Hotărârea nr. 532/2020

Hotărârea 532/2020 - Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 353839/1/24.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 353874/45/30/24.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 68/1999 privind atribuirea unor terenuri și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 2309;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, identificat prin nr. cad. 335725, în suprafață de 4739 mp., înscris în CF nr. 335725 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. cadastral nou, în suprafață de 550 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, cu drept de folosință gratuită în favoarea Parohiei Ortodoxe Române „întâmpinarea Domnului”, pe o perioadă de 99 de ani, conform Hotărârii nr. 68/1999;

 • - imobilul identificat prin nr. cadastral nou, în suprafață de 4189 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, întocmită de Gabor Viorel, persoană fizica autorizată A.N.C.P.I. să execute lucrări în domeniul cadastrului, prin Certificat de autorizare seria RO-CJ-F, Nr. 0221/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință,Nr. 532 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREANR. 532/2020

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE TEHNICA PRIVIND EMITEREA HCL IN VEDEREA

DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI SITUAT IN LOC. CLUJ-NAPOCA, STR. BUCUREȘTI, NR. 68-70, JUD. CLUJ

BENEFICIAR: PAROHIA ORTODOXA ROMANA ,,ÎNTÂMPINAREA DOMXaE0îX\


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 335725 Cluj-Napoca


 • A. Partea L Descrierea imobOiuHuă

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str București, Nr. 68-70, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

335725

4.739

Teren împrejmuit;

Imobilul este Împrejmuit in N parțial cu gard viu si gard de metal, in E cu gard de plasa si gard de lemn, in 5 si V cu qard de beton.

 • B. Partea IL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  135253 / 17/07/2019

  Act Administrativ nr. 120, din 02/04/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA;

  Bl

  Se înființează cartea funciara 335725 a imobilului cu numărul cadastral 335725/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 335270 inscris in cartea funciara 335270;

  Al

  Act Adm

  Administrativ nr. 120, din 02/04/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA; Act nistrativ nr. 196917, din 26/10/2018 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CIF:4305857, domeniu public

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF335270/Cluj-Napoca, înscrisa prin încheierea nr. 94375 din 22/05/2019;

 • C. Partea HI. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea â

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

335725

4.739

Imobilul este împrejmuit in N parțial cu gard viu si gard de metal, in E cu gard de plasa si gard de lemn, in S si V cu gard de beton.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

11.786

3

4

3.224

5

6

2.944

7

8

49.094

9

10

25.21

11

12

31.468


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

2

3

19.985

4

5

21.461

6

7

3.858

8

9

6.787

10

11

36.69

12

13

33.824


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.739

-

-

-

document care conține date CU caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Extrase pentru informare cn-Iine la adresa epav,ancrd>â

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (•* (m)

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment (•* (m)

13

14

2.988

14

15

28.529

15

16

1.871

16

17

23.576

17

18

0.944

18

19

22.92

19

20

1.058

20

21

33.711

21

1

55.6

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, -Chitanța interna nr.24556/17-07-2019 in suma de 120, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.                  fi

Data soluționării,                         AsiștentReqistrator,                  " Referent, •_ - : ;

18-07-2019                  FLAViXgEORgWaTUDOR             |\      ^-^7

Data eliberării,                            (                             ——|S<--

/   /                                    (parafati semnătura)                    (parafa și semnătura)

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria RO-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

 • 1, Adresa imobil: Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, nr. 68-70, Jud. Cluj

 • 2. Tipul lucrării: Documentație cadastrala pentru emiterea HCL in vederea dezmembrării imobilului inscris in CF nr. 335725 cu nr. cad: 335725.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni : studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare intocmirii documentației cadastrale documentare la OCPI in legătură cu situația imobilului si vecinii acestuia, stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

 • b. Localizarea imobilului:

 • - Imobilul este situat in intravilanul Loc. Cluj-Napoca, Str. București, nr. 68-70, Jud. Cluj si are următorii vecini: N - Str. București, E - Nr. Top. 6085/2, Nr. Cad. 335726, S - Canalul Morii - Nr. Top. 5884 , V - Canalul Morii - Nr. Top. 5884.

 • c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul cu suprafața de 4.739 m.p. este in proprietatea: MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA conform extrasului de Carte Funciara, nr 335725 cu Nr. cad. 335725. Imobilul are categoria de folosința curti-constructii (Cc). LOT 1- Imobilul este parțial împrejmuit cu gard de metal.

