Hotărârea nr. 513/2020

Hotărârea 513/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, BL C2-C8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342174/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342200/45/30/17.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1960;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor -str. Gorunului, identificat prin nr. topo. 5990, 5989, 5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 6084/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, cu suprafață de 25141 mp., înscris în CF nr. 318198 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Primăriei Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 5990/1, 5989/1, 5987/1, 5995/1/1, 5995/2/1, 5998/1, 5999/1, 6001/1, 6002/1, 6003/1/1, 6080/1, 6084/1/1, 6082/1, 6083/2/1, 6084/2/1, 6085/2/1, 6077/2/3/1, 6079/1, în suprafață de 5589 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 5990/2, 5989/2, 5987/2, 5995/1/2, 5995/2/2, 5998/2, 5999/2, 6001/2, 6002/2, 6003/1/2, 6080/2, 6084/1/2, 6082/2, 6083/2/2, 6084/2/2, 6085/2/2, 6077/2/3/2, 6079/2, în suprafață de 19552 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8, identificat prin nr. topo.5990/2, 5989/2, 5987/2, 5995/1/2, 5995/2/2, 5998/2, 5999/2, 6001/2, 6002/2, 6003/1/2, 6080/2, 6084/1/2, 6082/2, 6083/2/2, 6084/2/2, 6085/2/2, 6077/2/3/2, 6079/2, în suprafață de 19552 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 513 din 22 iulie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 513/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

CF 318198

CF vechi 101805

Nr.Top 5990'5989^987,5995/1,5995/2,5998 ,5999

6001,6002,6003/1,6080 ,6084/1,6082, 6083/2 6084/2,6085/2,6077/2/3,6079

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018

GEOMATICS.

INTEGRATED SERVICES-

CLUJ-NAPOCA IUNIE 2020

MEMORIU TEHNIC

 • 1, Adresa imobil::.-intravilan Mimicipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj,

 • 2 . Tipul lucrării: Primainregistrareiniobil

 • 3, Situația din teren:

Imobilul este situat m intravilanul Municipiului Cluj Napoca. in cartierul Mărasti, la intersecția străzilor: Gorunului cu Scdrtarilor, in apropiere de Parcul Farmec; 'are o-smrmata de J9S52 mp. Provine dinCF318198

 • 4.6perațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificareazonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic i ■■ (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, ete.) adică elementele caracteristice care, trebuie: să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). In aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesarc a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o static totală LETCA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru directii si 2mmf2ppm pentru distante si o stafie LE1CATCT 1203 avahd aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate directii orizontale, directii zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecărei punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografîc 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indeșire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFÎC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4,04 (descărcat de pe șite-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indeșire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una. folosind o stafie de referința reala si una foloșint o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fîxed rezultând diferente: mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii :ț 06.2020

&SRL:

 • ■ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

  _tțr. cerere___141097

  •__Ziua '      10______

  ____Luna_ .     07 " *

  . _ Anul '2020

  Cod verificare

  ililllillllllll


ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

rr startr.ț* vasa;.?

Carte Funciară Nr. 318198 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                            Nr, CF vechi:101805

Pagina 1 din 2Adresa: Loc. Cluj-Napoca. Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 5990,5989.5987. 5995/1,5995/2, 5998.5999.6001. 6002,6003/1, 6080,6084/1, 6082,6083/2, 6084/2,6085/2, 6077/2/3,6079

Din acte: 25.141

Măsurată: 25.140

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2609 / 06/05/1991

Decret nr. de expropriere nr 148, din 22/06/1989 (planuri de situație); .

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

2) PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 101805}

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

205932 / 14/12/2015

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ PARTEA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita dir conversia CF 101805)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

cxtrese ssrtru /nîs*wre sr>-5'--e j^-sCrc-Ea epay.ancpi.ro

________Carte Funciară Nr. 318198 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

5990,5989,5987,5 995/1,5995/2,

5998,5999,6001,6 002,6003/1, 6080,6084/1, 6082,6083/2, 6084/2,6085/2, 6077/2/3,6079

Din acte: 25.141 Masurata:

25.140

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.,

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

25.141

5990,5989,59 87,5995/1, 5995/2, 5998.5999,60 01,6002,6003 /l,6080,6084 /l,6082,6083

12.6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079

ALEI Șl SPAȚII VERZI

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P.

Data soluționării, 13-07-2020

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, ANA-RAHELA PRODAN

Ana-Rahela

Pnpdar» și


Referent,


(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

'Jfîr-SJ'U                   ic epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 2tabelul cu mișcarea parceiAoR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

cad.

NR.TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

Clu (1 1

18198

-Napoca T vechi

91805):

■ ■ :

5990

5989

5987 5995/1 5995/2

5998

5999

6001

6002

6003/1

6080

6084/1 6082

6083/2 6084/2 6085/2

6077/2/3 6079

25141

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropiere in favoarea: STATUL ROMAN in administrarea operative a PRIMĂRIEI CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

C1U (< 1

18198 -Napoca IF vechi 91805)

5990/1

5989/1

5987/1

5995/1/1

5995/2/1

5998/1

5999/1

6001/1

6002/1

6003/1/1

6080/1

6084/1/1

6082/1

6083/2/1

6084/2/1

6085/2/1

6077/2/3/1

6079/1

5589

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropiere in favoarea: STATUL ROMAN in administrarea operative a PRIMĂRIEI CLUJ NAPOCA

Ch

NOU j-Napoca

i

5990/2 ■ 5989/2 5987/2;

•      5995/1/2

5995/2/2 ■ 5998/2 5999/2:

6001/2 6002/2;

6003/1/2 6080/2

6084/1/2 6082/2 6083/2/2

6084/2/2 6085/2/2 6077/2/3/2

6079/2

19552

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOC A

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

Cit

NOU

j-Napoca

‘                     ■ i

5990/2

5989/2

5987/2

:: 5995/1/2                 -J

5995/2/2-

5998/2

5999/2

5001/2

6002/2

6003/1/2

6080/2

6084/1/2

6082/2

6083/2/2

6084/2/2

6085/2/2

6077/2/3/2

6079/2

19552

Alei si spatii verzi

MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA


;                 întocmit:
S.C.GEOMATjCS INTEGRATEI) SERVICES SRL

UE autohiz v,s

JlCIJLESCU fl/ieuca 1/


r

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul^

C^>.,               CERTIFICAT
P       OS
• /U £'->''*&;•             „ A(JT£»)ZA£5 k.
';      ' ■■                      nț g ■srr-'a RO*fc,p ,Vr, Q45ț. r

kt

Coordonate p

ct.de contur

Lungimi ,laturi

■ £ 3

<<

L.'. A. "

— y 4-—

Pct

X&nl :.

■ • V :                             Y

r;.-.

1

- 'î

3

:■        4

,5

S-

7

•        8,

.;.. 9

10

11

; 12

. 13'

: M;

. 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 .29

30

3.1

32 33.

34

35

36

37 38;

39.

40

41

42

43

. 44 .45’

-. 46

i 47

48

49 50

.51

■    52

53.

. -"54:

55 .56 .57

58

59

. 3Q-

■ 61

62

63

64

65

66.

67

68

69

587631:267 567636.003:' 587643:163 587648.928 587652.035

587656;280':

58786.4.855

587688:571

587688,830

587695.759 587693.904 587688.562 587881.317 587680.219

587673.814

587674.918 587680:270 587693.906 587695.761 587695.448: .587694:734: .587692:062

587683.232

587882434 587682.011 587680.161 587677.381 587675.734

567674.102 587670.527 587664.594 587660:933 587649.119

587621.377 587609.802 587578.543 587573,234 :'587572,91.7

587572.535 '587568:356. : 587566.942

587566.638

587584.175 5875.63765 587561.455

587560.563 587556:811 587556.621 587553.867 587553.557 587551.044 587550.654 587549.251 587552954 587558.617 587556.090 587556716 587557.488 587562.523 5875.74.462 587564.919 587552.953 587549.250 587546.936 587546.049 587543737 587543.125 587542:488 587541.888

393650:553

393660.520

393668.155

383673706

393676.698

393680.465

39’8887788

393707.956

393712.200

393750,360

393751.430

■393723.763

393725249

393719.539

393720.860

393726.561

893754.263 893751:440 393750:370 393758:928

393764.461 393782:854 393858.985 393862.741

.393868.513

398874.462 .393881,998 393885.433

393887.843

393590.198 393893.370.

393895.440

393900.236

393908:726

393912.266

393921.806

393922.755 ■393920.706 393917.768 .393891:037 393882.844 .393880.733 393885.711

393863.357 393848.548 393845.160 393822.815 393820.658 393805.677 393803.650 393788.435

393786,435

393778.192 393777.572

393798.886

393799.014 393802.465 393802.323 393830.238

393827.955

393775.269

393777.568

3937781182

393764.584

393759.173

393745.855

393742.778 .393739.4.05 393736.067

12:030 9.215 8.003 4.313

. 5,660 11,141 31.284

4.252 38.783 : 2.1.41 28.178

7:396

5.815

6.539

5.807 28.214 13.926

a 141 8.564, 5.579

1.8.586

76.641 3:840 51787 6:230

6.032

. : 3:809

2.911

4.281 6.728 4:206

12.750

29,012

12.104 34:600

3.442

. 2:073 2.963

27X156 8,314 2:133

. 15.223

2.383

14.988

3.503 22.858

2.176

15.211

2.054 15.421

2:038 8.362 3.754

21.881 0.738 3.508 0.765

28.369

12.156 53.543

12.185

3.754

13.794

5.483 13.517

3.138 3.433 3,39.1. 7.277

71

72

73

74

75-

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

-89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102-

103

104 .105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

■137

138

58754CL583 ’5&753S'©4!5 587536.831 587536.857

587538.654

587640.430 587542.530

587550.578 587553.202

587565.644 587568.036 587581.395 587584.193

587597,169 587599.709

587615.676 687616.487 587617.982 587618.987 587619.335 587625.269

587627.426 587627.930 587630:294 587630.866

587632.028 587628.915 587625.912 587623.085

587612.062 587610.752

587574.976 587576.323 .587545.025 587547.041 587541.628 587548.061 587560.315

587554.067 587579.558 587578.213 587611.922 587616.860 587628.917 587632.030 587634.478 587635.420 587633.619 587632.454 587631.343 587619.279 587620.709 587620.949

587623.696 587624.281 587590.574 587585.716 587581.441 587573.598 587579:396 587590.498 587591.868

587602.612 587616.989 587619,758 587627:631

587620.181

587636.872

587635.937

î 95/28.908 383725.842 393708.809 393707.919 393706.589

393705.633 393704,635 393701 056 393699.523 393692.651

393891.188 393682.477 393680.691 393672.599 393670.710 393660.292

393659.950

393660.016 393660.571 393861.308 393687.114 393696.781 393699.609 393712.559 393715.828 393722.986 393723.743 393707.046 393691.323 393693.306 393686.022 393692.456 393699.946 393705,574 393716.784 393717.758 393753.543 393751.330 393716.588 393712.004 393704:524 393698,462 393725.921 393723.753 393722:996 393737.464 393743.079 393743.381 393743.583 393737.132 393739.284 393747.308 393748,655 393762.878

393786.226,.

393772.227 393745.304 393746:032 393747.430 393779:453 393777.623 393785.015 393783.093 393780.524 393780.025 393778,634 393771,183 393769.229 •393763.794

3.1'32’’ 17:315 0.890 2.236 2.017 2.325 8.808 3.038

.. 14.214 ■ 2.804 15:948

. 3:819 15,292 3.165

: 19X165

-' 0.880 1.496 1,14.8'

: 0,815. : 26.480 9.904

: 2.873 13:1.64

3:122 7.449 3.204

16:965 1.6.975 11.200 7.401

36.350 7.010

31.800 11.390

5,500 36.359 12.452 35.299 25.900

7.800 34.250 27.899 12.250

3.204 14,674

5.693:

: 1.826

■1.182: 6.546 12.254

.8:150

1.368: 14.486

3.399 34.237

: : 27:358:

:    4.337.

7.987 . 32.544

1.1.252 .7.518 10.915

■ 14.585 2.833 7.896 7.592

10.885 5.515 1,399

Sistemul de proiecție Stereografic 1970 pag, 1 din 2

139 140 141

142

: 143 . 144

145

146 ■/ 147 7 148

149 . .150

151

152 7=153 : 154 ’ 155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166 . 167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179 ,180

181

182

163

184 185

186

187 188

.169 190 191

192 193

194 195

196

197

198

199

206

201

202

203 204 206

206

207

587637.301 587636.569 587635.247 587633.158 587634.406 587633.621 587635422. 587635.627 587636.048 587638.716 587639.046 587641.972 587642.415 587639.371 587641.881 587644.741 587647.136 587644.399 587633.251 587631.872

587596.116 587597.605 587588.474 587591.310 567590.771 587591.389 587591.957 587592.097 587604.542 587599.553 587612.837 587612.943 587616.632 587616.524 587633.218 587635,230 ■587634.370 587635.092 587635:912 :.587.638:358: 587650.326 587,644.401

587847.138 587648.364 587648=736 ,587651^243 687651.820 687653.109 667655.009 587056.003 587657.593 587657.942 587660.718 587861.169 587662^29 587658.586 587052.694 587640.355

587645.542 587612.036 587610.744 587585.084 5875762904 587566.618 587573.011 587578.718 587580.594 587611.768 587613.158

393783.482 383759,538

393759.784

393747.630

393747.421

393743.391 393743.089 393744.313

393746.820 393760,142

393762.329

393779.274 393782.064

393782523 393795.222 393794.788 393808.107 393808.623 393810.578 393803.317 393809742 393817.299 393819,183

393847.023 393847112:. 393850'692: 393850.593 393851401 393849.244 393821.824 393819.387 393819.945 393819.301

393818.712 393815.617 393826.280 393826.442 393830.068: 393829.914 393842:953 393840.716

393808.632 393808.117 393814.595 393816.789 393830.365 393834.194 393841084 393850.578 393852.384: 393861.290 393863.416 393877.179 393879.045 393885.432 393886.399 -393853.945 393856.372 393884.199 393889.830 393862.432 383886.910 393852.214 393854:467 : 393890:185 393889.104 393900.237 393894.944 393902.334

4.011 : : ' 134 5

12.323

1.267 4.106

1826 1,242

2.542

1.3.587 . . 2.212 ■ 17.195

2.825

3.080

12.945

2.893 13.532

2785

11.31.9 7.391

: 36.329

7.702 11286 28.277

0.547 3.633

0.577 0:820

12.630 27:869 13:506

0.568 3:745 ?a.598 16.978 10:851

0.875 3.898 0.834

13.266 12.176

32.626 2:785

i. 6.593

2.225

13.805 3.872

.    7.010

9.680

2.063 9.M7

2.154

14.040 1.920

6.474 3.673

33.003 12:576

28.306 33.976

7:510 26.048

■ 36:242 12.492

; 36.285 5.808

11.290 31820

7ii9 36.153

1208 209 210 211 212 213 .214 215 218 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226:

■ 227 228

: 229 230 231 232 233 234 .235 236 '237 238 239 240 241 242 243 241 245

248= 247

- 248 249-250 251 ■252 253 254 255 256 257

■ 258 '259 280: 281 262 263 264: 285.. 268 267 268

. 289 ,270

587048.725 587647:445 587658.688 587862:231 587683:869: 587667248 587670:362 587671.550 587671.326 587671.034 587668.741 587669.717 587868.983 587687.562 .587667.251 587661.093 587660:493 587657.936 587657.645 587655.143 587654.736 587652154, 587651787 587647.180 587648.231 '587647:582. 587645 J05 587644,719 587046.6BC 587651242 587663.393

.587865.751 587853.897 587856.671 587684:138. .587670.028 587662.816 587665.605 587677.680 -587674.708 587682215 587677.902 587676115 587668:501 557665 781 587663 403 587657.603 587645.447 587846.658 587644.717 587643,112 587542.332 587641,827 587640.945 587639.670 587538.422 587637.820: 587636.599 587633,870 587628.100 587627:881 587627.871 587628.850

393895.861 393888.634 393886.410 393885.442 393886.487 393885.101 393884.139

393879.015 393877.747 393876.363 393864.655 393881.645 393856.960 393848.779 393845.831 393812.317 393810.156 393796.063 393793:660 ,393779536 393777.172 .'393763.362 393760.671 393735.450 393734.578 393731.426 393718.328 393716.012 393715.650 393740.226 393738.016 393751.620 393753.830 393770,092 393768.703 393800.474 393801825 393817.989 383815525 393800.712 393799.343 393775.567 393705.478 393766.848 393751.618 iașaraioM 393706.911 393709.144 393715.640 383716.002 393713.252 393709.108 393705.131 393899.318 393699.511 393899.019 393698.072 393893.798 393680.831 ,393654.934 393653.458 393052.863 393651535

7.329 11.481

3.673 1.943

3,660

3.261

5.260 1288 1414

11734 .3.365

4 742 8.303 2.984

. 34.075 2.243

... 14.328: 2.421

14.343 2.399

14.049 2.716

25.638 1366 3.218

13.294 2.389

:■ 1974 25.000 12.351

1.3.807

. ' 12.255 16.532

7.594 32.312

7.532 t 16.438 ■ 12.267'

15.403

7.729: 24.182 10.248

7:736 15.475 13.807 31.639 12.359

6.608 1.975

3.184 4:217 4.009

5.880

1.290 1341 .1122

4.445

: 13.251

26.531

1.493 0:595 1.349

2.784

S - 19552-rnR

:X' ••                 ’X/ >

rî. .                                                               «,

Sistemul de proiectil

2 Stereografic 1970

1     1'1,’. • . - , ' ; zi~J       S- .        ♦,) , >}K»a..4.. ■ '          -f

,<■         ’r;?îr,4,.î ! >*■’,          5 urt 5 * *.

■ ।                   '3                      A’ f

?a9-2 din 2

0

1

2

.                     .3

4 ’

5

6

20520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940/1,1 3?35/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-

3946/2/2,3957                                           . '

1979

5630mp - 3964/1,3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -3912/2,3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2.3920/2, 3921/1/2

1979

10670mp - 3993 - 3998 , 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2,4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2,4027,4028/2 - 4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4183/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1,4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2

1979

8230mp -14108/2, 14111/1,14111/2/2, 14112/2-14115/2, 14100/6/2, 14100/7-14100/16

1979

37094mp -3555/1/1, 3594/1,3670/1,1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1.3556/1

1979

1859

Cartierul Aurel Vlalcu

127989mp - 24373,24374,24375,24388,24389,24390, 24400/1,24406, 24354/1/1,24353/1/1

1984

28.836.464.81

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

46920mp - 24427, 24428, 24429. 24490

198?

26640mp - 24442, 24443, 24444,24445 ~

1984

101150mp - 24451, 24452,24453, 24454

1984

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24.468, 24469,24470

1984

1060

Cartierul Mărășll

'tt

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273 - 5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, &331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303,5305/3, 5278, 5^84, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1,5298,5299,5301/1,5314,5313,5309, 5308,5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1

1989

33,117,236.78

r

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

16854mp - 5339, 5338, 5337/2, 5337/1,5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5J369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5346,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2. 5355/2, 5359

1989

251»>p - 5990,5989,5987, 5995/1, 5,995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 60037.1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1989

2345mp - 6067, 6088,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp - 23674, 23675. 23688, 23689, 23690, 23690. 23700

1979

41544mp - 23698, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1.23709,

1979

28959mp - 23684/1/1, 23685/1. 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1

1979

7569mp - 23776, 23779          i

1979

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750

1979

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22136mp - 23809 - 23814, 23791,   23823 t 23632 1

1983

80031mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791, 23709

1980

1981

Cartierul Zorilor

7B814mp - 23989 - 23991, 24058, 24057, 24064 - 24057, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059

1980

24,080,918.13

Municipiul Cluj - Napocă In administrarea Consiliului Local

62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, ..

24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

1960

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327. 24328/1- 24329, 12846/53/1

1984

1082

Cartierul Andrei Mureșenu

15462mp- 1553/2/2,1552/2/1,1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1,1654/2/1, 1656/2/1,1661/2/1,1665/2/1

1975

1,402,282.89

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

1983

Zone Centrali

13976mp-5139/1, 138 - 140,141/1,141/2, 142 -145, 4902-4905

1983

1,267,519.98

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

TOTAL

266,721,632.40


MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEUEAELTE^LiilBw fer

&

spl IK

Kjgș|

^$s

SSef>’pV'; Rir rW

fe^'-No. _

? topografic

g^62

5 6565

------7—

Suprafața

NOTĂ

/

4OE

1 1

G65i^

gZZP;

. . .

. .

:L3^

655fy

li

K?;

K-tg3>r>

B?SS&

17 ■ + u2w' fci b P°f

^3-

5?>5^

^•U-. G ou'a viulcu

l------

Hoo

G5k

@16 Xh>o -Y260 1250 1 T-t>o.

35..

>3-

Eb^âtxt &

CE*-/?* R feg pM?: fewfi K^-Kr

F L

frfe’Z

. ■ .(^

K“ • ' •: u ..- ■'.■ ‘

&■ ”. ■ -.:.'

g-'.'.v.-£§?/’

fel

®fc fel

w ? ■ ■• ■

RB-P..ir\ •

|gr S|£ ZJF it r¥-’.M

■Z2

_____59.9}-      Twi- t>wkw c®vijkui»’ft-1 Uof_.-Cj( __________4Kjk           mu. I’j

6%6_________Twia pei4to c®^^vuiJ^UocC$

.....5dC.li        Tfri’vi ppvku [(p^vciivew /aiocC^. ______glii/) slf- Gorunu Cu, _k«Z'

-..6^02 ........ Ț CXfvi. P?n4vn C(?.wj4vui<e.(t1ok^ _______________Zwl.'Ui) • C’®'/Uvi«.Lm. vio. 2.

_               . T-ev.Pvi yw-Wu Cd>njJ4v'uii>f’c/UpcCc

..._____ ■ ' cti'n ^r c?e>i/uw« tui wn-h.

__.6^lg'        T-?rpn  PN4i/'h («us4iruiJ^^lt>c

: C 5)         S<î i - Gci/U ViJu/-. WH ■ Q ■

^_'GoQO      T-evfi/i pevHvu Cwi4vui^^oi

C2. din ik■Ccovkviloi' nu.15-6Q0G       Țffuui ppn4r« c«mHvvtiuPti "Poli

. :Tvl<[o. INm favftM hWvf

Tpvpn JȘPNV'U C'lJW          Cpu-^alîi

'T?0vui,ro> lîntfcF CctugU Mor« ^0

5359.

. 690}

6.965 /p 6995/2 . 699 8>

-995 :     .

. G©ol &oo2 G oo^/a •                                               -

Gogo

Gotl l\ &0^2 fco'&l'}

g

: B

Foaia de posesiune.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

Suprafața măsurate

Carte Funciara nr.


,"1■    “■curaaUtateaîHA teren ț

î stampila? o-ryr.oi” « VOltaJlJi3CU ' pfetiCA fi.
Confirm introducerea imobilului ih baza de date Integrate șl atribuire^ numanjIul.'Gâda&tȚal Semnătura și parafa