Hotărârea nr. 515/2020

Hotărârea 515/2020 - Includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei dr. Bechet Sorina – Cabinet medical de medicină de familie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/06.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Pane Mihaela, în locul doamnei dr. Bechet Sorina -Cabinet medical de medicină de familie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/06.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Pane Mihaela, în locul doamnei dr. Bechet Sorina - Cabinet medical de medicină de familie - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342509/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342575/451/17.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Pane Mihaela, în locul doamnei dr. Bechet Sorina - Cabinet medical de medicină de familie;

Reținând prevederile art. 1, 4, 5 și 6 din Ordinul nr. 1322/02.11.2006 al Ministerului Sănătății Publice, al Contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 24.02.2020, atestat prin Procesul-verbal de atestare a identității părților, a conținutului și a datei actului nr. 2/24.02.2020 al Cabinetului de avocat Ionela Cătineanu și ale actului adițional încheiat la data de 18.05.2020, atestat prin Procesul-verbal de atestare a identității părților, a conținutului și a datei actului nr. 5/18.05.2020, al Cabinetului de avocat Ionela Cătineanu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă includerea doamnei dr. Pane Mihaela, medic specialist medicină de familie, în Contractul de închiriere nr. 1759/06.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, în locul doamnei

■3®


dr. Bechet Sorina - Cabinet medical de medicină de familie, începând cu data de 1.09.2020.

(2) Valoarea de inventar a spațiului cu altă destinație prevăzută la alin. 1 este de 541.081,51 lei.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 515 din 22 iulie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)