Hotărârea nr. 512/2020

Hotărârea 512/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj -Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340267 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340383 in 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1144, 1143;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 816, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 816/1, teren în suprafață de 25377 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 816/2, teren în suprafață de 1262 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo.

12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

- imobil cu nr. topo. nou 12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 20181


mp.;


- imobil cu nr. topo. nou 12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 1864

mp.


Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 11807, 11817, 11823, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11930, 11932,11933, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 11807/1, 11817/1, 11823/1, 11901/1, 11902/1, 11903/, 11904/1, 11905/1, 11906/1, 11907/1, 11908/1, 11909/1, 11930/1, 11932/1, 11933/1, teren în suprafață de 31092 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 11807/2, 11817/2, 11823/2, 11901/2, 11902/2, 11903/2, 11904/2, 11905/2, 11906/2, 11907/2, 11908/2, 11909/2, 11930/2, 11932/2, 11933/2, teren în suprafață de 2822 mp.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Calea Moților, cu suprafața măsurată de 25377 mp., provenind din CF nr. 263781 Cluj-Napoca, nr. topo. 816/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Calea Mănăștur, cu suprafața măsurată de 35947 mp., provenind din CF nr. 263778 Cluj-Napoca, nr. topo. 11192/1, CF nr. 263781 Cluj-Napoca, nr. topo. 816/2, CF nr. 284173 Cluj-Napoca, nr. topo. 11808, CF nr. 298023 Cluj-Napoca, nr. topo. 11909, CF nr. 324258 Cluj-Napoca, nr. topo. 11807/2, 11817/2, 11823/2, 11901/2, 11902/2, 11903/2, 11904/2, 11905/2, 11906/2, 11907/2, 11908/2, 11909/2, 11930/2, 11932/2, 11933/2, CF nr. 324517 Cluj-Napoca, nr. topo. 12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Calea Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 512 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă 11a Hotărârea nr. 512/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

CALEA MOȚILOR, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA


-IUNIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 25377 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar

(semnătură)NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clujfeancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.AL


j        româniei

1                                                               p A R f A ■                                      I i<r|[ pQ ■ martir ~'0t

g 74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEG!, DECREȚ£HOTĂRĂR1 Șl ALTE ACTE             Lljnl' 20 martir.

SUMAR

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Clu], cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . -rind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum »i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la d^me public al județului Cluj, precum și al municipiile'-’ sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor ț, 'just anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul administrației și Internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 240 bis/20 111.2006                25

z to '

5 Q ț

g 2

iiliil BJ (3 ffi S E Z Z 2 Z Z i jilii o o u a o 115 ■£ ■£ Hiit : i s 2 i

MunJcIptirt Cluj - Napoca M.uritlpkrt CM - Na pocfl MurfclphJi Cluj - Na |»CB Municipiul Chjj - Napoca______!

i ș i o î

=1 5

il z

I-

2

® a Ș Ș l U C E z z z !5B ?3 5 «tf

5 2

ym z z z z z

s je 2 Ic 2 _

J O U O <J

IHl|

viiniH-quui     - «xnpwut»

MunJdphrf Cki| • Napoca MunfcJphJ Chw - Napoca Municipiul Cluj» Napoca

1 z

■5 o 3

5 c n

3

1 © z

3

L> ■5 i

3 3

l 03 z

'3: u }’

2

0 z

} □ il s

1 n» z

g 5

§ 3

ro ă re z i s s s

1 z i ■c £ 32 c a 2

8 St z a 4 3J-s

2

îi ra Z

u

55

55 8 3

re ă ș 5 0 1 § 2

i re Z

5 0 1 §

2

I ro Z g î 5 s 3

r3 1 ® z â

5 f

2

I re z

5

2

c

2

i tu Z j ■£ S S 3

0 z z

0 u » S i

2 2

m

& Z “ ii 1 a|u l ti 3

re

Z 2

>5^

1]

5

22 :

1 h

7d 1

Q L

ÎÎ1 c .2 7 S

di Q Z 2 îij

O <■ iii s 2 -

îli tn Z

? 5

J O ii

s 2

0 53

5S

Îs = 2

Municipiul Chu} - Napocra Municipiul Cluj - Napoca Municipiul CM - Napoca______

Munfciphri CM^apoc* Munldphjl CIQ^jhapoca     1

8 o

2

o o

HO

8 Ș 8 8 8

Q CD <M <D -C

ca rt cp 03 b-

o in cn ct> n

qj   ri d v-

fM

8888 d d «ri ol <5 o <m <a -a -M O rr TE Q* <MtfM o- 35 ^<d

8

<o

ITJ ol

85 d >

388

- Oi in

<n Op

7= CM

888885

S Ș S? S 3 S t trt in câ (M ’ T 7j A qj io r

Rșc

3S 8

7-' iri

5 tn tm -o n

?R 3

A

R oi

CM oi

1

o» oi

85

0

85 ® c

§8

?3

’i

|

8

CM LD O

Ș

8

co

8 5 S u cn N.' b-77

1

?8

?S ca CM 7->

8 d X CI

CM

3

CD

CJ)

<D

CM

8 § !

8 a ?

8

8

3

CM

88 ta !-B

R8§

M 7" E

S o- 0 OJ MT E ££’■ 4 in-. : cm r

î?

1

l

I

5 8 8

“C c

V 7?

(5 Q cm r

' ° ? i «i a

CM l tq_ b

R?

58?

d e m u

- <=

:g;

-1 ra C

353

3 8 fs!

3

88

33

04

88888 £3838 cm e> tn cm ca 3 ~ " -■

s

§ sl“-1 5

t? v=   < -A

Q <Q O ?s 8S r° 3 7- CM

m <S> <d

85 CM —

1

iii r< <n

7 oi tn q § c n <a eo ffl cn t

77 F-.. oj <3 (^-

M ri-7- m‘ t-

si B

» r^.’ tp.

3-9“ V»

s

CD_

3

T-'

3

CM s

a o_

ii rî

O

r" <N

o>

(M

CM

|

i r?

1

§8

G> O

KJ CM

■7- CM

rt

i i

i

t

i

&

5

5 9 r

3!

Ț Q A mc

?|s

s

h

J-

!hlB

fM

s. a

m

9

a

Z

h

- °- > îH|I

s S □ s c § E ? o m » tn

1 ri

1

§ E «i <a

5 2 5

F h

£0 ©

1 3< îs?! g U © ffl m CD

= 1

<u 5 e

5 © ra

® E ffi

a

8 LD

e

0

z> ffl

5=

?4

5

_ <a - e

> N

h

01 s i

"ffl

m

1

□ l

«a N

m

șt

*i § 3 Q

3

0

ș

8

î

55 O

i C3 m

0

3

O

1

E 8

i u.

Q

re O

■?( l! i i

■u c

i

11-

S • ’

? u

h if.= J u

c

n re

J O

= A a li E E ® =3. J O

h

33

H c £

<j 0

chi IIHl 33333

n

<q ri ri H ri

ri ri co ri >s» 7—• 7=^ «S“

ri

ri

ș ri ri

■o r> ri ri ri <

H ri n

b.

fT»

H 1

d H

cd

ri

ri

d ri

ri

d

d

2

d

oi

rj ri

I

ri rj

■j rî

j d

53

«i q q q fi

CM o ?

m ud ce o c c V-|t~ 7- 7-1 — n *■

coîcn © --

0'0 7=

-Ez =

CN

5

m

= :

in ce

t- co m ©|7=,r - 7- T- CN|rMl^

< n xr m i cm ru rw

03 CM

CM

șș

n 0 n

n

n

■v

n id r> - 7--

p

ș

0

9

re 10 i

■r» T“

e

?Ș;

= CM n tn

n -o-n m

m to yi m

2912718

•                        Carte Funciară Nr. 263781 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

48051

Ziua

22

Luna

03

II » r. v n l : r e >: >131 rmn

Anul

2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Cal Moților, Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 816

26.639

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/04/1938

Lege nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de-PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil nu formează obiect de circulare publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)                                          piciul.

C. Partea III. SARCINI .       _______

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

1 o

l^fefeffnțe p/

NU SUNT

V-z/7'/ o-3 /

Id

________Carte Funciară Nr. 263781 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 816

26.639

- ....... •—*........ ........ . ....

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Teren


■               DETALII LINIARE IMOBIL_______________________

Geometria pentm acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

26.639

-

-

-

starda Calea Moților

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                                                 »

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 24-03-2017 Data eliberării, / /


tu

o


r.13220/22-03-2017 in suma de 20, pentru servilul deistrator, AN


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Calea Moților, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263781

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

816

Strada Calea Moților

26639

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

26639

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

816/1

Strada Calea Moților

25377

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

816/2

Strada Calea Moților

1262

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

816/1

Nou

CALEA MOȚILOR

25377

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Calea Mănăștur, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X [m]

