Hotărârea nr. 507/2020

Hotărârea 507/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340229 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340507 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1206;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Constantin Brâncuși, cu suprafața măsurată de 36897 mp., provenind din CF nr. 295142 Cluj-Napoca, nr. topo. 13825, CF nr. 265124 Cluj-Napoca, nr. topo. 2831,...,3011/1/2, CF nr. 266063 Cluj-Napoca, nr. topo. 1651/2, CF nr. 316937 Cluj-Napoca, nr. topo. 1651/2/1, CF nr. 325456, nr. topo. 13978, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului


și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 507 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 507/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

3

AMPLASAMENT:

Strada CONSTANTIN BRANCUȘI

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA


-IUNIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 36897 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data .............................

Proprietar

(semnătură)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui'haiicpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.


'7J /v-vnn                               PARTEA I .

 • p.        Nr 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

  .Luni, 20 'martir ;oc


SUMAR

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 peniru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcca...................  3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,111.2006-

: - O f Ă R Â A ! A' I, K A IJ V K R N U l. U ! R 0 -M A N IR I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■rind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d-^me public al județului Cluj, precum și al municipiile1* - =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor țț ’ jtist anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din _ tea-hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul administrației și internelor. Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/2006^ (ost publicată in Monîlorui Oficial al României, Partea 1,'nr. 243 din 20 martie 2006 și osie si în acest număr bis.

■26


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

II

2

II

1

ra

z 5

|:

1

li of w h

3

1

« ș

! 1-

a a q 1 T-। $ i țț a 1 Ilăs lăs

3 a T3'    Â3 K

•Z Z Z X Z 2 2 iiUi&p o o y o o u t

■S] ’B f-Sț ;-== TS

. 1H111 ai a si a ea co Z 2 Z Z Z 2

F13J533 u D o Q Ci w 553^53 HÎM# 3 3 3 3 3 q 552552

în

L ffl z

ș

■ J

i) 1

h

= -a I Z

55 3 o ’ 5

§

z

i

s

a : f 2

3S

131

3

L ă s

Z

ri

I a z

ă S

1

H-j ip si 2

u c

M

Z

2|5-□

1 t. aS

z

3'1'

2 0

1 d z î u 3

§ 5

3 r.i

□5

l

5

■3

I z □ *3

tH

33 0 <.

ii

I

Municipiul Clui-N«p<3ca  1

MunltfpMaul-Nawc*    |

olh i|â sj <â a i rn a ra z z z z z z

uuuouu

■5>5 535

j 1W S z £ 2 K :

,jo3lc-. 3 5- u 5’

ii . z iâ 3

1 iii z â 3

1

•..?

■7:

3

■3

1

a i 5

3

3

j

31 0

3J I i’.'l X

3 3.

7 |

! z

2 u

=5 1 â

1

ui

li

2

H?W < 3 țs 3 3 “

5 253pp 2

i

3 S

1 □ s

P

S 3

,T’.

§ 2

w

2 =

Zi

2

5 c

3

2

F

2:

3

,Î3 2:

■t .32 c

□ 3 f 2

1 s

c 3

2

3 3 3 B 3 S § g § § 8 8 S52II5

Hij® § s S § S 2 slste 3 :

O fi

ț

1 f

f

2

1

2

î

■8 2

I

■- ?

■ 1

rj

ș

85 s?; 03 s afU

5S :3 ©

o

£ ai

SSSSS E ct (d ț© e> ci |ir re O> :re Ir* re re re 'T re>|l :c

S5SS -

883838 ;re © ed ‘^5 re cc ;O_ O ‘u3: S O ’Totr-j ©%slio rn

CJ U7 re re g

s

«ri re ■s

8J d Si? r> । y~ r

B.S il

3

I

8? ii tn -=■ £3

0 re U

8

14

ss 85? 0 c <ăî r

3S w SfJ r

8 i© s 2

°

8

8

8

’»

S8888S d -r» © © Q d o > tp re a) re ca tn 5 tfh-v.re o d ef a re ca 75   ^7 h K CI

re, reirs-ci

888885 așs'gss •rt <83 S3 GȘf^jiX îuȚra1 0 t- p-,re ; GQ 1

dl

£

8 re 8 w

a

3

© i

8 i £i re

8 £

8 f re" <r?

0

re j

ș

5.

i

■ i

r

& <

8?

38 ț U3

£

40 ,S5 © g ■ a rL Ti S ? “7   <3

-r-

l!

«7 *n © -m re cm re o. o:re o re 55       rs

1 re“ ’j-F s*i înd re

C‘! g

«re?-

3 «2 ! S ■>'îf

8

’F

<O îOj-C di’

-dr

£

50

833 tn

□ © a CO = &ț [J <rT

8 f?q

3

§

SȚ-.I

i !             ' i

. I . . Oi -

® 2 § § r R S n ? 5 2 r? re xr <£f «

Qre ^-r •TJ l~<| ^ «3 EM u“5 =#. oi •ș»l«r

3 §

M ©5

5 î©

t re

8

. ?

