Hotărârea nr. 53/2020

Hotărârea 53/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28; beneficiar: Zanc Mircea Tudor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28

»

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 76602/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 76885/10.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+E1’, str. București nr. 28 , beneficiar: Zanc Mircea Tudor;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1084 din 7.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Aid. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, -        str. București nr. 28 , beneficiar: Zanc Mircea Tudor, cu nr. cad. 273367.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita laterală vestică: 6m;

 • -  amplasarea față de limita laterală nord - estică: adiacent calcanului existent și o retragerea de minim 6m în dreptul curții învecinate;

 • -  amplasarea față de limita sud -estică: pe limita de proprietate;

 • -  retragerea minimă față de limita sud - vestică: 6m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din str. București;

 • -  staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la demisol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. București.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Punctul gospodăresc va fi de tip îngropat pe patru fracții de colectare.

Art. 2. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 53 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

r*t<1MA3îlA            ’l   ~f. U- L’TXJ’O'Ți *

CUknSiA TEWK.'X L l “ WJWMI! A ÎW'.’WLT ~ ..■'’SVlMsKS


vlCt 53

'      Vi SAT


I i

Pafter

i


Parter


str. București


ȚiKămenFproP^'1


șir. București Nr. 26 structură: solidă LL.    stare: bună

24     grad de rezistența la foc.


ErdesEdith,ErdeshGyongy|

Sestak lldito Susarța Str. București Nr. JU


ECO Școala


[ți p/licitale Imobiliai i U(e imobiliară CLUJ

Nr. Jci.lkglstr.ve.

Recepționai

Mihai Konradi


St=273.00 mp (conform CF1 lopb: 5294


CERTIFICAT/

DE A) autorr&k Seri.zP Nr.OiSff2011


Prezentul document rooepțioiî&seste

valabil insolit de procesul verbal de h./a7trman recepție nr. 1^......

^c1TEOOF''Z>-x


p                J

restaurant ----

sc UESWOOOSEVEX'SSKL ?.Sp.Ns“o 5structură: solidă stare: bună grad de rezistența la loc. I


BL D15 imobil de locuințe colective

S+P+7E structură: solidă stare: bună              .

grad de rezistență la foc.»


P+3E

Str. București Nr. 32 ȘCOALA SPECIALA NR. 2


structură: solidă stare: bună grad de rezistență la loc: I


\l

■e

Adresa imobilului: loc. Cluj Napoca, strada București, nr. 28, jud. Cluj CF nr. 273367, Cad. 273367


REGLEMENTARI URBANISTICE

scara 1:500


LEGENDA:


r— — — —T

I                          I

L_____I


Amplasament studiat

(638 mp după reîntregire suprafața Statul Roman)

Teren propus spre cedare servitute de utilitate publica -lărgire strada București-11,00 Limite parcele

Construcții existente in vecinătăți

Construcția propusa

Amprenta subsol propus (278 mp)

Spatii verzi pe sol natural (20%)


mp


p.g. | Punct gospodăresc propus

| Circulații pietonale

| Circulații auto

x...-' Acces auto

Acces casa scării

(. j Vegetație propusă


BILANȚ TERITORIAL propus

mp

%

ARIE TEREN

638,00 mp

100,00%

ARIE CONSTRUITA

258,40 mp

40,50%

CIRCULAȚII PIETONALE

90,00 mp

14,10%

CIRCULAȚII AUTO

159,60 mp

25,05%

PUNCT GOSPODĂRESC

2,00 mp

0,35%

SPATII VERZI PE SOL NATURAL

128,00 mp

20,00%

Amplasament: UTR = RrM1 Parcelar riveran principalelor artere, destinat restructurării S,er„ = 638,00mp

Si,,,,,servitute de utilitate publica= 11,00mp (propus spre cedare dom.public)

Srnrenramas in proprielate= 627,00mp

St™ pentru calcul P.O.T., C.U.T.= 643,00mp (638,00mp+11,00mp • 0,5)


S construita existenta

S desfășurată existenta

S construita propusa

S desfășurată propusa


= 99,00 mp

= 99,00 mp

= 257,20 mp

= 1207,60 mp (fara demisol)


S desfășurată totala propusa = 1485,60 mp (incluzând demisolul)


Nr. apartamente estimat: 9

Suprafața utila birouri estimata: 160 mp

Necesar locuri de parcare: 11

Număr locuri de parcare propuse; 11


P.O.T. existent = 15,51% P.O.T. propus = 40.00% P.O.T. maxim = 50.00% C.U.T. existent = 0.15


C.U.T. propus = 2.36


C.U.T. maxim = 2.60


:EGIM DE ÎNĂLȚIME


EXISTENT

P

9.28m

3 (exterior)


PROPUS

D+P+3E+Er 12,50m11 (garaj)


Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y Im]

X Im)

