/2

Alei și spații verzi

2847

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

z* o

jZ

IrJ

24075,24038/1/1/2,24039/1/1/2,24040/1/1/2, 24041/1/1/2, 24044/1/1/2, 24060/1/1/2, 24061/1/1/2,24045/2, 12622/2, 24063/2

Nou

Strada Tatra

7351

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

"        X                                                       Total suprafață măsurată = 7351 mp                                                                    Zxî

' %

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tatra, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

rml

1

585099.6140

391538.5320

2

585099.2500

391537.2040

3

585098.9450

391535.5420

4

585098.9060

391521.8330

5

585098.9920

391521.7840

6

585098.7040

391519.0490

7

585098.6110

391513.0160

8

585098.1290

391504.1020

1 9

585098.2790

391500.5)60

1 10

585097.8950

391486.1040

11

585097.6390

391478.7270

12

585097.2440

391471.3080

13

585096.9980

391460.8670

14

585096.5890

391449.1000

15

585096.7940

391448.2010

16

585097.9240

391447.4120

17

585097.4500

391444.8000

18

585096.9250

391442.8530

19

585095.6200

391440.4800

20

585094.5310

391438.8750

21

585094.0450

391436.9630

22

585093.9590

391431.0720

23

585093.8110

391428.4030

24

585093.7730

391426.9470

25

585093.0640

391410.8670

26

585092.3750

391394.4730

27

585092.4490

391387.4670

28

585092.5800

391383.1570

29

585092.6870

391382.0800

30

585093.6420

391380.8190

31

585095.3150

391380.1860

32

585107.8050

391379.3610

33

585109.0490

391381.0750

34

585109.1290

391382.8650

35

585118.6830

391383.0830

36

585120.3060

391382.3050

37

585123.2820

391381.5980

38

585126.1330

391381.5240

39

585137.0240

391380.7640

40

585146.9690

391380.7420

585148.7250

391380.2820

42

585154.6793

391379.7601

43

585170.0440

391379.3550

44

585179.5500

391379.2760

45

585182.5720

391379.2170

46

585184.0820

391379.6180

47

585184.6450

391380.0730

48

585178.7870

391364.2800

49

585178.1480

391366.2300

50

585176.3390

391367.7200

51

585173.5450

391368.3050

52

585168.8570

391369.0260

53

585165.9310

391369.2550

54

585149.2520

391369.9270

55

585145.0290

391370.2400

56

585131.4670

391371.5760

57

585119.1875

391372.3455

58

585118.5510

391372.8810

59

585118.0791

391372.3311

60

585113.8170

391371.9370

61

585109.4210

391370.6470

62

585106.1010

391369.3530

63

585102.7110

391367.4210

64

585099.9040

391365.0100

65

585096.7870

391361.4920

66

585084.5580

391346.8200

67

585074.6210

391334.7640

68

585067.3560

391326.0230

69

585058.4340

391315.1460

70

585049.0120

391317.8850

71

585047.8730

391318.0130

72

585046.8760

391319.9960

73

585045.2710

391320.7370

74

585036.4630

391320.2770

75

585030.5800

391319.5070

76

585025.6330

391318.3290

77

585022.9300

391317.1880

78

585019.0750

391314.5730

79

585016.9910

391312.4930

80

585014.6370

391309.8570

81

585012.9540

391307.6450

82

585002.3330

391294.7270

83

584990.3050

391279.9650

84

584978.8060

391265.8840

85

584974.5220

391260.5780

86

584973.4150

391258.6680

87

584972.9350

391257.2810

88

584972.9168

391256.2017

89

584962.5790

391264.4660

90

584964.0840

391264.6740

91

584965.3460

391265.2370

92

584966.1700

391265.7040

93

584967.1360

391266.4400

94

584972.7540

391273.2920

95

584984.7720

391288.0490

96

584994.4960

391299.9650

97

585001.2290

391308.2350

98

585004.1840

391312.0230

99

585005.6990

391314.3180

100

585007.2560

391317.1550

101

585007.9740

391318.7920

102

585008.8690