:»*>•’

p b

s re“

re

re tp

3

u

-;CT 3 c ! i T3

î.

5“

R 35

3 țsi

-J O

,j5.

5 '

o H3 ! ; Ui <

â S £ Esfj , 33 , & <0 © O X S O O'U o o u c

i 21- 1 2 3 c O S § 1 S » =

u V U' U u O

3 f u

»

1 =

Q<

3 O

î u

” ■ 8. st

: S n

g t?.

ă

.-1 a 2

T3 a

C

r

ii ।

S « -

3 q j 0

f

Sî !!

«

i 0 tu

.□

1

© u

33

?

■ EQ n î JS â

I

CM

SI

8

8

1. £" V 3<

1 <0

I 2

E Z >

T3 sa «3

S § 8

!3S

l‘d

■§rc j

 • <5    EQ 31 □

 • •§ s1 = 5 = sf sin hpH C O O O 0 ,u

1

4= e

2

ta 1 :

g

O 1 Hjfh.

SSJ»,

li S E !S

"B i

1 !

i

O

5 jq

u

d

u

3 O

re

5 ’3

L s

ia

■c

U

E

O

j 5’

6 I

> d

ri <*j rj H ;d re ?

P* fa re re re re M d H 4*5 d d

2

r> «

•Șlrș

H

n t1

j

B

5' H

7 n

d

ri

<n

'd ;c

”5 d d

•H ri d d d

d ;<q d 70 fo

■g— ț.» 7-> V» t—

i

d

d

n

re CO

V*

Hi d

c o '

58

SS

33

§

JE) ■&©->- CM O ■=m' o ss.țt'» re ire re re

i p n 93 a ©•

£

re SD

> T

D tS

«OiP

T

jd □ tc

S3 —

ș ?

2 50

2 •£

8

§;

■re cq |<î irj ca ■>* |re R     R c

CO £J £5 V- re <■ re re re re re ,i

2

5 5

'u-j Ire E.

'eâ W

re

•33 re

O

re

re

sl

Ei

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

43979

Ziua

06

Luna

02

Anul

2020

Cod verificare iiniim


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ancpt              extras de carte funciară

.!( k .*«’.<«» A kVi if îJ                                      PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 295142 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobiHuSui

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13825

10.451

Drum spre Gheorgheni inainte de Becas

 • B. Partea IL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0 (în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare);

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  133278 / 15/07/2019

  Act Administrativ nr. 131364, din 29/11/2012 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 329713/45/455, din 26/06/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 515, .din 18/06/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 342599, din 03/07/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 22240, din 14/02/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

  B3

  Imobilul înscris în cartea funciară nr. 295142 Cluj-Napoca se dezmembrează astfel: cu nr. topografic 13825/1 în suprafață de 10451 mp se reînscrie în cartea funciară nr. 295142 în favoarea vechiului proprietar, cu nr. topografic 13825/2 în suprafață de 5400 mp se înscrie în cartea funciară nr. 338138 UAT Cluj-Napoca

  Al

 • C. Partea IIB. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:13825

10.451

Drum spre Gheorgheni inainte de Becas

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

10.451

-

-

13825

Drum spre Gheorgheni inainte de Becas

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 06/02/2020, 17:09

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 265124 Cluj-Napoca

j ?« t ■ • \ ..r ...

A. Partea I. Descrierea îmobiSuîuâ

TEREN NecunoscutNr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Constantin Brâncuși, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2831,..., 3011/1/2

3.116

B. Partea 10. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Sa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7296 / 17/11/1975

Decizie nr. 459, din 08/08/1972 emis de CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, în administratrea operativă a

2) CONSUMULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

se notează faptul că acest imobil nu face obiect de circulație

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea BAIE SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

1

1 n

1

Carte Funciară Nr. 265124 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2831,..., 3011/1/2

3.116

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobii nu a fostg xir.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

524

-

-

2831

STR GHEORGHENI

2

altele

-

15

-

-

1758/1/2

STR GHEORGHENI

3

altele

-

20

-

-

1755/2

STR GHEORGHENI

4

altele

-

60

-

-

1753/2

STRGHEORGHENI

5

altele

-

30

-

-

1752/2

STR GHEORGHENI

6

altele

-

40

-

-

1782/1/2

STR GHEORGHENI

7

altele

-

57

-

-

1782/2/2

STRADA GHEORGHENI

8

altele

-

36

-

-

1781/2

STRADA GHEORGHENI

9

altele

-

39

-

-

1780/2

STRADA GHEORGHENI

10

altele

-

33

-

-

1779/2

STRADA GHEORGHENI

11

altele

-

57

-

-

1778/1/2

STRADA GHEORGHENI

12

altele

-

51

-

-

1778/2/2

STRADA GHEORGHENI

13

altele

-

47

-

-

1822/2/2, 1823/2/2

STRADA GHEORGHENI

14

altele

-

45

-

-

1822/1/2, 1823/1/2

STRADA GHEORGHENI

15

altele

-

33

-

-

1819/2

STRADA GHEORGHENI

16

altele

-

33

-

-

1818/2

STRADA GHEORGHENI

17

altele

-

33

-

-

1817/2

STRADA GHEORGHENI

18

altele

-

33

-

1816/2

STRADA GHEORGHENI

19

altele

-

33

-

-

1815/2

STRADA GHEORGHENI

20

altele

-

33

-

-

1813/2

STRADA GHEORGHENI

21

altele

-

33

-

-

1812/2

STRADA GHEORGHENI

22

altele

-

33

-

-

1811/2

STRADA GHEORGHENI

23

altele

-

33

-

-

1810/2

STRADA GHEORGHENI

24

altele

-

36

-

-

1809/2

STRADA GHEORGHENI

25

altele

-

52

-

-

1807/2/2

STRADA GHEORGHENI

26

altele

-

54

-

-

1807/1/2

STRADA GHEORGHENI

27

altele

-

69

-

-

1849/2

STRADA GHEORGHENI

28

altele

-

45

-

-

1848/2

STRADA GHEORGHENI

29

altele

-

51

-

-

1846/2

STRADA GHEORGHENI

30

altele

-

51

-

*

1815/2

STRADA GHEORGHENI

31

altele

-

51

-

-

1844/2

STRADA GHEORGHENI

32

altele

-

39

-

-

2607/2

STRADA GHEORGHENI

33

altele

-

25

-

-

2765/2

STRADA GHEORGHENI

34

altele

-

12

-

-

2822/2

STRADA GHEORGHENI

35

altele

-

42

-

-

2830/2/1/2, 2830/2/1/2

STRADA GHEORGHENI

36

altele

-

36

-

-

2833/2

STRADA GHEORGHENI

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

37

altele

-

24

-

-

2834/2

STRADA GHEORGHENI

38

altele

-

35

-

-

2835/2, 2843/2/2

STRADA GHEORGHENI

39

altele

-

45

-

-

2836/2

STRADA GHEORGHENI

40

altele

-

45

-

-

2837/2

STRADA GHEORGHENI

41

altele

-

70

-

-

2839/2

STRADA GHEORGHENI

42

altele

-

48

-

-

2946/1/2

STRADA GHEORGHENI

43

altele

-

48

-

-

2946/2/2

STRADA GHEORGHENI

44

altele

-

50

-

-

2947/2

STRADA GHEORGHENI

45

altele

-

49

-

-

2948/2

STRADA GHEORGHENI

46

altele

-

49

-

-

2949/2

STRADA GHEORGHENI

47

altele

-

42

-

-

2950/2

STRADA GHEORGHENI

48

altele

-

49

-

-

2951/2

STRADA GHEORGHENI

49

altele

-

60

-

-

2952/2

STRADA GHEORGHENI

50

altele

-

73

-

-

2953/2

STRADA GHEORGHENI

51

altele

-

51

-

-

2954/2

STRADA GHEORGHENI

52

altele

-

51

-

-

2955/2

STRADA GHEORGHENI

53

altele

-

52

-

-

2956/2

STRADA GHEORGHENI

54

altele

-

85

-

-

3005/2/2

STRADA GHEORGHENI

55

altele

-

20

-

-

3006/2

STRADA GHEORGHENI

56

altele

-

45

-

-

3007/2

STRADA GHEORGHENI

57

altele

-

45

-

-

3008/1/2

STRADA GHEORGHENI

58

altele

-

42

-

-

3009/1/2

STRADA GHEORGHENI

59

altele

-

50

-

-

3010/2

STRADA GHEORGHENI

60

altele

-

31

-

-

3011/2/2

STRADA GHEORGHENI

61

altele

-

33

-

-

3011/1/2

STRADA GHEORGHENI

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.51504/04-12-2017 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.
Data soluționării, 06-12-2017

Data eliberării, -7-/-  %

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ gȘfFTf Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca ■

XANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 266063 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                    Nr. CF vechi:1473

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Constantin Brâncuși, Jud. Cluj                                          '

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1651/2

8.402

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 /08/03/1938                       :<

  Act nr. în locui imobilelor vechi din cf 3016,3481,5026,-6081,10840,1671,2072,2707;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Apoi acest imobil se abnotează din acest CF și nu formează obiect de circulatiepublică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nn 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1651/2

8.402

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETAUI LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil mi a /astg siG

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

8.402

-

-

1651/2

strada Constantin Brâncuși

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.33023/05-09-2018 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.
Data soluționării, 06-09-2018

Data eliberării, / / _

Pagina 2 din 2

Sg/   EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

175864

Ziua

22

Luna

10

Anul

2015


*7     pentru INFORMARE

’ A.NCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN                                                                              Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca

Nr Ort

Nr.cadaetral Nr.topograflc

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

Top: 1651/2/1

6.722

Teren pentru str Gheorgheni

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observatii / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act, imobil distribuit prin comasațde și prevăzut ia transformare, apoi expropriere în baza Decretului 213/1984 cu încheierea nr 1723/25.04.1990