312

393284.998

587674.459

21.256

501

393275.791

587655.30C

2.700

213

393273.091

587655.320

5.154

215

393268.163

587656.831

1.270

216

393268.054

587658.096

6.167

202

393262.662

587661.088

6.051

500

393257.371

587664.024

2.304

164

393255.305

587665.044

1.012

165

393254.396

587665.492

6.003

161

393254.645

587671.490

16.927

149

393254.580

587668.417

3.251

106

393254.587

587691.668

3.317

112

393257.694

587691.926

0.150

115

393258.044

597691.938

4.642

150

393250.422

567687.311

7.052

173

393264.769

597684.237

12.755

313

393276.220

587678.618

9.713

SCI)-

630.1 fîmp P

=109.726m


Profil propus prin P.U.G. pentru str. București:Categorie de importanta "C"

Construcție de importanta normala

3rad de rezistenta la foc II, conform normativ P118; Zona seismica F


hșicJbJLcz-sv

'Â/ SCHMIDT


r

odtjJLiAsțj

SCHMIDT


Sef proiect:

Proiectat:


Desenat:


SC. ATELIER SCHMIDT S RL.

arhitectură - design interior - urbanism

C.U.I. RO 36416179 J12 / 3046 / 2016 telefon:   0745 697768 / 0746 209942 .

e-mail: schmidlarhilectura@gmail.corn/


arh. Adina SCHMIDT


arh. Mihai SCHMIDT


arh. Mihai SCHMIDT


i Acest document este proprietatea intelectuala a S.C. ATELIER Utilizarea sa trebuie să fie conformă cetei penlrti care a fost eliberat.


Beneficiar:


Obiectiv:


Amplasament:-----

—I----ci Ud - WOMANIA--

ZÂNC MIRGEATUDOR-----

Strada Spicului nr. 56, mun, Cluj-Napoca, jud. Cluj

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ■ IMOBIL MIXT LOCUINȚE Șl BIROURI


Str. București nr. 28, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj


Denumirea planșei:


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Nr. proiect:

26/15/2018

Faza:

P.U.D.


Planșa nr.:


A03


’b iT.’i1

ROMÂNIA

A u

' hi 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

" ’■ ♦ j 1         •            . ■» ■                   .

; : • : ■ » • • ,

o

1X

•A

Calea Mn(ilor, nr. 3, 400001. Cluj-Napoca. tel. +40 264 592 301; fax +40 264 599 329

A

n

PRIMÂRIA SICOMSII1111 1 nc.î.

xxxx xv.priniariadujnapoca.ro | www.dujbusiness.ro | www.visitdiijiiapoca.ro

ROMÂNIA

U

CI UUMPOI'i


Primai


Ca urmare a cererii adresate de Zanc Ariton Mircea cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,                                înregistrată cu nr. 610298/2018, și a completărilor depuse sub nr.

71017/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.           . din

entru l’.U.l) - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28

generat de imobilul cu nr. cad. 273367;

Inițiator: Zanc Mircea-Ariton;

Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adina Schmidt;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcela în suprafață de 638 mp amplasată pe frontul sudic al str. București, delimitată dc parcele cu fond construit în partea vestică, sudică și estică. Pe parcelă există fond construit în suprafață de 99mp propus spre desființare.

Prevederi P.l'.G R.L.U aprobate anterior :

 • - £/77? RrMl - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării. Zonă mixtă cil regim de construire închis.

 • - funcțiune predominantă: spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 18 in, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 ni față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat.

 • - regim de construire: închis

înălțimea maximă admisă: clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 in, respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+lR. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m; (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) +P+5+1R, (1 -3S)+P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, tară a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

 • - indici urbanistici: pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului), C.U.T. maxim = 2,6.

 • - retragerea minimă față de aliniament: clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6m de la aliniament, paralel cu acesta.

 • - retragerea minimă față de limitele laterale și față de limita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca

ROMÂNIA


primăria $i cnus.li mi i oca. nrhhfJApnct


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 261 592 301; fax; +40 261 599 329 www.primariadujilapoca.ro | www.clujbusiiicss.ro | www.visitclujnapoca.ro

România


amplasarea să se facă central. în acesl caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cti aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea ia cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. în plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

Prevederi P.U.D. Propuse:

 • -  retragerea minimă față de limita laterală vestică: fim;

amplasarea fală de limita laterală nord - estică: adiacent calcanului existent și o retragere de minim fim în dreptul curții învecinate;

 • -  amplasare față de limita sud -estică: pe limita de proprietate;

 • -  retragerea minimă față dc limita sud - vestică: fim;

 • -  accesul auto și cel pictonal: din str, București;

 • -  staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la demisol;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. București.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5269 din 11.12.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Red. 3ex.

Consilier arh. Adriana Borză?

/5. n. aMî Jf.Ț

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.....         ..'D..'.?.1..........din

Pi ezenlul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .

P.D.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E! Er

str. București nr. 28

Nr, 624960/03.12.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptarc a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Compartimentul Strategii Urbane - Cam. 63 (Simona Cipcigan)

o Inițiator : ZANC M1RCEA-TUDOR

o Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 610298/21.12.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs dc elaborare se face în funcție de etapa în care se află, Iară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E-t-Er - str. București nr. 28

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5269/11.12.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1084/07.11.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-cin întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 610298/21.12.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în dala dc 21.09.2015 și 08.01.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări P.U.D.

« Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a Fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 13.04.2016, 11.11.2016 și 23.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Comunicate”, anunțul privind consultarea publicului a fost publicat în ziarul Piața de la A la Z din 23-29.02.2016.

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 13.04.2016 - ora 8:30, 11.11.2016 - ora 9 și 23.08.2019 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 13.04.2016 - ora 8:30, 11.11.2016 - ora 9 și 23.08.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Grădinița Bambi - str. București nr. 22

<-> Todea Dragoș Voicu și 'Podea Milica - str. Călan nr. 5

• Erdos Edit str. București nr. 30, ap. 1

o Erdos Gyongyi Sara - str. București nr. 30, ap. 2

o Sestak Ildiko Susana - str. București nr. 30, ap. 3

® Școala Specială-Centru de Resurse și Documentare - str. București nr. 32

o Asociația de Proprietari str. București nr. 64, bl. D15

o S.C. MESA FOOD & EVENTS S.R.L. - str. Paris nit 60

0 Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 13.04.2016 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. și consilierii locali : Radu Rațiu și Ovidiu Florian. A fost prezent beneficiarul și proiectantul lucrării - ing. Cristian Morar

Din partea publicului s-au prezentat 3 vecini : o dl. Sestak Roman cu domiciliul în str. București nr. 30, sesizează următoarele :

 • - clădirea propusă se face pe calcan și ajunge foarte aproape de ușa și ferestrele melc

 • - consideră că nu se poate construi conform legilor actuale

 • - accesul este insufiucien, poarta arc 3,40m

 • - însori rea

o dl. Todea Dragoș proprietar al imobilului situat în str. București nr. 26, sesizează următoarele

 • - se opune categoric pentru că este prezentată o documentație cadastrală eronată : accesul la nr. 28 se face printr-o poartă metalică de 3,42m

 • - pe planul cadastral apar două erori mari : nr. 28 are acces de 4,03m - intră pe proprietatea mea 60cm, nu se menționează că acolo este un gard de beton

 • - solicitarea PUD încalcă dreptul de proprietate

La dezbaterea din 11.11.2016 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. și consilierii locali : Radu Rația, Olah Emese și Ovidiu Florian. Din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - ing. Cristian Morar

Din partea publicului s-a prezentat un vecin.

La dezbaterea din 23.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidl.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 17487/15.01.2016, d-na. Sestak Ildiko Susana cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :

/ltc/ts/7'(/ f7fi 'o fi A'c             ) / c<-

£*-/ //7) -/         1                             /t? ZLC/~)

yf                                                                   .

/O /(ycfi'x^C<fic77 /fifi Cj/c/i./

Cu mulțumiri,

Data: 7 7 Of fi.c/(7'                                    Semnătura:

Prin adresa cu nr. 17494/15.01.2016, d-na. Erdos Edit cu domiciliul în : ap. 1, comunică următoarele obiecțiuni :


IZ


Cu mulțumiri,
Prin adresa cu nr. 17499/15.01.2016, d-na. Erdos Gyongyi Sara cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :


a ct^Lta c'^ j-cc^ C^-A p 'M ■Cu mulțumiri,

Data: .... /'^ ’      3-0 (£>
Ne permitem în continuare să solicităm atenție sporită

vizavi ele parcările pe proprietate și ele colectarea

mecanizată a gunoiului menajer, cu toate că aceste aspecte sunt specificate în regulamentul de urbanism și C.U. De asemenea se va reglementa, anterior autorizării, trecerea celor 18 mp de teren în proprietatea publică a municipiului, dacă dumneavoastră considerați necesar demersul.

Parcela rămasă în proprietatea statului, care inițial se identifica cu nr. topo 5294, nu poate fi luată în considerare la propunerea de sistematizare prevăzută în P.U.D. Indicii P.O.T. și C.U.T. vor trebui calculați raportat la suprafața proprietății de 688 mp ținând cont și de suprafața care se va ceda în dom. public și nu raportat la 961 mp cât se menționează în memoriu. Documentația propune realizarea unui spațiu de joacă pentru copii pe acest teren. In această situație se pune problema accesului la acesta, cum ajung copii la locul de joaca apoi, căror copii se adresaeză și dacă se impune o asemenea amenajare. De asemenea observăm că, potrivit cadastrării accesul în apartamentul nr. 3 se face tot peste același teren rămas statului.

Acestea sunt câteva obiecțiuni cărora, în opinia noastră, lucrarea trebuie sa le găsească răspuns și rezolvare/reglomentare a ocupării lui, încă din această etapă.

DIRECTOR

IUUAARDEUȘ /


N I. 4-21/2 ex


SEF SERVICIU

MIIiAEțU MIRON

¥ •


ÎNTOCMIT i

g.ÂdiiatiTîeftk

aW


Prin adresa cu nr. 165456/13.04.2016, dl. Todea Dragoș Voicu cu domiciliul în șir. Călan nr. 5, proprietar al imobilului situat în str. București nr. 26, comunică următoarele obiecțiuni :

Planul...afișat in Primărie, cu ■ viza ANCPi _nr.40119/28.03.2016, despre care presupun ca face parte din documentația de cadastru, depus de dl.Zanc Mircea Tu dor privind PUD pentru imobilul din Cluj-Napoca, str.București nr.28, conține cel puțin doua grave erori fata de situația, reala din teren si fata de dreptul de proprietate al subsemnatului, respectiv:

 • a. Pe planul depus spre aprobare, autorul planului prezintă calea de acces pe terenul din str.București nr.28 ca avand o lățime de 4,03 m, ceea ce este ERONAT si nu corespunde adevărului.

 • b. In realitate, calea de acces pe terenul din str.Bucuresti nr.28 se face prirțtr-0 poarta metalica fixata pe stâlpi din țeava metalica si are o lățime totala masurata din zidul imobilului de la nr.30 si coltul gardului imobilului meu de la nr.26, de numai 3,42 m HI si NU de 4,03 m.

 • c. Pe planul depus, autorul pianului nu marcheaza gardul existent intre cele doua imobile si traseaza o linie din punctul de la 4,03 rn peste terenul subsemnatului pana în imobilul Grădiniță Bambi, m plan incluzând o porțiune din terenul proprietatea subsemnatului in terenul de la nr.28, ceea ce este eronat si inacceptabil.

Gardul imobilului din str.Bucuresti 26 este proprietatea subsemnatului din 1974.

Gardul a fost construit de subsemnatul in întregime pe terenul meu împrejmuind terenul pe trei laturi în asa fel incat fata exterioara a gardului se situează pe mejdia dintre imobilul subsemnatului din str.Bucuresti nr.26, șeparandu-1 de domeniul public, de imobilul din str.Bucuresti nr.28 si de Grădiniță Bambi pe a treia latura a terenului.

Avand in vedere gravele erori .conținute in documentația cadastrala efectuata la solicitarea dlui.Zanc si care imi afecteaza proprietatea. va aduc la cunoștința ca ma opun categoric propunerii de PUD înscrisa la poziția 8 de pe ordinea de zi a ședinței, privind imobilul din str.Buc u re st i n r. 2 8.

In consecința, va solicit sa nu aprobați propunerea de PUD in baza documentelor pe care le aveți la dispoziție in ședința din data de 13.04.2016, ora 8,30.

După ce dl.Zanc Mircea Tudor va efectua demersurile in vederea corectării lucrării de cadastru pentru imobilul din Cluj-Napoca, str.București nr.28 conform situației reale, cu deplina respectare a dreptului meu de proprietate si a perimetrului proprietății subsemnatului din str.București nr.26, va solicit sa ma informați despre planurile care vor fi intocmite, urmând sa-mi exprim poziția fata de acele documente.

Cu deplin respect aduc la cunoștința tuturor persoanelor care in vre-un fel sau altul au legătură cu amenajarea de către dl.Zanc Mircea Tudor a imobilului din str,București nr.28, ca voi uza de toate mijloacele legale pentru a-mi apara proprietatea din Cluj-Napoca str.București nr.26, împotriva oricărui act care imi incalca dreptul de proprietate si nu voi tolera nici un fel de intervenții asupra proprietății mele, inclusiv asupra gardului care este proprietatea subsemnatului.

Anexez 2 fotografii privind dimensiunea accesului pe imobilul din str.bucurești nr.28.

Cu stima,

Todea Dragos Voicu i

.. '

7 ' ■
l'b


Urmare a notei interne nr. 116810/453/08.04.2016, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru, comunică următoarele :

Ne permitem să atragem atenția asupra unor aspecte legat de conținutul documentației, cum ar fi:

 • - în documentația prezentată anterior perimetrul proprietății includea și terenul ocupat de corpul de clădire amplasat pe terenul statului identificat cu nr. topo 5294. Cu terenul ocupat de acest corp de clădire proprietatea investitorului era cadastrată pe o suprafața de 688 mp. Astăzi, în documentația refăcută, cadastrarea proprietății investitorului se întinde tot pe 688 mp, chiar dacă a pierdut terenul ocupat de porțiunea din corpul C1 ( fost C2 ) care era amplasată pe terenul statului. Acest aspect , credem noi, eset absolut necesar a fi clarificat, sens în care, solicităm ca investitorul să prezinte toate documentele în baza cărora se atestă dreptul de proprietate și întinderea ei, raportat Ia recadastrarea proprietății.

 • - în același context va trebui lămurit aspectul legat de dreptul de proprietate asupra corpului de clădire situat pe terenul proprietate de stat și care a fost cadastral în proprietatea investitorului. Este interesant de aflat dacă acest corp de clădire trebuia inclus, inițial, în corpul C1 ( fost C2 ), așa cum a fost prezentat în documentația anterioară, sau nu. Pentru că în noua documentație acesta este propus pentru desființare.