M__

1

585810.6119

391128.1644

2

585807.1750

391118.6470

3

585806.2267

391116.7891

4

585807.3830

391116.2180

5

585805.2010

391110.0760

6

585795.8570

391083.2530

7

585794.7200

391080.6500

8

585789.7800

391068.1800

9

585784.2100

391063.5100

10

585782.3600

391059.4100

11

585782.6400

391052.2700

12

585778.9300

391044.0190

13

585772.9130

391031.0220

14

585768.9670

391022.2650

15

585766.6100

391017.1640

16

585765.9292

391017.5439

17

585749.3000

390987.7400

18

585747.6000

390984.2700

19

585747.0000

390982.9700

20

585732.1200

390950.4100

21

585730.2000

390946.1500

22

585720.7500

390926.7600

23

585717.9290

390919.7083

24

585715.8880

390915.4020

25

585716.5970

390915.0580

26

585712.3421

390902.8243

27

585712.6381

390902.7273

28

585705.6300

390881.1200

29

585702.9120

390872.7000

30

585695.1350

390849.5060

31

585692.0700

390841.1200

32

585690.7000

390836.3800

33

585688.6800

390829.9500

34

585685.4000

390819.7300

35

585685.3811

390819.6690

36

585686.7360

390819.2490

37

585686.3200

390817.4990

38

585685.8210

390815.5470

39

585685.4160

390813.8720

40

585685.0100

390812.3730

41

585684.7240

390811.2140

42

585684.6380

390810.8350

43

585684.5390

390810.8640

44

585684.2940

390809.7460

45

585683.7930

390807.5050

46

585681.9760

390798.5740

47

585680.6480

390792.9340

48

5856782370

390783.1210

49

585676.7370

390777.5200

50

585674.1045

390767.0961

51

585671.3535

390757.0709

52

585670.2260

390752.5360

53

585668.9680

390748.3240

54

585668.0740

390744.3540

55

585666.4100

390738.2370

56

585664.7110

390732.5140

57

585663.9450

390729.7370

58

585661.8500

390721.4250

59

585661.9340

390721.4030

60

585661.0460

390718.0330

61

585660.2060

390713.8400

62

585660.5200

390713.7630

63

585659.3280

390708.0470

64

585659.1820

390707.7010

65

585658.0800

390700.2840

66

585657.6360

390697.9670

67

585656.5040

390693.3100

68

585652.4520

390677.5090

69

585651.0970

390672.5120

70

585649.3470

390666.3020

71

585648.5470

390666.4810

72

585645.3430

390658.2340

73

585642.1540

390650.0270

74

585641.3170

390647.8720

75

585636.0670

390629.2720

76

585630.7540

390615.7800

77

585617.8420

390588.1990

78

585613.6470

390586.0970

79

585613.4590

390585.7600

80

585605.1480

390559.4950

81

585603.3820

390554.6160

82

585596.6870

390556.0180

83

585592.1620

390557.5430

84

585586.2500

390554.1750

85

585580.9010

390538.0820

86

585576.1310

390523.3910

87

585574.9050

390519.6110

88

585572.8540

390514.1000

89

585571.2840

390509.9880

90

585567.5210

390499.8170

91

585560.3330

390479.9460

92

585557.4200

390470.4660

93

585555.9510

390465.9790

94

585553.9930

390459.5430

95

585550.1800

390445.9470

96

585549.3530

390443.0100

97

585544.4040

390422.9910

98

585543.0780

390417.0450

99

585540.1130

390403.6510

100

585539.2930

390399.3810

101

585535.2700

390378.0780

102

585534.2120

390372.8680

103

585531.3760

390325.6450

104

585531.5980

390322.9890

105

585528.8190

390289.7150


106

585524.5340

390244.0050

107

585521.8110

390219.4160

108

585520.1140

390209.2530

109

585517.0820

390194.0300

110

585514.1710

390179.9520

111

585511.5360

390165.0220

112

585509.1720

390147.2850

113

585506.6340

390121.2140

114

585504.9360

390102.6620

115

585503.6320

390085.1430

116

585500.8070

390051.2320

117

585500.6020

390048.6540

118

585499.1340

390038.3480

119

585497.9560

390033.4270

120

585495.9630

390026.2900

121

585493.9560

390020.3910

122

585491.5100

390013.4300

123

585489.0730

390007.2290

124

585488.3270

390006.1490

125

585486.4010

390002.1000

126

585483.6510

389997.3490

127

585481.0910

389993.4340

128

585474.5340

389985.7190

129

585466.7590

389977.9960

130

585496.1440

389988.8470

131

585501.4740

389989.9150

132

585513.7880

389989.7690

133

585528.0170

389989.4900

134

585551.3270

389980.0220

135

585567.2500

389967.5000

136

585566.5600

389970.0000

137

585557.6600

389979.9100

138

585548.9100

389995.3200

139

585546.7700

390000.4300

140

585546.4478

390002.2095

141

585544.2230

390009.0890

142

585542.9880

390014.6180

143

585542.6280

390019.6400

144

585542.0200

390026.6600

145

585543.0800

390034.1200

146

585545.6000

390045.9600

147

585547.2500

390052.8700

148

585548.8100

390070.9200

149

585550.4600

390088.5800

150

585551.7900

390104.2800

151

585551.9400

390107.7600

152

585552.0600

390110.4500

153

585553.5180

390121.6260

154

585554.4570

390130.7870

155

585555.1960

390142.6480

156

585555.5490

390149.3560

157

585555.6690

390154.3560

158

585555.7970

390163.3770

159

585555.7490

390170.8540

160

585555.2790

390197.8510

161

585555.3070

390213.8330

162

585556.6030

390244.1250

163

585558.5270

390267.4100

164

585559.2240

390274.9540

165

585560.2800

390285.4660

166

585560.8740

390295.9640

167

585561.9480

390306.9660

168

585563.5140

390322.9800

169

585564.6570

390334.0760

170

585567.6710

390359.1480

171

585568.1690

390363.8990

172

585570.7400

390377.5910

173

585571.8680

390383.1040

174

585575.8770

390400.7080

175

585578.6480

390411.2710

176

585583.1940

390426.9260

177

585585.0080

390433.0050

178

585586.0870

390436.6140

179

585589.6850

390448.5880

180

585593.8190

390461.7960

181

585599.8380

390481.5510

182

585605.5660

390499.8170

183

585610.2460

390514.4300

184

585610.7780

390515.8290

185

585612.2750

390518.4510

186

585618.4052

390532.7830

187

585614.2760

390534.5492

188

585615.3830

390537.2500

189

585617.6110

390542.2610

190

585628.8510

390566.1240

191

585628.7380

390566.1490

192

585628.8260

390566.3560

193

585634.8770

390580.4640

194

585636.4750

390583.5950

195

585639.2000

390589.3130

196

585641.9540

390595.5340

197

585642.5410

390596.6640

198

585642.3210

390596.7280

199

585645.7040

390604.1620

200

585645.8481

390604.1261

201

585648.5070

390609.7430

202

585648.7890

390609.6070

203

585650.7030

390613.6850

204

585650.9900

390613.5580

205

585653.4820

390620.3360

206

585656.6910

390627.7920

207

585663.1270

390646.3410


208

585667.0290

390658.4530

209

585666.7280

390658.5140

210

585670.5640

390671.2240

211

585672.0620

390676.4010

212

585672.2117

390676.3529

213

585672.6900

390677.8520

214

585674.2632

390682.8378

215

585675.4975

390686.4780

216

585677.3650

390695.0540

217

585679.1410

390701.7140

218

585681.0050

390708.7060

219

585682.1740

390713.2620

220

585682.4550

390713.2340

221

585683.4810

390717.4450

222

585685.0370

390722.2560

223

585685.9070

390726.7040

224

585686.8700

390731.8250

225

585687.9830

390736.2740

226

585689.2880

390741.3640

227

585689.5770

390741.2920

228

585690.5900

390745.3740

229

585691.0360

390746.8920

230

585691.4260

390748.2200

231

585692.5600

390751.6550

232

585694.5970

390757.8270

233

585695.0610

390759.2320

234

585694.9240

390759.2490

235

585694.9380

390759.2840

236

585698.5490

390768.4380

237

585699.5316

390772.0032

238

585700.7920

390775.8800

239

585702.2070

390779.8260

240

585713.1730

390816.8000

241

585718.5610

390834.9080

242

585718.8386

390834.8399

243

585722.3560

390846.6940

244

585723.1700

390849.8900

245

585724.1480

390855.5850

246

585724.9270

390858.9960

247

585729.6600

390878.0990

248

585732.4530

390888.8520

249

585734.1040

390894.5480

250

585734.8727

390894.3137

251

585736.5570

390899.8630

252

585736.9766

390901.0947

253

585735.6550

390901.5450

254

585736.8430

390904.9750

255

585738.1250

390904.4646

256

585740.4040

390911.2090

257

585740.2790

390911.2660

258

585740.7610

390912.8120

259

585740.5932

390912.8712

260

585741.8660

390916.4820

261

585742.0180

390916.4302

262

585742.6070

390918.1600

263

585744.2084

390922.8632

264

585743.7860

390923.0070

265

585753.0790

390945.3780

266

585755.5360

390951.5760

267

585756.8480

390954.9070

268

585760.4090

390964.5730

269

585765.3020

390974.9730

270

585770.4410

390985.5270

271

585777.9400

391000.7340

272

585784.7720

391014.6370

273

585787.0128

391019.1891

274

585787.4750

391020.1280

275

585794.0240

391034.2840

275

585796.6900

391040.0450

276

585798.3710

391043.6790

277

585817.2860

391083.6640

278

585817.9050

391084.9720

279

585824.5110

391099.0580

280

585828.9490

391107.2190

281

585837.7720

391120.5670

282

585817.9080

391131.9260

283

585813.4258

391127.2439Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Moților, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586471.2130