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul se abnotează din prezenta carte funciară neformând obiect de circulație publică

  Al        |

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observatii / Referințe

  NU SUNT

CARTE FUNCIARA NR. 316937 Comuna/Oras/Municlpiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observatii / Referințe

Top: 1651/2/1

-

Teren pentru str Gheorgheni

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observatii / Referințe

1

drum

6.722

651/2/

L

-

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Cri.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

175556

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

2

175557

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

3

175863

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

4

175865

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

5

176404

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau inscriere provizorie

6

176428

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau înscriere provizorie

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C45844/22-10-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

26/10/2015

Data elibeiărfK, /


(parafaAsisten t-re gistra tor, ADRIAN PÎRVJ^ESțSA

W\

-------------I - •

0/


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

i                                          Carte Funciară Nr. 325456 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                     Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13978

7.233

Drum La Pietroasa

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. încheiere cf 3640, din 08/03/1938 emis de OCPI CLUJ;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEDISTRIBUIT PRIN COMASATIE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Imobilul de sub Al nu face obiect de circulație publică.

Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


  Pagina 1 din 2


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr, 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13978

7.233

Drum La Pietroasa

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometrici pentru acest imobil nu cijostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.233

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/04/2019, 09:08\... ________ ____________

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Constantin Brâncuși, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

295142 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13825

Drum spre Gheorgheni înainte de Becaș

10451

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

265124 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2831, 1758/1/2,1755/2, 1753/2, 1752/2,1782/1/2, 1782/2/2, 1781/2, 1780/2, 1779/2, 1778/1/2, 1778/2/2, 1822/2/2, 1823/2/2, 1822/1/2, 1.823/1/2, 1819/2, 1818/2, 1817/2, 1816/2, 1815/2, 1813/2, 1812/2, 1811/2, 1810/2, 1809/2, 1807/2/2, 1807/1/2, 1849/2, 1848/2, 1846/2, 1815/2, 1844/2, 2607/2, 2765/2, 2822/2, 2830/2/1/2, 2830/2/1/2, 2833/2, 2834/2, 2835/2, 2843/2/2, 2836/2, 2837/2,2839/2, 2946/1/2, 2946/2/2, 2947/2,2948/2, 2949/2, 2950/2, 2951/2, 2952/2, 2953/2, 2954/2, 2955/2,2956/2, 3005/2/2, 3006/2, 3007/2, 3008/1/2, 3009/1/2, 3010/2, 3011/2/2, 3011/1/2

Strada Gheorgheni

3116

STATUL ROMĂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Nu sunt

266063

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1651/2

Strada Constantin Brâncuși

8402

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

316937 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1651/2/1

Teren pentru str. Gheorgheni

6722

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

325456 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13978

Drum la Pietroasa

7233

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

35924

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13825,2831, 1758/1/2, 1755/2, 1753/2, 1752/2, 1782/1/2, 1782/2/2, 1781/2, 1780/2, 1779/2, 1778/1/2, 1778/2/2, 1822/2/2, 1823/2/2, 1822/1/2, 1823/1/2, 1819/2, 1818/2,1817/2, 1816/2, 1815/2, 1813/2, 1812/2, 1811/2, 1810/2, 1809/2, 1807/2/2, 1807/1/2, 1849/2, 1848/2, 1846/2, 1815/2, 1844/2,2607/2, 2765/2, 2822/2,2830/2/1/2, 2830/2/1/2, 2833/2,2834/2, 2835/2, 2843/2/2, 2836/2, 2837/2, 2839/2, 2946/1/2,2946/2/2, 2947/2, 2948/2,2949/2, 2950/2,2951/2, 2952/2, 2953/2,2954/2,2955/2,2956/2, 3005/2/2, 3006/2,3007/2, 3008/1/2, 3009/1/2, 3010/2, 3011/2/2,3011/1/2, 1651/2, 1651/2/1, 13978

Nou

Strada CONSTANTIN BRÂNCUȘI

36897

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu suntInventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada C-tin Brâncuși, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr. Pct

X [m]

Y [m]

1

586274.0501

393278.7868

2

586272.2830

393279.5690

3

586270.8832

393280.1761

4

586270.7220

393283.5840

5

586269.2110

393287.3900

6

586268.8083

393287.8368

7

586268.2363

393287.1834

8

586267.2515

393288.0339

9

586266.7488

393288.4049

10

586267.8117

393289.9028

11

586263.4469

393292.8666

12

586263.2614

393292.6069

13

586255.4760

393298.1330

14

586254.6300

393298.9690

15

586253.2899

393300.2933

16

586258.1810

393304.4590

17

586240.9120

393323.9980

18

586241.7550

393324.8440

19

586242.6570

393326.5360

20

586242.4340

393330.1420

21

586219.9300

393356.4970

22

586215.3530

393363.2740

23

586205.2550

393374.4420

24

586204.2830

393373.9330

25

586201.7300

393376.1450

26

586188.6430

393389.8390

27

586188.8360

393390.6930

28

586188.6570

393392.8350

29

586187.1076

393394.7156

30

586187.1940

393394.7940

31

586183.9450

393398.5720

32

586182.1130

393400.6080

33

586178.7800

393404.5810

34

586176.0100

393408.2180

35

586176.0890

393408.2790

36

586173.2980

393411.8820

37

586172.4770

393412.9480

38

586171.5900

393414.0780

39

586165.6310

393421.3710

40

586166.0720

393421.8740

41

586165.9650

393422.1810

42

586160.3790

393429.2920

43

586160.2110

393429.5070

44

586157.8400

393431.6830

45

586154.0440

393435.9870

46

586153.7750

393435.7810

47

586150.4260

393439.6810

48

586146.7900

393444.2170

49

586143.6020

393447.8940

50

586140.1799

393452.1154

51

586140.3250

393452.2330

52

586137.3870

. 393455.9840

53

586133.5160

393460.5610

54

586133.3887

393460.4538

55

586130.1820

393464.2610

56

586127.3950

393467.5450

57

586118.1340

393478.3460

58

586115.2860

393481.7090

59

586110.7550

393487.3660

60

586108.7040

393489.8820

61

586106.4210

393492.7500

62

586102.9930

393496.4850

63

586101.4210

393498.2510

64

586094.8090

393506.2780

65

566091.3830

393510.2640

66

586089.8120

393512.5050

67

586084.6000

393518.8270

68

586078.5660

393525.2390

69

586078.6490

393525.3750

70

586077.3320

393526.5240

71

586072.8910

393531.2500

72

586070.0450

393535.0280

73

586067.0213

393539.0237

74

586067.1420

393539.1150

75

586063.7040

393543.4330

76

586056.5180

393552.7190

77

586056.2870

393553.3760

78

586053.1230

393557.0640

79

586053.0169

393556.9714

80

586049.9670

393560.4650

81

586047.1380

393563.9720

82

586044.1183

393567.5910

83

586044.2010

393567.6600

84

586041.1360

393571.3000

85

586034.0990

393579.5570

86

586028.3390

393586.4940

87

586026.1730

393589.0440

88

586018.3960

393598.6730

89

586015.5210

393601.7590

90

586011.9230

393606.1700

91

586004.4110

393615.1420

92

585999.7440

393620.7460

93

585999.6490

393620.6750

94

585996.7960

393623.9380

95

585996.6550

393623.8080


96

585995.8200

393624.7700

97

585992.4260

393628.6800

98

585992.6950

393628.9130

99

585988.9130

393633.2040

100

585988.6959

393633.0221

101

585985.4730

393636.7040

102

585982.3420

393640.7250

103

585980.2312

393643.1662

104

585980.4530

393643.3580

105

585976.7000

393647.7500

106

585976.4832

393647.5626

107

585973.7260

393650.7510

108

585969.1100

393655.9770

109

585967.2210

393658.2400

110

585960.2090

393666.2690

111

585956.1860

393671.1250

112

585950.1190

393677.9370

113

585946.3080

393682.3880

114

585942.4750

393686.6950

115

585937.6690

393692.3080

116

585936.9310

393693.0850

117

585927.7300

393703.7000

118

585923.7940

393708.2190

119

585909.5020

393725.7060

120

585895.2970

393741.3630

121

585890.9630

393746.0440

122

585883.8300

393754.0700

123

585872.5800

393767.1400

124

585872.2795

393766.8555

125

585869.6860

393769.6440

126

585866.1320

393773.7920

127

585861.4670

393778.8800

. 128

585860.6350

393779.4140

129

585857.7130

393780.1510

130

585853.7340

393783.8660

131

585844.8980

393793.9550

132

585844.1390

393795.3370

133

585839.2100

393803.7060

134

585833.4270

393810.2850

135

585826.0990

393818.7550

136

585824.5407

393817.4060

137

585821.7280

393820.6550

138

585819.6800

393820.7600

139

585818.5570

393819.8370

140

585816.5230

393821.9810

141

585812.8460

393834.5190

142

585808.3270

393839.8590

143

585803.2740

393845.3620

144

585794.1220

393855.5780

145

585789.1240

393861.3390

146

585784.5250

393866.4630

147

585779.0690

393872.7370

148

585777.1390

393874.7520

149

585773.0060

393879.4690

150

585769.8460

393883.1430

151

585761.3760

393892.7460

152

585756.4340

393898.3670

153

585747.4120

393908.7340

154

585736.8520

393920.9600

155

585730.8200

393927.6890

156

585727.8170

393930.9810

157

585726.5600

393932.1510

158

585720.7780

393938.7490

159

585715.8160

393944.3260

160

585715.6720

393944.1970

161

585709.2326

393951.3785

162

585707.9460

393952.8300

163

585704.1970

393957.1030

164

585701.0820

393960.4150

165

585699.0700

393962.6400

166

585698.7370

393963.0090

167

585693.5970’

393968.6920

168

585686.2010

393977.0800

169

585684.6330

393979.0780

170

585673.6630

393991.3740

171

585671.9110

393993.4060

172

585664.5600

394001.7920

173

585660.7050

394006.0470

174

585655.6310

394011.7910

175

585645.8530

394022.7290

176

585642.4250

394026.4640

177

585640.1870

394028.9780

178

585635.0960

394034.6980

179

585631.1050

394039.3510

180

585626.5830’

394044.4880

181

585620.5690

394051.1190

182

585613.2440

394059.3100

183

585609.4040

394063.4870

184

585601.2310

394072.9390

185

585593.6130

394081.6320

186

585592.2540

394083.1040

187

585590.5950

394083.6370

188

585582.3170

394094.1190

189

585570.4690

394107.3280

190

585568.0620

394109.9500

191

585561.0440

394118.0120


192

585558.3460

394121.4100

193

585552.9240

394127.4690

194

585548.7570

394132.1800

195

585544.0800

394137.2600

196

585539.5280

394142.2990

197

585537.3200

394144.7260

198

585532.9890

394149.3860

199

585526.1340

394157.1630

200

585522.2960

394161.6110

201

585519.4510

394164.8000

202

585514.6660

394170.0580

203

585511.7050

394173.5830

204

585506.4150

394179.4340

205

585504.9410

394180.1520

206

585492.5890

394192.2270

207

585484.4010

394202.2550

208

585484.0440

394201.9380

209

585450.0725

394240.1987

210

585450.5650

394240.6360

211

585445.5870

394246.0860

212

585441.8850

394250.0570

213

585438.8010

394253.2750

214

585436.0080

394256.4110

215

585432.9250

394259.6530

216

585430.5640

394262.1850

217

585428.1030

394264.8240

218

585426.8980

394266.1170

219

585424.3530

394268.7670

220

585424.2260

394268.8240

221

585417.6660

394276.4480

222

585417.6990

394278.4130

223

585417.4810

394279.5950

224

585416.7100

394281.3620

225

585415.7310

394282.5620

226

585403.1770

394297.0320

227

585399.8830

394300.7430

228

585399.1204

394300.1005

229

585398.7830

394300.5010

230

585388.0560

394313.2490

231

585388.2790

394313.4600

232

585379.0150

394319.3160

233

585363.1950

394337.0680

234

585361.0886

394339.5648

235

585356.5371

394344.4970

236

585346.3229

394355.9564

237

585342.6554

394360.3507

238

585346.3346

394363.8294

239

585345.2470

394365.0294

240

585346.3400

394366.0200

241

585349.3300

394368.6700

242

585346.7750

394371.4560

243

585345.2210

394373.1510

244

585340.5570

394378.2360

245

585338.8000

394380.1530

246

585336.8400

394382.2900

247

585337.6840

394383.0460

248

585333.5270

394387.5470

249

585324.1830

394397.7160

250

585323.1780

394396.8070

251

585316.5600

394403.9700

252

585310.6920

394410.6940

253

585306.8090

394414.9370

254

585304.2107

394418.2055

255

585302.3152

394419.7541

256

585300.6275

394420.5337

257

585298.7307

394421.2113

258

585296.0928

394421.5232

259

585294.1307

394421.1679

260

585285.6461

394431.3207

261

585278.3898

394439.6181

262

585268.8933

394449.9093

263

585262.1748

394457.4105

264

585255.0633

394465.1089

265

585246.8994

394474.2396

266

585233.3864

394489.3781

267

585236.2233

394492.0772

268

585227.6643

394500.8800

269

585220.9800

394507.5770

270

585217.8995

394510.6533

271

585214.9234

394510.2143

272

585212.0431

394509.4562

273

585204.2794

394502.9817

274

585182.3793

394527.8371

275

585172.6589

394538.8614

276

585166.4504

394546.2854

277

585160.7156

394552.9443

278

585147.1119

394568.8239

279

585137.8655

394579.4390

280

585130.3373

394584.8695

281

585123.5680

394587.3638

282

585118.3887

394593.0473

283

585120.0565

394594.4579

284

585123.2220

394596.4414

285

585116.6564

394603.1950

286

585112.9449

394607.6423

287

585105.8191

394617.2077


288

585096.5109

394625.7028

289

585089.8359

394631.6090

290

585085.9257

394634.2173

291

585081.4101

394638.2098

292

585079.3090

394638.7640

293

585064.0400

394654.1000

294

585065.9980

394666.0140

295

585077.7227

394656.9170

296

585103.5735

394635.2722

297

585155.9548

394588.6651

298

585193.1010

394555.6137

299

585193.0050

394555.5370

300

585208.4860

394541.4670

301

585214.4451

394536.4748

302

585233.7180

394518.8090

303

585236.9135

394516.4584

304

585245.6703

394506.9530

305

585251.2963

394501.0531

306

585249.1148

394499.3429

307

585264.7960

394482.1850

308

585265.8630

394480.8700

309

585269.0710

394477.1240

310

585269.8230

394476.2460

311

585270.3300

394475.8000

312

585273.2230

394472.4130

313

585273.5860

394471.9840

314

585274.8900

394470.4590

315

585279.4380

394464.9250

316

585280.5507

394460.3124

317

585281.3504

394459.1451

318

585283.1818

394457.5065

319

•585285^313

394456.0497

320

-585287.6012

'• 394455.5460

321

585289.7221

394455.5323

322

585291.5262

394455.8157

323

585293.0435

394456.4432

324

585296.5000

394452.0050

325

585295.6240

394449.1410

326

585295.3810

394446.6180

327

585295.7890

394444.4320

328

585296.6640

394442.0900

329

585298.2899

394440.2661

330

585298.1300

394440.1410

331

585307.2250

394430.2650

332

585307.3870

394430.3310

333

585312.2880

394425.1910

334

585316.0710

394420.8990

335

585321.1957

394415.1918

336

585324.7884

394411.3376

337

585328.5601

394407.3904

338

585335.0937

394400.1302

339

585338.9581

394395.3669

340

585346.3566

394388.0484

341

585354.6024

394378.4477

342

585362.9693

394369.0949

343

585367.2263

394364.1590

344

585376.9350

394353.4230

345

585380.0850

394349.8370

346

585383.7250

394346.2750

347

585386.5710

394344.9260

348

585391.5790

394344.3010

349

585396.7270

394344.7380

350

585398.1380

394345.4880

351

585400.2080

394347.3050

352

585411.2604

394357.1431

353

585423.4790

394339.1290

354

585424.0480

394336.6570

355

585425.0270

394334.3040

356

585428.0250

394330.1720

357

585440.8080

394313.9710

358

585456.1980

394294.8870,

359

585463.3970

394285.8460;

360

585464.2970

394284.7/9»

361

585465.0520

394284,7180

362

585466.0400

394283/8110

363

585467.9070

3942618370

364

585468.5320

39426W80

365

585468.9780

394264; 1360

366

585469.3930

394262^550

367

585469.7180

39426 l.W

368

585469.8420

394260.1760ț

369

585469.7660

394259.0690/

370

585469.3070

394257.7890

371

585467.7230

394255.5630

372

585467.0400

394255.1640.

373

585466.1420

394254.8380:

374

585465.2430

394254.7120

375

585482.5150

3942366940

376

585482.8000

394236.3260

377

585484.7100

394232.6344

378

585487.1700

z’394229.5844

379

585491.6900

1394224.0090

380

585496.2910

1 394218.7050

381

585504.0470

1 394209.9270

382

585504.4140

394209.6090Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada C-tin Brâncuși, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

/

/

383

585511.2770

394201.8090

384

585514.4990

394197.9910

471

585988.0734

393656.8782

certificat <\

X\ S       D|;      V\

A        AUTORIZARE s\

' j li Seria R0-E-J; Nr. 0998 |                                                                   ■ :

// \1S,C'DAf,1AS CONSULT 5.R.L //                                                          

u A                  •             d

385

585518.9150

394193.1490

386

585525.6160

394185.6380

472

585993.5810

393650.3640

387

585532.8540

394177.5890

473

586001.0170

393641.4200

474

586006.1770

393635.3530

388

585534.6620

394175.5550

475

586012.0470

393628.3670

389

585544.6040

394164.3710

476

586015.7100

393624.0990

390

585544.8900

394164.0800

477

586018.6770

393620.7860

391

585554.7560

394153.0480

478

586022.6090

393616.1970

392

585555.2220

394152.4540

479

586029.1730

393608.2560

393

585566.6230

394139.3760

394

585571.1630

394134.2380

480

586035.6340

393600.3850

481

586038.5700

393596.9460

395

585576.0180

394128.7880

... .

482

586041.7430

393593.5860

396

585583.6770

394120.1690

483

586043.9830

393591.0360

397

585593.2630

394109.4930

484

586045.7580

393588.7640

398

585593.7610

394109.2450

485

586048.6160

393585.4230

399

585594.6080

394108.7790

486

586048.4340

393585.3070

400

585595.0780

394108.3690

487

586052.2810

393580.8480

401

585595.3770

394108.3130

488

586052.2360

393580.4520

402

585605.0140

394097.1370

489

586058.3100

393573.4530

403

585606.0620

394094.8490

490

586060.1007

393571.3898

404

585613.7220

394086.5830

491

586068.4179

393562.0396

405

585618.8910

394080.7760

406

585624.5870

394074.3470

492

586071.2799

393558.7332

493

586071.4390

393558.9260

407

585635.0450

394062.2280

494

586074.5930

393555.2445

408

585642.0820

394054.2840

495

586076.6377

393553.0350

409

585652.5480

394042.4490

496

586080.5370

393548.0900

410

585653.0550

394042.1800

497

586080.3100

393547.8970

411

585666.2180

394027.5000

412

585669.3930

394023.8150

498

586083.5370

393544.1020

499

586085.5340

393542.0690

413

585674.9780

394017.5270

500 -

586091.9000

393534.6640

414

585682.3620-

394009.0880

501-

586092.4017

393533.9600

415

585682.9850

394008.4200’