Până la lămurirea aspectelor menționate anterior, referitoare la întinderea proprietății și la corpul de clădire situat pe terenul statului, compartimentul nostru nu recomandă promovarea documetației spre avizare în varianta prezentată.

DIRECTOR

lULIAARpUȘNI.5-8/2ex


SEF SERVICIU

MIHAELÂ M1RON (AUrmare a notei interne nr. 210798/453/25.05.2016, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru, comunică următoarele :

 • - prin nota anterioară solicitam investitorului să precizeze dacă deține în proprietate corpul de clădire situat pe parcela cu nr. topo 5294 aparținând municipiului și rațiunea pentru care a fost inițial inclus în cadastrarea proprietății sale, propunându-l spre demolare, dar investitorul nu a venit cu precizări în acest sens.

 • - raportat la notările din C.F. - “str. Proiectată lângă str. București”, destinației gândită la acel moment și nematerializată faptic, la data prezentei pe terenul identificat cu nr. topo 5294, există o construcție proprietate a municipiului față de care P.U.D. propune demolarea. Apreciem ca în acest moment, singurul care poate decide demolarea corpului de clădire este consiliul local, funcție de interesele municipiului în zonă. Decizia poate fi luată urmare a unei analize care poate fi făcută la propunerea Direcției Generale de Urbanism.

 • - atâta timp cât investiția se va realiza în limitele celor 688 mp, cât măsoară terenul proprietate a investitorului, compartimentul nostru nu are motive să se opună realizării ei. Demolarea corpului învecinat, aparținând municipiului, apreciem noi, va rămâne la latitudinea proprietarului acestuia.

- în altă ordine de idei, dacă reglementările P.U.D. vor viza doar demolarea corpurilor de clădire aparținâd investitorului, atunci apreciem că acestuia îi revine sarcina protejării întregii proprietăți a municipiului, considerând că este imperios necesara impunerea obligativității de a închide după caz cu perete calcan ori cu timpan, corpul proprietate a municipiului.


SEF SERVICIU


MIHAE^A MfRON


Prin nota internă nr. 285165/453/03.08.2016, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru, comunică următoarele :

Referitor Ia adresa cu nr. dc mai sus, prin care ne transmiteți răspunsul Notificăarii nr.258527/433/10.06.2013, conex cu 93519/04.03.2016/688, beneficiar Zanc Mircea Tudor, prin care acesta aduce clarificări la notele anterioare transmise de către direcția noastră cu privire la elaborarea P.U.D. și construirea de clădire birouri și locuințe S+P+E+R prin extindere și etajare a clădirii existente -C2, vă comunicăm următoarele:

Conform noilor precizări transmise de către d-I Zanc Mircea Tudor în calitate de proprietar al corpurilor de clădire CI și C2, acesta prezintă harta emisă în anul 1979 prin care pe terenul Statului român în suprafață de 273mp -topo 5294 înscris în CF nr. 297104 nu este amplasată nici una dintre clădiriei ce face obiectul acestu PUD, precizînd că și ap 3 din clădirea Corp C2 se întinde pe terenul având nr. topo 5293 aflat în proprietatea acestuia.

în opoziție cu această poziționare prezentată, solicitantul prezintă și poziționarea nr. topo 5294, conform hărților editate în anul 1970, pe care o consideră eronată.

Având în vedete această divergență raportată la poziționarea nr, topo 5294 care arc destinație de str. Proiectată, lângă str. București înscris în CF 297104 Cluj - Napoca și care se află în proprietatea Municipiului Cluj - Napoca, în opinia noastră, pentru ca solicitantul să poată finaliza/concretiza proiectul - P.U.D. și construirea de clădire birouri și locuințe S+P+E+R prin extindere și etajare a clădirii existente -C2, este necesar să definească poziționarea acestui nr. topografic cu cât mai multă claritate, pentru a elimina orice suspiciune, cu privire la noul obiectiv, respectiv că acesta nu va aduce atingere proprietății Municipiului Cluj - Napoca.


ȘEF SERVljciU,

MIHAELAMRON

H . -

Prin nota internă nr. 339177/453/17.08.2016, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru, comunică următoarele :

Referitor la adresa cu iu. de mai sus, prin care ne transmiteți o nouă propunere/variantă a documentației - PUD Demolare corp CI, C2 și construire clădire birouri și locuințe S+P+2E+R -str. București nr.28,inițiată de către Zanc Mircea Tudor, vă comunicăm următoarele:

Conform noii variante propuse de către solicitantul acestui PUD , dl Zanc Mircea Tudor, acesta în cadrul noii documentații prezentate, repoziționează terenul proprietatea municipiului Cluj- Napoca cu destinație str. Proiectată, identificat prin nr. topo 5294 conform conform bălților editate în anul 1970, variantă care în opinia noastră este cea mai viabilă.

De asemenea din planul prezentat -Reglementări Urbanistice, rezultă că noua construcție proiectată nu afectează terenul Municipiului Cluj - Napoca, sperăm că această poziționare să sc păstreze și la implementarea proiectul propus spre aprobare.