392096.2680

23.264

2

586451.0600

392107.8900

8.440

3

586448.3380

392099.9010

34.910

4

586428.8311

392070.9500

22.685

5

586409.4061

392059.2330

0.088

6

586409.4810

392059.1860

6.064

7

586406.1092

392054.1455

0326

8

586406.3740

392053.9550

0.485

9

586406.1135

392053.5462

0.168

10

586406.2550

392053.4560

0.569

11

586405.9700

392052.9640

0.080

12

586406.0270

392052.9080

0.372

13

586405.8370

392052.5880

0305

14

586405.9340

392052.2990

3375

15

586404.0620

392049.4910

0.204

16

586403.8580

392049.5020

0.191

17

586403.6980

392049.3980

0.273

18

586403.5530

392049.1670

0.123

19

586403.4470

392049.2300

0.553

20

586403.1320

392048.7750

0.146

21

586403.0123

392048.8594

0.494

22

586402.7280

392048.4560

0.167

23

586402.5896

392048.5491

0.133

24

586402.5160

392048.4380

0.127

25

586402.4102

392048.5075

7.826

26

586398.0612

392042.0009

0.577

27

586398.5310

392041.6660

0365

28

586398.3260

392041.3640

0.154

29

586398.4480

392041.2700

9.716

30

586393.0690

392033.1790

0.129

31

586392.9643

392033.2551

0.407

32

586392.7250

392032.9260

0.308

33

586392.4685

392033.0970

0.101

34

586392.4120

392033.0130

0.254

35

586392.2014

392033.1546

7.814

36

586387.8663

392026.6531

0318

37

586388.1180

392026.4580

0.458

38

586387.8706

392026.0725

0.132

39

586387.9820

392026.0010

0.619

40

586387.6767

392025.4620

0.049

41

586387.7190

392025.4380

0.441

42

586387.5250

392025.0420

0.210

43

586387.6332

392024.8626

3.479

44

586385.7120

392021.9620

0.119

45

586385.5970

392021.9930

0.152

46

586385.4470

392021.9710

0.142

47

586385.3400

392021.8770

0.272

48

586385.1820

392021.6560

0.080

49

586385.1173

392021.7038

0.620

50

586384.7490

392021.2050

0.136

51

586384.6320

392021.2750

0312

52

586384.4460

392021.0250

0.203

53

586384.2747

392021.1347

0.272

54

586384.1250

392020.9080

0.459

55

586383.8720

392020.5250

0.451

56

586383.6235

392020.1488

0.105

57

586383.7110

392020.0910

2.147

58

586382.5240

392018.3020

3.010

59

586380.8820

392015.7790

21.964

60

586368.7140

391997.4940

14.021

61

586361.0270

391985.7680

11.423

62

586354.7370

391976.2330

2.530

63

586353.2370

391974.1960

0.283

64

586353.1770

391973.9190

12.855

65

586346.0530

391963.2180

9.848

66

586340.6840

391954.9620

2.087

67

586339.5490

391953.2110

0.830

68

586339.1020

391952.5120

11.459

69

586332.8400

391942.9150

13.237

70

586325.0480

391932.2140

0.199

71

586324.8890

391932.3330

1.236

72

586324.1290

391931.3580

3.650

73

586321.9970

391928.3960

6.128

74

586318.5780

391923.3100

16.052

75

586309.4402

391910.1130

0.063

76

586309.4920

391910.0770

7.980

77

586304.8960

391903.5530

0.061

78

586304.8462

391903.5878

3.728

79

586302.6970

391900.5420

2.661

80

586301.1980

391898.3430

5.137

81

586298.2480

391894.1380

0.272

82

586297.9980

391894.2450

3.755

83

586296.0390

391891.0420

15.388

84

586287.2090

391878.4390

0.215

85

586286.9940

391878.4310

7.865

86

586282.4590

391872.0050

8.701

87

586277.5330

391864.8330

6.787

88

586273.6474

391859.2687

0.101

89

586273.7300

391859.2110

14.497

90

586265.4040

391847.3430

3.249

91

586263.5520

391844.6740

17.747

92

586253.3830

391830.1290

15.162

93

586244.6780

391817.7150

3.186

94

586242.8710

391815.0910

0.091


95

586242.7960

391815.1426

4.494

96

586240.2473

391811.4416

0.117

97

586240.3440

391811.3750

3.611

98

586238.2900

391808.4050

7.771

99

586233.8610

391802.0200

0.133

100

586233.7521

391802.0960

4228

101

586231.3320

391798.6290

8.189

102

586226.6460

391791.9130

2.098

103

586225.4570

391790.1850

7.660

104

586221.3150

391783.7420

4.787

105

586218.7450

391779.7030

4383

106

586216.4090

391775.9940

2.653

107

586213.8870

391775.1710

8.828

108

586209.3470

391767.6000

1.812

109

586209.8800

391765.8680

3.624

110

586207.9260

391762.8160

4.419

111

586205.4560

391759.1520

22.451

112

586193.7520

391739.9930

0.120

113

586193.6900

391739.8900

6.896

114

586190.0700

391734.0200

3397

115

586188.3000

391731.1200

26.509

116

586174.5600

391708.4500

0273

117

586174.4728

391708.1915

10.219

118

586169.3583

391699.3442

12.062

119

586163.4600

391688.8230

11.926

120

586157.5100

391678.4870

7349

121

586153.8370

391672.1220

4.785

122

586151.4570

391667.9710

2352

123

586150.2070

391665.7460

25.557

124

586138.2540

391643.1560

15.884

125

586131.0030

391629.0240

10.303

126

586126.5420

391619.7370

7.078

127

586123.5020

391613.3450

8.983

128

586119.6430

391605.2330

8.091

129

586116.3020

391597.8640

10.547

130

586112.0300

391588.2210

12.951

131

586106.6170

391576.4550

6.624

132

586103.9480

391570.3920

3347

133

586102.5960

391567.3300

12.146

134

586097.6950

391556.2170

20.913

135

586089.4320

391537.0060

9.421

136

586085.5294

391528.4308

0.164

137

586085.6824

391528.3725

1.732

138

586084.9500

391526.8030

6311

139

586082.2910

391520.8600

2.679

140

586081.1700

391518.4270

5.972

141

586078.7974

391512.9462

0223

142

586079.0100

391512.8800

4.031

143

586077.3200

391509.2200

4.453

144

586075.4700

391505.1700

2.968

145

586074.1770

391502.4990

5303

146

586071.6974

391497.1425

0.089

147

586071.7790

391497.1070

4.443

148

586069.9450

391493.0600

0.085

149

586069.8680

391493.0970

10.755

150

586065.4810

391483.2770

13.749

151

586059.6970

391470.8040

3.701

152

586058.2670

391467.3900

0.954

153

586057.9420

391466.4930

2.692

154

586056.9510

391463.9900

6331

155

586054.4880

391458.1580

0.063

156

586054.4287

391458.1795

4.665

157

586052.4368

391453.9613

0.143

158

586052.5670

391453.9020

3.972

159

586050.8830

391450.3050

0.071

160

586050.8177

391450.3335

5396

161

586048.6570

391445.3890

5.991

162

586046.1930

391439.9280

1.626

163

586045.5150

391438.4500

8.671

164

586041.9640

391430.5390

13.071

165

586036.5620

391418.6370

9.160

166

586032.8120

391410.2800

10.532

167

586028.5030

391400.6700

0.147

168

586028.6404

391400.6179

10.112

169

586024.3814

391391.4462

0311

170

586024.0860

391391.5420

6.060

171

586021.7700

391385.9420

0.153

172

586021.7070

391385.8030

1.678

173

586021.0130

391384.2750

9342

174

586017.4370

391375.6440

3389

175

586016.1463

391372.6191

0.102

176

586016.2360

391372.5710

4.605

177

586014.4200

391368.3390

0.085

178

586014.3417

391368.3726

3.186

179

586013.0420

391365.4640

2.049

180

586012.2290

391363.5830

0.705

181

586011.9400

391362.9400

7.810

182

586009.0100

391355.7000

1332

183

586008.5360

391354.5630

6.875

184

586005.9980

391348.1740

11.162

185

586001.9000

391337.7920

2.455

186

586001.0360

391335.4940

11.099

187

585996.9640

391325.1690

2.483

188

585996.1840

391322.8120

4.649

189

585994.5800

391318.4480

2.826

190

585993.5950

391315.7990

4.814

191

585991.9590

391311.2710

1.877

192

585990.2340

391310.5320

7.066


193

585983.7093

391313.2445

4205

194

585983.6302

391309.0401

12.540

195

585972.2287

391303.8189

10.124

197

585968.3600

391294.4630

9.709

198

585964.6320

391285.4980

0313

199

585964.5130

391285.2090

1.938

200

585963.5390

391283.5340

1.604

201

585962.6730

391282.1840

4254

202

585960.5090

391278.5220

0.950

203

585960.0260

391277.7040

4.750

204

585957.7250

391273.5490

1.000

205

585957.2400

391272.6750

0.140

206

585957.3664

391272.6151

9.548

207

585952.4740

391264.4160

0.816

208

585952.0580

391263.7140

0.426

209

585951.8020

391263.3740

2399

210

585950.5810

391261.3090

10.916

211

585944.9400

391251.9630

6.067

212

585941.1960

391247.1890

14.754

213

585931.8330

391235.7860

3364

214

585929.6060

391233.0040

0.887

215

585929.0450

391232.3170

1.931

216

585927.8310

391230.8150

6.509

217

585923.5860

391225.8810

0.101

218

585923.5061

391225.9434

8.541

219

585917.8800

391219.5170

1.415

220

585916.9550

391218.4460

5.189

221

585913.4920

391214.5810

2.575

222

585911.8240

391212.6190

5.016

223

585908.5600

391208.8100

8.683

224

585902.1900

391202.9100

0.137

775

585902.0830

391202.8240

5.092

226

585898.2390

391199.4840

6.759

227

585893.0600

391195.1410

0387

228

585892.7955

391195.4232

7372

229

585887.3560

391190.4480

2.653

230

585885.3220

391188.7440

12.491

231

585875.6680

391180.8170

10.323

232

585868.0340

391173.8680

0.623

233

585867.5390

391174.2460

1360

234

585866.5250

391173.3390

7.680

235

585860.6550

391168.3860

2.870

236

585858.4520

391166.5470

0.685

237

585857.9540

391166.0760

0.163

238

585857.8474

391166.1998

5.128

239

585853.9076

391162.9170

0.082

240

585853.8570

391162.9820

0239

241

585853.6710

391162.8320

0.129

242

585853.5890

391162.9314

25.690

243

585833.7790

391146.5740

4.409

244

585830.4100

391143.7300

9.559

245

585823.7270

391136.8950

3.668

246

585821.0990

391134.3360

2.427

247

585819.1960

391132.8300

0.070

248

585819.2030

391132.7600

1.540

249

585817.9080

391131.9260

22.882

250

585837.7720

391120.5670

0.851

251

585838.1380

391121.3350

23.003

252

585856.0790

391135.7310

3.856

253

585853.5940

391138.6790

5.651

254

585858.2740

391141.8470

3.956

255

585861.7090

391143.8100

4310

256

585865.4620

391145.9290

11.092

257

585874.7510

391151.9910

10.175

258

585883.0440

391157.8870

4.435

259

585886.5064

391160.6579

0203

260

585886.4070

391160.8350

0.641

261

585886.9190

