Hotărârea nr. 508/2020

Hotărârea 508/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340245 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340483 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (6) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii nr. 226/1999, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1619;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 3800 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de ing. Miron loan-Dorin, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 508 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 508/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

STRADA PROFESOR NICOLAE MARGINEANU, domeniul public TRONSON 2

v

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA MIRON IOAN-DORIN Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0010/2010


CLUJ-NAPOCA - Iulie 2020 -


monitorul oficial

ROM A NIEI

p/t R TEA I

Luni, 20 martir ?06 i r


ul 174' (XVIII) - Nr. 248 bis


LEGI, DECRETE,. HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE_
S.U M A.R

" Pagina

-

Anexă nr. 1' Ia. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 • pentru modificarea și completarea HotararlJ Guvernului nr.- 969/2002 privind atestarea domeniului public al jiului Cluj, precum- șl al municipiilor, orașelor și comunelor din Judelui Cluj, cu excepția municipiului QluJ-Napoca....................3-447

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

-HOTĂRÂRI ALE G U.V E R N U L U 1 ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvern ului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, ora și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unlcva avea următprul cuprins „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al rhunlp"' și comunelor din județul Cluj a buni |i anexele nr. 1—80 care fac .parte Integrantă hotărâre,1'

3. După anexa nr.,,1 sș/ntroduce p noua t nr, 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotă:


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.' 969/2002 ’7ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările Ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

'"1. Titlul Hotărârii va avea următorul cuprins:-, .     . ..

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj" ■

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-ȚĂRICEÂNU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat s

Ministrul finanțelor publito,' Sebastlan Teodor Gheorghe Vîădes

București, S februarie 2006.

Nr. 193.

-......-----------_u—._.•                         •:.            .......LZ^-Z.IZ"               - -' ■ -


ANE..

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002)


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local, prin Hotărârea nr. 133 din 14 marile 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seDi/ynbde_2005

Primarul municipiului Ciul - Napoca

\       EMIL BOC


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


-------- ~~            . SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE-      ~

Nr.

• cri.

Codul e clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

0

1

______     2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA                                                                                                                         .          ,

1

.6.4.

Slădire Primărie

Slr^Mpților nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473,215.56

liglu pe rolul instanțelor de udecată

2

.6.J.

Clădire Primărie

^-ța Unirii nr. 1____________________________>

Decembrie 1^93

6,594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

01195

’eren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

illglu pe rolul Instanțelor de udecată

4

301196

Teren aferent construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845ă; Tbpo 13754 • ,     ,

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.85

2, SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE         '

6

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67          .

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr.‘52/29

Municipiul Cluj - Napoca ■>■■■ •

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

■    10

1.6.2.

Cabinei medical individual

Medicină generală și pediatrie

slr. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual

Medicină generală șl pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinei Individual- medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinei medical grupai

Medici de familie

str. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală

Medic de familie

str. Pasteur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

i 16

1.6.2.

Medici de familie

Cabinei stomatologic + farmacie

Gidrdano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2. •

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulți

slr. Pasteur nr. 58

- 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulti

|p-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca •


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006

') Anexa este reprodusă în facsimil.

• -.0

;.’T

2

„3                        '          .         ;

îl

5

■ 6

1582

.3.7.'

^auî loan

’,205

130.756.50

Municipiul Cluj - Napoca

1583 .

.3.7.

^avel Roșea

,038

61,553.40

Municipiul Cluj - Napoca

1584

.3.7.:

3eana

,382

• 259,852.60

Municipiul Cluj - Napoca

1585

.3.7.,

^etofi Sandor

>.967

175,943.10

Municipiul Cluj - Napoca

1586

.3.7.

Detrache Polenaru

,750

2,100.00

■vlunlclplul Clu| - Napoca

’ 1587

.3.7.

=,etre Dulfu

Municipiul Cluj-Napoca

1588

.3.7.'

^etre Isplrescu

,224

1,468.80

Municipiul Clu| - Napoca

1589

.3.7.

Delru Maior

3,233                                    Ir.

191,716.90

Municipiul Cluj - Napoca

1590

i.3.7.-:

Delunlel

,430

84,799.00

Municipiul Cluj - Napoca

1591

1.3.7.

3latra Craiului

2,800

166,040.00

Municipiul Cluj - Napoca

1592

1.3.7.;’

Piersicului

1,000

4,800.00

Municipiul Cluj - Napoca

1593

1,3,7.’

Piezișă .

2,960

3,552.00

Municipiul Cluj - Napoca

1594

1.3.7.

P.lntea Viteazul

2,690

3,228.00

Municipiul Cluj - Napoca

1595

1.3.7.,

Pintenului

2,370

2,844.00

Municipiul Cluj - Napoca

1596.

1.3.7.

Pileșll

2,713

160,880.90

Municipiul Cluj - Napoca

1597

1.3.7.

Plaiuri

2,794

3,352.80

Municipiul Cluj - Napoca

1598

1.3.7.

Planoarelor

2,545

3,054.00

Municipiul Cluj - Napoca

1599

1.3.7.,'

Plevnel

26,205

2,526,706.30

Municipiul Cluj - Napoca

1600

1.3.7.:;

Ploiești

5,305                                                       .

314,586.50

Municipiul Cluj - Napoca

1601

1.3.7;!

Plopilor

8,390

497,527.00

Municipiul Cluj - Napoca

1602

1.3.7.

Polenarilor

1,590

1,908.00

Municipiul Cluj - Napoca

1603

1.3.7." ’

Pomel

1,200

1,440.00

Municipiul Cluj - Napoca

1604

1;3.7.!

Ponorului

1,050

. 62,265.00

Municipiul Cluj - Napoca

. 1605

1.3.7. ■

Porțelanului

11,200

664,160.00

Municipiul Cluj - Napoca

1606

1.3.7.,

Porțile de Fler

2,637

280,031.60

Municipiul Cluj - Napoca

1607

1.3.7.

Porumbeilor

2,550

151,215.00

Municipiul Cluj - Napoca

1608

1.3.7.:

Porumbului

1,056

62,620.80

Municipiul Cluj - Napoca

.- 1.609

1.3.7.

Posada

I^OS,

65,230.00

Municipiul Cluj - Napoca

1610

1.3.7.'

Postâvaru

2,83Q-

3,396.00

Municipiul Cluj - Napoca

1611

1.3,7.

Potalssa .

1,901

112,729.30

Municipiul Cluj - Napoca

1612

1.3.7..

Povârnișului

1,382

1,658.40

Municipiul Cluj - Napoca

1613

1.3.7.

Predeal

5,002

6,002.40

Municipiul Cluj - Napoca

1614

1.3.7.

Prieteniei

4,635

5,562.00

Municipiul Cluj - Napoca

,■1615

1.3.7.; ,

Pripor.

1,046

1,255.20

Municipiul Cluj - Napoca

1616

1.3.7.        :

Prislop

2,639

3,166.80

Municipiul Cluj - Napoca

; 1617

1.3.7.

Priveliștii

4,225

215,475.00

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1618

1.3.7.

Privighetorii

Municipiul Cluj - Napoca

1619

1.3.7.

ProL Nlcolae Mărglneanu

Municipiul Cluj - Napoca

. 1620

1.3.7.'

Profesor TudorClorlea

3,888

230,558.40

Municipiul Cluj - Napoca

: 1621

1.3.7.

Proqresulul

3,190

310,825.60

Municipiul Cluj - Napoca

„1622

1.3.7.

Prunilor'

820

984.00

Municipiul Cluj - Napoca

•..1623

1.3.7..-

P-ța Mitropolit Nlcolae Colan

Municipiul Cluj - Napoca

■ ife‘^4

1.3.7.

P-țe 1 Mal 1

5,025                                                                       . .

297,982.50

Municipiul Cluj - Napoca

• 1625

1.3.7.

P-ța 14 Iulie

5,460

323,778.00

Municipiul Cluj - Napoca

• 1626

1.3.7.

P-ța 1848

3.626

215,021.80

Municipiul Cluj - Napoca

1627

1.3.7;

P-ța 1907

1,999

118,540.70

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1628

1.3.7.

P-ța Abalor

8.223

487,623.90

Municipiul Cluj - Napoca

1629

1.3.7.

P-ța Avran lancu

18,504

1,097,287.20

Municipiul Cluj - Napoca

.■1630

1.3.7.

P-ța Baba Novac

2,828

167,700.40

Municipiul Cluj - Napoca

1631

1.3.7.-.

P-ța Fraternității

3.440                                                               : -

309,647.20

Municipiul Cluj - Napoca

1632

1.3.7.

P-ța Gării

12,920

766,156.00

Municipiul Cluj - Napoca

1633

1.3.7;

P-ța Horea ,Cloșca țl Crlșan

1,000

59,300.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1634

1.3.7.

P-ța Ion Agârblceanu

2,170

128,681.00

Municipiul Cluj - Napoca

1635

1.3.7.

P-ța Kart Llebknechl

2,020

119,786.00

Municipiul Cluj - Napoca

1636

1.3.7;

P-ța Lucian Blaga

7,897                                     .

468,292.10

Municipiul Cluj - Napoca

•1637

1.3.7;       :

P-ța Mărăștl

24,498

1,249,398.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1638

1.3.7.' ;

P-ța Mihai Viteazu

33,617                                          . <                    . ! -■

3,073,986.90

Municipiul Cluj - Napoca

1639

1.3.7J •

P-ța Muzeului

2,984                                        .                              ; i

176,951.20

Municipiul Ciul - Napoca

.76.40

1.3.7: •     1

P-ța Romană

....." . ' '

Municipiul ClrrfjNapoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA......

Nr. de înregistrare ...................

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a) .£1.^ ..........


...^^?'7..4^^’^r.d6Tții’c-iKaC’(3>.-în*îocaKtatca! ........

str..


nr.»;.^.7r..Ș.,...,.legitimai (ii) cu Cl/Mseria...... nr................................ CNP                                   ........

teî./fax.»...............e-maik—....... ... ....„.împutemiceșc persoana,fizică/juridică Miran îbah Dorin, conform

contract/ângajament nr....,.4Str,.<.;data...>,.v.u...,..,T7...........  .pentru înregistrarea documentației Ia OCPl.șf vă rog să dispuneți:

I, OBIECTUL RECEPȚIEI: prima înscriere actualizare informații cadastrale;

D - înscriere'radiere construcții


□ mbdificarea. limiței de proprietate C» modificarea suprafeței imobilului £3» actualizare catcgoriide foîosință/'dcstiriații ■0 - repoziționarc

G - alte informații tehnice cu privire la imobil

3 “ documentația de identificarea ampiasamentului.imobilului.situai pe un alt UAȚ □ • documentație de atribuire număr.cadastral

O-documentație pentru dezlipirc/alipire teren

 • □ - documentație de prima înregistrare UI

 • □ «documentație pentru apartamentare

 • □ documentație pentru dezlipire/alipirc UI

O;- documentație pentru reapartamenlare

,D»documentație pentru mansardare;

•Q- documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate Q - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase H, OBIECTUL ÎNSCRIERII:               '     .            t

intabularca ♦,r>.K.Ai.;...

O - înscrierea.provizorie-............... ,..u.’    Drept de proprietate, uz, uzufruct, âbitațici servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc;.

* ’’   Act sub. condiție suspensivă, ăet sub condiție rezolutorie sau cu termen., hotărâre judecătorească care nu a ramasdclimuvă.

a? Incapacitate,: lecațiunea. preemțiunea, promisiunea ilc înstrăinare. Sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea ranguluiipotecii; acțiuni îh justiție asupra imobilului in•câu«â,..orfcc alte fapte sau drepturi personale .etc.

eo«° Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date, cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie si număr.act ele identitate, cod numeric personal,-adresa poștală, etc..

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul Cîvîi, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor Dvs. Prevăzute în Regulamentul nr.679/2016 privind protecția- persottnelor fizice în ceea-ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte infirmați! suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal va puteti adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rod cluitaaiicoi.ro, formulând: o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0264 431666. 0264 554165,0364 101253.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, cu domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tei,7fa.x 0264 596 030 . prin-prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, drum, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3800 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □ imobilul nu se află în litigiu;

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine; ................................................. au fost convocați

și nu s-au prezentat la convocare

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Miron loan-Dorin, autorizația serie RO-CJ-F nr. 0010/2010 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Localextras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătura)

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliari instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinca Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală, etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul Civil, Codul de procedură civila. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor Dvs. Prevăzute în Regulamentul nr,679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte infirmați! suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal va puteti adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253

Nr. deînregistrare/data............


BORDEROU

• Adresa imobilului: U.A.T. CLUJ-NAPOCA

• Proprietari:

Nume/Prenume

C.I.F

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

4

3

0

.5.

8

5

7


Adresă imobil

Nr.CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara.

Etaj

Ap.

CLUJ-NAPOCA

DRUM

-

- •

-

8 g

te


Persoană autorizată:

Nume

(denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

P.F.A. MIRON

IOAN-DORIN

1

9

6

7

9

2

0

5


Număr pagini documentație:

Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor /2020 Conținutul documentației:

 • □ borderou;

 • □ declaraiie pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;

 • □ copia certificatului de înregistrare fiscală;

 • □ calculul analitic al suprafeței;

 • □ memoriu tehnic;

 • □ planul de amplasament și delimitare scara 1:1000;


 • □ plan încadrare în zonă scara 1:5000.

  Serviciu achitat cu chitanla nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Mun. Cluj-Napoca, dram, jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare pentru elaborare Hotărâre Consiliu Local mun. Cluj-Napocâ pentru prima înscriere drum în cartea funciară.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren.- Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în Municipiului Cluj-Napoca și este delimitată astfel:

 • - Latura de Nord : între punctele 100-111 fără gard;

 • - Latura de Est: între punctele 111-117 tară gard, între punctele 117-119 gard plasă, între punctele 119-122 gard beton, între punctele 122-131 fără gard:

 • - Latura de Sud : între punctele 131-132 fără gard;

 • - Latura de Vest: între punctele 132-134 gard plasă, între punctele 134-135 fără gard, între punctele 135-139 gard beton, ■: între punctele 139-141 fără gard, între punctele 141-144 gard beton, între punctele 144-145 gard lemn, între punctele 145-147gard beton, între punctele 147-148 gard plasă, între punctele 148-153 gard beton, între punctele 153-157 gard plasă, între punctele 157-158 gard beton, între punctele 158-100 fără gard;

 • 4. Situația juridică a imobilului: Drumul nu este înscris în cartea funciară. Se propune elaborare H.C.L. pentru prima înscriere drum în cartea funciară în suprafață de 3800 mp. conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.

 • 5, Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute; 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic), determinate anterior, s-a calculat coordonatele punctelor de stație 3 (Bulon metalic) și 4 (Bulon metalic) și a coordonatelor de contur ale drumului prin metoda drumuirii combinată cu radierea. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970. Nomenclatura L-34-48-C-C-2-III. Prelucarea datelor s-a efectuat folosind programul Caltop.

Data întocmirii: MAI 2020

Calculul Suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, Drum


i I

I

ișgj


Nrpct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi ... (m)

100

580979.449

391512.917

11.00

101

580983.093

391523.297

2.09

102

580982.953

391525.379

3.95

103

580983.791

391529.236

3.01

104

580984.549

391532.154

39.66

105

580998.988

391569.090

7.52

106

580999.921

391576.549

12.48

107

580998.847

391588.978

35.10

108

580995.288

391623.898

42.66

109

580994.766

391666.556

12.46

110

580995.967

391678.958

12.15

111

580995.349

391691.097

7.92

112

580987.508

391692.218

17.36

113

580970.588

391696.089

13.34

114

580957.375

391694.279

60.21

115

580898.135

391683.497

18.57

116

580879.582

391682.738

19.68

117

580860.055

391685.145

18.98

118

580841.102

391686.202

51.79

119

580789.617

391680.546

3.25

120

580790.841

391677.535

27.63

121

580763.221

391678.346

21.48

122

580741.743

391678.591

13.14

123

580728.951

391681.607

24.98

124

580711.213

391664.014

10.19

125

580703.762

391657.059

7;91

126

580697.121

391652.760

18.85

127

580681.995

391641.513

625

128

580676282

391638.969

16.39

129

580660.057

391641.274

6.87

130

580653.194

391641.620

7.04

131

580646.438

391643.596

5.94

132

580644.401

391638.024

8.55

133

580652.378

391634.936

5.89

134

580655.711

391630.086

14.86

135

580670.338

391627.477

26.78

136

580693.155

391641.487

9.42

137

580701.070

391646.589

21.04

138

580717.288

391659.995

18.50

139

580732.560

391670.435

12.21

140

580744.612

391672.399

6.40.

141

580751.012

391672.511

6.54

142

580757.186

391670.361

28.42

143

580785.532

391672.373

28.70

144

580814.134

391674.761

31.00

145

580844.953

391678.085

12.59

146

580857.487

391676.951

32.92

147

580890.394

391676.116

60.53

148

580950.158

391685.705

20.74

149

580970.872

391686.654

723

150

580978.054

391685.825

526

151

580983.047

391684,177

5.74152

580987.535

391680.600

31.92

153

580988.547

391648.694

28.86

154

580990.595

391619.902

35.50

155

580994,008

391584.568

10.25

156

580994.944

391574.363

22.56

157

580987.710

391552.991

36.83

158

580973.649

391518.948

8.37

S=3800mp

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1: 5000

L-34-48-C-C-2-III

MUN. CLUJ-NAPOCA, DRUM1

Hotărârea .Guvernului nr. 193/2006,a fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea. I, nr, 243 din 20 martie 2006 și în acest număr bis.