Z$EF SERVICIU,

MIHAELAMIRON


DIRECTOR,

TULIA AR^ElțȘ


7) î !

redactat'consilier, Mirroa Todoran

2 ex. V.

Prin nota internă nr. 485654/453/08.12.2016, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru, comunică următoarele :

Urmare notei nr. 485654/433 din 17.11.2016, prin care solicitați opinia noastră privind răspunsul investitorului Zanc Mircea Tudor deținător al imobilelor din str. București nr. 28, urmare sesizărilor noastre legat do extinderea RU.D. peste proprietatea municipiului identificată cu nr. topo 5294, vă comunicăm prin prezenta că propunerea acestuia de cadastrare chiar de dezmembrare a corpului CI este rațională și motive să ne opunem ei.

nu avem


așa cum propusă” o


Dezmembrarea cadastrală a corpului C1 este ea prezentată în anexa desenată “situația creându-se corpul C3, este rațională de asemenea și acceptăm. Singura condiție pe care o menținem, este aceea legată de protejarea secțiunii noului corp C3, după demolarea corpului CI nou rezultat, prin închiderea ei cu perete calcan.

DIRECTOR

SEF SERVICIU, MIHAELA MIRON


lULIA ARDEUȘ-' 4'.....

B. Rezumat ai problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în cure solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate de public ;

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

 • - nr. 17487/15.01.2016 - d-na. Sestak Ildiko Susana, str. București nr. 30, ap. 3

 • - nr. 17494/15.01.2016 - d-na. Erdos Edit, str. București nr. 30, ap. 1

 • - nr. 17499/15.01.2016 - d-na. Erdos Gyongyi Sara, str. București nr. 30, ap. 2

 • - nr-. 24264/20.01.2016 - Școala Specială-Centru dc Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, str. București nr. 30

 • - nr. 468578/453/14.01.2016 - notă internă, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru proiectantul lucrării S.C. ATTITUDE PLUS - ing. Cristian Morar, precizează următoarele : D-na Sestak Ildiko Susana - Str. București nr. 30, ap.3

In cursul anului 2015 am purtat mai multe discuții cu 2 dintre proprietarii clădirii dc la nr. 30 care conform planului de situație anexat dispun de o clădire cu 3 apartamente situate parțial pe calcanul clădirii corp C2 propusa spre extindere. Nu au fost de acord cu nici una dintre propunerile noastre. Tu acest sens suntem nevoit! sa dezvoltam o varianta minimala a proiectului a.i. sa respectam inaltimea existenta a calcanului corpului C2 iar la etajul retras sa dezvoltam o soluție care sa nu incalce legile actuale privitoare la insorire. Eventual vom realiza si mi studiu de insorire. Referitor la Soluția de realizare a clădirii pe limita de proprietate, proiectul va respecta o Expertiza Tehnica referitoare la acest subiect, lucrările executandu-se strict pe terenul proprietate fara a afecta proprietatea vecina.

D na Erdos Edit - Str. București nr. 30, ap. 1

In cursul anului 2015 am purtat mai multe discuții cu 2 dintre proprietarii clădirii de la nr. 30 care conform planului de situație anexat dispun de o clădire cu 3 apartamente situate parțial pe calcanul clădirii corp C2 propusa spre extindere. Nu au fost dc acord cu nici una dintre propunerile noastre. In acest sens suntem nevoiti sa dezvoltam o varianta minimala a proiectului a.i. sa respectam inaltimea existenta a calcanului corpului C2 iar la etajul retras sa dezvoltam o soluție care sa nu incalce legile actuale privitoare la insorire. Eventual vom realiza si un studiu de insorire. Referitor la Soluția de realizare a clădirii pe limita de proprietate, proiectul va respecta o Expertiza Tehnica referitoare la acest subiect, lucrările executandu-se strict pe terenul proprietate fara a afecta proprietatea vecina.

D-na Erdos Gyongy Sara - Str. București nr. 30, ap. 2

In cursul anului 2015 am purtat mai multe discuții cu 2 dintre proprietarii clădirii de la nr. 30 care conform planului de situație anexat dispun de o clădire cu 3 apartamente situate parțial pe calcanul clădirii corp C2 propusa spre extindere. Nu au fost de acord cu nici una dintre propunerile noastre. In acest sens suntem nevoiti sa dezvoltam o varianta minimala a proiectului a.i. sa respectam inaltimea existenta a calcanului corpului C2 iar la etajul retras sa dezvoltam o soluție care sa nu încalce legile actuale privitoare la însoțire. Eventual vom realiza si un studiu de însoțire. Referitor la Soluția de realizare a clădirii pe limita de proprietate, proiectul va respecta o Expertiza Tehnica referitoare la acest subiect, lucrările executaudu-se strict pe terenul proprietate tara a afecta proprietatea vecina.

Școala Speciala-Ccntru de Resurse si Documentare privind Educația Incluziva/Integrata - Str. București nr. 30

Lucrările de construire se vor realiza strict pe parcela proprietate. In vederea respectării orelor de curs, după avizarea lucrării vom întocmi împreuna cu reprezenta ni i scolii un program de lucru care sa fie convenabil pentru ambele parti.