391321.4030

103

585009.0980

391322.4080

104

585008.9590

391323.5410

105

585008.5020

391324.8350

106

585007.7400

391326.1920

107

585006.9100

391327.0720

108

584998.5820

391333.8880

109

584996.1980

391335.6560

110

584993.9800

391336.8770

111

584992.9840

391337.1590

112

584980.7930

391351.2440

113

584983.5360

391374.5870

114

584993.0040

391453.1590

115

584995.0260

391467.9280

116

584996.6430

391470.6570

117

585005.7670

391464.5690

118

585006.9920

391472.8020

119

585014.4420

391472.0040

120

585015.3580

391478.7620

121

585015.9530

391482.8350

122

585016.9510

391489.9560

123

585018.1780

391489.7840

124

585019.4671

391489.6033

125

585019.8136

391491.9008

126

585019.6265

391491.9290

127

585019.8930

391493.6960

128

585017.5400

391493.9850

129

585019.2270

391505.5060

130

585020.5980

391505.2810

131

585021.6460

391505.6950

132

585021.9253

391507.5470

133

585021.7659

391507.5710

134

585022.0200

391509.3640

135

585019.9840

391509.6210

136

585020.9840

391516.4360

137

585021.6390

391521.1940

138

585020.4248

391521.3670

139

585021.9640

391532.2210

140

585022.5980

391539.2190

141

585031.9200

391539.3470

142

585031.3670

391529.1170

143

585033.6723

391526.6086

144

585033.2250

391520.0090

145

585033.0550

391519.8410

146

585030.6670

391518.9730

147

585026.8780

391493.5400

148

585024.3700

391477.5510

149

585022.1950

391462.8530

150

585022.2210

391462.6776

151

585020.5840

391449.9800

152

585013.4700

391450.2060

153

585009.1940

391450.1780

154

585007.1250

391449.7650

155

585005.5580

391449.0620

156

585003.0650

391447.4030

157

585002.2800

391446.2480

158

585001.2080

391444.1630

159

585000.3290

391441.7280

160

584999.7260

391439.0270

161

584999.2200

391435.9070

162

584997.7650

391422.4990

163

584997.2740

391417.6290

164

584996.6310

391410.4880

165

584996.1450

391402.4500

166

584995.8750

391388.9110

167

584996.0330

391383.7630

168

584996.0270

391381.9350

169

584994.8270

391370.8280

170

584994.6920

391369.8970

171

584993.8930

391367.5470

172

584993.6540

391365.5640

173

584993.5420

391363.6790

174

584993.3250

391358.6400

175

584993.4340

391356.1620

176

584993.7400

391354.6150

177

584994.6160

391353.1760

178

584996.5250

391351.6050

179

584998.5150

391350.1150

180

585001.5920

391348.4550

181

585002.1750

391348.2670

182

585003.0670

391348.3170

183

585003.2180

391347.2310

184

585006.9560

391337.4680

185

585023.6130

391326.6290

186

585026.7434

391332.0166

187

585032.7520

391331.8350

188

585045.6440

391333.6140

189

585059.1580

391336.0720

190

585064.2140

391336.0270

191

585072.6450

391346.0980

192

585075.1810

391349.4590

193

585075.0230

391350.0290

194

585076.9920

391352.7320

195

585084.0100

391364.3100

196

585084.9240

391364.6250

197

585085.8110

391365.0780

198

585087.1050

391366.0950

199

585087.9090

391367.1670

200

585088.2400

391368.5590

201

585088.0490

391369.5510

202

585085.2404

391376.9335

203

585084.1470

391379.7700

204

585082.8030

391386.8130

205

585083.1540

391396.6490

206

585084.2250

391421.0490

207

585084.8610

391434.5580

208

585085.2120

391445.3100

209

585083.4620

391447.1210

210

585082.9420

391460.3060

211

585083.7460

391493.5960

212

585087.2450

391493.5120

213

585088.0820

391528.2020

214

585088.2050

391539.6000

215

585091.3810

391539.5720

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tatra, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

