Hotărârea nr. 522/2020

Hotărârea 522/2020 - Aprobarea P.U.D. – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Rcamcnajarc și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Hcltai Gaspar nr. 43

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Rcamcnajarc și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341694/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341752/17.07.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Rcamcnajarc și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1033 din 31.10.2019. și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Sc aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Reamenajare și etajare imobil în vederea


Art. 1. -


realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43, beneficiar: EL-ASTAL MOHAMED, pc o parcelă proprietate privată, cu nr. cadastral 328273.

Prin PUD se propune desființarea corpului C3 și etajarea corpurilor CI și C2 cu regim final de înălțime P+E+R, cu două unități locative, din care o unitate va avea și destinația de cabinet dc medicină de specialitate;

- amplasarea față de limitele laterale', se mențin retragerile existente; - retragerea față de limita poster ioară: min. 16.60 m;


 • - accesul auto și pietonal: se menține accesul auto și pictonal existent din strada Heltai Gaspar;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare amenajate la sol, necesarul dc locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația vaft supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția Generală de Urbanism.

'reședințe dc ședință, îi Dan Ștefan Tarcea

'ontrasernne;

^retaruPgeneral al Jr. Aurora/f

inicipiului, ca


Nr. 522 din 22 iulie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


PSI.'JÂQlAȘf nnMKII’III 1 rji iLMAPfln


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,40000), Cluj-Napoca, tel: -40 264 592 301; lax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitdiynapoca.io

România §


ARHITECT-ȘEF


Pritpar, EMILCa urmare a cererii adresate de El-ASTAL MOHAMED, cu domiciliul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca,                         înregistrată sub nr. 286532/433/2019 și completările depuse sub

nr. 395087/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr..fc?Ș?... din

pentru P.U.D - Rcamenajarc și etajate imobil în vederea realizării a două unități locative și schimbare parțială de destinație la parter din locuință în spațiu de asistență medicală dc specialitate, str. Helfai Gaspar nr. 43

generat de imobilul cu nr. Cadastral 328273, 328273-C1, 32S273-C2 și 328273-C3

Inițiator: El-ASTAL MOHAMED

Proiectant: S.C. AI D DER PLAN S.R.L.

Specialist cu drept dc semnătură RUR: arh. Sofia Gîrda

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 403 mp cu fond construit (C1+C2+C3- locuință), situată pe frontul nordic al străzii Heltai Gaspar la nr. 43, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică, vestică și nordică.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.ll. aprob a țe a nterior;

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipusc pe un parcelar de tip periferic.

 • - func/iune predominantă: locuințe unifamiliale și familiale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-funcțiune admisa cu condiționări: instituții de educație/ învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private

 • - înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter +- etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter +• mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 ro față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+-l+M, (S)+-P+l l R, D+P+M,D+P+R (semnificațiile prescurtărilor. S — subsol, D — demisol, P parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată ia cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau ia aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici: P.O.T max = 35%. C.U.T max ~ 0,9

-retragere min. fală de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe aceiași front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

Tosituațiiie cu alimerî varîăbileyclădirilesevor rctragecu cclpuțin 3 m și cu cel mult-5-m-față de aliniament.----------------

-retragere min. fală de limitele laterale: Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile sc vor alipi de acesta. Nou) calcan nu va depăși lungimea dc 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, sc va închide frontul.

 • (b) In Căzui in care pe lintițele lalriaJc dc proprietate nu există cnlcnnc, clădirile se vor retrage de 1-a acestea în mnd obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală”

(regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita in cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.                                                                                                                 r''


pQiMiDfftșicnMsiimi înr.a. C» MpjaPAfU


ROMÂN IA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr.3,400001, Cluj-Napovu, tel. + 10264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.pnniuriaclujfiupoca.ro | www.clujbusiness.ro | ww+v.visilcliynapecitro

ARHITECT ȘEF

-retragere miri. față de limitele posterioare .(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 ni.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 in față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (8) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculclor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină ele), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