391161.2210

9.949

262

585894.8510

391167.2270

0.142

263

585894.9470

391167.1230

8.114

264

585901.2300

3911722570

2.790

265

5859033520

391174.0680

9284

266

585910.4510

391180.0510

8.597

267

585916.6280

391186.0300

3.144

268

585918.9025

391188.2008

0.054

269

585918.8870

391188.2530

11.425

270

5859273130

391196.0770

0.167

271

585927.1000

391196.2000

12.833

272

58593 6 3 880

391205.0550

0.128

273

585936.5160

391205.0450

3.566

274

585939.0345

391207.5689

0.041

275

585939.0140

391207.6040

7.963

276

585944.5470

391213.3310

0371

277

585944.8430

391213.5540

8300

278

585950.6240

391219.7850

8.602

279

585956.4820

391226.0840

11.432

280

585963.3660

391235.2110

4.989

281

585966.5320

391239.0670

0202

282

585966.6820

391238.9320

8328

283

585972.1571

391245.2077

0253

284

585972.0050

391245.4100

9.838

285

585978.4960

391252.8030

2.622

286

585980.2000

391254.7960

5.400

287

585983.7540

391258.8610

0.744

288

585984.3510

391258.4170

8.731

289

585989.0954

391265.7460

0354

290

585989.3330

391266.0080

8341

291

585993.0870

391273.4570

7.653


~29T

585996.4260"

W12M.34J0

--033T

293

585996.6410

391280.8510

12.889

294

586001.5930

391292.7510

8.411

295

586004.5990

391300.6060

1.751

296

586005.3612

391302.1825

20.401

297

586012.5838

391321.2617

0.056

298

586012.6334

391321.2347

30.126

299

586024.7862

391348.8007

7.696

300

586027.9722

391355.8059

0.107

301

586027.8740

391355.8480

0.151

302

586027.8946

391355.9977

4226

303

586029.6486

391359.8421

0.135

304

586029.7718

391359.7859

7.498

305

586032.8560

391366.6202

1.963

306

586033.7001

391368.3922

0350

307

586034.0196

391368.2493

0351

308

586034.1628

391368.5695

2319

309

586035.1097

391370.6863

0312

310

586034.8380

391370.8400

0.096

311

586034.8382

391370.9364

1.836

312

586035.6453

391372.5857

0.863

313

586034.8630

391372.9510

0.184

314

586034.9122

391373.1288

17.667

315

586042.6760

391388.9980

0340

316

586042.8942

391388.8992

18.937

317

5860513010

391405.8680

0.171

318

586051.3734

391406.0234

0348

319

5860513470

391406.2370

0344

320

586051.1520

391406.4620

0334

321

586051.1620

391406.6960

6.786

322

586054.1141

391412.8058

0.106

323

586054.2090

391412.7580

13.440

324

586059.9098

391424.9285

0.173

325

586059.7530

391425.0010

10.385

326

586064.1690

391434.4000

0.097

327

586064.2517

391434.3498

13.446

328

586069.9258

391446.5396

0.143

329

586069.7930

391446.5920

7336

330

586072.8180

391453.1650

0.190

331

586072.9896

391453.0841

30.182

332

586085.8650

391480.3820

13.117

333

586091.5630

391492.1970

3.050

334

586092.8620

391494.9560

23.729

335

586102.8610

391516.4750

3.589

336

586104.4190

391519.7080

23.744

337

586114.7710

391541.0770

7.442

338

586117.8450

391547.8550

16.473

339

586124.8080

391562.7840

7.452

340

586128.0010

391569.5170

2.657

341

586129.1570

391571.9090

3359

342

586130.5710

391574.9560

13.196

343

586136.1986

391586.8922

0.103

344

586136.2700

391586.9660

11.459

345

586141.1210

391597.3480

4341

346

586143.0430

391601.4620

9.927

347

586147.2590

391610.4490

17.020

348

586154.4180

391625.8900

11.531

349

586159.5540

391636.2140

0.113

350

586159.6280

391636.3000

9.852

351

586164.2590

391644.9960

6353

352

586167.3560

391650.5430

0.115

353

586167.4488

391650.4746

8.840

354

586171.7940

391658.1730

5.626

355

586174.4246

391663.1457

4.703

356

586176.9280

391667.1270

1351

357

586177.5710

391668.3150

4.631

358

586179.6620

391672.4470

21.444

359

586190.1370

391691.1580

9333

360

586194.7580

391699.4960

8.660

361

586199.0200

391707.0350

14.091

362

586205.9660

391719.2950

12.897

363

586212.6170

391730.3450

3.060

364

586214.0940

391733.0250

3.860

365

586216.1295

3917363044

0.116

366

586216.0310

391736.3650

5.184

367

586218.7390

391740.7850

0.126

368

586218.8412

391740.7115

4.582

369

586221.2080

391744.6350

11.148

370

586226.8998

391754.2202

13.510

371

586234.1100

391765.6450

10.686

372

586240.0220

391774.5470

1.649

373

586240.9330

391775.9220

9.483

374

586246.3240

391783.7240

0.059

375

586246.3580

391783.7720

2.602

376

586247.8011

391785.9366

6.636

377

586251.4772

391791.4608

0.001

378

586251.4780

391791.4620

18.926

379

586261.9420

3918073320

1.148

380

586262.5510

391808.2050

7.583

381

586266.8560

391814.4470

2.729

382

586268.4050

391816.6940

8.710

383

586273.1920

391823.9710

3.841

384

586275.2120

391827.2380

11.278

385

586281.4320

391836.6460

8.515

386

586286.1321

391843.7462

0.076

387

586286.0690

391843.7880

11.833

388

586292.4620

391853.7450

0.098

389

586292.5390

391853.6840

5.054


390

586295.2365

39U5UB75

BUT

391

586295.1390

391858.0190

1.749

392

586296.0810

391859.4930

3.637

393

586298.0350

391862.5600

0.812

394

586298.4960

3918632290

1.696

395

586299.4450

391864.6350

0.122

396

586299.5412

391864.5596

6.127

397

586302.9350

391869.6610

0.104

398

586302.8486

391869.7185

16.172

399

586311.9071

391883.1159

0.123

400

586311.8050

391883.1850

5.405

401

586314.8440

391887.6550

0.052

402

586314.8860

391887.6250

4.725

403

586317.5040

391891.5580

0.040

404

586317.4714

391891.5806

5.610

405

586320.6380

391896.2110

0.116

406

586320.7320

391896.1430

16.170

407

586329.8390

391909.5040

25.038

408

586344.3000

391929.9440

0.081

409

586344.2338

391929.9899

10257

410

586350.3570

391938.2190

2.788

411

586352.0230

391940.4540

10.539

412

586358.3240

391948.9020

0.131

413

586358.4187

391948.8118

13.827

414

586366.8290

391959.7870

5.886

415

586370.2710

391964.5620

0.111

416

586370.3559

391964.4899

3.471

417

586372.4480

391967.2590

3.878

418

586374.6580

391970.4460

3.627

419

586376.6840

391973.4540

4342

420

586379.2200

391976.9790

7390

421

586384.2330

391982.6782

0.124

422

586384.1400

391982.7600

4.197

423

586386.9040

391985.9190

0.070

424

586386.9566

391985.8729

1.054

425

586387.6610

391986.6570

8.845

426

586393.7590

391993.0640

14.450

427

586403.4700

392003.7640

9.654

428

586409.9420

392010.9270

4.002

429

586412.6440

392013.8790

5368

430

586416.2100

392017.8910

4.185

431

586418.9900

392021.0190

0.974

432

586419.6420

392021.7420

5333

433

586423.3800

392025.8210

0.976

434

586424.0440

392026.5360

4228

435

586426.8951

392029.6581

1.162

436

586427.6690

392030.5254

1.767

437

586426.3950

392031.7500

5335

438

586429.8960

392035.7760

3.565

439

5864322610

392038.4440

1.938

440

586433.8380

392037.3170

0.637

441

586434.3570

392036.9480

1.010

442

586435.0700

392037.6630

11.339

443

586442.2790

392046.4150

9341

444

586448.2920

392053.5630

3.433

445

586450.4780

392056.2100

9.051

446

586456.1988

392063.2235

0351

447

586456.4730

392063.4430

11.689

448

586461.9600

392073.7640

8.496

449

586465.9156

392081.2828

0.125

450

586465.8050

392081.3410

0.559

451

586466.0610

392081.8380

0.534

452

586466.5382

392082.0781

14.940

S =25377 mp P=2432.559m
MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: CALEA MOȚILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 249 până în punctul nr. 245 de gard din lemn; din punctul nr. 245 până în punctul nr. 195 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 195 până în punctul nr. 193 de strada Clinicilor; din punctul nr. 193 până în punctul nr. 108 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 107 de strada luliu Hațieganu; din punctul nr. 107 până în punctul nr. 87 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 84 de gard metalic; din punctul nr. 84 până în punctul nr. 6 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 4 de strada Petru Maior; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 2 de strada Gh. Șincai;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Memorandumului;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 452 de strada Emil Isac; din punctul nr. 452 până în punctul nr. 426 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 426 până în punctul nr. 425 de strada V. Alecsandri; din punctul nr. 425 până în punctul nr. 371 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 371 până în punctul nr. 370 de strada M. Eminescu; din punctul nr. 370 până în punctul nr. 317 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 317 până în punctul nr. 316 de strada G. Coșbuc; din punctul nr. 316 până în punctul nr. 299 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 299 până în punctul nr. 298 de gard din piatră și metal; din punctul nr. 298 până în punctul nr. 291 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 291 până în punctul nr. 289 de strada Ilie Măcelaru; din punctul nr. 289 până în punctul nr. 280 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 280 până în punctul nr. 279 de strada Moldovei; din punctul nr. 279 până în punctul nr. 250 de aliniamentul construcțiilor;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 250 până în punctul nr. 249 de Calea Mănăștur.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1144 cu suprafața de 22080m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 816 înscris în Cartea Funciară 263781 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 26639 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 25337 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 25337 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. cad. 262074 - dosar nr. 135616/2009 - executant ARHITOP

 • 2. Nr. cad. 329378 (cad. 271363 - dosar 111388/2010 - executant ARHITOP)

 • 3. Nr. cad. 11177-dosar 51213/2006-executant DrenciuMihai

  4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTIC ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadrez admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinatAnexa 2 la Hotărârea nr. 512/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

CALEA MĂNĂSTUR, intravilan 3               7

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ '                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA

-IUNIE 2020-OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA
DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 35947 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar

(semnătură)NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clujfa ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI A'LE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE)

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca2)

în temeiul ari. 103 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ’-rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"


2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — .Se atestă apartenența la

public al județului Cluj, precum și al municipiile'1 « șl comunelor din județul Cluj a bunurilor țj Jbst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . :ez hotărâre.'1

3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și interneicr, Paul Victor Dobre, ( secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24S bis/20 111.2006

CD

1 ca z i u ■5 TE. 32 c

2

i z

2 O

1

Municipiul CM - Na poca

I a

2

s

L

rviuipujyi'.ii                              j

Municlp-vS CM - Napoca

iviuiRuipnn c_ru| * i»a iam-o Muntelui CM - Na coca

1 z

3

1 î

1 z

3

5 f

Munldpid CM - Napoca

nniirvcapnM L^t'j, - nitpuLd MunicIpliH Ckj| - Napoca Municipiul Ou| - Na|>oca Municipiul CM - Napoca     i

MurHcJpnd Cilr| - Napooi

HUI n CC S> FJ Z I Z Z Z 2 Hiii JU OUU IH1J hio '5255

.MunJclphrf Cki|»Napoca Ia J mL-LkL .1 r*t. .

vinujpiu»      - no'i»n.0

Municipiul CM - Napoca

Municipiul Clu]«Napoca

1

<n z i; o t i

3 s :

BjodeN -1»|3 |ii|dpii>H|H|’ omrlDkî . Ini’A tr.»tlr'ui iCiiai

i ta Z

O f 3 2

1 co Z §

c 5

ru g rc

Z i

§ s

ÎMunfclphii CM » N npoca

iMunklplul Chij - Napoca

4 2

0

3

.9

§ 5

|Munktyhjl Cluj - Napoca      |

iMunkJnnH CkJ| - Napoca

nj ă ro Z i u 1 S s

n> Z

5 3 § s

2

r0 1 Z

5 |

5

Munfcitphjl Cluj • Na poc»

1 ■î z

3 a

§ 5

|M onidplul Chij - Na poca l-j—rrrFKrr^:.^,-.—.

CEiiSăWeMBEESKftS-----'

IMunldalul CM - Napoca

Munldplijl CM • Napoca

Municipiul Chil • Naooc-a

Municipiul Cluj - Napoca AlonU-IrU. .1 Z—l. .1 Klrn-^-va        1

iii

-y rii

u o

111

§ B

2 2

Municipiul CM • Napoca [Municipiul CM - Napoca

0 m rO

Z Z

33 h 5 2

I z i u 1 1

MunldpM CM - Napoca

a â X Z

G

"s

S 2

1 %

a

1

|

□ i s

5

8

0

2

8 -

8

8

CM

!■

0

3 in

CM

<x> cm

85

C4 8? n

i-

§ 8

8ES Hi’’

T-

in

x? t

§8

Ș3 ’S

1-3

s cri CM O

CM

co B

0

CM

<0

O

Dl

85

<0 CM

>n

N

CM

38S8SS

d 0 co e 5-

- cp r- q 0

, 0 N 3 o u

8 5 3 3 "

CO V- CM

B Ș <B 3 <n < tp (d tfi। r»r

- q? (M ui cm r

Î8888 5 ? s 3 S - ’-■ g 1 d

M in 0 § p o e5 <3 01 cm ■=. CM o5 pj <5> l 1-' « 7- CM

0 t~

ID ©

CM Q>

!■

8 m-01

3

tn

5?

oi

CM

FM

3

a3-l

85 0 c as ni a

’J

38

«3

3S.

CM

8

3 i

!-

1

§

SJ_

8

co 0

a>

CM

8

8

n

cd

8 ©_ t-’

8

1

2 H rf CD tv

■5_

8 s 03 T"

O

-

8 d s

O)

PI

t=->_

3

co 01

<o cm"

cu

CM

£M

8 § S

1

85

51

8 8

V C

rî 1

?8 ^1 is

f"

!.§

8| i|

f

i

-

1

1

g’ (M

|8

f a>

ni

>

î i

j

i

[ °

l <M-

s

<D (N ca

ni *0

885 «d ai

S ut« cm ni ®

33 Q rd cm

2?8

CD IO to cn

’J -

x- '3

CM tp

»s?.

- r- m

88 sa O CM <m' r--ss

§S -7 U3 ^=» ▼-

88

33

” C4

8

CO

CM

3

8

8

3 O

Ol

CD

î’L

8 rî in 133

O

8 ta a

Ol

1

8 §

B

rd

i

m

■5

e

5

I m

-■

1]

1

L îl

5S ii

1

m 1

s

ș

ra hl = F â 1 m I m

llîh □ CQ 03 (D £0

ii m

:

1

« ra

B = m

iE

5-tn

=> 0

a g

s tn

5

1

•E CD

CD

*3 I 1 G3

3 no

□ CD

"S S cr

o

e I? c sa U

3 J

0

E

3

â i s

i ra m

1

3

o l £

U

s

ș

Q W

J u

j

!’

0 ■

1

1

1 u

1 0

ăi. ra « O U

sg 3 Șei 533

SI h 3 3

0

î

J e

o

1 I CO O

u

1 ij

3

ș

•c

-

n

n

3

rn

r> p

H

rd

fO

H

d (Ș cd rd r>

d n ri ri n

cd

6

ri

d ri

H

cd

2-

ri

«=

c,

ri

d

2

d

<n

n rd

cd

rq

tn rt t

d ri cn

ri q

53

2

2

2

2

o

(N O

0 0 z

c

m 0

□ ‘K.

>c s

<?■>

0

©

5

CM

3:

-c tn <c r^. »-

orna *-!rM »- CM CM^rM

CM

in

CM

co

CM

CM[!

~i:

o>

CM

0 rn

CM O

ICI

u=

£

8

CB

0

n <0

Ș •< ।

cm »n in

n -«• m

m to tn in

3

*n

3

s

& g       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

104940

Ziua

19

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084645490


3?          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

& ■'

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCDARĂ

jy.'vrt.*                           pentru informare

Carte Funciară Nr. 263778 Cluj-Napoca

 • A. Partea IL Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, lud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 11192/1

27.531

 • B. Partea li. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Totodată aceste imobile se abnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 11192/1

27.531

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

27.531

-

-

11192/1

Calea Mănăștur

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 19/05/2020, 13:23

g0y EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr.

48051

Ziua

22

Luna

03

Anul

2017


PENTRU INFORMARE

ij.ANCPX Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

/’Js-i:,:,%’«Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Cal Moților, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 816

26.639

B. Partea 11, Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/04/1938

Lege nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil nu formează obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)                                       /•

C. Partea III. SARCINI „______________

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

i O 2             ‘        t,; t? !

Referințe /A;??

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 816

26.639

• ■ - .......

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________ DETALII LINIARE IMOBIL_____________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

26.639

-

-

-

starda Calea Moților

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de aeest birou.                                                                                                          »

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna mr.13220/22-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.          \

9375825


. ANCPI,.

■\CESiT.tvXÂTId:- TiJ, r pMțtțn s        •».»?


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr.

18968

Ziua

08

Luna

02

Anul

2017


Nr. CF vechi;1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 11808

1.687

parau! Lingurarilor

B. Partea S3. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / O8/O3/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomsatie si prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


1313 / 09/01/2012

Act Administrativ nr. 89032, din 05/08/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 134145/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134144/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134142/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134138/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134136/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134133/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 135840/25-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134129/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134165/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134156/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134160/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134164/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134167/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134168/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134171/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134177/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134179/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134176/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134178/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134181/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134185/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134187/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 136490/28-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134192/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134195/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134197/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134199/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134201/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134203/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134206/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134208/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134194/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134196/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134200/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134202/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134204/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134207/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134209/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 133312/21-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 133319/21-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 89036/05-08-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 467/20-12-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 133/14-03-2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 532/15-12-2009 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 2481/03-01-2012 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; inscris sub semnătură privata nr. 292/12-12-2011 emis de COSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;);___________________________________.____________________________

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B3

Se notează respingerea cererii cu nr. de mai sus, având ca obiect intabularea dreptului de proprietate în baza H.C.L. nr. 133/2005, nr. 532/2009 și nr. 467/2011

Al

39391 / 12/04/2012

Act Administrativ nr. 1313, din 09/01/2012 emis de BCPI Cluj;

B4

Se notează respingerea cererii cu nr. de mai sus, având ca obiect intabularea dreptului de proprietate în baza H.C.L. nr. 133/2005, nr. 532/2009 și nr. 467/2011

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

■ Teren


________Carte Funciară Nr. 284173 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:11808

1.687

parau! Lingurarilor

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


____ DETALII LINIARE IMOBIL .

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.


