CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D construire locuință familială cu două unități locative P+E+M,

str. Mateiu Caragiale nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D construire locuință familială cu două unități locative P+E+M, str Mateiu Caragiale nr. 13proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341859/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341902/17.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea documentației P.U.D.construire locuință familială cu două unități locative P+E+M, str Mateiu Caragiale nr. 13, beneficiar: Matyas Dan-Florin;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 107 din 24.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu construire locuință familială cu două unități locative P+E+M, str Mateiu Caragiale nr. 13, beneficiar: Matyas Dan-Florin, pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 331311.

Documentația reglementează:

  • retragerile mimime față de limitele laterale: 5 m;

  • retragerea minimă față de limita posterioară: 4 m;

  • accesele auto şi cel pietonal: din str. Mateiu Caragiale;

  • staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG.

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Mateiu Caragiale.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Imobilul cu nr. CAD 331312, dezmembrat anterior prezentei documentații pentru lărgirea str. Mateiu Caragiale, va fi înscris în C.F. cu destinația de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă și adus la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Mateiu Caragiale, până la recepția investiției.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 520 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)