Hotărârea nr. 525/2020

Hotărârea 525/2020 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 338604/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 338743 /462/16.07.2020 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu art. 89 alin. (1), (2) și (3), art. 90 alin. (1) și art. 129 alin. (2) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; art. 6 lit. d) și ale art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 6 alin. (1) lit. d), alin. (3) și ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj aprobat prin H.C.L. nr. 252/2009 și ale Ordinului 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. X. Se aprobă cotizația Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2020 în vederea susținerii activităților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 81.536 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Cluj, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj.                                                             \

'reședința de ședință, Dan Ștefan Tarcea

Nr. 525 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)