Hotărârea nr. 511/2020

Hotărârea 511/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340277 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340413 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1205;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 1788, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 1788/1, teren cu suprafața de 96 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 1788/2, teren cu suprafața de 2241 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3381/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3381/2/1, teren cu suprafața de 25 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3381/2/2, teren cu suprafața de 1799 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 3327 mp., provenind din CF nr. 335099 Cluj-Napoca, nr. topo. 1720, CF nr. 335104 Cluj-Napoca, nr. topo. 1788/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 1799 mp., provenind din CF nr. 320128 Cluj-Napoca, nr. topo. 3381/2/2, eu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 4), cu suprafața măsurată de 3546 mp., provenind din CF nr. 328578 Cluj-Napoca, nr. topo. 3380/17, CF nr. 320128 Cluj-Napoca, nr. topo. 3381/2/1,cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 4), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 511 din 22 iulie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă 1 la Hotărârea nr. 511/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - Tronson II intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016


CLUJ-NAPOCA

-MARTIE 2020-

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3327 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................Proprietar

(semnătură)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul ni'. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clujul ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.al


|        ROMÂNIEI

® 1                                                                   ——' ““ "" ‘ ■

■                                                PAflT.EA. 1■           _.               Luni, 20'martir )0c

'74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEGI, DECRETE, HOTARARI ȘI ALTE ACȚE          ■

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararli Guvernului nr. B69/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepjia municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRi ALE GUVERNULUI ROMÂNi Ei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/ind atestarea domeniului public a) Județului Cluj, precum ai a) municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum ifrmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dnme public al județului Cluj, precum și al municipiile--' șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor cț ’jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul administrației și intemeicr, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesi.,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


KOOt 1 unoc

ii

= â h

li

11

i

I        L’Sud

1       "

i

1

__1

1

1

ra a

____

KX'HJ

1

1

&

<j

8

E£S__

vodd

1

1

ekh!

paaa_____

paca_____■

Im

poea poc»      ]

poca r.cc-

r?xxl r'jod -------«.„..7

S> ID u

__ pom _

1

I

POCII

Ipocfi ipoca       î|

si <n s

ăd

.1

E 5 Z

Z Z

X 01

Z Z

zz

£z

2:

?"z

z

z

Z

M z

<u

Z

<a

Z

z

5

z

<s Z

z

CÎJ z

Z

a

Z

«1 z

Li

Z

Z

Z Z 3

?2zS

z z 2

Z Z 2

z z

z z

Z 2

z

a z z

z z z

Z Z 7

z

ID

ă 51 J o

□ u

0

ii

!5

§

"E O

â

5

3

3

5

D

5 0

2 u

3

2 U

5 a

J L>

0

O

3

efeb Cluj • rinl -

Fa ii Q O O

î jn oue

ii 313 ! <J 0 L

îii

0 o

CkjJ. Cțijj

â

iii

oue

Cluj. Cto|' Ouj-

iii

uOl

“J )O

1^:

g?i ilf

2 5 5

11'

Ii

0

n

1 ..y

1

i

1

1

1

3 f

3 £

5 r>

y

3

3 f

t

■â.

s V

1

I

pl

2 A.J

’331 ;-8§t

Iii

T5 -a i

iii

HlOpiunn mtdpfunrr

3 3

li

5

ilț

H

2 2 s

.iii

iii

11

1 s 5 5

£ s s

£ e

5 S

§ §

5 5

c a

2

C

5

c 3

2

c a S

s

5

5

i 5

3

2

3

2

e

3

S

3

5

§ 2

e

3

2

J

§

§ S

§ 2

c

3

2

a

2

§ § 52:

8 S S s s 2

§ b 522

5 § H '253

II

s s 3 2

s

S S 5 12 2 2

hi

i I

....

3 8

38?

?s

8S

88

?

38

8

8

8

s

R

s

8

8

§

g

8

8

8

3

8

8

8

88

98?

<88

88

88

8

09~

00

0»'

02' 00

88S

>s

1 <

ș £

» Ș

fefj <p cm țs>

440.

320.

u

03

5

© 0

cd

8

§

8

CD

O

g

8

<a

fM

R

8

03

g

§

S

03

g

VJ

1

tfl

Î3D «

ri 0 SȘ

8K1

?88 « ■<

& Fi

■țy

cr; 0

§

§8?

,832

,049

,201

f!

<i o»

©

n

O A-€0 ©)

zn Tz

<O CJ

cm

8 'M-

ra

CV

10

§

3

r>

T

■M R

O>

IO

8

T=

m g

FT

g

CV

03

rp

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

379

1____________1,M2,

& CM

ri

8

OJ

v= n <ă

n    :«■

FJ    ;V

r

! t

r- ■     F-,

'AM 1,530

>3

<D

tfi co

55 3

ii

i

r

?a D

*n CM

F^

!

§

!«V

i

ftf

8

8

G9 iTM

e

i

«£0Z

5

<33

S

CM

ES

£

<r\T

XCB'Sl

in

idî

1.880

IS.000

ooo'ri IBEU

CM S> 'T-' r-J

&.400

33.600

1,530

2,184,

019 OOlt

B. a

ȘRÎ q r-d *• »'î.<

OjWor 2,360, 644 . 7,900.

