Hotărârea nr. 514/2020

Hotărârea 514/2020 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342363/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342548/45/30/17.07.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale;

Potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), 108 și 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 129/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă actualizarea suprafeței imobilului-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ion Luca Caragiale, identificat prin nr. cadastral 339253, înscris sub nr. serial Al în CF nr. 339253 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, de la 4823 mp., la 4864 mp.

Art 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ion Luca Caragiale, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă si face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 514 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MEMORIU TEHNIC.

  • 1. Adresa imobil: intravilan Munidpiul Cluj—Napoca, jud.Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Actualizare date imobil

  • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, in zona centrala a orașului, intre ștraziile: Strada George Barițiu si Strada Octavian Petrovici, are o suprafața de 4864 mp cu IE 339253. Se actualizează suprafața imobilului de la4823mp la 486.4 mp.

^Operațiuni topo-cadastraîe efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGTR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK. în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de: detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o static totală LE1CA TOR 407 ce asigură o precizie de 3“' pentru directii si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate directii orizontale, directii zenitale, distanțe si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante: care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia: totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica și cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografîca 1970 este proiecția oficială folosita în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon I-llPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text, asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS — ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala și una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate: coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 06.2020


Oficiul de Cadastru șl Pubfl^tare^rrrrdblIlarăXLtJJ-------------------------

Nr. cerere

--92179--

Ziua

21

Luna

04

Anul

2020

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 339253 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca. Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

339253

4.823

Teren neimprejmuit;

EL Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

92179 / 21/04/2020

Act Administrativ nr. 129, din 23/03/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 179139, din 27/03/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, , CIF:4305857, domeniul public

C. Partea SIL SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 339253 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

339253

4.823

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Da teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.823

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (*» (m)

1

2

1.893

3

4

6.391

5

6

14.396

7

8

18.458

9

10

3.974

11

12

6.449


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

2

3

29,2

4

5

5.623

6

7

22.062

8

9

26.154

10

11

4.943

12

13

1.522


Carte Funciară Nr. 339253 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Punct

=mceput

Punct

—sfârșit

Lungime segment ---------------—-----(**-{m)

Punct

—început-

Punct

=—sfârșit

Lungime segment -----------------------(m)

13

14

2.595

14

15

1.345

15

16

2.85

16

17

2.32

17

18

3.032

18

19

10.688

19

20

13.437

20

21

7.823

21

22

0.979

22

23

1.038

23

24

0.423

24

25

2.626

25

26

5.811

26

27

31.134

27

28

38.219

28

1

54.126

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării, 28-04-2020

Data eliberării, //


Asistent Registrator, DELIA MARIA NETEDU

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 3 din 3

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Clup-Napoca, jud. Cluj

ICc

Nr. Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586890.220

392234.689

5.811

2

586885.117

392237.468

2.626

3

586882.780

392238.666

0.423

4

586882.419

392238.887

1.038

5

586882.343

392239.922

0.979

6

586881.674

392240.637

7.823

7

586874.580

392243.934

13.437

8

586862.318

392249.429

10.688

9

586852.554

392253.775

3.032

10

586849.767

392254.970

2.320

11

586847.516

392255.530

2.850

12

586844.749

392254.847

1.345

13

586843.739

392253.959

2.595

14

586842.155

392251.903

1.522

15

586841.423

392250.569

6.449

1:6

586838.528

392244.806

4.943

1:7

586836.272

392240.408

3.974

18

586834.510

392236.846

26,1.54

19

586822,598

392213,562

18.458

20

586814.268

392197.090

22.062

21

586804.202

392177.458

14.396

22

586797.726

392164.001

5.623

23

586795.207

392159.574

8.081

24

586790.354

392153.112

8.840

25

586797.600

392148.047

8.833

26

586804.749

392142.859

3.203

27

586807.365

392141.010

0.076

28

586807.321

392140,948

7.641

29

586813.532

392136.498

0.101

30

586813.603

392136.570

2.623

31

586815.742

392135.052

0.486

32

586815.994

392135.468

54.587

33

586848.269

392179.492

38.219

34

586872.115

392209.360

31.134

S = 4864 mp

s-’-            ,

c CERTIFICAT

■■ ,p*

DE

AUTOUIZAKU    ■/

voicpuiscu

Aț ■< X

'j

r> z.

V ■'

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

fflMKMK' ■    IWHBKV;-SNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

339253

4864 mp

Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

Carte Funciara nr.

339253

UAT

CLUJ - NAPOCA


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

4864

Teren neîmprejmuit

Total

4864


Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Total