Hotărârea nr. 524/2020

Hotărârea 524/2020 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca

(Podul Porțelanului)“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 338640/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 339189/441/16.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere art.15 alin, (l)-lit.d) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborat cu dispozițiile art. 5 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, modificată și completată și având în vedere O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 modificat și completat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 și actualizați prin Hotărârea nr. 1018/2017, pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”, conform Anexei și a Devizului general care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform devizului general, este                7.165.181,55 LEI cu T.V.A.

din care, C+M      6.639.663,74 LEI cu T.V.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință, ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemenează:

Jr. Aurora Rwfca

Nr. 524 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 524/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj Napoca (Podul Porțelanului)”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Porțelanului.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • • Valoarea totală a investiției, conform devizului general cu TVA este                 7.165.181,55   LEI (cu T.V.A.)

din care, C+M      6.639.663,74 LEI (cu T.V.A.)

Construcții:

o Capacități pod nou:

  • • lungime totală a suprastructurii este 62 m;

  • • lățime totală secțiune transversală este de 10,8m;

  • • lățime totală a părții carosabile este de 7,8m;

  • • trotuare acces 2x1,20m.

Soluție constructivă :

  • • Realizarea unui pod nou în amonte cu amenajarea a două benzi de circulație

  • • Reabilitarea podului existent;

  • • Recalibrarea albiei în zona podurilor;

Durata de realizare a investiției: 12 luni.

® Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.                                          ■

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CĂI PUBLICE, ing. Xabriela/Cora

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE

PUBLICA SI A DISPOZIȚIILOR DE ȘANTIER - 07.07. 2020

Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenție

“POD PESTE RÂUL SOMESUL MIC SITUAT PE STRADA PORȚELANULUI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare      (inclusiv TVA)

Decontat

Rest de decontat total

Rest de decontat Buget de stat

Rest de decontat Bugetul local

Defalcare pe surse de finanțare

TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)

din care

din fonduri de la bugetul de stat

din finanțare de la bugetul local

LEI

LEI

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

.. pitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

14,632.75

0.00

14,632.75

0.00

14,632.75

0.00

14,632.75

buget local

TOTAL CAPITOL 1

14,632.75

0.00

14,632.75

0.00

14,632.75

0.00

14,632.75

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

[TOTAL CAPITOL 2                |      0.00      |     0.00     |      0.00      |     0.00     |     0.00     |     0.00     |     0.00     | buget de stat |

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1,880.30

0.00

1,880.30

0.00

1,880.30

0.00

1,880.30

buget local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații,Aviz OCPI

3,858.48

0.00

3,858.48

1,930.52

1,927.96

0.00

1,927.96

buget local

.3

Proiectare si Inginerie

77,742.20

0.00

77,742.20

77,742.20

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.1

Studiu de fezabilitate

30,975.20

0.00

30,975.20

30,975.20

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.2

Proiect tehnic

28,917.00

0.00

28,917.00

28,917.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.3

Detalii de execuție

17,850.00

0.00

17,850.00

17,850.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.4

Verificare tehnica a proiectării

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

3.3.5

Documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii (DTAC)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.6

Asistență tehnică

74,494.00

0.00

74,494.00

6,664.00

67,830.00

0.00

67,830.00

buget local

TOTAL CAPITOL 3

157,974.98

0.00

157,974.98

86,336.72

71,638.26

0.00

71,638.26

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,461,857.33

0.00

62,278.05

0.00

5,526,291.13

0.00

62,278.05

buget local

6,399,579.28

0.00

935,566.20

5,464,013.08

0.00

buget de stat

4.1.1

Obiect nr. 1 - Pod existent

578,841.72

578,841.72

0.00

468,474.82

110,366.90

110,366.90

0.00

buget de stat

4.1.2

Obiect nr. 2 - Pod nou

4,747,276.92

4,747,276.92

0.00

5,433.05

4,741,843.87

4,741,843.87

0.00

buget de stat

4.1.3

Obiect nr. 3 - Amenajare albie

514,850.42

514,850.42

0.00

287,422.05

227,428.37

227,428.37

0.00

buget de stat

4.1.4

Obiect nr. 4 - Lucrări de mutări si protejări

314,369.92

314,369.92

0.00

174,236.28

140,133.64

140,133.64

0.00

buget de stat

4.1.5.

Obiect nr. 5 - Lucrări rampe

173,162.66

173,162.66

0.00

0.00

173,162.66

173,162.66

0.00

buget de stat

4.1.6

Obiect nr. 6 - Iluminat public

133,355.69

0.00

62,278.05

0.00

133,355.69

0.00

62,278.05

buget local

71,077.64

0.00

71,077.64

buget de stat

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.3

Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

TOTAL CAPITOL 4

6,461,857.33

0.00

62,278.05

0.00

5,526,291.13

0.00

62,278.05

buget local

6,399,579.28

0.00

935,566.20

5,464,013.08

0.00

buget de stat

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare șantier

163,173.66

0.00

163,173.66

83,349.32

79,824.34

0.00

79,824.34

buget local

1.1

Lucrare de construcții

163,173.66

0.00

163,173.66

83,349.32

79,824.34

0.00

79,824.34

buget local

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,841.52

0.00

31,841.52

18,574.22

13,267.30

0.00

13,267.30

buget local

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

306,546.31

0.00

306,546.31

221951.78

84,594.53

0.00

84,594.53

buget local

TOTAL CAPITOL 5

501,561.49

0.00

501,561.49

323,875.32

177,686.17

0.00

177,686.17

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

6.2

Probe tehnologice și teste

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

buget local

TOTAL CAPITOL 6

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

TOTAL GENERAL

7,165,181.55

6,399,579.28

765,602.27

1,345,778.24

5,819,403.31

5,464,013.08

355,390.23

Din care C + M

6,639,663.74

6,399,579.28

240,084.46

83,349.32

5,620,748.22

5,464,013.08

156,735.14

TOTAL GENERAL din care

7,165,181.55

6,399,579.28

765,602.27

410,212.04Buget de stat conf. Ordin aprobat de MDRAPFE

Valoare de finanțat de la bugetul local

Decontat din Buget local pana la 07.07. 2020

Beneficiar Primăria Cluj Napoca

Direcția Tehnica

Sef serviciu ing. Cora Gabriela