Hotărârea nr. 533/2020

Hotărârea 533/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 351989/1/23.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 352422/45/30/23.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, ale art. 133 alin. 1, ale art. 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1932, precum și de Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției nr. 112/5.03.2009;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2, zona Hala Agroalimentară „Zorilor”, identificat prin nr. topo. 24002/1/1, 24003/1/1, 24058/1/1, 24059/1/1, în suprafață de 16125 mp., înscris în CF nr. 265088 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24002/1/1/1, 24003/1/1/1, 24058/1/1/1, 24059/1/1/1, în suprafață de 15431 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24002/1/1/2, 24003/1/1/2, 24058/1/1/2, 24059/1/1/2, în suprafață de 694 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2, compus din: teren în suprafață de 694 mp. și Hala Agroalimentară „Zorilor”, cu regim de înălțime P, edificată între anii 2006-2009, cu suprafața construită desfășurată de 555 mp., identificat prin nr. topo. 24002/1/1/2, 24003/1/1/2, 24058/1/1/2, 24059/1/1/2, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2, Hala Agroalimentară „Zorilor”, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 533 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

PIAȚA AGROALIMENTARA ZORILOR

STRADA LUCEAFĂRULUI NR.2 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ CF 265088

CF vechi 51538

Nr.Top 24002/1/1/1;

24003/1/1/1;

24058/1/1/1;

24059/1/1/1.


BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018

GEO MATI CSC

INTEGRATED SERVICES

IUNIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ i—' K        Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. CF vechi:51538


ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Funciară Nr. 265088 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului!

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observați! / Referințe

Al

Top: 24002/1/1, 24003/1/1, 24058/1/1, 24059/1/1

Din acte: 16,125

Masurata: 20.401

suprafața Inițiala a Imobilului a fost de 20401 mp, vezi B3

 • B. Partea ÎL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4138 / 06/08/1981

  Ordin nr. 9, din 18/01/1980 emis de Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare (ordin 423/14,11,1980, decret 100/21,04,1981-Conslllul de Stat);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdrept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 51538)

  96909 / 04/05/2020

  înscris Sub Semnătură Privata nr. DOCUMENTE, din 04/05/2020 emis de PFA NEAG GEORGE VIOREL; Act Administrativ nr. 122860/45/455, din 03/03/2020 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; înscris Sub Semnătură Privata nr. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE, din 04/05/2020 emis de PFA NEAG GEORGE VIOREL; înscris Sub Semnătură Privata nr. CARNET DE TEREN 1, din 04/05/2020 emis de PFA NEAG GEORGE VIOREL; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 116582, din 27/02/2020 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; înscris Sub Semnătură Privata nr. CARNET DE TEREN 2, din 04/05/2020 emis de PFA NEAG GEORGE VIOREL; Act Administrativ nr. 100700, din 05/06/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 40, din 17/02/2020 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 89089, din 18/05/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

  B3

  Se noteaza diminuarea suprafeței imobilului cu nr topo 24002/1/1, 24003/1/1, 24058/1/1, 24059/1/1 de la suprafața de 20401 mp, la suprafața de 16125 m, diferența de 4276 mp, se constituie imobilul cu nr cadastral 339328, care se transcrie in CFE 339328 UAT Cluj Napoca

  Al

 • C. Partea 8». SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 265088 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24002/1/1, 24003/1/1, 24058/1/1, 24059/1/1

Din acte: 16.125 Masurata: 20.401

suprafața inițiala a imobilului a fost de 20401 mp, vezi B3

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Teren


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte: 16.125 Masurata;

20.401

*

*

alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/05/2020, 10:04

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. LUCEAFĂRULUI nr. 2, Cluj-Napoca, județul CLUJ1Cc

Nr.

Pct

Coordonata pct.de contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

584875.861

391489.329

36.317

2

584883.096

391524.918

19.216

3

584864.408

391529.390

0.434

4

584864.303

391528.968

2.726

5

584863,249

391526.454

24.600

6

584858.447

391502.327

7.668

7

584857.041

391494.789

0.350

8

584857.391

391494.779

4.089

9

584860.689

391492.361

1.323

10

584861.500

391493.406

5.602

11

584866.996

391492.323

0.925

12

584867.678

391492.948

7.276

13

584874.804

391491.477

2.394

S = 694 mp

C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

14

584 880.937

391522.332

17.958

15

584863.340

391525.917

30.949

16

584857.253

391495.572

17.962

17

584874.874

391492.087

30.847

S = 555 mp

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1 . Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. LUCEAFĂRULUI NR. 2, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima Înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, pe Str. LUCEAFĂRULUI NR. 2, in partea de Sud in cartierul Zorilor, are o suprafața de 694 mp. Construcția (HALA AGROALIMENTARA ZORILOR) are o suprafața construita de 555 cu destinația construcției CAS, edificata in anul 2006-2009 regim de inaltime P, suprafața construita desfasurata este de 555 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru directii si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate directii orizontale, directii zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit Ia ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 06.2020TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR.TOPO

SITUAȚIA ACT

CALA - CONFORM C.F.

