Hotărârea nr. 517/2020

Hotărârea 517/2020 - Declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342475/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342595/45/30/17.07.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 din Ordonanța nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 867-870 Cod civil, ale art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit.c), 286 alin. 1 și 4, 297 alin. 1. lit. a) și 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 111/2020 și ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 197/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se declară ca bun de interes public local imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, cu nr. topo. 9676, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-

Napoca, a imobilului identificat la art. 1, compus din:

  • - clădire Pavilion I psihiatrie cronici, clădire Pavilion II, clădire Pavilion III, clădire Pavilion antirabic, clădire atelier mecanic, clădire magazie alimente și clădire garaj, magazie, morgă, cu valoare totală de inventar de 4.705.872,66 lei;

  • - clădire-gard din cărămidă și beton, cu valoare de inventar de 55.754,35 lei;

  • - teren în suprafață de 4816 mp., cu valoare de inventar de 18.387.558,83 lei.

(2) Imobilul va fi dat în administrare în scopul desfășurării activităților de furnizare de

servicii medicale și chirurgicale de specialitate și a activităților de cercetare medicală, pe perioada desfășurării acestora.

(3) Predarea-primirea imobilului va fi făcută prin protocol, încheiat în termen de 30 de

zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Secretarul general al municipiului, Jr. Aurora .moșea

Nr. 517 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)