LOT 2 - Imobilul este împrejmuit in N cu gard viu, in E cu gard de plasa si lemn, in S cu gard de plasa si beton si in V cu gard de beton.

. Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-4-IL

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe Y de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970.

Sistem de cote-MareaNeagra 1975.               ......                     A1~

^0-cjc2-g Jr\ Anexa 1 - Calculul suprafețelor /k.    ---i . Ff^-°22i/

Anexa 2 - Inventar de coordonate

Data intocmirii: februarie 2020

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

A. SITUÂTÎA CONFORM C.F. 335725 CLUJ-NAPOCA :

7        .............................. '---------------•' —            ..... ..........

NR. C.F.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF. (m.p.)

PROPRIETARI

335725

335725

Teren împrejmuit. Curti-constructii.

4.739

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (CIF: 4305857), domeniul public

B, SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE :

NR. C.F.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF. (m.p.)

PROPRIETARI

NOU

Teren împrejmuit. Curti-constructii pentru Parohia Ortodoxa Romana " întâmpinarea Domnului”

550

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (CIF: 4305857), domeniul public

NOU

Teren imprejmuit. Curti-constructii.

4.189

C. SITUAȚIA PROPUSA.....ÎNSCRIERE CONCESIUNE IN CF:

NR. C.F.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

i

Teren imprejmuit. Curti-constructii pentru Parohia Ortodoxa Romana " întâmpinarea Domnului”

550

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (CIF: 4305857), domeniul public Drept de folosința gratuita pe 99 de ani in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane " întâmpinarea Domnului”

/jf CERTIFICAT

//      de

’.S   AUTORIZARE

WioreS

VioreS

GABOR J


P.F.A


ÎNTOCMIT: GABOR V. Viorel

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR LOT 1Cc


PUNCTE PE CONTUR LOT 2CcNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

8

587732.059

393662.727

6.788

9

587725.776

393665.295

25.211

10

587706.663

393681.735

36.689

11

587695.311

393716.624

31.468

12

587701.685

393747.440

33.824

13

587698.151

393781.079

2.987

14

587697.839

393784.050

28.529

15

587694.859

393812.423

1.871

16

587694.809

393814.293

23.575

17

587691.757

393837.670

0.943

18

587692.700

393837.680

22.920

19

587695.478

393814.929

1.059

20

587696.534

393815.005

33.711

21

587700.254

393781.500

55.599

1

587755.127

393772.543

11.786

2

587753.024

393760.946

19.985

3

587748.946

393741.381

3.224

4

587748.092

393738.272

21.460

5

587741.709

393717.783

2.944

6

587741.229

393714.878

3.857

7

587740.632

393711.067

9.069

30

587739.048

393702.137

5.558

29

587733.585

393703.162

3.763

28

587731.726

393706.434

21.207

27

587711.090

393711.322

9.468

26

587703.700

393705.404

4.584

25

587702.775

393700.914

9.441

24

587707.309

393692.633

21.744

23

587728.894

393690.005

3.493

22

587731.676

393692.118

5.510

31

587737.113

393691.225

28.943

S= 4.189 mp P=491.213mîntocmit: PFA GABOR V. Viorel

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

22

587731.676

393692.118

3.493

23

587728.894

393690.005

21.744

24

587707.309

393692.633

9.441

25

587702.775

393700.914

4.584

26

587703.700

393705.404

9.468

27

587711.090

393711.322

21.207

28

587731.726

393706.434

3.763

29

587733.585

393703.162

5.558

30

587739.048

393702.137

11.082

31

587737.113

393691.225

5.510

S=550mp P=95.851m

PLAN DE , LAȘAMENT SI DELIMITARE A IMOrlicULUI Scara: 1: 1000

Nr. Cadastral

Suprafața mas urata

Adresa imobilului

4.739 m.p.

Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, nr. 68-70, lud. Cluj

Cartea Funciara nr.

I

UAT

CLUJ-NAPOCA


Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

? Mențiuni

1

2

3

4

1

Cc

4.739

Imobilul este împrejmuit In N parțial cu gard viu si gard

de metal. In E cu gard de plasa, beton sl lemn, in S

Total

____4.739

si V cu gard de beton.


