Hotărârea nr. 527/2020

Hotărârea 527/2020 - Alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar,

în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 339402/1/16.07.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 339807/424/16.07.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 9 (7), 12 (3), 103 alin. (2), 105 și 107 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 1 din Ordinul 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 680/2019, prin care s-a aprobat „Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”, precum și ale Hotărârii nr. 415/2020, privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, cu suma de 1.000 de lei net/persoană, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Economică și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.Președinte\dp ședință, Ec. Dan Șt

Contrasemnea Secretarul gep^râl Jr. Aurora

Nr. 527 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi.)

Anexă la Hotărârea nr. 527/2020


Lista candidaților din municipiul Cluj-Napoca care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, din iunie-iulie 2020


Nr. crt.

Numele și prenumele elevilor

Instituția de învățământ la care profesorii au predat

Profesorii care s-au ocupat de pregătirea elevilor și disciplina predată

Limba și literatura română

Matematică

Informatică

Fizică

Biologie

Istorie

Logică, argumentare și comunicare

Socio-umane

Filosofic

Geografie

Germană

1

Gliga-Hambeț Maria

Colegiul

Național Emil Racoviță

Columban Monica

Lobonț Gheorghe

Lăpuștea Anca

2

lle George-Daniel

Huber Ștefan

3

Marțian Horațiu-Adrian

Dumitrescu

Emilia Daniela

Vasilescu

Valentina

Crișan Mihaela

4

Bande Maria-Elena

Colegiul Național Gheorghe Șincai

Banciu Gyongy

Copoeru Lucia

Sălaj an Smaranda

5

Condor Radu Octavian

Kudor Dorina

Bușe Ion

6

Petruș Denisa Andreea

Banciu Gyongy

Bușe Ion

7

Ploscar Andreea Alina

Liceul Teoretic

Avram lancu

Munteanu

Amalia Roxana

Gorcea

Violin

Stanca

Florentina

8

Ursu Teodora Maria

9

Vomir Dragoș Dan

10

Bande Alexandra Alina

Colegiul Național

George Barițiu

Motocu Cristina

Novăcescu Gabriela

Ilișiu

Monica

11

Colceriu Diana Felicia

Bărăian Alina Monica

12

Șanta Răzvan-Dacian

Colegiul Național

George Coșbuc

Zlătior Gheorghina Titiana

Păun ,(■' >

Rodioă ®

cUN

Motogna

Marius

13

Tarța-Haiduc Paul

Breaz Germina

Mureșan Edit ’

Corega Karin

1* \

sima

Stănescu

Lavinia

Director,          Vy/V                                    Șef birou, X \

Ovidiu Cîmpean C G ~                                    loan Țene \ VV/

\                  V*1 - -_y                                              /      L A/ /

Inspector, Monica Pop