Hotărârea nr. 509/2020

Hotărârea 509/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340259 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340466 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (6) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii nr. 226/1999, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1353;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Haller Karoly, cu suprafața măsurată de 1830 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de ing. Miron loan-Dorin, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 509 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

-I—b->~-ÎVn-->»--’•*-’- •-••-=KKKh»r ->XS-        ’

I

Anexa la Hotărârea nr. 509/2020

9

I

i            DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

STRADA HALLER KAROLY, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT: PFA MIRON IOAN-DORIN Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0010/2010


CLUJ-NAPOCA - Iulie 2020 -

AL

români ei

.    .■ «z.,,,,, k,                                               Âi c! aîtc Ar>Tc .              Luni, 20 martir W

174 (XVIII) — Nr. 248 bis LEGI DECRETE) hO i ĂP<ĂR> Și nv,>-                          ț ,

' '—-      "" " — ■   ■ ■'" ■■-  ■ . ~

ș.U M A.R

Pagina

Anexa nr. 1' la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea Și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI ALE


GUVERNULUI


ROMA N


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora si comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ar'. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul Românie! adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

2. Articolul unic va avea următorul cuprim „Articol unic. — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și a! munij’-și comunelor din Județul Cluj a buni t>! anexele nr. 1 —80 care fac .parte integrantă hotărâre."

3. După anexa nr.J, se, introduce o nouă ; nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotar


'■/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, orecum ai ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

’"1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:-, .......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor șl comunelor

din Județul Cluj" ■

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-ȚĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și Internele Paul Victor Dobre, secretar de stat x

Ministrul finanțelor publii &, Sebastian Teodor Gheorghe V.'ădes

București, 9 februarie 2006.

Nr, 193.

') Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 _.a fost publicată în Monitorul Oficial al Româniși, Partea. I, nr. 248 din 20 martie 2006 și in acest număr bis.

(Anexa nr. 11 ia Hotărârea Guvernului nr. 969/200?-.


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială penlru întocmirea

Invenlarulul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local!

prin Hotărârea nr. 133 din 14 marile 2005

modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seolj3rnbde_2005

Primarul municipiului Cluj - f lapoca

X        EMIL BOC


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr.

cri. d

Codul e clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1      1

.6.4.          IC

lădire Primărie                                                          S

Ir^Mpților nr. 1-3

lanbarie 1975

109,473.215.56 li h

igiu pe rolul instanțelor de jdecalâ

2

.6.4.

Clădire Primărie

-ța Uhirii nr. 1                            j

Decembrie 1^93

6.594,730.57 h.

luniciplul Cluj - Napoca

3

01195

'eren aferent instrucției

jir. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91 I

1

tigiu pe rolul Instanțelor de 1 udecală

4

$01196

Feren aferent construcției

-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539.899.26

Jlbnicipiul Cluj - Napoca

5

.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845&; Tbpo 13754   ,     ,

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.851

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

str. Moților nr. 67                                    *•

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.2.

Cabinete medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual

Medicină generală și pediatrie

str. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinei Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical grupat Medici de familie

sîr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală Medic de familie

str. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

16

1.6.2.

Medici de familie

Cabinei stomatologic + farmacie

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulți

str. Pasleur nr. 58

- 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

(1.6.2.

Cabinele medicale

str. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

|1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihat Viteazul nr. 9A

_____________1999

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, partea I, Nr. 248 bis/20.III.2006


Anexa este reprodusă în facsimil.

’LSS’SEJ-                                     TMH—IXT.


0 .- I

1

2                                 . 1

3

13'42 1

3.7.         G

rapel                                                                    9

)0

'1343 1

3.7.         . c

râului             -                                                                  2

135

•1.344 1

3.7. '         C

râurilor                                                                       2

188

1345 1

3.7.          C

rlgore Alexandrescu                                                     1

0,584

•1346 1

3.7.          c

rigore Benelato

■1347- 1

.3.7. •         C

jrigore Ureche                                .                                1

260

1348 1

.3.7.-          C

.rivlței                                                                                          2

076

!1349- 1

.3.7,          . C

jruia                                                                                   1

0,650

•1350 1

.3.7.           c

jurghiu                                                                         1

,784                                                 !',i

<1351. 1

.3.7.           C

Salinului                                                                               1

,539

11352 1

.3.7. ;         F

lalduculul                                                                      3

,372

11353

.3.7.              }-

laller Karoly

,‘.1354

.3.7.

lămâiului

j 1355

.3.7.

larghita

,240

! 1356

.3.7.