Executant: PFA GABOR V. Viorel

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmiriijdocumentatiei cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din terenB. Date referitoare la construcții

Cod. Constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


Data: iunie 2019_______________________________________

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului inbaza de date Integrata, si atribuirea numărului cadastral


Suprafața totala măsurată = 4.739 mp

Suprafața din act = 4.739 mp


Data:


OvidiuO^oay

2

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

335725

4.739 m.p.

Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, nr. 68-70, Jud. Cluj


Cartea Funciara nr.

335725

UAT

CLUJ-NAPOCA


Situația actuala (inainte de dezlipire)

-                  Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața mas (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

335725

4.739

Cc

Curți-construcții

550

1Cc

Curti-constructii

4.189

2Cc

Curti-constructii

TOTAL

4.739

TOTAL

4.739


PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI Scara: 1: 1000

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

550 m.p.

Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, nr. 68-70, Jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

2

3

4

1

Cc

550

Imobilul este parțial împrejmuit cu gard de metal.

Total

___552___


Executant: PFA GABOR V. Viorel

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din terenB. Date referitoare la construcții

Cod. Constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

1

C1

340

C1- Construcție neinscrisa in evidentele cadastrale.

Total

340


Data: februarie 2020


Inspector:

Confirm Introducerea imobilului inbaza de date Integrata si atribuirea numărului cadastralSuprafața totala masurata = 550 mp

Suprafața din act = 550 mp

Data:Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

4.189 m.p„

Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, nr. 68-70, lud. Cluj


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

2

3

4

1

Cc

4.189

Imobilul este imprejmult in N parțial cu gard viu si gard

de metal, in E cu gard de plasa, beton si lemn, in S

Total

___4.189

si V cu gard de beton.


Cod. Constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


0

1

2

3

Ai

5

6

Str. Arany Janoș

Nr. topo 10924;10292/6

Suprafața 0,1708 ha

2300

801166

PARC BOBALNA

Gospodării particulare

Str. Câmplna

Str. Teilor

Nr. topo 6450

Suprafața 0,1030ha

88,390.99

Municipiul Cluj - Napoca

2301

801170

PARC PETRILA

Gospodării particulare

Str. Petrila

Str. Livezii

Nr. topo 5816

Suprafața 0,0888 ha

73,607.15

Municipiul Cluj - Napoca

2302

801169

PARC OAȘULUI

Nod cale ferată

Râul Nadăș

Râul Someș Str. Oașului

Nr. topo6860-6863 Suprafața 2,03 ha

1,683,763.61

Municipiul Cluj - Napoca

2303

801186

'PARC MICRO II GHEORGHENI

SCPP Cluj-Napoca

Str. Dalunala

Aleea BSIșoara

Nr. topo 14046/3:23139

Suprafața 7,32 ha

5,716,002.97

Municipiul Cluj - Napoca

’ 2304

PARC KOVARI

Slr. Kovari Calea Ferată Cgse particulare Suprafața 1.5 ha

Municipiul Cluj - Napoca

■2305

801184

PARC BRÂNCUȘI CIUPERCA

Str. âfâncușl

Str. Densușeanu Complex Ciupercă

Str. Axente Sever Suprafața 0,2192 ha

175,284.10

Municipiul Cluj - Napoca

2306

801174 ■

PARC CENTRAL "SIMION BĂRNUȚIU”

Splaiul independenței Str. Pa vio v ■SîsnjBfTKlunicipal Hotel Sport Opera Maghiară Nr. topo 10907 Suprafața 15,0045 ha

11.998.404.58

Municipiul Cluj - Napoca

2307

B01165:

PARC AUREL VLAICU

Str. Dâmboviței

Stație Raluc Str. Aurel Vlaicu Bloc locuințe

Nr.topo 15860/1 ;8860/2

Suprafața 4,20 ha

3,817,698.13

Municipiul Cluj - Napoca

2308

PARC ROZELOR

Râul Someș

Parc sportiv I. Hațirganu

Canalul Morii

Hidroelectrica

Suprafața 4,92 ha

Municipiul Cluj - Napoca

2309\

PARC FARMEC                   —X V \

MO® Pl

B-dul București

Canalul Morii

Slr. lazului

Nr. topo

Suprafața 0,96 ha

Municipiul Cluj - Napoca

. 2310

801181

PARC I. AGARBICEANU VT                     /

Str. Brașov

Str. B.S. Delavrancea                     J

Str. M. Nlcoară                          -< \

Nr. topo 1681

137,516.07

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006