PCL

Coordonate pctde contur

Lungimi

- laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

585099.614C

391538.532C

1.377

585099.250C

391537.204C

1.690

585098.945C

391535.542C

13.709

S85098.906C

391521.833C

1    0.099

585098.992C

391521.784C

2.750

585098.704C

391519.0490

6.034

585098.6110

391513.0160

8.927

585098.1290

391504.1020

3.589

585098.2790

391500.5160

14.417

1

585097.8950

391486.1040

7.381

1

585097.6390

391478.7270

7.430

i;

585097.2440

391471.3080

10.444

i:

585096.9980

391460.8670

11.774

i*

585096.5890

391449.1000

0.922

15

585096.7940

391448.2010

1.378

16

585097.9240

391447.4120

2.655

17

585097.4500

391444.8000

2.017

18

585096.9250

391442.8530

2.708

19

585095.6200

391440.4800

1.940

20

585094.5310

391438.8750

1.973

21

585094.0450

391436.9630

5.892

22

585093.9590

391431.0720

2.673

23

585093.8110

391428.4030

1.456

24

585093.7730

391426.9470

16.096

25

585093.0640

391410.8670

16.408

26

585092.3750

391394.4730

7.006

27

585092.4490

391387.4670

4.312

28

585092.5800

391383.1570

1.082

29

585092.6870

391382.0800

1.582

30

585093.6420

391380.8190

1.789

31

585095.3150

391380.1860

12.517

32

585107.8050

391379.3610

2.118

33

585109.0490

391381.0750

1.792

34

585109.1290

391382.8650

9.556

35

585118.6830

391383.0830

1.800

36

585120.3060

391382.3050

3.059

37

585123.2820

391381.5980

2.852

38

585126.1330

391381.5240

10.917

39

585137.0240

391380.7640

9.945

40

585146.9690

391380.7420

1.815

41

585148.7250

391380.2820

5.977

42

585154.6793

391379.7601

15.370

43

585170.0440

391379.3550

9.506

44

585179.5500

391379.2760

3.023

45

585182.5720

391379.2170

1.562

46

585184.0820

391379.6180

0.724

47

585184.6450

391380.0730

16.844

48

585178.7870

391364.2800

2.052

49

585178.1480

391366.2300

2.344

50

585176.3390

391367.7200

2.855

51

585173.5450

391368.3050

4.743

52

585168.8570

391369.0260

2.935

53

585165.9310

391369.2550

16.693

54

585149.2520

391369.9270

4.235

55

585145.0290

391370.2400

13.628

56

585131.4670

391371.5760

12.304

57

585119.1875

391372.3455

0.832

58

585118.5510

391372.8810

0.725

59

585118.0791

391372.3311

4.280

60

585113.8170

391371.9370

4.581

61

585109.4210

391370.6470

3.563

62

585106.1010

391369.3530

3.902

63

585102.7110

391367.4210

3.700

64

585099.9040

91365.0100

4.700

65

585096.7870

91361.4920

19.100

66

585084.5580

91346.8200

15.623

67

585074.6210

91334.7640

11.366

68

585067.3560

91326.0230

14.068

69

585058.4340

91315.1460

9.812

70

'85049.0120

91317.8850

1.146

71

85047.8730

91318.0130

2.220

72

85046.8760

91319.9960

1.768

73

85045.2710

91320.7370

8.820

74

85036.4630

91320.2770

5.933

75

85030.5800

91319.5070

5.085

76

85025.6330 3

91318.3290

2.934

77

85022.9300 3

91317.1880

4.658

78

85019.0750 3

91314.5730

2.944

79

85016.9910 3

91312.4930

3.534

80

85014.6370 3

91309.8570

2.779

81 5

85012.9540 3

91307.6450

16.724

82 5

85002.3330 3

91294.7270

19.042

83 5

84990.3050 3

91279.9650

18.180

84 5

84978.8060 3

91265.8840

6.820

85 5

84974.5220 3

91260.5780

2.208

86 5

84973.4150 3

91258.6680

1.468

87 5

84972.9350 3

91257.2810

1.079

88 5

84972.9168 3

91256.2017

13.235

8f

584962.579G

391264.4660

1.519

9(

584964.0840

391264.6740

1.382

9

584965.3460

391265.2370

0.947

92

584966.1700

391265.7040

1.214

93

584967.1360

391266.4400

8.861

94

584972.7540

391273.2920

19.032

95

584984.7720

391288.0490

15.380

96

584994.4960

391299.9650

10.664

97

585001.2290

391308.2350

4.804

98

585004.1840

391312.0230

2.750

99

585005.6990

391314.3180

3.236

100

585007.2560

391317.1550

1.788

101

585007.9740

391318.7920

2.760

102

