Hotărârea nr. 529/2020

Hotărârea 529/2020 - Aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET 35, cod proiect RTR 098 RTR 099)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivid de investiții

‘Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET3 5, cod proiect RTR098 RTR099)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099) ” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342794/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342815/441/17.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099) ” ;

în temeiul art.XV al (1),(2),(3) și (4) din OUG nr.83/2016, HCL nr.981/2017 și art.35 al (1), art.41 al (1) din Legea 273/2006.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a Documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții ,,Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze în numele și pe seama municipiului Cluj-Napoca, Actul adițional nr.l la acordul de asociere prevăzut la art. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr.529 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                         Anexă la HCL Nr.529/2020

ACT ADIȚIONAL NR.1/2020 LA ACORDUL DE ASOCIERE »

privind realizarea în parteneriat a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții

„Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099”)

Preambul:

Ținând seama de beneficiul și utilitatea construcției unei Centrui metrpolitane Extinse pentru Zona Metropolitană care figurează în MasterPlanul General de Transport al României sub denumirea de Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, Cod Proiect RTR098 RTR099)

Având în vedere avizul nr.92/76982/04.11.2019 emis de Compania Națională de

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin care s-a avizat Varianta de traseu V8 pentru Centura Metroplitană

Având în vedere avizul nr.92/30990/26.05.2020 emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin care s-au avizat drumurile de legătură B1-B8 ce vor fi în administrarea CNAIR S.A.

In temeiul Hotărârilor Consiliilor Locale nr., precum și a prevederilor

art.7.1 din Acordul de asociere potrivit cărora modificarea, completarea și suplimentarea acordului se face numai prin act adițional,

Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act adițional, prin care hotărăsc modificarea următoarelor clauze:

Art.l.Se modifică și se completează art.I în sensul introducerii ca parte a acordului de asociere Comuna Baciu cu sediul în localitatea Baciu, Aleea Nufărului nr.l, Județul Cluj, reprezentată de d-nul Balasz Janos, în calitate de viceprimar cu atribuții de primar.

Art.2.La ART.IV din acordul de asociere, după litera D se introduce litera E cu următorul conținut:

E. Responsabilitățile Comunei Baciu pentru realizarea obiectului prezentului act adițional la acordul de asociere sunt următoarele:

asigură finanțarea din bugetul propriu sau din alte surse, inclusiv din fonduri europene,a cheltuielilor pentru elaborarea studiului de fezabilitae,a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții care face obiectul prezentului acord de asociere, aferente tronsoanelor de drum situate pe


sușeste studiile/documentațiile achiziționate în baza acordului de asociere

ipă prin reprezentanții săi la recepția documentațiilor tehnice care fac obiectul ntului acord de asociere;

• își dau acordul la predarea de către UAT Municipiul Cluj-Napoca în proprietatea C.N.A.I.R. a documentațiilor tehnice care fac obiectul prezentului acord de asociere, cu toate avizele și acordurile necesare, tară pretenții financiare, prin încheierea în condițiile O.U.G. nr.83/2016 a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens;

Art.3. La CAP.V din acordul de asociere, după art.5.1 se introduce un nou articol, art.5.2. care va avea următorul conținut:

„Părțile semnatare ale prezentului acord de asociere mandatează UAT Municipiul Cluj-Napoca să le reprezinte în relația cu orice autorități/instituții publice și, în numele și pe seama lor să facă toate demersurile pe care le consideră necesare în vederea atingerii scopului declarat.”

Art.4. Restul prevederilor acordului de asociere rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 2020 în cinci exemplare originale,

câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIMAR, EMIL BOC

COMUNA FLOREȘTI, PRIMAR, PETRU HORIA-ȘULEA


COMUNA GILĂU, PRIMAR, DUMITRU SFÂRLEA


COMUNA APAHIDA, PRIMAR, GRIGORE FATI


COMUNA BACIU, VICEPRIMAR cu atribuții de Primar, BALASZ JANOS