4,3501 1h070

ÎS

M <ȚJ

£

6J

2 «0

u

9 nu Ghanaa

:

3 :

3 c, u - 03

O c —

= | :

6

Capsl Cernavodă

Baciului

ii

•s

s

n Porumbemi

Q

1

5

nuatnOșjQ

3

I: _ □

ia oumaiiCT I» Breza la Bixtwujț la Fiqal

la Hetarvqarti la Hodll

13 vtrao rano( tel Jderilor

ani» antln Brâncove Brtln Brâneujl

andin Daicovid aniln Dobmgei

e

ș

3

1=

-3

1 î ii i

e|-

5 c

1

1

E Șj

2 E E*

!<33

i-sî

33c

i i o

Come

£

0 c

UIUUIU Ciob».

i

V

1 u

2 f

u

ICtalai

f

IjîuilOi

: £3

s

1

6

1 0

I 0

Wl GJ 5

s

§

1

2

■S

<J

Codru

ă

ș-0 0

33

uoioo uopo uqcrj iiăon.

Coton 'coton A_i__

i^oron Qyng Condi

uonai Cerat Cont!

Corni Corul

!!

!

Comt Cota;

E *ȘO Juoo

la o 0

H

J 0

tx, £k. tx

> •

rx. tx-

fxj.

F-

h-

v«-

i'-^

jx.

t- 1

«• !*=■        F*>

F-.

Cm F*>

m Im £>3

F>’

F- fI

x,    Jm F^

t-M C--

V

1J.

ri ri r

q

q q

q q

q ?

q

q

q

q

q

q

q

q

q

5

q

q

q

q

q

pj ri c

n rî q q

H q

n n

q q q

q q

q q

6-3

q q

1.3,

1.3.

1.3.

1.3.

q q ■^- V-

cj q

e o «

385

<§ §? ț

;8

169

170 |

I ZII

UI

<2 ;

w>

țg

P=»

g

G>

g

(M CO

n 13

CD

tn <33

K> ea

©

0 cc

03 ©

8

0

s

<n -=7 a a 1

o 0 5 i§

199

200

202

203

<rtJ4

S05

206

207

208

200

210

EIZ

2U

214

215

216

217

g) Q3 ;

<53 CM

es

M CM

<7=

v-

f

w

-

x-

<-

A-

V.

r- v- v“ , a~


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Nr. CF vechi:1473


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 335099 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Constantin Brâncoveanu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1720

1.086

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de .;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  Imobilul de sub Al nu face obiect de circulație publică

  Al

 • C. Partea 119. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1720

1.086

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.086

-

-

1720

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 12/12/2019, 13:53

Pagina 2 din 2

ga jf        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

S® ■'         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FU MOARĂ

pentru informare

Carte Funciară Nr. 335104 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

244707

Ziua

12

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare


■■■■lllllll

100077551542


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Constantin Brîncoveanu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1788

2.337

str. Constantin Bâncoveanu

B. Partea 9L Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. încheiere cf 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară nefăcând obiect de circulație publică.

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

I u'ov!lci$ik»b?


Anexa Nr. 1 La Partea I!

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1788

2.337

str. Constantin Bâncoveanu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL _________

G’twHcfnfî pentru Acest imoiii/ nu n fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/12/2019, 13:53

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Constantin Brâncoveanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

335099 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1720

-

1086

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

335104 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1788

Strada Constantin Brâncoveanu

2337

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3423

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

335104 (Nr. CF. vechi 1473)

1788/1

Strada Constantin Brâncoveanu

96

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

1788/2

Strada Constantin Brâncoveanu

2241

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

1720, 1788/2

Nou

Strada Constantin Brâncoveanu

3327

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 3327 mp

Data: Martie 2020

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct

X [ml

Y [m]

1

585590.0010

393773.5840

2

585603.5560

393786.8330

3

585606.6630

393789.7660

4

585616.0300

393799.3330

5

585618.0648

393801.4351

6

585636.8048

393820.2798

7

585643.5940

393827.5340

8

585651.9710

393835.8890

9

585661.6060

393845.5870

10

585673.5680

393857.3560

11

585678.4950

393862.3450

12

585685.6240

393869.5300

13

585690.3650

393874.2870

14

585700.1500

393884.0170

15

585700.2520

393883.9010

16

585709.7790

393893.4050

17

585711.2510

393895.2490

18

585715.1770

393899.1090

19

585719.5400

393903.5170

20

585723.1800

393907.0020

21

585728.0770

393912.1360

22

585732.5540

393916.7130

23

585734.3793

393918.4751

24

585735.5910

393919.6450

25

585736.8520

393920.9600

26

585747.4120

393908.7340

27

585736.7340

393898.4270

28

585730.2560

393891.8830

29

585727.4260

393888.8030

30

585724.0850

393885.4030

31

585716.7470

393878.0890

32

585710.6260

393871.9430

33

585707.8470

393869.1530

34

585704.3460

393865.6620

35

585701.1410

393862.4510

36

585691.3291

393852.5353

37

585673.3089

393834.3581

38

585670.0690

393831.1980

39

585654.1140

393815.2590

40

585647.2280

393808.1010

41

585637.5730

393798.3950

42

585629.0250

393789.6560

43

585615.2000

393775.8760

44

585600.2810

393761.3680

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Coordonate pctde contur Lungimi

Nr.

Pct

laturi

ret.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

585590.0010

393773.5840

18.955

2

585603.5560

393786.8330

4.273

3

585606.6630

393789.7660

13.389

4

585616.0300

393799.3330

2.926

5

585618.0648

393801.4351

26.576

6

585636.8048

393820.2798

9.936

7

585643.5940

393827.5340

11.831

8

585651.9710

393835.8890

13.671

9

585661.6060

393845.5870

16.781

10

585673.5680

393857.3560

7.012

11

585678.4950

393862.3450

10.122

12

585685.6240

393869.5300

6.716

13

585690.3650

393874.2870

13.799

14

585700.1500

393884.0170

0.154

15

585700.2520

393883.9010

13.457

16

585709.7790

393893.4050

2.359

17

585711.2510

393895.2490

5.506

18

585715.1770

393899.1090

6.202

19

585719.5400

393903.5170

5.039

20

585723.1800

393907.0020

7.095

21

585728.0770

393912.1360

6.403

22

585732.5540

393916.7130

2.537

23

585734.3793

393918.4751

1.684

24

585735.5910

393919.6450

1.822

25

585736.8520

393920.9600

16.155

26

585747.4120

393908.7340

14.841

27

585736.7340

393898.4270

9.208

28

585730.2560

393891.8830

4.183

29

585727.4260

393888.8030

4.767

30

585724.0850

393885.4030

10.361

31

585716.7470

393878.0890

8.674

32

585710.6260

393871.9430

3.938

33

585707.8470

393869.1530

4.944

34

585704.3460

393865.6620

4.537

35

585701.1410

393862.4510

13.950

36

585691.3291

393852.5353

25.596

37

585673.3089

393834.3581

4.526

38

585670.0690

393831.1980

22.552

39

585654.1140

393815.2590

9.932

40

585647.2280

393808.1010

13.690

41

585637.5730

393798.3950

12.225

42

585629.0250

393789.6560

19.520

43

585615.2000

393775.8760

20.810

44

585600.2810

393761.3680

15.966

S = 3327 mp P=448.618m

Data: Martie 2020MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul

  Cluj.


 • 2. Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:


 • - în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 6 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de strada loan Budai Deleanu; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 25 de gard din lemn, metal și beton;

 • - In latura de Est: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 26 de strada Constantin Brâncuși;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 26 până în punctul nr. 39 de gard din beton și metal; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 40 de strada loan Budai Deleanu; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 44 de gard din beton și metal;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 44 până în punctul nr. 1 de strada Moise Nicoară.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul

domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1205 cu suprafața de 6400m2.


în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 1720 înscris în


Cartea Funciară 335099 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1086 m2; numărul topografic 1788 înscris în Cartea Funciară 335104 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2337 m2;

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3327 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3327 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Constantin Brâncoveanu” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:                                                     \ întocmit:

Martie 2020

585600

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

585700


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3327

Municipiul Cluj- Napoca, strada Constantin Brâncoveanu, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3327

-

Total

3327

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

585600      ________________________________________________________________________________________________________

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3327 mp

Suprafața din act = 3327 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Anexa 2 la Hotărârea nr. 511/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ 5

AMPLASAMENT:

Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - Tronson III intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA


-MARTIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte fondară a suprafeței rezultate din măsurători de 1799 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Proprietar

(semnătură)


(persoană aw

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clujuancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.AL


I        româniei

______——————         —

tf •                                        PARTEA I ._              Luni, SO martk

g 74 (XVIII) Nr. 248 bis LEG|) DECRETE, HOTARAR1 Șl ALTE ACTE

gUMĂR .

I

Pagina                                    |

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Holararli Guvernului nr. 069/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Judejul Cluj, cu excepjia municipiului Cluj-Napoca.....■................ -   -7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca2)

în temeiul ari. 103 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’-rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"


2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la eterne public al județului Cluj, precum și al municipiile^ aț și comunelor din județul Cluj a bunurilor ej Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir, . :ez hotărâre."

3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Intemeicr, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlldesc»

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193,


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


Mur&cIpW C>a| - Napoca MunidpM Cluj - Ne pocn     ]

MuoicipW Cluj - Napoca

MunkJpiu! Oj| -Na poea     |

jl

Municipiul Cki] - Napoca

ÎMvflWpW Ciul • Napoca

(Municipiul CRj? - Naaooi      |

I ra Z

S j| c

5

Munldohjl Chjj - Na pocn

(MunlcJpft'i Cluj • Napoca

|M L'niclphH Cluj - Ne pnca      |

i z g

£•

a

2

iMunldphjiCH-Napoca     |

©

Z 2 âe

T= 1 li s s :

[Municipiu* Ch-M - Napoca      |

MunteipM Ch/j - Napoca

MunidphJ Ouf- Napoca Hl mL-inli J r* L .1 _ kknzu-M

ai ' z :

’L

rD y

1 8 ra Z

i 5

I z i 1

z z 25 (J Q

■aș ii

2 2

[Municiphrf Clu| - Napoca iMuntipW Du| - Napoca

IMunlcipliHClui’Napoca      |

Munlciphji Ciul - Napoca

Munkppiui Cluj - Ns poca     ț

■Hi udrimUJ CI 4 - M® rx-u-fl       1

Municipiul Cluj - Napoca Muntelp^u^ Ciul - Napoca Municipiul Cty-Napoca

Municipiul GJuj - Na poca Municipiul Cluj - Napoca Munkjphit Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

MunldpHJl Chif - Nanooa 1 MurHcipkji C luj - Na poca

[Municipiul Ckjj - Napoca

H z z ii u o

£ 5 5 8

Municipiul Ouj - Napoca Municipiul CXfj- Napoca

li

2 :

ii

2:

|Munldplul Cluj - Napoca

| Municipiul Cluj - Napoca

iMunldphJ CM «Na poci»     |

|M LMrldphJ Ou) - Napoca      i

[Municipiul Cluj - Napoca      !

[Municipiul Ouj - Napoca      1

[MunfcSpW Cluj - Napoca

[Munlclplui CM - Napoca      |

747,180.00

8

Ch

ss sl P Q

?ș 15

&

8

ro

8S

S c

?8 jf ;R

8

8 r>

CM

a «o S

s o

8

8 e c CM

s co

8

ș

85

CC tf im r

CD

O

«o

’§

88 a? S> a

s

§85

CM tf ȘR 5 ’râ:

șss IBS ) n a e u

1 0

?8 ri i v“"

8 8 cQ

S8

O

88 cri sa B"

8 i țt>

8S

B;

250,066.10

3,571.20

243,060.20

88

88

in

CB rM

S8

8

R

8

123325.20

3,840.00

972.00 2,160,000-00

85

§5 r

3S

8 m

8

8 Șa ■T s

o

5

55

8 g IO txj

1 co (V

8

8

vi If)

s

ci

1

1

8î r>

ÎS

1 ®_

C’l

■m

to

înu

o

5-5

3

3

ce s.

a

g

g

îl

s cn

h,l

M ■=?

hi

3 N f

IB

CD

c-J

e4 tn

si

tfl "7“

1 »o <^=

1 M

t=- <â

si

B

oi r7

B? S

!:

35

X C>.

a <D

PM

s

1 (v.

i

VJ

o

§.

i

tp

Cardinal lutiu Hosiu

German 'SIM_____ _______ ________ ________

vr e

3

i-

la

E

33

O

8 St

1

u

O o

•5 B a> (P i o

1

o

1

1 o

c

?

I

u

1

b

J o

1

1. o

Oi

ii:

d

£ p3

13

2 I

jnirupoQ nueinOpjQ rupoo

It

<J o

o

3

!

!•

b-!i: 33

ULHUrilB QLZUCBTUIJ Colorit Figul Colonii Hotanqsnl Coionla Hodil

«I s

£

i 1. hif isn

g ii EQ CP £ £ II

{ c

z

I

Consfanlln Oobrogaanu Gherea

Constantin Nottara

3 .1

1!

L

H ÎE 33

I z •5 I

i o

8 □ i o ii O

1 e o

1 y

3

1

5

c

5

n

<*>

f)

<*i c

î H

n

ci

«n

ri

rt

o H

h

■i H

■i r?

n

ri rȘ

F7 vi

C5

5

in*

Ț f*1 F5 C*1

fi n_ n_ n 9= ț—    9-

hi

>**

V-" V-

*2 <*i

vi

2 r

C'l

3

r>

n

ri

n

CTH 1

Z9H |

3

38

! B

ș

S h

CM

<2

io

ta

£

oj

șș

£

slm oi ca

tn ©

0 N. O ©

□3

CG

ca o

C£? CT

v- CM

8

3<

3 S i

ș § §

•- in n u

£5 CM

1!

B

to a 88 ®«> rr*

o *2

V4 CM

(V

a m-

5

in

CM

Ol N

8 ra

H—। g '     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Nr. CF vechi:1473


X ’        Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A NC PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

r;'■'??,::yi,pentru informare

Carte Funciară Nr. 320128 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Brîncoveanu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3381/2

1.824

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată, imobilul se adnotează din cartea funciară, nemaifăcând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea 110. SARC8NH .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 320128 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3381/2

1.824

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geo/ncfritr pentru acest imobil nu n ,fosfgsit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.824

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/12/2019, 13:53

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Constantin Brâncoveanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

320128 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3381/2

-

1824

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

1824

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3381/2/1

-

25

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3381/2/2

-

1799

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3381/2/2

Nou

Strada Constantin Brâncoveanu

1799

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 1799 mp

Data: Martie 2020


întocmifiSC-D/

/^fit. RO-B-J, Nr. 6'9^8

CE*------


JR CONSULT SRL^-^^


IFICAT


AUTO,


cada


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct

X [m]

Im]

1

585849.6095

394170.2373

2

585854.9979

394189.6978

4

585856.8880

394197.1209

5

585857.7786

394200.4627

6

585858.3990

394202.7260

7

585859.0563

394205.1556

8

585859.4942

394205.0371

9

585861.9870

394216.3350

10

585863.7220

394218.1370

11

585864.7240

394220.4690

12

585865.0600

394221.9920

13

585866.2050

394225.2090

14

585872.4850

394252.5900

15

585877.5490

394254.0040

16

585889.8890

394252.3220

17

585888.5270

394245.9680

18

585882.4940

394219.0850

19

585882.5270

394218.8250

20

585880.1120

394208.4780

21

585879.6710

394206.6950

22

585874.8900

394184.9730

23

585868.4400

394157.0740

24

585848.4988

394166.5092

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

1

585849.6095

394170.2373

20.193

2

585854.9979

394189.6978

7.660

4

585856.8880

394197.1209

3.458

5

585857.7786

394200.4627

2.347

6

585858.3990

394202.7260

2.517

7

585859.0563

394205.1556

0.454

8

585859.4942

394205.0371

11.570

9

585861.9870

394216.3350

2.501

10

585863.7220

394218.1370

2.538

11

585864.7240

394220.4690

1.560

12

585865.0600

394221.9920

3.415

13

585866.2050

394225.2090

28.092

14

585872.4850

394252.5900

5.258

15

585877.5490

394254.0040

12.454

16

585889.8890

394252.3220

6.498

17

585888.5270

394245.9680

27.552

18

585882.4940

394219.0850

0.262

19

585882.5270

394218.8250

10.625

20

585880.1120

394208.4780

1.837

21

585879.6710

394206.6950

22.242

22

585874.8900

394184.9730

28.635

23

585868.4400

394157.0740

22.061

24

585848.4988

394166.5092

3.890

S = 1799 mp P=227.617m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul

  Cluj.


 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:


 • - în latura de Sud: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 4 neîmprejmuit; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 13 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 15 neîmprejmuit;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 15 până în punctul nr. 16 de strada Arieșului;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 23 de gard din beton și metal;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 23 până în punctul nr. 24 de strada Septimiu Albini.

  Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul


domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1205 cu suprafața de 6400m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3381/2 înscris în


Cartea Funciară 320128 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1824 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1799 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1799 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Constantin Brâncoveanu” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:


Martie 2020


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1799

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Constantin Brâncoveanu, județul ClujNr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1799

-

Total

1799

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1799 mp Suprafața din act = 1799 mp

/ Executant: SC DAM AR CONSULT SRL

Confirm-exeautareâ'măsuratoplor la teren, corectitudinea întocmirii: documenta ți ei cadastrale și corespondența . - acesteia-cu realitatea din teren

-g. 7 7 Ta

V.     Șemnătura și ștampila

A °      S' ©a^Martie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

D ata:______________

Ștampila BCPI


Anexa 3 la Hotărârea nr. 511/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ 5

AMPLASAMENT:

Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - Tronson IV

intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

■'S

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 5


CLUJ-NAPOCA


-MARTIE 2020-


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3546 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................Proprietar

(semnătură)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd chij@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.


£ <•
AL


I         ROMÂNIEI'

(xvnn - Nr. 24s bis , FP,                      Ș. alte acte                 2°™rtiL

s UMĂR

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al f                                     municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj,

[                                  cu excepția municipiului Cluț-Napoca.....■................

I i ■ ■ 1

ti"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE)

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’-rind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d^me public al județului Cluj, precum și al municipiilor-■ == și comunelor din județul Cluj a bunurilor eț Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Ciuj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

 • p. Ministrul administrației și interneicr, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006. Nr. 193,

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/2096^3 Jos! publicată in Monitorul Oficial al României, Partea l.'nr, 243 din 20 martie 2006 și este si in acest număr bis.                        *'“•

1

.MiilHH   ZaBBBMBIHBWF —w-r--p-.-T-r-—________________

.... .., v.:aaB88ai«Ba^®ii.l,,..l(t,.,.      ,,T v,,.......

iKr B ™ 26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 248 bis/20.111.2006

BSM* K

.._^BBi!

MmA

9p^i

K

f

tO

:

Muriclphi CM - Napoca

MunldpM Cluj • Napoca

1 fl z

5

3

1 z j

5 2

1 g I s

5

iKKdwN-hO rqopftm^

Munldphjl CM - Napoca

i z

’d* O

3

5

1 z

(J S $ c

2

1 rn

£ O

5 g

3

1 ra Z g l ?

5

Munlciah.il CM - Na pocn

1 <n

i O l c 3 s

I z g .1 c 2

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1 rt> Z i

3

1 s

Municipiul Cluj - Napoca

MunteiphJ Cluj • Napoca

i

1

s

Munldphjl Chif- Napoca

Municipiul Ckjj - Napoca

g ca Z § f-f

Municipiul Ckij- Napoca

Mimldplul Cluj - Napoca

I z â f 2

Municipiul Cluj - Napo-Di

Municipiul CM - Napoca

I z â o 1 1 5

MurAdpAvA Cluj - Napoca

Municipiul Ciul - Napoca

i

z

u i s 2

§

1

3“ U

5

1 z

a o

3

5

§ 2

Municipiul CM - Napoca

tfcodejsj - fqo ir^un^

j

ă o

1

3 8

2

MunLdpkH CM-Napoca

Munirip+ul Qluj- Napoca

Municipiul Cluj - Na poca

Munlcjphi( Cluj - Napc’-1

Munidpiul Cfuf - Napoca

Munidplul Chef • Nanoca

1

z i u 3 f 5

MiKikiphjl Ciu] - Napoca

Municptul CM - Napoca

MunMp^iC CM - Napoca

£ j

3

I

2

Munidplul Ouj- Napoca

I

I f

5

Munidplul Cluj - Napoca

I z i o

Municipiul CM - Napoca

i z

3 0 1

1

I z â 3 f 2

MUnldpliH CM - Najwca

Munidplul Chjj - Napoca

M'jnlcip'sil CM • Napoca

Municipiul CM - Nspocn

m

747,160.00

8 § a>

I

C3

76 030,00

o

ra

Ci

s co S

8 .o R S

a

1

CD

73,440.00

8 8 ra CM

a ra

cn

126,012.50

8

R e

CM

0S90Z0SI'

I

<3 CM

75.607.50

3 ra

o

§

56,825.60

8

8

r>

V

00’ZKtsz

589,035.80

wrcroa

195,600.00

1.500.00

8

3 ®

o

I

3,999.60

8 tri m cn

8

2,255.00

18,000 00

8 §

8

8

v=

250.066-10

8

243,960.20

8 a IfJ R

1,992,480 00

00.729 00

a. a n <T) ro

lOO'O^g'C

8 (N ro

2,180,000 00

8

3

3

S n

l

rtj

8

Pd 3 cri

M.04S.M

978,291.40

s 1 tn CM

8

ra

(X

152,490.00

rs cri

cri

0

ra-

;

§

rîl

8 ra -■

8 tn

(M

s

CD

in

irt

S>

S

©

8 7r

3

•n CM

s

1

3

<n nr

1

8

8 ra

o

§

1

I

s

ta

6 o ni

ca

2

tn

R ra“

1

UD

5

§ ni

R

>=3

<0 a ru

8

«0

0

8

3

B

s

CN

i

n s

B

R C-J rt

3

ra

CM

s

i t-ri

1

O

1

CM

cri"

CM

Cardinal lutiu Hmbu

1 «0 I a

&

5

1

3

OstanSor

3

O

Ceferlflllor

&

3

I o

~5 E a

‘3

CJ

CbeBa Sadului

tnjnujqiO

Ciobanului

Clocanirfui

Clocârflal

f u

Crpdan Pmurnboscu1

o f o

G-. e

o

Clibucet

I o

3

Cobzarilor

Cocorilor

nuBinDpjQ rupoo

2 2 §

I

g ‘6 O

© â

Colonia Becai

Colo-nk; Buriiond

«zeug epajcrs

F ■3 ta i

0

I

■E ro f Q z i ■5 u

Colonia Hodâl

1 I

■§ î

I

Conductorilor

"c

I

Constantin Brâncovtjanu

itrovvjfl uiwaisuoo

Constantin Dafcuvidu

Constantin Oobrogasnu Gherea

Constantin Nottara

JOfi3 8d03

I

e: 0 !

3

Coaaallcr

Cosmlnulul

I z

5 1

i 0

2 0 i Q u

f e

0

•5

3

C

5

cri

n

b.

cri

rri

fri cri

ra

n

cri

ni

ni

ni

2

cri

n

3

ci

n

H.

n

A

2

n

ri

n

ni

rj

n

cri

i

cri

rri

cri

<•!

cri

d

d

cri

cri

d

cri

F-cri

cri

d

cri

«ri

cri

d

b-n

d

cri

d

v

v—

•?—

V-

e*

V“

«?=»

e—

q=^

a

CM «O

3

3

3

3

IO

§

Ci (O

©

CM

<2

£

ic

te

£

«j

O>

s

z

r.

CD

g

a

tn

<35

CO co

V

S

ș

§

Cj

eM OJ

ra OJ

3

8

as a

s

3

8

!

§

CM

8

i

a

tn ș

©

s

§

co

8

!

Q

CM

oj

cx

CM

cn

5

CM

m

CM

Oî tM

8

CM

5

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca gțf<?’

Ă.MCPT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

isnwf iMor-iinki

Carte Funciară Nr. 328578 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Brîncoveanu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3380/17

3.309

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  855 / 16/03/1963

  Cerere nr. 855, din 16/03/1963 emis de schiță de împărțire, autorizație nr. 63275/1962, încheiere nr. 544/30.07.1964;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

  B2

  acest imobil nefăcând obiect de circulație imobiliară, se abnotează din această carte funciară

  Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 32857S Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Wr. 1 La Parte® 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 3380/17

3.309

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

- ? ■       h             ' ' ’Ț          -DETALII LINIARE IMOBIL            '                                   7

Geometria pentru acest      mia fost g rit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.309

-

-

3380/17

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                         "

S-a achitat tariful de 20 RON,’-Chitanta interna nr.54222/22-12-2017 in suma de 20, peptru serviciul deț-— publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 28-12-2017

Data eliberării,

/
m«g       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

_Nr. cerere____244706_

Ziua         12

Luna

Anul

Cod verificare

IBIBBIillBi

100077551543


u#           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

r '

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 320128 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea {mobilului

  i EKtfv intravilan


Nr. CF vecni:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Brîncoveanu, lud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3381/2

1.824

 • B. Partea Ii. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  totodată, imobilul se adnotează din cartea funciară, nemaifăcând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea iii. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3381/2

1.824

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL _________ fri'Wjrc’!rfii pentru ticvafjjfiobsj nu ti ,foyf gsjț.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

P-ț reală

Nr, top o

Observații / Referințe       1

1

——1

drum

DA

1.824

-

_

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/12/2019, 13:53

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Constantin Brâncoveanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

328578 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3380/17

-

3309

STATUL ROMÂN în administrarea SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

320128 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3381/2

-

1824

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5133

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3381/2/1

-

25

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3381/2/2

-

1799

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3380/17, 3381/2/1

Nou

Strada Constantin Brâncoveanu

3546

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 3546 mp

Data: Martie 2020


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct

X Im]

Y fm]

1

585880.5690

394270.9810

2

585881.3710

394272.8760

3

585884.7880

394289.7880

4

585885.4010

394289.7590

5

585887.9980

394302.6190

6

585888.1740

394304.5130

7

585891.3580

394320.2670

8

585892.2310

394323.3490

9

585891.7290

394328.2570

10

585891.8390

394330.7720

11

585894.2533

394342.3990

12

585894.4780

394343.4810

13

585896.1260

394346.9660

14

585896.4560

394352.3000

15

585896.4920

394354.3830

16

585898.9190

394364.5020

17

585902.4940

394384.5920

18

585903.2070

394385.6440

19

585903.9990

394388.7160

20

585904.8370

394391.2040

21

585906.2490

394393.3040

22

585906.4130

394394.7330

23

585907.0550

394397.2150

24

585902.3100

394398.7870

25

585902.7090

394399.6740

26

585903.6J20

394406.0840

27

585904.4390

394410.3480

28

585905.4754

394415.2735

29

585906.2570

394415.1090

30

585909.2220

394429.1580

31

585911.9470

394428.7330

32

585913.5190

394436.2910

33

585914.5210

394439.5290

34

585916.4030

394442.3780

35

585917.4320

394446.4590

36

585916.4730

394448.7590

37

585919.4550

394459.7670

38

585922.5330

394476.8070

39

585923.1560

394480.6140

40

585920.1010

394481.3620

41

585922.7260

394492.8980

42

585927.2850

394491.9100

43

585927.8910

394494.9400

44

585926.9480

394496.5960

45

585923.1120

394498.9500

46

585923.9650

394504.1980

47

585925.3670

394511.0560

48

585926.3514

394510.8045

49

585928.6410

394522.7540

50

585934.4610

394521.7270 1

51

585935.8180

394527.6500

52

585937.1870

394533.8450

53

585937.6080

394536.7950

54

585937.3860

394538.0170

55

585936.8250

394539.6440

56

585935.5530

394541.7560

57

585934.0980

394543.2630

58

585948.4840

394539.9990

59

585946.4820

394538.0290

60

585945.8580

394536.2380

61

585945.6360

394534.5650

62

585946.2500

394533.5090

63

585950.9280

394532.3710

64

585944.8510

394505.2200

65

585944.1575

394502.3283

66

585939.9010

394503.3490

67

585936.5700

394487.8940

68

585936.8820

394487.8420

69

585933.7220

394472.7990

70

585932.3390

394466.0820

71

585931.4200

394462.6340

72

585930.8610

394459.6230

73

585928.9220

394451.6150

74

585926.0120

394438.4740

75

585924.9030

394432.0060

76

585924.1900

394428.5320

77

585922.0360

394419.1940

78

585920.5160

394412.7550

79

585919.6520

394408.4840

80

585918.0020

394400.2050

81

585917.3380

394397.1910

82

585915.3450

394387.3650

83

585912.7002

394374.2540

84

585911.2530

394368.2870

85

585909.9540

394362.2360

86

585909.1360

394357.5870

87

585907.5190

394350.0410

88

585906.8270

394347.0160

89

585903.4330

394331.1310

90

585901.7470

394322.4920

91

585901.3470

394322.5950

92

585898.7060

394310.5650

93

585897.8920

394307.5030

94

585896.7560

394302.1640

95

585895.8240

394297.8300

96

585896.1520

394297.1800

97

585898.8930

394295.3330

98

585900.5662

394293.7432

99

585901.1160

394292.9370

100

585901.2470

394291.5600

101

585900.9980

394288.8740

102

585896.9280

394269.9960

103

585897.2180

394268.1970


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

IDr

Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585880.5690

394270.9810

2.058

2

585881.3710

394272.8760

17.254

3

585884.7880

394289.7880

0.614

4

585885.4010

394289.7590

13.120

5

585887.9980

394302.6190

1.902

6

585888.1740

394304.5130

16.073

7

585891.3580

394320.2670

3.203

8

585892.2310

394323.3490

4.934

9

585891.7290

394328.2570

2.517

10

585891.8390

394330.7720

11.875

11

585894.2533

394342.3990

1.105

12

585894.4780

394343.4810

3.855

13

585896.1260

394346.9660

5.344

14

585896.4560

394352.3000

2.083

15

585896.4920

394354.3830

10.406

16

585898.9190

394364.5020

20.406

17

585902.4940

394384.5920

1.271

18

585903.2070

394385.6440

3.172

19

585903.9990

394388.7160

2.625

20

585904.8370

394391.2040

2.531

21

585906.2490

394393.3040

1.438

22

585906.4130

394394.7330

2.564

23

585907.0550

394397.2150

4.999

24

585902.3100

394398.7870

0.973

25

585902.7090

394399.6740

6.473

26

585903.6120

394406.0840

4.343

27

585904.4390

394410.3480

5.033

28

585905.4754

394415.2735

0.799

29

585906.2570

394415.1090

14.358

30

585909.2220

394429.1580

2.758

31

585911.9470

394428.7330

7.720

32

585913.5190

394436.2910

3.389

33

585914.5210

394439.5290

3.414

34

585916.4030

394442.3780

4.209

35

585917.4320

394446.4590

2.492

36

585916.4730

394448.7590

11.405

37

585919.4550

394459.7670

17.316

38

585922.5330

394476.8070

3.858

39

585923.1560

394480.6140

3.145

40

585920.1010

394481.3620

11.831

41

585922.7260

394492.8980

4.665

42

585927.2850

394491.9100

3.090

43

585927.8910

394494.9400

1.906

44

585926.9480

394496.5960

4.501

45

585923.1120

394498.9500

5.317

46

585923.9650

394504.1980

7.000

47

585925.3670

394511.0560

1.016

48

585926.3514

394510.8045

12.167

49

585928.6410

394522.7540

5.910

50

585934.4610

394521.7270

6.076

51

585935.8180

394527.6500

6.344

52

585937.1870

394533.8450

2.980

53

585937.6080

394536.7950

1.242

54

585937.3860

394538.0170

1.721

55

585936.8250

394539.6440

2.465

56

585935.5530

394541.7560

2.095

57

585934.0980

394543.2630

14.752

58

585948.4840

394539.9990

2.809

59

585946.4820

394538.0290

1.897

60

585945.8580

394536.2380

1.688

61

585945.6360

394534.5650

1.222

62

585946.2500

394533.5090

4.814

63

585950.9280

394532.3710

27.823

64

585944.8510

394505.2200

2.974

65

585944.1575

394502.3283

4.377

66

585939.9010

394503.3490

15.810

67

585936.5700

394487.8940

0.316

68

585936.8820

394487.8420

15.371

69

585933.7220

394472.7990

6.858

70

585932.3390

394466.0820

3.568

71

585931.4200

394462.6340

3.062

72

585930.8610

394459.6230

8.239

73

585928.9220

394451.6150

13.459

74

585926.0120

394438.4740

6.562

75

585924.9030

394432.0060

3.546

76

585924.1900

394428.5320

9.583

77

585922.0360

394419.1940

6.616

78

585920.5160

394412.7550

4.358

79

585919.6520

394408.4840

8.442

80

585918.0020

394400.2050

3.086

81

585917.3380

394397.1910

10.026

82

585915.3450

394387.3650

13.375

83

585912.7002

394374.2540

6.140

84

585911.2530

394368.2870

6.189

85

585909.9540

394362.2360

4.720

86

585909.1360

394357.5870

7.717

87

585907.5190

394350.0410

3.103

88

585906.8270

394347.0160

16.244

89

585903.4330

394331.1310

8.802

90

585901.7470

394322.4920

0.413

91

585901.3470

394322.5950

12.316

92

585898.7060

394310.5650

3.168

93

585897.8920

394307.5030

5.459

94

585896.7560

394302.1640

4.433

95

585895.8240

394297.8300

0.728

96

585896.1520

394297.1800

3.305

97

585898.8930

394295.3330

2.308

98

585900.5662

394293.7432

0.976

99

585901.1160

394292.9370

1.383

100

585901.2470

394291.5600

2.698

101

585900.9980

394288.8740

19.312

102

585896.9280

394269.9960

1.822

103

585897.2180

394268.1970

16.880

S = 3546 mp P=630.110m


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul

  Cluj.


 • 2. Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:


 • - în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 4 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 11 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 15 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 16 de strada Ana Ipătescu; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 17 de gard din lemn; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 30 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 36 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 37 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 40 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 49 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 57 de gard din beton și metal;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 57 până în punctul nr. 58 de strada Diaconu Coresi;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 58 până în punctul nr. 65 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 92 de gard din beton, metal și lemn; din punctul nr. 92 până în punctul nr. 103 de aliniamentul exterior al trotuarului;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 103 până în punctul nr. 1 de strada Arieșului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1205 cu suprafața de 6400m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3380/17 înscris în Cartea Funciară 328578 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3309 m2, numărul topografic 3381/2 înscris în Cartea Funciară 320128 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1824 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Constantin Brâncoveanu cu suprafața măsurată de 3546m2 , identificat în parte cu nr. topo. 3380/17, 3381/2 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 212 m2 nu s-a putut face identificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3546 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Constantin Brâncoveanu” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.                    \

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m. Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Martie 2020


I MW585900PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:1000

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3546

-

Total

3546

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3546 mp

Suprafața din act = 3546 mp

Inspector


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3546

Municipiul Cluj- Napoca, strada Constantin Brâncoveanu, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorial ă (UAT)

Cluj-NapocaConfirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


1

Hotărârea Guvernului nr. 193/2006j?. fost publicată In Monitorul Oficial al României, Partea I," nr. 243 din 20 martie 2003 și esle si in acest număr bis.

2

Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6J?. fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea l,"nr. 248 din 20 martie 2006 și este si in acest număr bis.