 • II. Prevederi P.U.D. propuse:

Prin PUD sc propune desființarea corpului C3 și ctajarea corpurilor CI și C2 cu regim final de înălțime P+E+R;

 • - amplasarea față de limitele laterale : se mențin retragerile existente;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 16.60 m;

accesul auto și pietonul: se menține accesul auto și pictonal existent din strada Heltai Gaspar;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2019 sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

La faza D.TA.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care fiice obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz, este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizare» executării lucrărilor de construire (D.T.A C.) se poate, întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr.2476 din 18.06.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca


JnSpec lor.spe.cial itaie,_ î.Ligia Subțirică

Red., 3ex. Arh. Carmcn-EmiJia Coțofan Consilier, Biroul Strategii urbane //f

Achitai taxa de 1?. Ici. conform Chitanței nr.            .......din.....

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direci/prin-poștă-kr data dc

P.U.D. - Rcamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative și schimbare parțială de destinație la parter din locuință în spațiu de asistență medicală de specialitate - str. Heltai Gaspar nr. 43

Nr. 253605/27.05.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • • Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : EL-ASTAL MOIIAMED

 • • Proiectant: S.C. ATD DER PLAN S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 286532/30.05.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Rcamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative și schimbare parțială de destinație la parter din locuință în spațiu de asistență medicală de specialitate - str. Heltai Gaspar nr. 43

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 2476/18.06.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1033/31.10.2019

A, Dctalii privind telinicilc și inctodcle-utilizatc de .solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 286532/30.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 21.01.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :                                                  0

 • • Plan reglementări P.U.D.                                                              O

 • • Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 24.07.2019 și 23.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Adevărul din 18.02.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 24.07.2019 - ora 14 și -    23.08.2019-ora 9. ---------------------------

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei dc zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut ioc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 24.07.2019 - ora 14 și 23.08.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • • Dacian Floruț -

 • • Feneșan Otilia -

 • • Egan Ioana Codruța -

 • • Rațiu Ovidiu și Rațiu Carmen Daniela -

 • • Căruntu Alexandra -

 • • Nagyi Andrea -

 • • Șerban Maria -

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 24,07.2019 - ora 14 și 23.08.2019-ora 9.

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T. A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul -- arh. Sofia Garda.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

------------T;adezbaterea-din-23;08;20i9_au_participatdin_partcaPrimăriei-:-membrii_comisiei’

C.T.A.T.U. Au fost prezent beneficiarul lucrării.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 374115/22.07.2019, Căruntu Alexandra și Nagyi Andrea cu domiciliul în

, comunică următoarele observații:

Cu mulțumiri,

Data: (7^7^ , Q                                        Semnătura:                  AQ-ct>L ^

Notă:                                       Â4o^,' 4</U^

• Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde umAtoarele date:              v

 • - nume, prenume, adresa petcnt, telefon de contact

 • - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z. k1/

 • - datele de identificare a documentației

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lor. Cărunții Alexandra și Nagyi Andrea cu domiciliul în proiectantul lucrării - S.C. ATD DER PLAN S.R.L. - arh.

Sofia Gîrda, precizează următoarele :

Am răspuns solicitării D-nei Alexandra Cărunta, prin completarea planșei U05-Reglementari Urbanistice, cu specificația de plantare cu vegetație înalta si deasa, TUIA, pe tot perimetrul parcelei cu nr cad. 328273, atât pc latura nordica cat si pe cea vestica pana in dreptul construcției existente.


Data

Proiectant:

ATD der Plan SRL, prin Arh. Sofia Girda„

telefon: _0746458168.___________________

email:   _atd(«)atd. coin.ro______

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

  /IO


Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 375156/433/22.07.2019 observațiile formulate în adresa mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 273910/10.06.2020, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la observațiile primite au fost transmise vecinelor de parcelă prin adresa cu nr. 276059/433/11.06.2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan

1 ex.