Hârlețului

,185

•: 1357

.3.7.

Hațeg

.,430

■ 1358

1.3.7.

Haynal Imre

<1359

1.3.7.

■4einric.h Heine

190

' 1.360

1.3.7.

Hellai Gaspar

1,725

1361

1.3.7.

-lenri Barbusse

7,434

’ 1362

1.3.7.

Herculane

3,112

’ 1363

1.3.7.

Hermann Oberih

1,676

13.64

1.3.7.

Honora de Balzac

1,320

.:1365

1.3.7.

Horea

31,694

1366

1.3.7. •

Horticultorilor

3,600

: 1367

1.3.7.

Hunedoarei

1,440

; 1368

1.3.7. :

I.T.SIan

1369

1.3.7.

lacob Bologa

2,263-

1370

1.3.7.

lalomlțel

2,550’

; 1371

1.3.7. ’

lancu de Aunedoara

2,550

1372

1.3.7. '

lancu Jianu

1,910

1373

1.3.7. :

lașilor

2,686

1374

1.3.7.

Iasomiei

4,065

1375

1.3.7. ;

lazului

2,730

1376

1.3.7.     •

Ierbii

1.248

1377

1.3.7.

Iezer

745

1378

1.3.7.

liane Chendl

757

1379

1.3.7.

Ileana Cosânzeana

1,245

1380

1.3.7. ■

llie Măcelaru

3,882

1381

1.3.7. .

In Jurul Lacului

1.209

1382

1.3.7.

Inău

3.349

1383

1.3.7.

înfrățirii

3,430

1384

1.3.7.

Inocențiu Mlcu Klein

1,960

1385

1.3.7. ■

între Lacuri

13,330

1386

1.3.7,

inului

3,300

1387

1.3.7.

învățătorului

560

1388

1.3.7.

loan Alexandru

1389

1.3.7.

loan Budai Deleanu

9,469

1390

1.3.7. ■

loan Gola

651

1391

1.3.7.

loan lacob

2,800

1392

1.3.7.

loan Oargă

2,409

1393

1.3.7.

loan Pop Reteganu

3,010

1394

1.3.7.

loan Rațlu

1,440

1395

1.3.7.

loan Slavici                                     «.

1.147

•1396

1.3.7..

Ion Andreescu

1.495

1397

1.3.7.

Ion Creangă

1,560

1398

1.3.7.

Ion Ghlca

2,593

l39c

1.3.7.

Ion Hellade.Rădulescu

2,310                                               <•..

140C

1.3.7. ;

■t țlon I.C.Brâtianu

6,178                             <4 '

140

11.3.7.

*'l |jon lonescu de la Brad

6,000

'ebi®! ta ksss           raissi’ sm'

