Hotărârea nr. 52/2020

Hotărârea 52/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 17-17A; beneficiară: VIMO EAST S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr.!7-17A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr,17-17A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 75816 /l/ 10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 75868 din 10.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 17-17A, beneficiar: VIMO EAST S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1207 din 10.12.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu — Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr,17-17A, beneficiar: VIMO EAST S.R.L, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 334166. Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcției pe parcelă: construcție dispusă în aliniament, în front conținu închis, pe o adâncime de 16.45m de la aliniament și în retragere de min. 6 m față de limita de proprietate vestică, respectiv min. 12 m față de limita de proprietate estică, după fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 16.45m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 37 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Traian Vuia;

 • -  staționarea vehiculelor'. în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Traian Vuia va fi dezmembrată din parcela inițială , înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Traian Vuia până la recepția imobilului mixt.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.


PRiMÂRiâ si cnAKH im mrâ. ri iii.MâPnr*


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel;+40264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.priinariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoea.roRomânia


CLUJ-NAPOCA


ARHtTECT-ȘEF


Prima/.


Ca urmare a cererii adresate de HUBER EUGENIA cu sediul în jud. Cluj,' tnun. Clirp-Na ca, str. înregistrată sub nr. 516999/433/2019, și a completărilor depuse sub nr. 538722/433/1919 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr...'^f.. din

pentru P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str, Traian Vuia nr.l7-17A

generat de imobilul cu nr. cadastral 334166

Inițiator: HUBER EUGENIA

Proiectant: S.C. SCRIPCARIU BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sorin S. Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 3.889 m, situată pe latura nordică a străzii Traian Vuia, delimitată de parcele cu fond constituit în partea estică, vestică și nordică.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

UTR RrM2 - Parcelar riveran arterelor de importanță locală destinat restructurării- Zonă mixtă cu regim de construire închis

-funcțiune predominantă'. Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral; Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise; Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 12 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc).

-regim de construire: închis

-înălțimea maximă admisă: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată Ia înălțimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a)înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (I-2S)+P+2+M, (l-2S)+P+2+lR ;(în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m) (b)pentru parcelele de colț, înălțimea maximă la cornișă sau atic nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+3+lR, (l-2S)+P+4.

-indici urbanistici'. Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 1,8

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

-retragere miri, față de limitele laterale: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C »,.« T >>, « O » etc. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. în plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin


PQiMâniA pi rnftrcn im înra. ri iiKNAPnci


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301: fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitciujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 3 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. in cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 334166, în suprafață de 3.889 mp, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil mixt cw regim de înălțime S+P+2E+R precum și amenajarea terenului : spații verzi (gazon, plantații arbori, arbuști decorativi), alee carosabilă și pietonală în incintă, platformă de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • -  amplasarea construcției pe parcelă: construcție dispusă în aliniament, în front conținu închis, pe o adâncime de 16.45m de la aliniament și în retragere de min. 6 m față de limita de proprietate vestică, respectiv min. 12 m față de limita de proprietate estică, după fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 16.45m;

 • -  retragerea minimă fața de limita posterioară: 37 m;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Traian Vuia;

 • -  staționarea vehiculelor. în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Documentația RU.D Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr.l7-17A {înregistrată sub nr. 296424/433/2019) a fost analizată în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. 538722/433/2019 în ședința operativă din 29.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Traian Vuia va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform ari. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) fit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cri modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la d urbanism nr. 294 din 18.01.2019


emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de irțiăria Municipiului Cluj-Napoca.

ector specialitate,

î.Ligia Subțirică
LEGENDA


Vinte Irina

Str.Moriî nr 15

c.f. 314449 nr.cad.322/2/2/2/1 nr.cad.322/2/2//3/1/2


Spațiu verde

Sverde= 1103.40 mp

UTR RrM2


Spațiu de joaca


_——,-------—

l        ItețioMlâ de țadaMru euL'iritățe&RAb

Oficiu! CaflawM' și-KuMicHate înî

L..1.7332

Ș.?«2ii£W

Mihai Kowadi

i....................Consjli®r„CâdaLa*fJ

I ; ■'.'tnwnde șl numeh: ccnsiltariunT >n


'spefttvlui’j'


itr. Traian Vuia, nr. >      C.F. 334166

1    S= 3889 mp


fcpțignai este


verbal de


323-42


S+Pliber + 2 * Er


'31)

323.40


rastel biciclete


Streașină

329.»


rastel biciclete


Sabo Sergiu Marius iSabo Ana IStr.Traian Vuia nr 19B


Retragere confqrm acord vecin j


valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr.


H1UIM KllNKlJf: COMISIA‘n£HN:C;

THRrrORIULUI


IULII CLUJ-NAPOCA \ EF # MENAJARE A |»i P^iURBANISM


EAT

Parcela (1Cc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,l+1)

X[m]

Yțm]

77

588178.494

396919.258

48.415

626

588130.580

396926.204

41.388

58

588089.659

396932.407

11.178

33

588078.616

396934.142

7.984

23

588070.685

396935.059

17.471

16

588071.459

396952.513

4.312

637

588071.601

396956.823

5.174

635

588071.695

396961.996

0.350

636

588071.347

396962.030

5.693

634

588071.451

396967.722

0.136

633

588071.586

396967.710

1.542

5

588071.675

396969.249

20.113

44

588091.603

396966.530

15.491

64

588107.003

396964.852

14.125

66

588121.027

396963.170

62.215

74

588182.792

396955.697

18.546

627

588180.587

396937.283

4.253

75

588180.081

396933.060

13.893

S(1Cc)=3889mp P=292.278m


PROIECTANT

S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

ARH. SORIN SCRIPCARIU


calea Moților 100A tel. +40 0264 590261 C.U.I. RO 30239221


Acest desen și informațiile cuprinse în el nu pot fi copiate, scris al S.C Scripcariu Birou de Arhitectura S.R.L

Șef proiect


 • • 400370 Cluj-Napoca

 • • office@scripcariu-ba.ro .

•J 12 / 1 4 2 6 / 2 0 1 2 decât cu acordul


Proiectat


DesenatDATA

12/2019


limita UTR RrM2

limita de proprietate

limita de proprietate vecina

construcție propusa

funcțiune terțiara parter

punct gospodăresc ingropat-4 fracții

circulație auto

circulație pietonala

curte privata

spațiu verde

spațiu de joaca

suprafața servitute utilitate publica PUG

suprafața servitute utilitate publica dezmembrata


acces carosabil

acces auto

acces funcțiuni terțiare


INDICI URBANISTICI

S.teren                               = 3889 mp

S.teren UTR RrM2                   = 3889 mp        din care

- S teren grevat de servitute de utilitate publica      =  135 mp

S-teren de referința indici urbanistici     = 3754 mp ( 3889mp - 135mp)


P .O.T .max

P-O-T.max locuire

C.U.T.max

S- verde.min.pe sol nat

S. construita


= 60%

= 40%

= 1.8

= 20%


P.O.T. propus P-O-T.loc.propus C.U.T. prOpUS

S-verde prop.pe sol nat =1364.35 mp =8075.73 mp


= 37.34%

= 37.34%

= 1.46

= 28.37%


S. desfasurata total din care

S.desfasurata calc CUT = 5495.3 mp

S. verde prop.pe sol nat =1103.41 mp

Calculul numărului de locuri de parcare necesare conform Anexa 2 din PUG

A: Locuințe colective-1 loc de parcare/apartament =>cca 76 apartamente

=>cca 76 locuri de parcare

B: Funcțiuni terțiare-1 loc de parcare / 50 mp suprafața de vanzare => 1 spațiu comercial                        => 4 locuri de parcare

Număr locuri de parcare necesare      =

Număr locuri de parcare in garaj         =

Număr locuri de parcare la sol

Nr total parcari propuse = 82

Nr total biciclete propuse =76


BILANȚ TERITORIAL


NR.CRT.


UTILIZAREA TERENULUI CONSTRUCȚIE PROPUSA- P CONSTRUCȚIE EXISTENTA CIRCULAȚII AUTO_________

CIRCULAȚII PIETONALE SPATII VERZI______________

LOC DE JOACA


TEREN grevat de servitute de utilitate public^


TOTAL


SBA


Scripcariu

Birou Arhitectură


EXISTENT

%


PROPUS


mp

1131.40


29.09


275

104.40


27

3482.6


7.071

2.685

0.694

89.55


3889


100


757.40

670.64

1103.41

91.15

135.00

3889


19.48

17.25

28.37

2.34

3.47

100


Sori» S. SCRIPCARIU


+l

srtiitect

, “de

OBIECTIV

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU STSȚKBSRaRE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, OPERAȚIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE PENTRU UTILITATE PUBLICA

str. TRAIAN VUIA, nr. 17-17A, mun. CLUJ-NAPOCA


AMPLASAMENT BENEFICIAR


DENUMIRE PLANȘĂ


S.R.L.


FAZA


PUD


S.C. VIMO EAST S.R.L.


PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


NR. PROIECT

408/19


PLAN$A


A.04


P.U.D. Construire imobil mixt S+P+2E+R

str. Troian Vuia nr. 17-17A

Nr. 660334/19.12,2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

cmc fundamentează decizia Consiliului Local dc adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane Cam. 64 (Simona Cipcigan)

• Inițiator : S.C. V1MO EAST S.R.L.

<• Proiectant : S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul dc informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul dc planificare nr. 516999/09.10.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care sc află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil mixt S+P+2E+R-str. Traiati Vuia nr. 17-17A

Acte dc autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 294/18.01.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1207/10.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. im 516999/09.10.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 12.12.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul dc afișaj vis-a-vis dc cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări urbanistice

o Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanismXȘedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din

23.05.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019 - ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala dc Sticlă în data de 24.07.2019 - ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Vințe Irîna - str. Morii nr. 15

® Sabo Sergiu Malius - str. Traian Vina im 19B

o Sabo Ana — str, Traian Vuia nr. 1913

e Prodan loan Gheorghe - str. Aurel Vlaicu nr. 58, ap. 21 o Achim Mariana - str. Lacu Roșu nr. 1, ap. 28

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

13. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,

^--<7 Andreea Mpfeșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigau