Hotărârea nr. 519/2020

Hotărârea 519/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin.

CONSILIUL I ,OCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340131/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340221/16.07.2020 al Direcției Generale dc Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, cu două unități locative str. Mureșului nr. 19, beneficiar: Meseșan Călin;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 118 din 15.05.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -


Art. 2. -

Art. 3. -


Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19, beneficiar: Meseșan Călin, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D., se studiază parcela dc pe strada Mureșului nr. 19, cu nr. Cad. 328638, pe care există fond construit, un corp de clădire cu suprafața de 20 mp, cu regim de înălțime P. Se propune desființarea corpului Cl(nr. cad. 328638-C1) și construirea unei locuințe semicolective cu două unități locative, cu regim de înălțime P+E:

 • - retragerea minimă față de limita laterală estică'. 1 m, H max. cornișă = 4.50 m;

 • - retragerea minimă față de limita laterală vestică'. 3 m;

 • - amplasarea față de limita posterioară: min. 16 m;

 • - accesul auto și pietonal: din strada Mureșului;

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pc parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație dc urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează DirccțiaGencrală de Urbanism.

inte de ședință, ^Ștefan Tarcea

'ontrasemne;

punicipiului, oșca

Nr. 519 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


PRIMARA Șl CONSILIUL LOCAL CLlll-NAPOCA


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusihess.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de MESEȘAN CĂLIN , cu domiciliul în jWețu.LC^jTmunicipiul Cluj-Napoca,                              înregistrată cu nr. 611165 din 2019 în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr...K4... din

pentru P.U.D. construire locuință semicolectivă, cu două unități locative str. Mureșului, nr. 19

generat de imobilul cu nr. cad. 328638, 328638-C1.

Inițiator: MESEȘAN CĂLIN

Proiectant: S.C. PITAS INV.ESTMENTS S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Szabolcs Guttman

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D;: parcelă în suprafață de 421 mp este situată pe frontul nordic al străzii Mureșului la nr. 19, fiind delimitată de parcele cu fond construit în partea estică și vestică, iar în partea nordică teren liber dc construcții. Pe parcelă există fond construit, un corp de clădire, cu suprafața de 20 m, cu regim de construire P.

Prevederi P.U.G. - R.L.U aprobate anterior :

Terenul studiat prin PUD este încadrat conform PUG în UTR Lip.

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic .

 • - funcțiune predominantă: locuințe unifainilialc și familiale cu regim redus dc înălțime;

 • - regim de construire: izolat sau cuplat

 • - funcțiune admisă cucondilionari: instituții de educație/ învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private - înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + pailer + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai marc sau egală cu 1,80 m față dc planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: ,(S)+P+1+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D«P»R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici: P.O.T max = 35%, C.U.Tmax = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament. -retragere min. față de limitele laterale : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai marc decât 10 m: (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată dc la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

(b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate, nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă dc 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală”

(regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare . (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

Toate construcțiile dc pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea dc 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină ctc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

 • II. Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D se studiază parcela de pe strada Mureșului nr.19 cu nr. Cad. 328638 pe care există fond construit, un corp de clădire cu suprafața de 20 mp, cu regim de înălțime P. Se propune desființarea corpului Cl(nr. cad. 328638-C1) și construirea unei locuințe semicolective cu două unități locative, cu regim de înălțime P+E .

 • - retragerea minimă față de limita laterală estică: 1 m, H max.cornișă- 4.50 m ;

 • - retragerea minimă față de limita laterală vestică: 3 m;

 • - amplasarea față de Umila posterioară: min. 16 m;

 • - accesul auto țipietonal: din strada Mureșului;

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.04.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu,

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului tir. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1090 din 20.03.2019, emis dc Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

șef birou /Xrh^Aprjref^^lurcș an

Red., 3 ex., Arh. Carmen-Einilia Coțofan

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. .5.T.1.!?!??...........din.................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ...?9.^P.

P.U.D. - Construire locuință seniicolcctivă cu două unități locative

str. Mureșului nr. 19

Nr. 253589/27.05.2020

(nr. cerere II.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau dc amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • • Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : MESFȘAN CĂLIN

 • • Proiectant: S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 611165/26.11.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliate în curs dc elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință semicolectivă cu două unități locative - str. Mureșului nr. 19

Acte de autoritate publică dc reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1090/20.03.2019 - Aviz C.T.A.T.U. nr. 118/15.05.2020

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fbst invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmii:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 611165/26.11.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 15.10.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul dc afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. I au fost afișate următoarele :

 • • Plan reglementări urbanistice

o Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicului interesat i s-a dat posibilitatea să asiste la dezbaterea lucrării în C.T.A.T.U. în format de viodeoconferință, pe o platformă electronică dedicată, în data de 23.04.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea lucrării a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanismXȘedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 29.07.2019

Dezbaterea lucrării s-a realizat în format de vidcoconfcrință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 23.04.2020 - ora 12.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc în format de vidcoconfcrință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 23.04.2020 - ora 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pc laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • • Asociația de Proprietari - str. Mureșului nr. 17A, bloc A

 • • Asociația de Proprietari - str. Mureșului nr. 17A, bloc B

 • • Asociația de Proprietari - str. Mureșului nr, 21, bloc CI

 • • Asociația de Proprietari - str. Mureșului nr. 21, bloc C2

 • • Cristca Simion Radu și Cristea Diana Claudia -!

 • • Bodcscu Cosmin Lconard și Bodescu Mariana -

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.04.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Rozs Gaspar.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pc care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Arhitect S^f,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

AndrccaM^ifcșan


și consultarea publicului Simona Cipcigan