Serviciul Evidenta Patrimoniu si cadastru:

Conform răspunsului nr. 451736/981/13.01.206 a CTATU Cluj-Napoca documentația propusa se va restrânge la terenul proprietate fara a afecta domeniul public, terenul înscris in CF , teren aliat in proprietatea Statului Roman in administrarea Primăriei Cluj-Napoca va avea funcțiunea de spațiu verde . în ceea ce privește parcajul in incinta, acesta se va realiza doar pe terenul proprietate înscris in CF 273367 avand supr. de 688 mp.

Str. București fiind o servitute de utilitate publica , inainte de autorizare, vom realiza un act de Donație pentru cci 18,00 mp propuși spre dezmembrare.

Apartamentul 3 din Corpul C2 va fi propus spre demolare iar pe amprenta lui se va realiza un loc de joaca necesar edificării clădirii avand funcțiunea parțiala de locuire colectiva.

Concluzie;

Proiectul pr opus pe Str. București nr. 30 se incadreaza in UTR ~ RrMl cu un regim de inaltime maxim dc 3S+P+6E, POT max = 50% si CUT maxim = 2.6 ( situația particulara a parcelei in studiu).

hi aceasta situație un regim de inaltime propus de S+P+E+R este net inferior celui maxim.

O colaborare cu vecinii de la Nord este benefica chiar daca dânșii nu au rm plan pe termen scurt de reorganizare a parcelei proprii.

Propunerea noastra permite o extindere viitoare, cu un corp nou dc clădire, cu calcan comun, daca aceștia vor dori.

înțelegem dificultatea acceptării unei soluții de studiere a parcelei in întregul ei si datorita servitutii de utilitate publica existent pe Str. București care reduce drastic suprafețele parcelelor perimetrale străzii, in cazul nostrum cu 4,70 m.

Beneficiarj

ZANC'MIRCEA TUDOR


Pioiectanti:

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Todea Dragoș Voicu cu domiciliul în str. Călan nr. 5, proprietar al imobilului situat în str. București nr. 26, cu nr. 165456/13.04.2016, proiectantul lucrării, S.C. ATT1TUDE PLUS - ing. Cristian Morar, precizează următoarele :

D-nul Todea Dragos Voicu - Str. Calau nr. 5 / Str. București nr. 26

Raportat la măsurătorile efectuate de vecinul nostru la poarta existent si împrejmuirea aferenta consideram ca este o neînțelegere raportata la luarea in calcul a grosimii soclului imprejmuirii de către o parte sau alta. D-nul Zanc a achiziționat parcela cu puțin timp in urma si nu cunoaște proprietarul gardului de pe limita comuna de proprietate, In cel mai iau caz se poate considera limita de proprietate axul gardului, acesta neputand fi înglobat in nici o proprietate.

Oricum noi nu dorini sa efectuam nici un fel de lucrare in zona imprejmuirii, urmând ca acest gard sa ramana pe poziția lui existenta.

Reamintim ca este necesara o retragere - dezmembrare a terenului existent la aprox. 4.70 m de la limita trotuarului in vederea aducerii Str. București la un profil de 26 m conform PUG 2014. In acea secțiune accesul nou pe parcela in studio are o lățime de 4.00 m pana la fata imprejmuirii, acesta fiind accesul viitor propus.

Ca răspuns la nota internă a Serviciului Evidență Patrimoniu și Cadastru, cu nr. 116810/453/08.04.2016, proiectantul lucrării, S.C. ATTITUDE PLUS - ing. Cristian Morar, precizează următoarele :

Serviciul Evidenta Patrimoniu si cadastru:

Refacerea documentației cadastrale a tinut cont de suprafața reala înscrisa in CP 273367, adica 688 mp. înțelegem ca la expropriere a fost cedat si terenul dc sub amprenta apartamentului 3, deci demolarea propusa aduce terenul la o situație ideala, fiind fara sarcini.

Terenul Statului Roman in suprafața de 273 mp, inscris in CP 297104 a fost repozitionat după anul 1979.

Astfel in 1979 acest teren avea următoarea conformație:

Forma ulterioara a terenului care se regăsește pe hărțile actuale a fost data a.i. sa poala servi scopului propus de DRUM.Concluzie:

Clădirea propusa după analiza in CTATU respecta toate normele arhitectonice, tehnice si juridi existente, existând o retragere de la limita cu terenul Statului Roman de 60 cm. Tn acest sens considera ca îndeplinește toate condițiile de avizare.

Proiectând:
Ca răspuns la nota internă a Serviciului Evidență Patrimoniu și Cadastru, cu nr. 210798/453/25.05.2016, proiectantul lucrării, S.C. ATTITUDE PLUS - ing. Cristian Morar, precizează următoarele :

Serviciul Evidenta Patrimoniu si cadastru:

Conform CF colectiv 273367-C1 aratam ca D-nul Zanc Mircea Tudor este proprietar al corpului de clădire amplasata pe parcela avand nr. topo 5294, proprietate a Statul Roman prin mun. Cluj-Napoca. De fapt corpul de clădire reprezintă ap. 3 dintr-o clădire care se întinde si pe terenul avand topo 5293, proprietate a D-nul Zanc Mircea Tudor.

In fapt, Statul Roman prin mun, Cluj-Napoca este proprietar doar pe terenul in suprafața de 273 mp, teren înscris in CF 297104.

Terenul Statului Roman in suprafața de 273 mp, înscris in CF 297104 a fost repozitionat după anul 1979, in situația inițiala acesta fiind amplasat conform harta topo prezentata mai jos:

Forma ulterioara a terenului care sc regăsește pe hărțile actuale a fost data a.i. sa poala servi scopului propus de DRIJM, acesta fiind repozitionat:Detaliul prin care corpul de clădire apare ca apartinand de Topo 5294 ( sigrida ) este eronat in Harta Topo prezentata mai sus. Pentru a clarifica acest lucru anexam Cf doveditoare.

Concluzie:

Clădirea propusa după analiza in CTATU respecta toate normele arhitectonice, telmice si juridi existente, după dezbaterea din Comisia Operativa propunând o retragere de la limita cu terenul Statului Roman de 1.50 m. In aceasta situație consideram ca propunerea îndeplinește toate condițiile de avizars

Beneficiar :

Proiectanti:


ZANC MIRCEA TUDOR

Arh, Ladariu Alexandru lng. Moiai>Crisțian

Subsemnatul ZANC MIRCEA TUDOR, avand domiciliul in Cluj Napoca , Str. București nr. 28, ap. 1 adresa de corespondenta: Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 55/5) reprezentata de Cristian Morar si S.C. ATTITUDE PLUS S.R.L., prin prezenta va aducem la cunoștința ca suntem in imposibilitate de a înregistra la ANCPI Cluj documentația de obținere a PV de recepție a lucrării: P.U.D, - Construire clădire birouri si locuințe S+P+2E+R prin extindere si etajare clădire existenta - str. București nr. 28, lucrare propusa pe terenul in suprafața de 688 mp si avand nr, lopo/CAD: 5293 deoarece:

Prin Notificările Direcției Generale de Urbanism - Biroul Strategii Urbane nr. 258527/433/10.06.2016 si a Notei interne nr, 210798/453/25.05.2016 s-a stabilit ca harta topo elaborate in anul 1971 de IPC este cea corecta, situația din 1941 nemaifiind actuala ( vez Anexele prezentei Adrese)

In aceasta situație 50% din CI, respectiv Ap. 3 este o clădire proprietate a D-lui ZANC MIRCEA TUDOR amplasata pe terenul Statului Roman, teren identificat prin Topo: 5294,

Aceasta situație de fapt nu poate fi înscrisa d.p.d.v. cadastral la ANCPI Cluj datorita faptului ca perimetrul clădirilor existente excede perimetrul terenului, acest lucru ducând la imposibilitatea eliberării unui PV de recepție.

In vederea reglementarii juridice a acestei situații am propus împărțirea Corpului CI in 2 corpuri distincte Corpul CI si Corpul C3 care sa respecte limita de proprietate dintre cele 2 parcele si in acest fel terenurile in cauza sa poata fi cadastrate conform cerințelor Primăriei Cluj-Napoca - Direcția de Patrimoniu.

De asemenea prin lucrarea de urbanism (PUD) înregistrata la Primăria Cluj-Napoca cu nr. 302868/43 - 03 Iulie 2016 am propus demolarea viitorului Corp CI ( actual Ap. 2 - Corp 1) a.i. terenul Statului Roman sa rarnana fara sarcini.

Precizez ca acest document este necesar in vederea clarificării situației legale a terenului aflat in studiu la investiția: P.IJ.D. - Construire clădire birouri si locuințe S+P+2E+R prin extindere si etajare clădire existenta - str. București nr, 28 precum si in vederea emiterii de către Primăria Cluj-Napoca - Direcția Patrimoniu a unei Adrese prin care sa constate situația de fapt ( existenta de facto a Corpului CI si a Corpului C3), act necesar ANCPI Cluj in vederea preluării si procesării Doc. topo de emitere a PV de recepție.

Cu mulțumiri,                                                        Cluj-Napoca

ZANC MIRCEA TUDOR prin                                       08.11.2016

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 27843/433/22.01.2016,    38118/433/29.01.2016,

175114/433/19.04.2016 și im 258527/433/10.06.2016, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresele cu nr. 60346/12.02.2016, 208776/12.05.2016, 281159/24.06.2016 și 469475/08.11.2016, răspunde acestor observații.

Răspunsuri le proiectantului referitor la obiccțiunilc primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. : 66011/433/17.02.2016, 66015/433/17.02.2016, 66019/433/17.02.2016, 66046/433/17.02.2016, 66060/433/17.02.2016, 210784/433/13.05.2016, 210798/433/13.05.2016, 285165/433/28.06.2016 și nr. 485654/433/17.11.2016.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,

Andreea j^JUreșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan