Hotărârea nr. 510/2020

Hotărârea 510/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului

strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340271 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340438 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1786;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 20136, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 20136/1, teren cu suprafața de 1458 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 20136/2, teren cu suprafața de 27317 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Valea Seacă, cu suprafața măsurată de 27317 mp., provenind din CF nr. 300791 Cluj-Napoca, rir. topo. 20136/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Ec.Contrase Secretarul Jr. Aurora?

Nr. 510 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 510/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada VALEA SEACA intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA


-IULIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Seacă, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 27317 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................

Proprietar

(semnătură)

-------                                                                                                                             i

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate jundic-ăaflataîn subordinea Agenției Națioriâlede Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clujAancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.AL


ROMÂNIEI

^ÂÂtea i~

LEGI, DECRETE,JdOTĂRĂRI ?]J^T£ A£~L1

SUMĂ R

Pagina

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea Ș< completarea Holararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/2O.III.2OO6

HOTĂRÂRi ALE GUVERNUL Ui ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE]

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 103 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . 'rind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum at al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a) județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la drtme public al județului Cluj, precum și al municipiile^ 'sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor eț Joși anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . tex hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 jî fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partaa 1,'nr. 248 din 20 martie 2008 și este si in acest număr bis.

• ■,       iwîkm:''MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II1.2006


*

:: r ! I,1

1

T

.ÎȘ

1

i ;r. d

j

3

5

iMuricfoMCM-Napoca     1

Ii o z

‘f

3

Municipiul Cluj - Napccn

IMunkfaM CM - Napoca

[MurtcspM CM - Napoca

I R 2 i U

□ u E s

(MunteM^1 Cluj - Napoca

(Municlp'ul Cluj - Napoca

(MunlcJpM CM • Napoca

jMunlclphri Chij - Napoca

I

z

s a .y § 2

a 4

g f § 3

j i o 5 £ 5

lEKHJe^ -

i Ci z i u 1 5

fMunlcIpkjt Cluj - Napoca

|MunkJpW Cluj - Napoca

|Munlt3ple»l CM • Napoca      1

«iui        \>rw] -

Municipiul CM • Napoca MunIcipM CM - Napoca kll        r*Uj - «Jhaaob

1            - MO

ickxIPN~TXO tr*\r\ritxii « ikij-"', irwri/'Ul tnua

| Municipiul CM - Napoca jMuniclpM ^4 • Napoc-i

MunlelpM C>iif - Napoca ___

Munfciplul CM • Napor-i

I

■Z

Q

35 c

5

i z

o

3

I

i z

6 ă

J» §

(Municipiul CM - Napoca

1^ z : ii ii ii 5 S

iMuriicJphM CM - Napoca     i

(Municipiul Cîuf - Napoca

|Murtk:ipM Ouf - Napoca

(MunIcipM Qhif - Napoca

Municipiul CM - Napoca

(Mi jnlcipl!4 Chij - Napoca

(Municipiul CM • Napoca

| Municipiul Cluj • Na pocji

(MunfclpM CM - Na Mea

| MunIcipM CM - Napoca

jMunidpkfl C>»H - Napoca

(MunfclpM C-M- Napoca

m Z

."e O s i 2

Z s i 1

(MunIcipM Cluj - Napoca

1 z 5 1

s

i

5

1

5

| MunIcipM CM - N&pocit     [

(MunIcipM CM-Napoca     f

1

j '

■ ■

I tm ș

R |

■>--

$S

<35

eJ

8

’■ 1

-

s

3

5 5

§8

)

§ ! (M

8

3 vn

8 d ■vr

■5?

8. ©

CD

8

O

<Z)_ cri CD

3 d CO GD

8 a CO

342.457.50

326,150.00

g

§

401,34140

8 i

3

5 I ca

3S

124,530.00

3,229.20

80,874.50

7,644.00

________________2,203.20 __________ 38,545.00

8

<3

R 1

CM cn

8

i cri

SE

"f

g o

“1 ri?

e

§ tD

s 3 O CM

8

O

3 ££>

3 a o tri

8

8

<4

8

Vjj n

401,268.00

8

rJ

o s a

8

<<3J sTJ

1

8

8

8

IO

110,298,00

in

£

in

S3i

f-d

s in

■ □

rt"

si o w

3 *

s n

u

ș rT

8

CM

5 d. n“

§

1

o>

R

O a

r-tri

§

«n

1

s

G?

§

S

i

h'i

SȘs

= t-M Ol

Se

<b

1

©i,

1

8

I

<2 CO

8

B

03 CO CQ

8

3

8

!-

g

£ w

1

c-i

c

s e f—

i £ f—

5

1

Tribun VlJduțlu

Tribunul Andrelca

T4U>,,k,l

1 II’UHIIUI

Trifltan Tzara

izoMfljywpni ininftntn r i

|

(1

©

TuighețuM

TumuRoșu_____

Tumu Seva rin

I

8 t-

iTyukodl Antal

1

l Z3

lUnJvennail                                                            I

I

(Uzinei Electrice                             _____ _____

IValea Coldâ

HWMM3 B8(»a|

HWWCO «»1«AI

n'dkj|uQ jojă/t

lUsijĂl ftOHQC afilBA

YaieilU Q i virația yânâțoruM Vântului

IViaHe Aletsandri

Vaalte Bogrea                                 ________

Vaitle CJrtov»

Vaillfi Goldl»

fVasile Lucackj

1

d

UHAjpd

VasHe Stoica

ă

1 s E c ® oj

nefOQ jopwl

Wdor Babei

fVMoc Efllmlu

f

X

o §

c n ’t s

Q

2 E ?

î

VWa Dâmbul Rotund

VUaNâdâjâl 1

i

1 ț §

Vfrpll FuUcan

a g

I

b 1= -S

s

viatf ȚapM                 '                ________

ffi

•O

5

niuD jnpoAapAl

s

I

l’~

eri

cri

n

n

cri

ri cri

r?

r

cri

n

n

c“>

cri

<ri

cri

n

2

i <ri cri

ri cri <ri

n n

<?

cri

cri

cri

ri c*]

£

r

r:

(ri

cri

2

cri

d

2

r:

H

n

n

ri

2

o

țo

CM

LO

s

3

<n q io a

' <e !

$ 5 r» r

P?

P

p-

<n

£

£

O

s

V-J

s

CM eo

2

3!

ș eo c a co S3 ।

> S o * £ r*

cm <n r1 ?

o s

s

1

■7“

F

- fM

8S

n o ca

o

G2

■c1 zn

I

ș

C3 s

i

o

ra

§

fr.

03

tn

s

§

Q)

CI

ța

aOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

208673

Ziua

13

Luna

11

Anul

2018

Cod verificare


■llllllllllllll


9          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
tA.’,                                pentru informare

Carte Funciară Nr. 300791 Cluj-Napoca

 • A. Partea 3. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 20136

28.775

 • B. Partea 9L Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul de sub Al se abnotează din acestă carte funciară neformând obiect de Al circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea Uliii. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 300791 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea J
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 20136

28.775

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

28.775

-

-

-

in Jurul pârâului sec

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 13/11/2018, 16:36

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

..                                                                                              ...... . _ < 7-------- .7'TÎ2JSBiE!S:::28S>i2':'2 " ___    BSE;?:r'"

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,strada Valea Seacă, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

300791 (Nr. CF. vechil473)

A+l

20136

în jurul pârâului sec

28775

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

28775

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE


£££££


Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

300791 (Nr. CF. vechi 1473)

20136/1

în jurul pârâului sec

1458

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

20136/2

înjurai pârâului sec

27317

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

20136/2

Nou

Strada VALEA SEACĂ

27317

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 27317mp


fi

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Valea Seacă, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X [m]

[m]

1

589666.4084

388433.8636

2

589629.8990

388458.3630

3

589619.4530

388465.3900

4

589617.3770

388466.6220

5

589600.0685

388478.3030

6

589596.3671

388480.7122

7

589569.8500

388498.1300

8

589552.8900

388509.0200

9

589537.4900

388518.8600

10

589527.2838

388525.1872

11

589527.4853

388525.5422

12

589524.3199

388527.3594

13

589523.7395

388526.4842

14

589517.0321

388530.4167

15

589496.7993

388543.4702

16

589468.6594

388559.5851

17

589461.3064

388561.1887

18

589460.2425

388561.5328

19

589402.6549

388592.7371

20

589393.9511

388597.7927

21

589389.7005

388600.2177

22

589378.3601

388606.5989

23

589372.2264

388610.0818

24

589368.6538

388612.1703

25

589341.7478

388627.4178

26

589335.7082

388631.2522

27

589330.9676

388633.9697

28

589321.3869

388641.6776

29

589317.5952

388643.9258

30

589308.8216

388648.9467

31

589301.2859

388652.7646

32

589301.3678

388652.9916

33

589288.8622

388659.6105

34

589258.8811

388675.2584

35

589252.1735

388678.9905

36

589251.7889

388678.6875

37

589248.0420

388680.5650

38

589243.4960

388683.0195

39

589238.9500

388685.4740

40

589236.7290

388686.5745

41

589234.5080

388687.6750

42

589233.9150

388687.9490

43

589224.2355

388692.8316

44

589223.8213

388692.4937

45

589217.7440

388695.2300

46

589214.6650

388695.9320

47

589210.9450

388697.5610

48

589207.2380

388699.1850

49

589196.7980

388703.7540

50

589190.0178

388706.9016

51

589184.5317

388709.3666

52

589177.9375

388712.0799

53

589172.3760

388714.1090

54

589160.8960

388720.3790

55

589156.9070

388722.5570

56

589154.4160

388723.9180

57

589153.0811

388724.9754

58

589147.9590

388729.0230

59

589143.3109

388732.6162

60

589135.3964

388738.7448

61

589125.3880

388746.2168

62

589121.6034

388749.1730

63

589115.8450

388754.5415

64

589103.8058

388766.0226

65

589103.5933

388765.8206

66

589099.1631

388769.7039

67

589097.9730

388770.7228

68

589095.2500

388773.1500

69

589095.2762

388773.4929

70

589089.3256

388779.4455

71

589084.5174

388783.6294

72

589078.1987

388789.0655

73

589075.5344

388791.3176

74

589071.5010

388794.5486

75

589046.0468

388812.2278

76

589042.2159

388815.0938

77

589034.6592

388820.8549

78

589023.7455

388828.7026

79

589015.7907

388834.5596

80

589011.0877

388838.0562

81

589008.5178

388839.8513

82

589003.9422

388843.1127

83

588997.6581

388847.8283

84

588993.6383

388850.6512

85

588985.7569

388856.1450

86

588978.4103

388860.7239

87

588972.1550

388864.9710

88

588967.3610

388868.2930

89

588952.3390

388878.9860

90

588946.6975

388882.9257

91

588944.7278

388882.7157

92

588927.6717

388893.3201

93

588919.3078

388897.6451

94

588911.4566

388903.5501

95

588896.0690

388917.6460

96

588887.0981

388925.7395

97

588883.0302

388929.4164

98

588878.8534

388933.5809

99

588870.9878

388943.1837

100

588867.2149

388947.7280

101

588861.1748

388954.9527

102

588854.6708

388964.3971

103

588851.7579

388968.7599

104

588847.9253

388974.2108

105

588844.2059

388979.6733

106

588838.0141

388988.7762


107

588834.1002

388994.7139

108

588828.8779

389002.6808

109

588820.9008

389014.3503

110

588812.6200

389026.9000

111

588805.7160

389038.2010

112

588797.9057

389048.8912

113

588793.7260

389054.6120

114

588793.1935

389054.0788

115

588789.6096

389058.8849

116

588783.2697

389067.3935

117

588778.2547

389074.1389

118

588772.9281

389081.1348

119

588771.0524

389083.4922

120

588766.8270

389089.1610

121

588763.5085

389093.5827

122

588757.6871

389101.1770

123

588754.5892

389105.4660

124

588750.9332

389110.0735

125

588748.4035

389113.2810

126

588745.1339

389117.5190

127

588741.3797

389122.2100

128

588733.7563

389132.0817

129

588726.5110

389140.4625

130

588719.8082

389149.0868

131

588719.6787

389149.0238

132

588715.9206

389153.5725

133

588712.9994

389157.0302

134

588706.7943

389164.5232

135

588704.0023

389167.9783

136

588696.4343

389177.3751

137

588684.2720

389191.7701

138

588681.0252

389195.6839

139

588678.9502

389198.1613

140

588668.2978

389210.8067

141

588657.9988

389222.9762

142

588653.7054

389227.8477

143

588649.1764

389233.1581

144

588640.4578

389243.3397

145

588632.4661

389252.5795

146

588626.8735

389259.1356

147

588606.5097

389281.3237

148

588602.5220

389285.6095

149

588599.5892

389288.8828

150

588600.2800

389289.5320

151

588592.3566

389297.5351

152

588584.3896

389305.4895

153

588581.4625

389308.0354

154

588573.6545

389314.3180

155

588573.3707

389314.1657

156

588568.4849

389318.3140

157

588563.5979

389322.4923

158

588548.8842

389335.5512

159

588544.6023

389339.4493

160

588539.2526

389344.1303

161

588535.2541

389347.5559

162

588528.4020

389353.4800

163

588492.0530

389384.5320

164

588465.4990

389403.7200

165

588440.2520

389420.5640

166

588423.2510

389431.5910

167

588414.7120

389436.9370

168

588410.5638

389439.5499

169

588404.4620

389443.8590

170

588401.4130

389445.7200

171

588392.4979

389450.9210

172

588387.0710

389454.0870

173

588378.5200

389455.9460

174

588376.0100

389454.8400

175

588373.5810

389453.9940

176

588374.4960

389478.2940

177

588377.0850

389479.1680

178

588378.1384

389478.4133

179

588382.0120

389475.6380

180

588392.8900

389474.1110

181

588395.6330

389471.9630

182

588406.3100

389463.6040

183

588412.4310

389460.7980

184

588419.5160

389455.3910

185

588425.6270

389450.7270

186

588431.5400

389446.2140

187

588441.2370

389438.0360

188

588454.2530

389427.0600

189

588456.6960

389425.0000

190

588459.4020

389423.0330

191

588465.4880

389418.6100

192

588489.1770

389401.3920

193

588530.0900

389366.7530

194

588560.7560

389338.4240

195

588594.5980

389308.0020

196

588600.3550

389303.0360

197

588605.8186

389303.3173

198

588613.1520

389295.1720

199

588629.9410

389275.5500

200

588657.8710

389242.8760

201

588682.1890

389214.2720

202

588686.0410

389209.6590

203

588691.2620

389203.5460

204

588697.8050

389196.0150

205

588704.8040

389187.8650

206

588711.7420

389179.0600

207

588720.5640

389168.0400

208

588755.1400

389124.7540

209

588754.9889

389124.6680

210

588755.8000

389123.2430

211

588755.9970

389123.0631


212

588756.3048

389123.2148

213

588773.2936

389101.0938

214

588778.4759

389094.4080

215

588789.5327

389079.8944

216

588803.1935

389061.9051

217

588823.0546

389035.9406

218

588826.8532

389029.2797

219

588829.6574

389023.3172

220

588840.4533

389009.1723

221

588868.1042

388970.6201

222

588864.7688

388968.8712

223

588875.9537

388954.2769

224

588878.9380

388956.2155

225

588887.6294

388944.8945

226

588913.7920

388919.8152

227

588922.0349

388914.0365

228

588934.3430

388906.2288

229

588951.8160

388891.9476

230

588959.0660

388886.5571

231

588967.4040

388882.8111

232

588978.7003

388874.7517

233

588987.5700

388868.4800

234

588998.0600

388861.6600

235

589014.4100

388851.0200

236

589020.3847

388846.7809

237

589024.0508

388844.0993

238

589028.5620

388840.1260

239

589035.6140

388835.3118

240

589044.4380

388828.5750

241

589048.0024

388826.2287

242

589051.6295

388823.6464

243

589059.2978

388817.7279

244

589063.2587

388814.4371

245

589072.0836

388807.3383

246

589074.8594

388805.3027

247

589082.0140

388799.7150

248

589089.8800

388793.6400

249

589096.9550

388788.1750

250

589097.6100

388787.3100

251

589099.6160

388785.5830

252

589098.2810

388783.7080

253

589105.4200

388777.7260

254

589119.8029

388763.0459

255

589125.3610

388757.3730

256

589135.2060

388750.2160

257

589150.4930

388739.1029

258

589155.7930

388735.2500

259

589166.4889

388730.3149

260

589183.4832

388722.4728

261

589200.9751

388714.4011

262

589201.3900

388714.2100

263

589219.3729

388706.5188

264

589237.9821

388698.5591

265

589244.6200

388695.7200

266

589248.7831

388693.3801

267

589250.5261

388692.4001

268

589263.7109

388684.9899

269

589264.5821

388684.5001

270

589278.8780

388676.4650

271

589297.4131

388666.0471

272

589324.4640

388650.8430

273

589333.9099

388646.4149

274

589347.5259

388640.0319

275

589381.0171

388624.3314

276

589394.5471

388615.8201

277

589422.4609

388599.1003

278

589437.8866

388593.7554

279

589442.1911

388592.1481

280

589465.2607

388577.7419

281

589470.4692

388574.7618

282

589485.7828

388566.7205

283

589529.1493

388539.2713

284

589544.7720

388529.9370

285

589556.6930

388523.1390

286

589595.3784

388497.6461

287

589599.2004

388494.9978

288

589614.9623

388483.4616

289

589625.2450

388476.5220

290

589635.5121

388469.3920

291

589655.4730

388455.5300

292

589656.1010

388455.1050

293

589656.9347

388456.3464

294

589665.0464

388451.3558

295

589668.5858

388449.1961

296

589682.0807

388439.6379

297

589698.2003

388428.6623

298

589696.0488

388425.2071

299

589710.5668

388417.1345

300

589724.6314

388407.6630

301

589732.4183

388402.4192

302

589753.8030

388390.8387

303

589781.4152

388377.9876

304

589781.3100

388377.8160

305

589784.6640

388376.3890

306

589785.4960

388376.0350

307

589808.5870

388366.2070

308

589820.2726

388362.5878

309

589825.1112

388360.6744

310

589833.5159

388356.9069

311

589833.7843

388356.7824

312

589840.3391

388358.2068

313

589845.8968

388355.1164

314

589865.2991

388344.4136

315

589868.5591

388342.7196

316

589873.3023

388339.9088


317

589884.6100

388333.6620

318

589895.7870

388327.6160

319

589913.0800

388315.8800

320

589944.5000

388299.0910

321

589959.5530

388290.7670

322

589962.0290

388288.3520

323

589983.0370

388273.0450

324

590011.9401

388261.8458

325

590065.0920

388247.7380

326

590064.6249

388244.3989

328

590063.3467

388235.2519

329

590058.2900

388236.3300

330

590053.1910

388237.1560

331

590047.1920

388237.9890

332

590027.4945

388242.8757

333

590019.0318

388244.9746

334

590006.5962

388248.5654

335

590003.0350

388249.6120

336

589979.3880

388262.3740

337

589974.1050

388265.2240

338

589963.6608

388267.6909

339

589942.5503

388276.5028

340

589863.8733

388327.0555

341

589864.7650

388328.8610

342

589845.6220

388339.6600

343

589833.9775

388345.7697

344

589824.7670

388350.6250

345

589821.6220

388351.8160

346

589816.9500

388353.5210

347

589760.5007

388376.4721

348

589753.7906

388380.0840

349

589748.6423

388382.8600

350

589748.4897

388383.3407

351

589732.9338

388391.9236

352

589729.4844

388393.2396

353

589724.8642

388396.3296

354

589716.6009

388401.5394

355

589707.0271

388407.5471

356

589707.1113

388407.6858

357

589697.0924

388414.0084

358

589692.8808

388416.5044

359

589687.3854

388420.0364

360

589682.3276

388423.3219Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Valea Seacă, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

589666.4084

388433.8636

43.968

2

589629.8990

388458.3630

12.590

3

589619.4530

388465.3900

2.414

4

589617.3770

388466.6220

20.881

5

589600.0685

388478.3030

4.416

6

589596.3671

388480.7122

31.726

7

589569.8500

388498.1300

20.155

8

589552.8900

388509.0200

18.275

9

589537.4900

388518.8600

12.008

10

589527.2838

388525.1872

0.408

11

589527.4853

388525.5422

3.650

12

589524.3199

388527.3594

1.050

13

589523.7395

388526.4842

7.775

14

589517.0321

388530.4167

24.078

15

589496.7993

388543.4702

32.428

16

589468.6594

388559.5851

7.526

17

589461.3064

388561.1887

1.118

18

589460.2425

388561.5328

65.498

19

589402.6549

388592.7371

10.066

20

589393.9511

388597.7927

4.894

21

589389.7005

388600.2177

13.012

22

589378.3601

388606.5989

7.054

23

589372.2264

388610.0818

4.138

24

589368.6538

388612.1703

30.926

25

589341.7478

388627.4178

7.154

26

589335.7082

388631.2522

5.464

27

589330.9676

388633.9697

12.296

28

589321.3869

388641.6776

4.408

29

589317.5952

388643.9258

10.109

30

589308.8216

388648.9467

8.448

31

589301.2859

388652.7646

0.241

32

589301.3678

388652.9916

14.149

33

589288.8622

388659.6105

33.819

34

589258.8811

388675.2584

7.676

35

589252.1735

388678.9905

0.490

36

589251.7889

388678.6875

4.191

37

589248.0420

388680.5650

5.166

38

589243.4960

388683.0195

5.166

39

589238.9500

388685.4740

2.479

40

589236.7290

388686.5745

2.479

41

589234.5080

388687.6750

0.653

42

589233.9150

388687.9490

10.841

43

589224.2355

388692.8316

0.535

44

589223.8213

388692.4937

6.665

45

589217.7440

388695.2300

3.158

46

589214.6650

388695.9320

4.061

47

589210.9450

388697.5610

4.047

48

589207.2380

388699.1850

11.396

49

589196.7980

388703.7540

7.475

50

589190.0178

388706.9016

6.014

51

589184.5317

388709.3666

7.131

52

589177.9375

388712.0799

5.920

53

589172.3760

388714.1090

13.081

54

589160.8960

388720.3790

4.545

55

589156.9070

388722.5570

2.839

56

589154.4160

388723.9180

1.703

57

589153.0811

388724.9754

6.528

58

589147.9590

388729.0230

5.875

59

589143.3109

388732.6162

10.010

60

589135.3964

388738.7448

12.490

61

589125.3880

388746.2168

4.802

62

589121.6034

388749.1730

7.873

63

589115.8450

388754.5415

16.636

64

589103.8058

388766.0226

0.293

65

589103.5933

388765.8206

5.891

66

589099.1631

388769.7039

1.567

67

589097.9730

388770.7228

3.648

68

589095.2500

388773.1500

0.344

69

589095.2762

388773.4929

8.417

70

589089.3256

388779.4455

6.374

71

589084.5174

388783.6294

8.335

72

589078.1987

388789.0655

3.489

73

589075.5344

388791.3176

5.168

74

589071.5010

388794.5486

30.991

75

589046.0468

388812.2278

4.784

76

589042.2159

388815.0938

9.502

77

589034.6592

388820.8549

13.442

78

589023.7455

388828.7026

9.878

79

589015.7907

388834.5596

5.860

80

589011.0877

388838.0562

3.135

81

589008.5178

388839.8513

5.619

82

589003.9422

388843.1127

7.857

83

588997.6581

388847.8283

4.912

84

588993.6383

388850.6512

9.607

85

588985.7569

388856.1450

8.657

86

588978.4103

388860.7239

7.561

87

588972.1550

388864.9710

5.833

88

588967.3610

388868.2930

18.439

89

588952.3390

388878.9860

6.881

90

588946.6975

388882.9257

1.981

91

588944.7278

388882.7157

20.084

92

588927.6717

388893.3201

9.416

93

588919.3078

388897.6451

9.824

94

588911.4566

388903.5501

20.868

95

588896.0690

388917.6460

12.082

96

588887.0981

388925.7395

5.483

97

588883.0302

388929.4164

5.898

98

588878.8534

388933.5809

12.413

99

588870.9878

388943.1837

5.906

100

588867.2149

388947.7280

9.417

101

588861.1748

388954.9527

11.467

102

588854.6708

388964.3971

5.246

103

588851.7579

388968.7599

6.663

104

588847.9253

388974.2108

6.609

105

588844.2059

388979.6733

11.009

106

588838.0141

388988.7762

7.112

107

588834.1002

388994.7139

9.526

108

588828.8779

389002.6808

14.135


109

588820.9008

389014.3503

15.036

110

588812.6200

389026.9000

13.243

111

588805.7160

389038.2010

13.239

112

588797.9057

389048.8912

7.085

113

588793.7260

389054.6120

0.754

114

588793.1935

389054.0788

5.995

115

588789.6096

389058.8849

10.611

116

588783.2697

389067.3935

8.405

117

588778.2547

389074.1389

8.793

118

588772.9281

389081.1348

3.013

119

588771.0524

389083.4922

7.070

120

588766.8270

389089.1610

5.528

121

588763.5085

389093.5827

9.569

122

588757.6871

389101.1770

5.291

123

588754.5892

389105.4660

5.882

124

588750.9332

389110.0735

4.085

125

588748.4035

389113.2810

5.353

126

588745.1339

389117.5190

6.008

127

588741.3797

389122.2100

12.473

128

588733.7563

389132.0817

11.078

129

588726.5110

389140.4625

10.923

130

588719.8082

389149.0868

0.144

131

588719.6787

389149.0238

5.900

132

588715.9206

389153.5725

4.526

133

588712.9994

389157.0302

9.729

134

588706.7943

389164.5232

4.442

135

588704.0023

389167.9783

12.065

136

588696.4343

389177.3751

18.845

137

588684.2720

389191.7701

5.085

138

588681.0252

389195.6839

3.232

139

588678.9502

389198.1613

16.534

140

588668.2978

389210.8067

15.943

141

588657.9988

389222.9762

6.493

142

588653.7054

389227.8477

6.979

143

588649.1764

389233.1581

13.404

144

588640.4578

389243.3397

12.216

145

588632.4661

389252.5795

8.617

146

588626.8735

389259.1356

30.116

147

588606.5097

389281.3237

5.854

148

588602.5220

389285.6095

4.395

149

588599.5892

389288.8828

0.948

150

588600.2800

389289.5320

11.262

151

588592.3566

389297.5351

11.258

152

588584.3896

389305.4895

3.879

153

588581.4625

389308.0354

10.022

154

588573.6545

389314.3180

0.322

155

588573.3707

389314.1657

6.409

156

588568.4849

389318.3140

6.430

157

588563.5979

389322.4923

19.673

158

588548.8842

389335.5512

5.790

159

588544.6023

389339.4493

7.109

160

588539.2526

389344.1303

5.265

161

588535.2541

389347.5559

9.058

162

588528.4020

389353.4800

47.807

163

588492.0530

389384.5320

32.761

164

588465.4990

389403.7200

30.350

165

588440.2520

389420.5640

20.264

166

588423.2510

389431.5910

10.074

167

588414.7120

389436.9370

4.903

168

588410.5638

389439.5499

7.470

169

588404.4620

389443.8590

3.572

170

588401.4130

389445.7200

10.321

171

588392.4979

389450.9210

6.283

172

588387.0710

389454.0870

8.751

173

588378.5200

389455.9460

2.743

174

588376.0100

389454.8400

2.572

175

588373.5810

389453.9940

24.317

176

588374.4960

389478.2940

2.733

177

588377.0850

389479.1680

1.296

178

588378.1384

389478.4133

4.765

179

588382.0120

389475.6380

10.985

180

588392.8900

389474.1110

3.484

181

588395.6330

389471.9630

13.560

182

588406.3100

389463.6040

6.734

183

588412.4310

389460.7980

8.913

184

588419.5160

389455.3910

7.687

185

588425.6270

389450.7270

7.438

186

588431.5400

389446.2140

12.685

187

5884412370

389438.0360

17.026

188

5884542530

389427.0600

3.196

189

588456.6960

389425.0000

3.345

190

588459.4020

389423.0330

7.523

191

588465.4880

389418.6100

29.285

192

588489.1770

389401.3920

53.607

193

588530.0900

389366.7530

41.748

194

588560.7560

389338.4240

45.506

195

588594.5980

389308.0020

7.603

196

588600.3550

389303.0360

5.471

197

588605.8186

389303.3173

10.960

198

588613.1520

389295.1720

25.824

199

588629.9410

389275.5500

42.985

200

588657.8710

389242.8760

37.544

201

588682.1890

389214.2720

6.010

202

588686.0410

389209.6590

8.039

203

588691.2620

389203.5460

9.976

204

588697.8050

389196.0150

10.743

205

588704.8040

389187.8650

11.210

206

588711.7420

389179.0600

14.116

207

588720.5640

389168.0400

55.400

208

588755.1400

389124.7540

0.174

209

588754.9889

389124.6680

1.640

210

588755.8000

389123.2430

0.267

211

588755.9970

389123.0631

0.343

212

588756.3048

389123.2148

27.892

213

588773.2936

389101.0938

8.459

214

588778.4759

389094.4080

18.245

215

588789.5327

389079.8944

22.588

216

588803.1935

389061.9051

32.690


217

588823.0546

389035.9406

218

588826.8532

389029.2797

219

588829.6574

389023.3172

220

588840.4533

389009.1723

221

588868.1042

388970.6201

222

588864.7688

388968.8712

223

588875.9537

388954.2769

224

588878.9380

388956.2155

225

588887.6294

388944.8945

226

588913.7920

388919.8152

227

588922.0349

388914.0365

228

588934.3430

388906.2288

229

588951.8160

388891.9476

230

588959.0660

388886.5571

231

588967.4040

388882.8111

232

588978.7003

388874.7517

233

588987.5700

388868.4800

234

588998.0600

388861.6600

235

589014.4100

388851.0200

236

589020.3847

388846.7809

237

589024.0508

388844.0993

238

589028.5620

388840.1260

239

589035.6140

388835.3118

240

589044.4380

388828.5750

241

589048.0024

388826.2287

242

589051.6295

388823.6464

243

589059.2978

388817.7279

244

589063.2587

388814.4371

245

589072.0836

388807.3383

246

589074.8594

388805.3027

247

589082.0140

388799.7150

248

589089.8800

388793.6400

249

589096.9550

388788.1750

250

589097.6100

388787.3100

251

589099.6160

388785.5830

252

589098.2810

388783.7080

253

589105.4200

388777.7260

254

589119.8029

388763.0459

255

589125.3610

388757.3730

256

589135.2060

3887502160

257

589150.4930

388739.1029

258

589155.7930

388735.2500

259

589166.4889

388730.3149

260

589183.4832

388722.4728

261

589200.9751

388714.4011

262

589201.3900

388714.2100

263

589219.3729

388706.5188

264

589237.9821

388698.5591

265

589244.6200

388695.7200

266

589248.7831

388693.3801

267

589250.5261

388692.4001

268

589263.7109

388684.9899

269

589264.5821

388684.5001

270

589278.8780

388676.4650

271

589297.4131

388666.0471

272

589324.4640

388650.8430

273

589333.9099

388646.4149

274

589347.5259

388640.0319

275

589381.0171

388624.3314

276

589394.5471

388615.8201

277

589422.4609

388599.1003

278

589437.8866

388593.7554

279

589442.1911

388592.1481

280

589465.2607

388577.7419

281

589470.4692

388574.7618

282

589485.7828

388566.7205

283

589529.1493

388539.2713

284

589544.7720

388529.9370

285

589556.6930

388523.1390

286

589595.3784

388497.6461

287

589599.2004

388494.9978

288

589614.9623

388483.4616

289

589625.2450

388476.5220

290

589635.5121

388469.3920

291

589655.4730

388455.5300

292

589656.1010

388455.1050

293

589656.9347

388456.3464

294

589665.0464

388451.3558

295

589668.5858

388449.1961

296

589682.0807

388439.6379

297

589698.2003

388428.6623

298

589696.0488

388425.2071

299

589710.5668

388417.1345

300

589724.6314

388407.6630

301

589732.4183

388402.4192

302

589753.8030

388390.8387

303

589781.4152

388377.9876

304

589781.3100

388377.8160

305

589784.6640

388376.3890

306

589785.4960

388376.0350

307

589808.5870

388366.2070

308

589820.2726

388362.5878

309

589825.1112

388360.6744

310

589833.5159

388356.9069

311

589833.7843

388356.7824

312

589840.3391

388358.2068

313

589845.8968

388355.1164

314

589865.2991

388344.4136

315

589868.5591

388342.7196

316

589873.3023

388339.9088

317

589884.6100

388333.6620

318

589895.7870

388327.6160

319

589913.0800

388315.8800

320

589944.5000

388299.0910

321

589959.5530

388290.7670

322

589962.0290

388288.3520

323

589983.0370

388273.0450


7.668 6.589

17.794 47.443

3.766 18.387

3.559 14.273 36.242 10.067 14.576 22.567

9.034 9.141

13.877 10.863 12.512 19.507

7.326 4.542 6.011

8.539

11.102

4.267

4.452 9.687

5.150 11.326

3.442 9.078 9.939

8.940 1.085 2.647 2.302

9.314

20.552 7.942

12.172 18.900

6.552 11.780 18.716 19.264

0.457 19.559 20.240

7.220 4.776 2.000

15.124 0.999

16.399 21.262 31.031 10.432 15.038 36.989

15.984 32.538 16.325

4.595 27.198

6.001 17.296 51.324 18.199 13.723 46.330

4.650 19.533 12.405 12.500 24.302

0.758


324

590011.9401

388261.8458

54.992

325

590065.0920

388247.7380

3.372

326

590064.6249

388244.3989

9.236

328

590063.3467

388235.2519

5.170

329

590058.2900

388236.3300

5.165

330

590053.1910

388237.1560

6.057

331

590047.1920

388237.9890

20.295

332

590027.4945

388242.8757

8.719

333

590019.0318

388244.9746

12.944

334

590006.5962

388248.5654

3.712

335

590003.0350

388249.6120

26.871

336

589979.3880

388262.3740

6.003

337

589974.1050

388265.2240

10.732

338

589963.6608

388267.6909

22.876

339

589942.5503

388276.5028

93.518

340

589863.8733

388327.0555

2.014

341

589864.7650

388328.8610

21.979

342

589845.6220

388339.6600

13.150

343

589833.9775

388345.7697

10.412

344

589824.7670

388350.6250

3.363

345

589821.6220

388351.8160

4.973

346

589816.9500

388353.5210

60.937

347

589760.5007

388376.4721

7.620

348

589753.7906

388380.0840

5.849

349

589748.6423

388382.8600

0.504

350

589748.4897

388383.3407

17.767

351

589732.9338

388391.9236

3.692

352

589729.4844

388393.2396

5.558

353

589724.8642

388396.3296

9.769

354

589716.6009

388401.5394

11.303

355

589707.0271

388407.5471

0.162

356

589707.1113

388407.6858

11.847

357

589697.0924

388414.0084

4.896

358

589692.8808

388416.5044

6.533

359

589687.3854

388420.0364

6.031

360

589682.3276

388423.3219

19.093

S =27317 mp P=4312.152m9.3X8 24)31$ 3O.^£

0.201' 3.645 0.904

25.095 12.233

5.203 9.210 0296 6.708

6.359 22.159

3.674 5.513

12.918 12.707 20.899 35.624 17.201

3.459 25.993 30,997


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada VALEA SEACĂ, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-l-IV, L-34-48-C-a-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din pct. nr. 175 până în pct. nr. 176 de Calea Baciului;

 • - în latura de Est: din pct. nr. 177 până în pct. nr. 179 de gard din beton și metal; din pct. nr. 179 până în pct. nr. 191 de strada Secarei; din pct. nr. 187 până în pct. nr. 190 de gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 190 până în pct. nr. 197 neîmprejmuit; din pct. nr. 197 până în pct. nr. 217 de gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 217 până în pct. nr. 229 neîmprejmuit; din pct. nr. 229 până în pct. nr. 230 de pârâu; din pct. nr. 230 până în pct. nr. 231 de strada Valter Mărăcineanu; din pct. nr. 231 până în pct. nr. 251 de gard din lemn, beton și metal; din pct. nr. 251 până în pct. nr. 255 de aliniamentul zidului de sprijin din piatră; din pct. nr. 255 până în pct. nr. 275 neîmprejmuit; din pct. nr. 275 până în pct. nr. 282 de gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 282 până în pct. nr. 293 neîmprejmuit; din pct. nr. 293 până în pct. nr. 297 de gard din metal; din pct. nr. 297 până în pct. nr. 325 neîmprejmuit;

 • - în latura de Nord: din pct. nr. 325 până în pct. nr. 328 neîmprejmuit-diurn județean 105T;

 • - în latura de Vest: din pct. nr. 328 până în pct. nr. 340 neîmprejmuit; din pct. nr. 340 până în pct. nr. 346 gard din lemn; din pct. nr. 346 până în pct. nr. 347 neîmprejmuit; din pct. nr. 347 până în pct. nr. 7 de gard din lemn, metal și beton; din pct. nr. 7 până în pct. nr. 18 gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 18 până în pct. nr. 19 neîmprejmuit; din pct. nr. 19 până în pct. nr. 89 de gard din beton, lemn și metal; din pct. nr. 89 până în pct. nr. 90 de pârâu; din pct. nr. 90 până în pct. nr. 175 de gard din lemn, metal și beton;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1786 cu suprafața de 15000 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu mumărul topografic 20136 înscris în Cartea Funciară 300791 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 28775 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 27317 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 27317 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.             ,

Data întocmirii:

Iulie 2020

întocmit:

/^^j^ARjtONSULȚ.s’.R.L A

l* *                                                 i,

fi   .XX   II            //

Vi <•/                 / w-...

XX/,.      X"      \     --