Date referitoare Ia teren


Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

ape curqatoare

DA

1.687

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5407/08-02-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,                        Asistent Registrator,

10-02-2017                        AMALIA MIN/EUAN

Data eliberării,                                      /    /        tTj

—1—!---- (parafa și ^emnătiura)       \

a                                                                                                        ■

i' _o 3 Clui-Wepoca J o / ////

/) Refețent,

Vfffîparafa șl semnătura)

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere

104941

Ziua

19

2020

Anul


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRUINFORMARE


Carte Funciară Nr. 298023 Cluj-Napoca


Cod verificare

II

000846^ llllllllllllll

5491

■III


A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dealului,

ud. Cluj


Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 11909

781


B. Partea BL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulam, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilul se abnotează din acest CF. neformând obiect de circulație publică .

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea BDB. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 298023 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea !

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 11909

781

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Teren


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

781

-

-

11909

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 19/05/2020, 13:23

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

191558

Ziua

03

Luna

10

Anul

2019Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Mr

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 324258 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:102085

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații 7 Referințe

Al

Top: 11807, 11817, 11823, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11930, 11932, 11933

33,914

alei și spații verzi

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6453 / 20/12/1990

Act nr. 6453 - încheiere cf., din 20/12/1990 emis de Decret de expropriere 12/1987;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

2) PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCA

C. Partea UI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 11807, 11817, 11823, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11930, 11932,11933

33.914

alei și spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL_____________

6'aMnefrfcz pentra acest imobil nu o jbst g sit.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

33.914

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/10/2019, 13:26

gf     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

21937

Ziua

04

Luna

02

Anul

20209-^/      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

//

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Funciară Nr. 324517 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:139781

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Calea Manasturului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12093/1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/1/1/1/17 1

22.045

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4511 / 20/03/2001

  Decret nr. 148, din 22/06/1989 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  6766 / 08/04/2004

  Act nr. 3614, din 08/04/2004 emis de Tribunalul Cluj;

  B2

  Se notează acțiunea înregistrată sub nr. 3614/08.04.2004 a Tribunalului Cluj de către Berari Cătălin Iulian și Goga Simion Marius pentru recunoașterea dreptului de proprietate.

  Al

 • C. Partea HI. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea J

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 12093/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l/l/l

22.045

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE.IMOBIL               ,

Geometria pentru acest imobil nuajostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

22.045

-

-

12093/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l/ l/l/l/l/l

Teren pentru construcții, alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 04/02/2020, 09:47
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Calea Mănăștur, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263778 (Nr. CF. vechi 1473)

A+I

11192/1

Calea Mănăștur

27531

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

324517

(Nr. CF. vechi 139781)

A+l

12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren pentru construcții, alei și spații verzi

22045

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

324258

(Nr. CF. vechi 102085)

A+l

11807, 11817, 11823, 11901, 11902, 11903,

11904, 11905, 11906,

11907, 11908, 11909, 11930, 11932, 11933

Alei și spații verzi

33914

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

298023

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

11909

-

781

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

284173 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

11808

Pârâul Lingurarilor

1687

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

263781

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

816

Strada Calea Moților

26639

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

112597

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

816/1

Strada Calea Moților

25377

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

816/2

Strada Calea Moților

1262

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

324517

(Nr. CF. vechi 139781)

12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren pentru construcții, alei și spații verzi

20181

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Teren pentru construcții, alei și spații verzi

1864

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

324258

(Nr. CF. vechi 102085)

11807/1, 11817/1, 11823/1, 11901/1, 11902/1, 11903/1, 11904/1, 11905/1, 11906/1, 11907/1, 11908/1, 11909/1, 11930/1, 11932/1, 11933/1

Alei și spații verzi

31092

STATUL ROMÂN în administrarea operariyă^a^ PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCA^^

.e

jtfirșunt r<-

^7’.-

Nou

11807/2, 11817/2, 11823/2, 11901/2, 11902/2, 11903/2, 11904/2, 11905/2, 11906/2, 11907/2, 11908/2, 11909/2, 11930/2, 11932/2, 11933/2

Alei și spații verzi

2822

/■? tSș. '‘Ă

STATUL ROMAN în administrarea dperativă'a, PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCAi

Q

/jNu siliți'’

O,i.

A

■               .         :                                         /<8:8S8s®888MW BSffiH

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

11192/1,

12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 11807/2, 11817/2, 11823/2, 11901/2, 11902/2, 11903/2, 11904/2, 11905/2, 11906/2,

11907/2, 11908/2, 11909/2, 11930/2, 11932/2, 11933/2,

11909, 11808,816/2

Nou

CALEA MĂNĂȘTUR

35947

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 35947 mp

Data: Iunie 2020


-It|toetnjt: SC DAMĂR CONSULT SRL AtlkUO-B-.


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Calea Mănăștur, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr. Pcl.

X [in]

Y [ini

1

585810.6119

391128.1644

585807.1750

391118.6470

3

585806.2267

391116.7891

4

585807.3830

391116.2180

585805.2010

391110.0760

6

585795.8570

391083.2530

7

585794.7200

391080.6500

8

585789.7800

391068.1800

9

585784.2100

391063.5100

10

585782.3600

391059.4100

II

585782.6400

391052.2700

12

585778.9300

391044.0190

13

585772.9130

391031.0220

14

585768.9670

391022.2650

15

585766.6100

391017.1640

16

585765.9292

391017.5439

17

585749.3000

390987.7400

18

585747.6000

390984.2700

19

585747.0000

390982.9700

20

585732.1200

390950.4100

21

585730.2000

390946.1500

22

585720.7500

390926.7600

23

585717.9290

390919.7083

24

585715.8880

390915.4020

25

585716.5970

390915.0580

26

585712.3421

390902.8243

27

585712.6381

390902.7273

28

585705.6300

390881.1200

29

585702.9120

390872.7000

30

585695.1350

390849.5060

31

585692.0700

390841.1200

32

585690.7000

390836.3800

33

585688.6800

390829.9500

34

585685.4000

390819.7300

35

585685.3811

390819.6690

36

585686.7360

390819.2490

37

585686.3200

390817.4990

38

585685.8210

390815.5470

39

585685.4160

390813.8720

40

585685.0100

390812.3730

41

585684.7240

390811.2140

42

585684.6380

390810.8350

43

585684.5390

390810.8640

44

585684.2940

390809.7460

45

585683.7930

390807.5050

46

585681.9760

390798.5740

47

585680.6480

390792.9340

48

585678.2370

390783.1210

49

585676.7370

390777.5200

50

585674.1045

390767.0961

51

585671.3535

390757.0709

52

585670.2260

390752.5360

53

585668.9680

390748.3240

54

585668.0740

390744.3540

55

585666.4100

390738.2370

56

585664.7110

390732.5140

57

585663.9450

390729.7370

58

585661.8500

390721.4250

59

585661.9340

390721.4030

60

585661.0460

390718.0330

61

585660.2060

390713.8400

62

585660.5200

390713.7630

63

585659.3280

390708.0470

64

585659.1820

390707.7010

65

585658.0800

390700.2840

66

585657.6360

390697.9670

67

585656.5040

390693.3100

68

585652.4520

390677.5090

69

585651.0970

390672.5120

70

585649.3470

390666.3020

71

585648.5470

390666.4810

72

585645.3430

390658.2340

73

585642.1540

390650.0270

74

585641.3170

390647.8720

75

585636.0670

390629.2720

76

585630.7540

390615.7800

77

585617.8420

390588.1990

78

585613.6470

390586.0970

79

585613.4590

390585.7600

80

585605.1480

390559.4950

81

585603.3820

390554.6160

82

585596.6870

390556.0180

83

585592.1620

390557.5430

84

585586.2500

390554.1750

85

585580.9010

390538.0820

86

585576.1310

390523.3910

87

585574.9050

390519.6110

88

585572.8540

390514.1000

89

585571.2840

390509.9880

90

585567.5210

390499.8170

91

585560.3330

390479.9460

92

585557.4200

390470.4660

93

585555.9510

390465.9790

94

585553.9930

390459.5430

95

585550.1800

390445.9470

96

585549.3530

390443.0100

97

585544.4040

390422.9910

98

585543.0780

390417.0450

99

585540.1130

390403.6510

100

585539.2930

390399.3810

101

585535.2700

390378.0780

102

585534.2120

390372.8680

103

585531.3760

390325.6450

104

585531.5980

390322.9890

105

585528.8190

390289.7150


106

585524.5340

390244.0050

107

585521.8110

390219.4160

108

585520.1 140

390209.2530

109

585517.0820

390194.0300

III)

585514.1710

390179.9520

III

585511.5360

390165.0220

112

585509.1720

390147.2850

113

585506.6340

390121.2140

114

585504.9360

390102.6620

115

585503.6320

390085.1430

116

585500.8070

390051.2320

117

585500.6020

390048.6540

118

585499.1340

390038.3480

119

585497.9560

390033.4270

120

585495.9630

390026.2900

121

585493.9560

390020.3910

122

585491.5100

390013.4300

123

585489.0730

390007.2290

124

585488.3270

390006.1490

125

585486.4010

390002.1000

126

585483.6510

389997.3490

127

585481.0910

389993.4340

128

585474.5340

389985.7190

129

585466.7590

389977.9960

130

585496.1440

389988.8470

131

585501.4740

389989.9150

132

585513.7880

389989.7690

133

585528.0170

389989.4900

134

585551.3270

389980.0220

135

585567.2500

389967.5000

136

585566.5600

389970.0000

137

585557.6600

389979.9100

138

585548.9100

389995.3200

139

585546.7700

390000.4300

140

585546.4478

390002.2095

141

585544.2230

390009.0890

142

585542.9880

390014.6180

143

585542.6280

390019.6400

144

585542.0200

390026.6600

145

585543.0800

390034.1200

146

585545.6000

390045.9600

147

585547.2500

390052.8700

148

585548.8100

390070.9200

149

585550.4600

390088.5800

150

585551.7900

390104.2800

151

585551.9400

390107.7600

152

585552.0600

390110.4500

153

585553.5180

390121.6260

154

585554.4570

390130.7870

155

585555.1960

390142.6480

156

585555.5490

390149.3560

157

585555.6690

390154.3560

158

585555.7970

390163.3770

159

585555.7490

390170.8540

160

585555.2790

390197.8510

161

585555.3070

390213.8330

162

585556.6030

390244.1250

163

585558.5270

390267.4100

164

585559.2240

390274.9540

165

585560.2800

390285.4660

166

585560.8740

390295.9640

167

585561.9480

390306.9660

168

585563.5140

390322.9800

169

585564.6570

390334.0760

170

585567.6710

390359.1480

171

585568.1690

390363.8990

172

585570.7400

390377.5910

173

585571.8680

390383.1040

174

585575.8770

390400.7080

175

585578.6480

390411.2710

176

585583.1940

390426.9260

177

585585.0080

390433.0050

178

585586.0870

390436.6140

179

585589.6850

390448.5880

180

585593.8190

390461.7960

181

585599.8380

390481.5510

182

585605.5660

390499.8170

183

585610.2460

390514.4301)

184

585610.7780

390515.8290

185

585612.2750

390518.4510

186

585618.4052

390532.7830

187

585614.2760

390534.5492

188

585615.3830

390537.2500

189

585617.6110

390542.2610

190

585628.8510

390566.1240

191

585628.7380

390566.1490

192

585628.8260

390566.3560

193

585634.8770

390580.4640

194

585636.4750

390583.5950

195

585639.2000

390589.3130

196

585641.9540

390595.5340

197

585642.5410

390596.6640

198

585642.3210

390596.7280

199

585645.7040

390604.1620

200

585645.8481

390604.1261

201

585648.5070

390609.7430

202

585648.7890

390609.6070

203

585650.7030

390613.6850

204

585650.9900

390613.5580

205

585653.4820

390620.3360

206

585656.6910

390627.7920

207

585663.1270

390646.3410


208

585667.0290

390658.4530

209

585666.7280

390658.5140

210

585670.5640

390671.2240

211

585672.0620

390676.4010

212

585672.2117

390676.3529

213

585672.6900

390677.8520

214

585674.2632

390682.8378

215

585675.4975

390686.4780

216

585677.3650

390695.0540

217

585679.1410

390701.7140

218

585681.0050

390708.7060

219

585682.1740

390713.2620

220

585682.4550

390713.2340

221

585683.4810

390717.4450

585685.0370

390722.2560

223

585685.9070

390726.7040

224

585686.8701)

390731.8250

225

585687.9830

390736.2740

226

585689.2880

390741.3640

227

585689.5770

390741.2920

228

585690.5900

390745.3740

229

585691.0360

390746.8920

230

585691.4260

390748.2200

231

585692.5600

390751.6550

232

585694.5970

390757.8270

233

585695.0610

390759.2320

234

585694.9240

390759.2490

23^

585694.9380

390759.2840

236

585698.5490

390768.4380

237

585699.5316

390772.0032

238

585700.7920

390775.8800

239

585702.2070

390779.8260

240

585713.1730

390816.8000

241

585718.5610

390834.9080

242

585718.8386

390834.8399

243

585722.3560

390846.6940

244

585723.1700

390849.8900

245

585724.1480

390855.5850

246

585724.9270

390858.9960

247

585729.6600

390878.0990

248

585732.4530

390888.8520

249

585734.1040

390894.5480

250

585734.8727

390894.3137

251

585736.5570

390899.8630

252

585736.9766

390901.0947

253

585735.6550

390901.5450

254

585736.8430

390904.9750

255

585738.1250

390904.4646

256

585740.4040

390911.2090

257

585740.2790

390911.2660

258

585740.7610

390912.8120

259

585740.5932

390912.8712

260

585741.8660

390916.4820

261

585742.0180

390916.4302

262

585742.6070

390918.1600

263

585744.2084

390922.8632

264

585743.7860

390923.0070

265

585753.0790

390945.3780

266

585755.5360

390951.5760

267

585756.8480

390954.9070

268

585760.4090

390964.5730

269

585765.3020

390974.9730

270

585770.4410

390985.5270

271

585777.9400

391000.7340

272

585784.7720

391014.6370

273

585787.0128

391019.1891

274

585787.4750

391020.1280

275

585794.0240

391034.2840

275

585796.6900

391040.0450

276

585798.3710

391043.6790

277

585817.2860

391083.6640

278

585817.9050

391084.9720

279

585824.5110

391099.0580

280

585828.9490

391107.2190

281

585837.7720

391120.5670

282

585817.9080

391131.9260

283

585813.4258

391127.2439Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Mănăștur, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

Coordonai e pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[in]

1

585810.6119

391128.1644

10.119

585807.1750

391118.6470

2.086

3

585806.2267

391116.7891

1.290

4

585807.3830

391116.2180

6.518

585805.2010

391110.0760

28.404

6

585795.8570

391083.2530

2.840

7

585794.7200

391080.6500

13.413

8

585789.7800

391068.1800

7.269

9

585784.2100

391063.5100

4.498

10

585782.3600

391059.4100

7.145

11

585782.6400

391052.2700

9.047

12

585778.9300

391044.0190

14.322

13

585772.9130

391031.0220

9.605

14

585768.9670

391022.2650

5.619

15

585766.6100

391017.1640

0.780

16

585765.9292

391017.5439

34.129

17

585749.3000

390987.7400

3.864

18

585747.6000

390984.2700

1.432

19

585747.0000

390982.9700

35.799

20

585732.1200

390950.4100

4.673

21

585730.2000

390946.1500

21.570

71

585720.7500

390926.7600

7.595

23

585717.9290

390919.7083

4.765

24

585715.8880

390915.4020

0.788

25

585716.5970

390915.0580

12.953

26

585712.3421

390902.8243

0.311

27

585712.6381

390902.7273

22.715

28

585705.6300

390881.1200

8.848

29

585702.9120

390872.7000

24.463

30

585695.1350

390849.5060

8.929

31

585692.0700

390841.1200

4.934

32

585690.7000

390836.3800

6.740

33

585688.6800

390829.9500

10.733

34

585685.4000

390819.7300

0.064

35

585685.3811

390819.6690

1.419

36

585686.7360

390819.2490

1.799

37

585686.3200

390817.4990

2.015

38

585685.8210

390815.5470

1.723

39

585685.4160

390813.8720

1.553

40

585685.0100

390812.3730

1.194

41

585684.7240

390811.2140

0.389

42

585684.6380

390810.8350

0.103

43

585684.5390

390810.8640

1.145

44

585684.2940

390809.7460

2.296

45

585683.7930

390807.5050

9.114

46

585681.9760

390798.5740

5.794

47

585680.6480

390792.9340

10.105

48

585678.2370

390783.1210

5.798

49

585676.7370

390777.5200

10.751

50

585674.1045

390767.0961

10.396

51

585671.3535

390757.0709

4.673

52

585670.2260

390752.5360

4.396

-> i

585668.9680

390748.3240

4.069

54

585668.0740

390744.3540

6.339

55

585666.4100

390738.2370

5.970

56

585664.7110

390732.5140

2.881

57

585663.9450

390729.7370

8.572

58

585661.8500

390721.4250

0.087

59

585661.9340

390721.4030

3.485

60

585661.0460

390718.0330

4.276

61

585660.2060

390713.8400

0.323

62

585660.5200

390713.7630

5.839

63

585659.3280

390708.0470

0.376

64

585659.1820

390707.7010

7.498

65

585658.0800

390700.2840

2.359

66

585657.6360

390697.9670

4.793

67

585656.5040

390693.3100

16.312

68

585652.4520

390677.5090

5.177

69

585651.0970

390672.5120

6.452

70

585649.3470

390666.3020

0.820

71

585648.5470

390666.4810

8.848

72

585645.3430

390658.2340

8.805

73

585642.1540

390650.0270

2.312

74

585641.3170

390647.8720

19.327

75

585636.0670

390629.2720

14.500

76

585630.7540

390615.7800

30.454

77

585617.8420

390588.1990

4.692

78

585613.6470

390586.0970

0.386

79

585613.4590

390585.7600

27.549

80

585605.1480

390559.4950

5.189

81

585603.3820

390554.6160

6.840

82

585596.6870

390556.0180

4.775

83

585592.1620

390557.5430

6.804

84

585586.2500

390554.1750

16.959

85

585580.9010

390538.0820

15.446

86

585576.1310

390523.3910

3.974

87

585574.9050

390519.6110

5.880

88

585572.8540

390514.1000

4.402

89

585571.2840

390509.9880

10.845

90

585567.5210

390499.8170

21.131

91

585560.3330

390479.9460

9.917

92

585557.4200

390470.4660

4.721

93

585555.9510

390465.9790

6.727

94

585553.9930

390459.5430

14.121

95

585550.1800

390445.9470

3.051

96

585549.3530

390443.0100

20.622

97

585544.4040

390422.9910

6.092

98

585543.0780

390417.0450

13.718

99

585540.1130

390403.6510

4.348

100

585539.2930

390399.3810

21.680

101

585535.2700

390378.0780

5.316

102

585534.2120

390372.8680

47.308

103

585531.3760

390325.6450

2.665

104

585531.5980

390322.9890

33.390

105

585528.8190

390289.7150

45.910

106

585524.5340

390244.0050

24.739

107

585521.8110

390219.4160

10.304


108

585520.1140

390209.2530

15.522

109

585517.0820

390194.0300

14.376

110

585514.1710

390179.9520

15.161

III

585511.5360

390165.0220

17.894

112

585509.1720

390147.2850

26.194

113

585506.6340

390121.2140

18.630

114

585504.9360

390102.6620

17.567

115

585503.6320

390085.1430

34.028

116

585500.8070

390051.2320

2.586

117

585500.6020

390048.6540

10.410

118

585499.1340

390038.3480

5.060

119

585497.9560

390033.4270

7.410

120

585495.9630

390026.2900

6.231

121

585493.9560

390020.3910

7.378

122

585491.5100

390013.4300

6.663

123

585489.0730

390007.2290

1.313

L24

585488.3270

390006.1490

4.484

125

585486.4010

390002.1000

5.489

126

585483.6510

389997.3490

4.678

127

585481.0910

389993.4340

10.125

128

585474.5340

389985.7190

10.959

129

585466.7590

389977.9960

31.324

130

585496.1440

389988.8470

5.436

131

585501.4740

389989.9150

12.315

132

585513.7880

389989.7690

14.232

133

585528.0170

389989.4900

25.159

134

585551.3270

389980.0220

20.257

135

585567.2500

389967.5000

2.593

136

585566.5600

389970.0000

13.320

137

585557.6600

389979.9100

17.721

138

585548.9100

389995.3200

5.540

139

585546.7700

390000.4300

1.808

140

585546.4478

390002.2095

7.230

141

585544.2230

390009.0890

5.665

142

585542.9880

390014.6180

5.035

143

585542.6280

390019.6400

7.046

144

585542.0200

390026.6600

7.535

145

585543.0800

390034.1200

12.105

146

585545.6000

390045.9600

7.104

147

585547.2500

390052.8700

18.117

148

585548.8100

390070.9200

17.737

149

585550.4600

390088.5800

15.756

150

585551.7900

390104.2800

3.483

151

585551.9400

390107.7600

2.693

152

585552.0600

390110.4500

11.271

153

585553.5180

390121.6260

9.209

154

585554.4570

390130.7870

11.884

155

585555.1960

390142.6480

6.717

156

585555.5490

390149.3560

5.001

157

585555.6690

390154.3560

9.022

158

585555.7970

390163.3770

7.477

159

585555.7490

390170.8540

27.001

160

585555.2790

390197.8510

15.982

161

585555.3070

390213.8330

30.320

162

585556.6030

390244.1250

23.364

163

585558.5270

390267.4100

7.576

164

585559.2240

390274.9540

10.565

165

585560.2800

390285.4660

10.515

166

585560.8740

390295.9640

11.054

167

585561.9480

390306.9660

16.090

168

585563.5140

390322.9800

11.155

169

585564.6570

390334.0760

25.253

170

585567.6710

390359.1480

4.777

171

585568.1690

390363.8990

13.931

172

585570.7400

390377.5910

5.627

173

585571.8680

390383.1040

18.055

174

585575.8770

390400.7080

10.920

175

585578.6480

390411.2710

16.302

176

585583.1940

390426.9260

6.344

177

585585.0080

390433.0050

3.767

178

585586.0870

390436.6140

12.503

179

585589.6850

390448.5880

13.840

180

585593.8190

390461.7960

20.652

181

585599.8380

390481.5510

19.143

182

585605.5660

390499.8170

15.344

183

585610.2460

390514.4300

1.497

184

585610.7780

390515.8290

3.019

185

585612.2750

390518.4510

15.588

186

585618.4052

390532.7830

4.491

187

585614.2760

390534.5492

2.919

188

585615.3830

390537.2500

5.484

189

585617.6110

390542.2610

26.378

190

585628.8510

390566.1240

0.116

191

585628.7380

390566.1490

0.225

192

585628.8260

390566.3560

15.351

193

585634.8770

390580.4640

3.515

194

585636.4750

390583.5950

6.334

195

585639.2000

390589.3130

6.803

196

585641.9540

390595.5340

1.273

197

585642.5410

390596.6640

0.229

198

585642.3210

390596.7280

8.168

199

585645.7040

390604.1620

0.149

200

585645.8481

390604.1261

6.214

201

585648.5070

390609.7430

0.313

202

585648.7890

390609.6070

4.505

203

585650.7030

390613.6850

0.314

204

585650.9900

390613.5580

7.222

205

585653.4820

390620.3360

8.117

206

585656.6910

390627.7920

19.634

207

585663.1270

390646.3410

12.725

208

585667.0290

390658.4530

0.307

209

585666.7280

390658.5140

13.276

210

585670.5640

390671.2240

5.389

211

585672.0620

390676.4010

0.157

212

585672.2117

390676.3529

1.574

213

585672.6900

390677.8520

5.228

214

585674.2632

390682.8378

3.844

215

585675.4975

390686.4780

8.777

216

585677.3650

390695.0540

6.893


217

585679.14)0

390701.7140

7.236

218

585681.0050

390708.7060

4.704

219

585682.1740

390713.2620

0.282

220

585682.4550

390713.2340

4.334

221

585683.4810

390717.4450

5.056

222

585685.0370

390722.2560

4.532

223

585685.9070

390726.7040

5.211

224

585686.8700

390731.8250

4.586

225

585687.9830

390736.2740

5.255

226

585689.2880

390741.3640

0.298

227

585689.5770

390741.2920

4.206

228

585690.5900

390745.3740

1.582

229

585691.0360

390746.8920

1.384

230

585691.4260

390748.2200

3.617

231

585692.5600

390751.6550

6.499

232

585694.5970

390757.8270

1.480

233

585695.0610

390759.2320

0.138

234

585694.9240

390759.2490

0.038

235

585694.9380

390759.2840

9.840

236

585698.5490

390768.4380

3.698

237

585699.5316

390772.0032

4.077

238

585700.7920

390775.8800

4.192

239

585702.2070

390779.8260

38.566

240

585713.1730

390816.8000

18.893

241

585718.5610

390834.9080

0.286

242

585718.8386

390834.8399

12.365

243

585722.3560

390846.6940

3.298

244

585723.1700

390849.8900

5.778

245

585724.1480

390855.5850

3.499

246

585724.9270

390858.9960

19.681

247

585729.6600

390878.0990

11.110

248

585732.4530

390888.8520

5.930

249

585734.1040

390894.5480

0.804

250

585734.8727

390894.3137

5.799

251

585736.5570

390899.8630

1.301

252

585736.9766

390901.0947

1.396

253

585735.6550

390901.5450

3.630

254

585736.8430

390904.9750

1.380

255

585738.1250

390904.4646

7.119

256

585740.4040

390911.2090

0.137

257

585740.2790

390911.2660

1.619

258

585740.7610

390912.8120

0.178

259

585740.5932

390912.8712

3.829

260

585741.8660

390916.4820

0.161

261

585742.0180

390916.4302

1.827

262

585742.6070

390918.1600

4.968

263

585744.2084

390922.8632

0.446

264

585743.7860

390923.0070

24.224

265

585753.0790

390945.3780

6.667

266

585755.5360

390951.5760

3.580

267

585756.8480

390954.9070

10.301

268

585760.4090

390964.5730

11.494

269

585765.3020

390974.9730

11.739

270

585770.4410

390985.5270

16.955

271

585777.9400

391000.7340

15.491

272

585784.7720

391014.6370

5.074

273

585787.0128

391019.1891

1.046

274

585787.4750

391020.1280

15.597

275

585794.0240

391034.2840

6.348

275

585796.6900

391040.0450

4.004

276

585798.3710

391043.6790

44.233

277

585817.2860

391083.6640

1.447

278

585817.9050

391084.9720

15.558

279

585824.5110

391099.0580

9.290

280

585828.9490

391107.2190

16.000

281

585837.7720

391120.5670

22.882

282

585817.9080

391131.9260

6.482

283

585813.4258

391127.2439

2.961

S = 35947 inp P=2597.977mMEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: CALEA MĂNĂȘTUR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din punctul nr. 129 până în punctul nr. 103 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 102 de strada Câmpului; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 85 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 84 de strada Govora; din punctul nr. 84 până în punctul nr. 81 neîmprejmuit; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 67 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 60 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 42 de gard din metal și beton; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 23 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 20 de gard din beton și metal; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 6 de gard din beton și metal; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 1 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 282 de strada Mărginașă;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 282 până în punctul nr. 281 de Calea Moților;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 281 până în punctul nr. 279 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 279 până în punctul nr. 272 neîmprejmuit; din punctul nr. 272 până în punctul nr. 279 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 269 până în punctul nr. 268 de strada Berăriei; din punctul nr. 268 până în punctul nr. 239 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 239 până în punctul nr. 225 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 225 până în punctul nr. 222 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 222 până în punctul nr. 216 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 216 până în punctul nr. 210 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 210 până în punctul nr. 206 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 206 până în punctul nr. 205 de strada Ospătăriei; din punctul nr. 205 până în punctul nr. 195 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 195 până în punctul nr. 194 de strada Ospătăriei; din punctul nr. 194 până în punctul nr. 186 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 186 până în punctul nr. 185 de Aleea Tamița; din punctul nr. 185 până în punctul nr. 135 de aliniamentul exterior al trotuarului;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 135 până în punctul nr. 132 de strada Plopilor; din punctul nr. 132 până în punctul nr. 129 de strada Primăverii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1143 cu suprafața de 18900m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • > numărul topografic 11192/1 înscris în Cartea Funciară 263778 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 27531 m2

 • > numărul topografic 12093/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară 324517 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 22045 m2

 • > numerele topografice 11807,11817, 11823, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11930, 11932, 11933 înscrise în Cartea Funciară 324258 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 33914 m2

 • > numărul topografic 11909 înscris în Cartea Funciară 298023 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 781 m2

 • > numărul topografic 11808 înscris în Cartea Funciară 284173 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1687 m2

 • > numărul topografic 816 înscris în Cartea Funciară 263781 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 26639 m2

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic aRsuprafețelon/a ^rezultat suprafața de 35947 m2.


Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 35947 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentiu care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografîc 1970.

Data întocmirii:                                                       \ întocmit:


Iunie 2020


: /.______rama*
1

Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6~a .fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea l.'nr. 248 din 20 martie 2006 și este si in acest număr bis.

2

Hotărârea Guvernului nr. 193/2006js fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l,"nr. 248 din 20 martie 2006 și este si în acest număr bis.