265088 Cluj -Napoca ( CF vechi 51538)

24002/1/1

24003/1/1

24058/1/1

24059/1/1

16125

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin Lege: STATUL ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

265088

Cluj —Napoca (CF vechi 51538)

24002/1/1/1

24003/1/1/1

24058/1/1/1

24059/1/1/1

15431

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin Lege: STATUL ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPUL AR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

24002/1/1/2

24003/1/1/2 24058/1/1/2 24059/1/1/2

694

Teren intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

24002/1/1/2

24003/1/1/2

24058/1/1/2

24059/1/1/2

694

Teren intravilan

HALA AGROALIMENTARA ZORILOR, regim de inaltime P, edificata in anul 2006-2009, supr. construita desfasurata 555 mp

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

r^TWlCM V,Int°Cmit:

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL

' voicuu^cu .*          .      ’

FLCRluA               |    TJ

ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

694 mp

Str. LUCEAFĂRULUI nr. 2, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

(

1

Cc

694

Teren neimprejmuit

Total

694

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

555

HALA AGROALIMENTARA ZORILOR, regim de inaltime P, edificata in anul 2006-2009, supr. construita desfasurata 555 mp

Total

555

Suprafața totala masurata a imobilului = 694 mp Suprafața din act = 694 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SER RQ-B-J-.1.359

Gpnfiilm executarea rhasiiratorildr la t corectitudinea îdtț^hWdocui'jentatiei ce si co^spond^pta'jpjde^țeia cuTealltătea c s ^r/'/iSemnatpijas^sternpila

Data : 0^2020

VICES SRL

erân, ■ idastrale lin teren

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data :                                     Stampila BCPI

■•0

1

2

3

4

5

6

C.F. nr. 4288

Nr. tonele: 823-1646 mp 4r. gherete: 16- 249 mp

.1929

300026

Piața agroallmentară Flora

Latura est- str. Padln

Latura vest- str. Agronomilor

Latura nord- Complex Flora

Latura sud- str. Gr. Alexandrescu

C.F. nr. 29977

Nr. tonele: 200- 400 mp.

Mr. gherete: 21 -310 mp

1974

212,571.37

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 2.421.99 m.p.

1930

800027

Piața agroallmentară Hermes

Latura sud- str. Albac

Latura nord- cvartal blocuri de locuințe str. Brâncoveariu

Latura vest- cvartal blocuri str. Albac

Latura est- cvartal blocuri str. Albac

C.F. nr. 27686

Nr, tonele: 52-104 mp

Nr. gherete: 15 - 200 mp.

1973

112,367.94

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 1.239 m.p.

1931

800025

Piața agroallmentară Clujana

Latura nord- P-ța 1 Mal Latura sud- str. Câmpul Pâlnii Latura vest- P-ța 1 Mai Latura est- P-ța 1 Mal C.F. nr. 1473

1938

165,879.39

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 1.890 m.p.

1932

Piața agroallmentară Zorilor

1 ■ ——■

Latura nord- Complex Zorilor

Latura sud- str. Luceafărului

Laura est- str. Zorilor

Latura vest- cvartal blocuri str. Luceafărului

C.F. 51538

Nr.Tbnete: 45 - 90 mp

Nr. gherete: 5 - 47 mp

1981

60,763.93 r

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 670 m.p.

1933

800029

Oborul

Latura vest- str. Timișului

Latura est- str. Blajului

Lalura nord- albia râului Someșul Mic

Latura sud- proprietăți particulare str. Blajului șl Timișului

Nr. tonete: 500 -1000 mp

Nr. gherete: 12 - 246 mp                                    ';

1958

1,971,926.63

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 27.700 m.p.

1934

Piața agroallmentară Ion Meșter

Latura vest-alee bloc str. Ion Meșter nr. 7 Lalura sud- alee bloc str. Izlazului nr. 12-14 Latura nord- alee bloc str. Ion Meșter nr. 3-5 Lalura est- str. Mogoșoala Nr. mese: 400-800 mp Nr. gherete: 17 - 204 mp Nr. rulote: 13-91 mp C.F. 131966

Nr.topo. 23588, 23589

428,009.79

Municipiul Cluj - Napoca Contract de concesiune cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 4.620 m.p.

1.935

20438

Grup sanitar public situat In Piața Mlhal Viteazul

Incinta Pieței agroallmenlare Mlhal Viteazul Suprafața: 57,4 m.p.

C.F. nr. 4288

Piața agroallmentară M.

Viteazul: 1956

22,101.45

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

■1936

20003

Grup sanitar public situat în Piața Unirii

Incinte Pieței Unirii Suprafața: 4,16 m.p.

C.F. nr. 1473

Teren: 1938

13,664.28

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

'1937

20008

Grup sanitar public situat In Piața Ștefan cel Mare

Incinta parcului din spetele Teatrului Național Suprafața: 20,46 m.p.

Teren: 1938

3,985.97

Municipiul Cluj - Napoca

Administrarea R.A.D.P. Cluj-

1938

10612

Grup sanitar public situat In Parcul Primăverii

Incinta parcului Primăverii Suprafața: 60 m.p.

,\

86,921.87

Municipiul Cluj - Napoca

Administrarea R.A.D.P. Cluj-

1939

20419

Grup sanitar public situat în Piața Flora

Incinta Pieței Flqra

►> 1             j

1“ 1

35,479.31

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

Suprafața: 32,40 m.p.

C.F. nr. 29977                            ț (-                         \

1940

20324

Grup sanitar public situai în str. A. Vlalcu - Expo Transilvania 1          __                          * ’ ’

Nord- Pavilionul Expo_________________\                 x

Sud-Str. A. Vlalcu                    YL

Suprafața: 60,2 m.p._____________________

7

16,830.83

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.ALD.P. Cluj-Napoca                    |


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006