Hotărârea nr. 528/2020

Hotărârea 528/2020 - Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă dc 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 339212/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul dc specialitate nr. 339262/31/16.07.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 163/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr.528 din 22 iulie 2020

(I lotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pc anul 2020, conform Hotărârii nr. 163/2020

Prenume soție

Data căsătoriei

Nr cr

Prenume soț

1

LUDOVIC

ANA

18.06.1970

2

VALER

ANA ___________

20.02.1970

_________________________________________________________________________i

3

PETRICĂ

MARIANA          ___

06.06.1970

4

ALEXANDRU

MARIA             __

20.06.1970

5

VASILE

CORNELIA            __

27.06.1970

6

IOAN

ROZALIA__

24.02.1970

~7

ALEXANDRU

MARIA_____________

20.06.1970

_____i

-8~

IOAN

ANUȚA         ____

22.06.1970

AUGUSTIN

IUSTINA__

18.06.1970

10

VASILE

1LE AN A______________

11.07.1970

□l

1

TEODOR

MARIA____

12.07.1970

12

ȘTEFAN

ROZALIA         _______

08.07.1970

13

GHEORGHE

MARIA            ____

27.05.1970

14

MARINEL

MARIA-GEORGINA

23.04.1970

15

LIV1U

MARIA___

21.06.1970

16

jlON

FELICIA            ___

25.05.1970

17

TEODOR

AN1CA        ____

”04^07.1970;

1

18~

GELU-AUREL

MARIA-GABRIELA

29.06.1970

19

VASILE

LENUȚA_____________

11.07.1970

20

VASILE

NASTASIA       ___

18.02.1970

21

NICOLAE

MAGDALENA__

F3.03.1970

22

CORNEL

ANA___

27.06.1970

23

GHEORGHE

ELENA           ____

10.07.1970]

i ȘL

IOAN

ANA               _

09.07.1970

25

TEODOR

FLOAREA

19.06.1970

26

-

GEORGE

ANA___

29.06.1970

27"

TRAIAN

MARIA

08.07.1970

[ 28

TEOFIL

VIORICA

24.06.1970

[ 29

M1HALY-LAJOS/^S

EL1SABETA-EVA x------—--------

27.06.1970

Nr crt

30

~Tf

32

1 Îl

~34

35

36

37

38

39

~40


Prenume soț

Prenume soție Data căsătoriei

ILIE

MARIOARA

14.07.1970

ISIDOR

ANA

01.07.1970

ALEXANDRU

MARiA_______

01.07.1970

GL1GOR

ELENA___

21.04.1970

ADALBERT

EVA__

27.06.1970

VILMOS-ZOLTAN

MARIA      __________

25.06.1970

VASILE

VERON1CA        __

25.02.1970

MIRCEA

LUCIA-CRISTINA

03.07.1970

IOSIF

ELENA-GEORGETA___

26.06.1970

LIV1U

ANA ___________

26.06.1970

VICTOR

IRINA-RODICA__________

03.07.1970DIRECTOR EXECUTIV, TRAIAN RUNCAN


SEF SERVICIU,