585008.8690

391321.4030

1.031

103

585009.0980

391322.4080

1.141

104

585008.9590

391323.5410

1.372

105

585008.5020

391324.8350

1.556

106

585007.7400

391326.1920

1210

107

585006.9100

391327.0720

10.762

108

584998.5820

391333.8880

2.968

109

584996.1980

391335.6560

2.532

110

584993.9800

391336.8770

1.035

111

584992.9840

391337.1590

18.628

112

584980.7930

391351.2440

23.504

113

584983.5360

391374.5870

79.140

114

584993.0040

391453.1590

14.907

115

584995.0260

391467.9280

3.172

116

584996.6430

391470.6570

10.969

117

585005.7670

391464.5690

8.324

118

585006.9920

391472.8020

7.493

119

585014.4420

391472.0040

6.820

120

585015.3580

391478.7620

4.116

121

585015.9530

391482.8350

7.191

122

585016.9510

391489.9560

1.239

123

585018.1780

391489.7840

1.302

124

585019.4671

391489.6033

2.323

125

585019.8136

391491.9008

0.189

126

585019.6265

391491.9290

1.787

127

585019.8930

391493.6960

2.371

128

585017.5400

391493.9850

11.644

129

585019.2270

391505.5060

1.389

130

585020.5980

391505.2810

1.127

131

585021.6460

391505.6950

1.873

132

585021.9253

391507.5470

0.161

133

585021.7659

391507.5710

1.811

134

585022.0200

391509.3640

2.052

135

585019.9840

391509.6210

6.888

136

585020.9840

391516.4360

4.803

137

585021.6390

391521.1940

1.226

138

585020.4248

391521.3670

10.963

139

585021.9640

391532.2210

7.027

140

585022.5980

391539.2190

9.323

141

585031.9200

391539.3470

10.245

142

585031.3670

391529.1170

3.407

143

585033.6723

391526.6086

6.615

144

5850332250

391520.0090

0.239

145

585033.0550

391519.8410

2.541

146

585030.6670

391518.9730

25.714

147

585026.8780

391493.5400

16.185

148

585024.3700

391477.5510

14.858

149

585022.1950

91462.8530

0.177

150

585022.2210

91462.6776

12.803

151

585020.5840

91449.9800

7.118

152

'85013.4700

91450.2060

4.276

153

'85009.1940

91450.1780

2.110

154

585007.1250

391449.7650

1.717

155

585005.5580

391449.0620

2.995

156

585003.0650

391447.4030

1.397

157

585002.2800

391446.2480

2.344

158

585001.2080

391444.1630

2.589

159

585000.3290

391441.7280

2.767

160

584999.7260

391439.0270

3.161

161

584999.2200

391435.9070

13.487

162

584997.7650

391422.4990

4.895

163

584997.2740

391417.6290

7.170

164

584996.6310

391410.4880

8.053

165

584996.1450

391402.4500

13.542

166

584995.8750

391388.9110

5.150

167

584996.0330

391383.7630

1.828

168

584996.0270

391381.9350

11.172

169

584994.8270

391370.8280

0.941

170

584994.6920

391369.8970

2.482

171

584993.8930

391367.5470

1.997

172

584993.6540

391365.5640

1.888

173

584993.5420

391363.6790

5.044

174

584993.3250

391358.6400

2.480

175

584993.4340

391356.1620

1.577

176

584993.7400

391354.6150

1.685

177

584994.6160

391353.1760

2.472

178

584996.5250

391351.6050

2.486

179

584998.5150

391350.1150

3.496

180

585001.5920

391348.4550

0.613

181

585002.1750

391348.2670

0.893

182

585003.0670

391348.3170

1.096

183

585003.2180

3913472310

10.454

184

585006.9560

391337.4680

19.873

185

585023.6130

391326.6290

6.231

186

585026.7434

391332.0166

6.011

187

585032.7520

391331.8350

13.014

188

585045.6440

391333.6140

13.736

189

585059.1580

391336.0720

5.056

190

585064.2140

391336.0270

13.134

191

585072.6450

391346.0980

4.210

192

585075.1810

391349.4590

0.591

193

585075.0230

391350.0290

3.344

194

585076.9920

391352.7320

13.539

195

585084.0100

391364.3100

0.967

196

585084.9240

391364.6250

0.996

197

585085.8110

391365.0780

1.646

198

585087.1050

391366.0950

1.340

199

585087.9090

391367.1670

1.431

200

585088.2400

391368.5590

1.010

201

585088.0490

391369.5510

7.899

202

585085.2404

