H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340105/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340157/16.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A, beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 147 din 3.06.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A, beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 310290.