4

5

6

1,080.00 M

unlciplul Cluj - Napoca

2,562.00 M

unicipiul Cluj - Napoca

2.625.60 Iv

unicipiul Cluj - Napoca

627,631.20 N

luniciplul Cluj - Napoca

N

Municipiul Cluj - Napoca

1,512.00 L

luniciplul Cluj - Napoca

2.491.20 K

Municipiul Cluj - Napoca

1,052,361.60 K

Municipiul Cluj - Napoca

90,984.00 K

Municipiul Cluj - Napoca

91,262.70

Municipiul Cluj - Napoca

199,959.60

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1

Municipiul Cluj - Napoca

132.832.00

Municipiul Cluj - Napoca

3.822.00

Municipiul Cluj - Napoca

123,930.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

24,990.00

Municipiul Cluj - Napoca

280,192.50

Municipiul Cluj - Napoca

440,836.20

Municipiul Cluj - Napoca

184,541.60

Municipiul Cluj - Napoca

99,386.80

Municipiul Cluj - Napoca

78,276.00

Municipiul Cluj - Napoca

-

1,879.454.20

Municipiul Cluj - Napoca

213,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

85,392.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

2,715.60

Municipiul Cluj - Napoca

151,215.00

Municipiul Cluj - Napoca

151.215.00

Municipiul Cluj - Napoca

2,292.00

Municipiul Cluj - Napoca

159,279.80

Municipiul Clu] - Napoca

4,878.00

Municipiul Cluj - Napoca

3,276.00

Municipiul Cluj - Napoca

1,497.60

Municipiul Clu] - Napoca

894.00

Municipiul Cluj - Napoca

908.40

Municipiul Cluj - Napoca

1,494.00

Municipiul Cluj - Napoca

230.202.60

Municipiul Cluj - Napoca

71.693.7C

Municipiul Cluj - Napoca

198.595.7C

Municipiul Cluj - Napoca

4.116.0C

Municipiul Clu] - Napoca

116.228.0C

Municipiul Cluj - Napoca

334.583.0C

Municipiul Cluj - Napoca

168.300.0C

Municipiul Clu] - Napoca

33.208.0C

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

11,362.8

Municipiul Cluj - Napoca

781.2

Municipiul Cluj - Napoca

3,360.0

Municipiul Cluj - Napoca

2,890.8

Municipiul Cluj - Napoca

3,612.0

3 Municipiul Cluj - Napoca

85,392.0

0 Municipiul Cluj - Napoca

1.376.4

0 Municipiul Cluj - Napoca

1,794.0

D Municipiul Cluj - Napoca

92,508.0

0 Municipiul Clu] - Napoca

153,764.9

0 Municipiul Cluj - Napoca

117,810.0

0 Municipiul Cluj - Napoca

1

366,355.4

0 Municipiul Cluj-.Napoca

..

J87.337.1

0 Municipiul Cluj^Viapoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA
DECLARAȚIE

Subsemnalul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, eu domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napcca, s:r. Motîior, nr; :-3, C™ 4305857, reL/fax 0264 5°6 030 , pr’.n prezenta /Uorir ț* propria răspundere, în calitate de proprietar ai imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, drum, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire Ia falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informai(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1830 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □ imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Miron loan-Dorin, autorizația serie RO-CJ-F nr. 0010/2010 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar

(semnătura)


Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică: cu personalitate juridică aliată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru.și .Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie si număr act de identitate, cod.numeric personal, adresa poștală, etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul Civil, Codul de procedură civila. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor Dvs. Prevăzute în Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte infinității suplimentare legale de protecția datelor.cu caracter personal va puteti adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...........


.Subșemnatul(a).£ll^.Ș.:....C..fei;.J ............A„nr.._...T..Î tef/fax.......2,6..L1

contract/angajament nn


.data.


Nr. de înregistrare.........................../.,.....

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

^domiciliat (A) în-localitatea....                                  .

™3...legitimat (5) cu C1ZB1 seria......nr.................................          Jt....M                  .......

. e-mail:.-......................-....;.......--------...împuternicesc persoana-fizică/jurîdică Miron loan.Dorin, conform

......-mr....................pentru înregîstrarca.documentației la OCP! Șî vă rog să-dispuneți:


.. str.


L OBIECTUL RECEPȚIEI:

D6- prima.înscriere

£--aetualicare informații cadastrale:

O -. înscriere/radiere construcții

Q ■ modificarea Ifmiteixfe proprietate S- modificarea suprafeței imobilului □ -actuâltrime categorii de foIosințiVdestinații E—«poziționare

C - alte informații tehnice eu.privire la imobil

D- documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt DAT lj - documentație de atribuire număr cadastral □ -documentație pentru-dezlipire/alipire teren

- documentație de prima.înregistrare UI lj - dbcumentație pehtru apartamentare O - documentație pentru deziipîre/ălipire.UI D - documentație pentru reâpârtamentare O - documentație pentru"mansardare

2,» documentație pentru dbscrierea.deznîembrăn'.ihiefor dreptului de proprietate □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare, pierdute, distruse sau sustrase.

11,. OBIECTUL ÎNgCRIERH: ,       ' 4   . ,7. .. „

intabularea. *...............ft./iry.l.'l Sl.,.:;..LCî.;?.A(ri. .Zt/Av.......,.7f..ZX./C.,.c

□ - înscrierea provizorie ** .....________.-..............................ACTUL JURIDIC care justifică-cererea, anexat în original sau în copie legalizată

Solicit comunicarea răspunsului';

□ prin poștă


la sediul biVouhri-terîtorial


Semnatara'fenioȘturu tAujtip

jțgARE £


Semdu'achi'tat cu-chitanța nr.. '*?***


Data


Suma


.CodXervrciu’    Drept dcpropnetntc, vzLuzufrucL.abiwțic, .scrrituw,.;conccsjune,.)poiecâ..privikgiu.eK;

’* .Act sub. condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen' ho.târare judecătoreasca care nu-a rămas de tihni vâ.

Incapacitate; locuțiunea. prsemțiunen, promisiunea de înstrăinare. sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii; acțiuni în justiție asupttnrnSilului iii cauză. orice alte.fapte sau drepturi.personale 'etc, 0000    Drepturi reale, ipotecă, privaiegitr.

Nota: Oficiul de Cadastru și; PublicitateJmobiliaril,. instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru, șj Publicitate. Imobiliară,, prelucrează date cu caracter .personal furnizate de dumneavoastră." nume, prenume, serie si,număr, act de identitate, cod numeric personal; adresa poștală, etc.

Datele cu Caracter personal sunt-prelucrate, de către, operator in vederea îndeplinirii competențelor legale, privind evidențele, de cadastru și cane funciară și pot fii comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul Civil,Codul de procedură, civila. Codul, fiscal, ahe legi .speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități, publice, în condițiile legii, în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor.dumneavbastră.

In exercitarea drepturilor Dvs..Prevăzute în Regulamentul nn67.9Z2OI6 privind protecția persoanelor fizice în ceea cepriveș.te prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație, a acestor dale, dar și pentru orice alte infirtnații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal va puteti adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rod ciui@ancnr.ro, formulând i> cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,.0364 101253..


Nr. de înregistrare/data..................i.

BORDEROU

© Adresa imobilului: U.A.T. CLUJ-NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (JE-'l

Localitate

Strada.

i ■

_/Tnr]a\

Număr

•          V'-w l'-J. t

.........

1

Bloc

1

Scara

Etaj

Ap.

CLUJ-NAPOCA

DRUM

.........

-

-

î

Proprietari:

Nume/Prenume

C.i.F

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

4

3

0

5

8

5

7

Număr pagini documentație:

Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor /2020 Conținutul documentației:

O borderou:

 • □ declarație pe propria răspundere cu privire la identificarea.imobilului măsurat;

O copia certificatului de înregistrare fiscală;

 • □ calculul analitic al suprafeței;

 • □ memoriu tehnic;

O planul de amplasament și delimitare scara 1:1000;

O plan încadrare în zonă scara 1:5000.


Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Mun. Cluj-Napoca, drum, jud. Cluj.

2. Tipul lucrării; întocmirea planului de amplasament și delimitare pentru elaborare Hotărâre Consiliu Local mun. Cluj-Napoca pentru prima înscriere dram în cartea funciară.

R.                       t&LȚC 9. SÎtl’lliici din          IlSOblluL SStfî UrtCFU d.0 CITCUicltiC. CU CHtc ^OHcl qc

„drum” situat în Municipiului Cluj-Napoca și este delimitată astfel:

Latura de Nord : între punctele 134-137 fără gard, între punctele 137-139 gard beton. între punctele 139-141 gard plasă. între punctele 141-143 fără gard, între punctele 144-149 fără gard, între punctele 149-150 gard plasă, între punctele 150-152 gard plasă, între punctele 152-153 fără gard, între punctele 153-156 fără gard, între punctele 156-100 gard beton;

Latura de Est: între punctele 100-101 fără gard - str. Prof. Nicoiae Mărgineanu;

 • - Latura de Sud : între punctele 101-105 gard beton, între punctele 105-108 gard beton, între punctele 108-109 gard beton, între punctele 109-110 parțial gard beton, între punctele 110-111 gard plasă, între punctele 111-113 gard beton, între punctele 113-119 fără gard, între punctele 119-125 fără gard, între punctele 125-126 gard plasă, între punctele 126-129 fără gard, între punctele 129-131 fără gard;

Latura de Vest; între punctele 131-134 fără gard.

 • 4. Situația juridică a imobilului: Drumul nu este înscris în cartea funciară. Se propune elaborare H.C.L. pentru prima înscriere drum în cartea funciară conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.

 • o. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic), determinate anterior, s-a calculat coordonatele punctelor de contur ale drumului prin metoda drumuirii combinată cu radierea. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970. Nomenclatura L-34-48-C-C-2-1II. Prelucarea datelor s-a efectuat folosind programul


Caltop.

Data întocmirii: APRILIE 2020

Cai-cubul Suprafeței

Mun. C!uj-Napoca,.Drum

Nrp<

:t X (m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

100

580979.44

3 391512.917

8.37

101

580973.64!

3 391518.948

4.82

102

580971.82!

3 391514.490

7.00

103

580969.055

3 391508.057

2.04

104

580967.03^

391508.261

26.15

105

580955.891

391484.601

14.33

Ș 106

580949.898

331471.584

0.74

? 107

I 580950.353

391471.005

I 14.96 î

1 .108.

j 580944.0Rg

391457,422

j 14.94 j

i 109

i 580938.641

| 391443.507

44.33   3

! no

j 580922.993

i 391402.026

19.99   •

j 11-1

| 580915.759

391383.391

. 23.23 j

3 112

580906.810

391361.955

15.08 j

i| 113

580900.578

391348.220

0.65

| 114

580899.941

391348.326

3.99 j

lj 115

580898.316

391344.682

1.34

116

580897.078

391344.167

5.03

117

580894.872

391339.647

1.29

118

580895.277

391338.424

4.25

119

580893.441

391334.586

1.92

1.20

580895.323

391334.200

20.35

121

580886.218

391316.003

0.35 .

122

580885.874

391315.994

13.16

123

580880.712

391303.889

18.42

. 124

580875.009

391286.373

1.50

125

580873.556

391286.749

26.91

126

580863.551

391261.773

2.61

127

580866.073

391261.112

14.61

128

580859.341

391248.143

2.67

129

580856.761

391248.818

26.47   |

130

580847.019

391224.205

5.05

131

580845.156

391219.508

0.71

j 132

580845.615

391218.960

6.71

133

580849.820

391224.187

2.27

134

580852.038

391223.722

5.53

135

580854.292

391228.773

23.00

136

580864.223

391249.522

16.30

137

580872.021

391263.835

0.90

138

580872.838

391263.468

27.92

139

580882.448

391289,681

0.48

140

580881.993

391289.820

0,89

141

580881.193

391290.205

17.99

142

580888.051

391306.841

2.51

143

580888.993

391309.168

19.61

144

580896.264

391327.377

15.68

145

580902.996

391341.542

17.94

146

580910.707

391357.742

3.80

147

580912.268

391361.209

17.39

148

580918.818

391377.315

17.23

149

580925.458

391393.209

28.83

150

580935.605

391420.195

23.25

151 |

580944.448

391441.698

21.56   |j 152

580952,682

391461.623

4.00

153

580954,121

391465.355

11.55

154

580958.277

391476.132

12.08

155

580963.277

391487.127

3.24

156

580964.893

391489.934

27.20

S=1830mp

întocmit: ing. Miron loan Dorin


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1: 5000

L.34-48-C-C-2-III

MUN. CLUJ-NAPOCA, DRUMA, Date referitoare la teren

Nr. parcela

.Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

OR

1830

DRUM

Toial

1830

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supraf. Constr. ia sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Toial