391376.9335

3.040

203

585084.1470

391379.7700

7.170

204

585082.8030

391386.8130

9.842

205

585083.1540

391396.6490

24.423

206

585084.2250

391421.0490

13.524

207

585084.8610

391434.5580

10.758

208

585085.2120

391445.3100

2.518

209

585083.4620

391447.1210

13.195

210

585082.9420

391460.3060

33.300

211

585083.7460

391493.5960

3.500

212

585087.2450

391493.5120

34.700

213

585088.0820

391528.2020

11.399

214

585088.2050

391539.6000

3.176

215

585091.3810

391539.5720

8.298

S = 7351 mp P=1422.240m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada TATRA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren . Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - In latura de Sud: din punctul nr. 89 până în punctul nr. 111 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 111 până în punctul nr. 119 neîmprejmuit; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 140 de aliniamentul exterior al trotuarului;

 • - In latura de Est: din punctul nr. 140 până în punctul nr. 141 de strada Zorilor; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 151 neîmprejmuit; din punctul nr. 151 până în punctul nr. 182 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 182 până în punctul nr. 194 neîmprejmuit; din punctul nr. 194 până în punctul ni'. 195 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 195 până în punctul nr. 209 neîmprejmuit; din punctul nr. 209 până în punctul nr. 210 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 210 până în punctul nr. 213 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 213 până în punctul nr. 214 neîmprejmuit; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 1 de strada Zorilor; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 34 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 47 neîmprejmuit;

 • - In latura de Nord: din punctul nr. 47 până în punctul nr. 48 de strada Gheorghe Dima;

 • - în latura de Vest : din punctul nr. 48 până în punctul nr. 59 neîmprejmuit; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 69 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 71 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 88 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 89 de Aleea Castanilor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1740 cu suprafața de 650m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • > numărul topografic 24075 înscris în Cartea Funciară 324185 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2100 m2;

 • > numerele topografice 24038/1/1, 24039/1/1, 24040/1/1,24041/1/1, 24044/1/1, 24060/1/1, 24061/1/1, 24045 înscrise în Cartea Funciară 255942 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6994 m2;

 • > numărul topografic 12622 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 5204 m2(1447 st.);

 • > numărul topografic 24063 înscris în Cartea Funciară 51538 CLUJ-NAPOCA fără suprafață.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere. Raportat la suprafața imobilului strada Tatra precizăm că aceasta nu a fost modificată față de cea înscrisă în cartea funciară întrucât suprafața imobilului rezultată după lărgirea străzii nu a mai fost revizuită în cartea funciară.

Conform beneficiarului, imobilul strada Tatra cu suprafața măsurată de 7351 m2, identificat în parte cu nr. topo. 24075, 24038/1/1, 24039/1/1, 24040/1/1, 24041/1/1, 24044/1/1, 24060/1/1, 24061/1/1, 24045, 12622, 24063 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 7351 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iunie 2020


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.LPLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Imobilului (mp)

Adresa imobilului

7351

Municipiul Cluj- Napoca, stradaTatra, Intravilan, județul Cluj

Nr. Canea Fundări

Unitatea Administrativ Teritorial A (U AT)

Cluj-Napoca