502

586100.5794

393524.4648

416

585691.3994

393999.0371

417

585692.1940

393998.0790

503

586104.4120

393520.0840

504

586104.5481

393520.1971

418

585701.6650

393987.4460

505

586107.2770

393516.9670

419

585706.7960

393981.8550

506

586110.4540

393513.0290

420

585710.9955

393976.7807

507

586113.8155

393509.1502

421

585718.6320

393968.1396

508

586113.6180

393508.9790

422

585726.7958

393958.9241

509

586117.1590

393504.8560

423

585725.5284

393956.7756

510

586117.7020

393504.5590

424

585741.5741

393938.4250

511

586127.0580

393493.5200

425

585759.0200

393918.9370

512

586133.1590

393486.6590

426

585760.3199

393921.6872

513

586136.4170

393482.8630

427

585762.7720

393918.7040

514

586142.2620

393476.4290

428

585763.7950

393917.1640

515

586143.9590

393476.3740

429

585767.1430

393913.4670

516

586149.5080

393470.6300

430

585766.8480

393913.2070

431

585769.8240

393909.8720

517

586149.4510

393468.3830

518

586156.4210

393460.5890

432

585770.2980

393910.2850

519

586163.8960

393452.3040

433

585773.6867

393906.1183

520

586167.6650

393448.1230

434

585784.6561

393893.7493

521

■ 586173.6930

393441.4770

435

436

585792.3360

393884.7360

522

586173.4740

393441.2870

585795.7230

393882.4100

523

586176.7770

393437.5220

437

585802.4372

393877.0039

524

586179.6770

393434.2750

438

585804.1520

393875.9250

525

586180.5870

393433.5380

439

585808.0440

393872.7580

526

586184.5990

393428.9540

440

585812.9130

393867.3030

527

586187.9850

393425.0620

441

585823.4770

393855.7510

442

585827.7860

393850.7630

528

586187.8620

393424.9370

529

586191.5561

393420.7935

443

585834.8900

393838.0870

530

586195.2840

393416.7890

444

585834.9180

393837.3200

531

586195.3960

393416.8780

445

585840.5640

393830.9700

532

586198.5010

393413.2110

446

585844.4880

393826.7190

533

586199.9390

393411.4780

447

585847.8970

393822.7170

448

585850.6030

393819.7400

534

586210.1328

393400.0299

535

586210.2423

393400.1766

449

585857.2350

393812.0910

536

586217.6797

393410.1386

450

585865.0330

393803.2490

537

586219.1090

393408.8340

451

585867.4690

393800.5050

538

586223.3910

393402.1310

452

585873.5990

393793.6230

539

586224.2100

393400.0900

453

585877.5870

393789.1230

454

585883.6010

393782.2630

540

586229.8070

393391.3240

541

586228.5410

393390.0910

455

585886.9710

393778.7170

542

586228.0520

393389.7310

456

585892.6120

393772.2340

543

586234.7950

393381.3880

457

585896.3770

393768.0230

544

586234.5130

393381.1300

458

585902.1570

393761.5540

545

586242.2550

393371.6760

459

585903.8330

393759.7010

546

586245.4309

393371.0355

460

585908.7270

393754.0240

547

586259.8518

393353.4712

461

585910.6830

393751.6810

548

586263.2000

393348.7219

462

585916.7820

393744.8100

463

585916.6520

393744.4720

549

586269.2693

393351.3095

550

586272.0740

393344.7590

464

585923.7660

393736.4370

551

586277.8200

393331.4440

465

585931.1011

393724.7053

552

586279.0120

393328.5550

466

585940.9573

393713.2384

553

586274.5490

393323.3190

467

585964.3312

393685.4930

554

586280.6670

393314.2650

468

585975.1280

393673.0460

555

586287.5320

393306.4150

469

585979.2390

393667.6570

556

586287.7170

393306.2930

470

585986.1561

393659.1490

Z          \                                            Z

Data: Iunie 2020

A \          A

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL rȘ>/ j \ r Ax pag. 2 din 2

rac?


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada C-tin Brâncuși, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr. PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m)

Y[m]

1

586274.0501

393278.7868

1.932

2

586272.2830

393279.5690

1.526

3

586270.8832

393280.1761

3.412

4

586270.7220

393283.5840

4.095

5

586269.2110

393287.3900

0.601

6

586268.8083

393287.8368

0.868

7

586268.2363

393287.1834

1.301

8

586267.2515

393288.0339

0.625

9

586266.7488

393288.4049

1.837

10

586267.8117

393289.9028

5.276

11

586263.4469

393292.8666

0.319

12

586263.2614

393292.6069

9.547

13

586255.4760

393298.1330

1.189

14

586254.6300

393298.9690

1.884

15

586253.2899

393300.2933

6.425

16

586258.1810

393304.4590

26.077

17

586240.9120

393323.9980

1.194

18

586241.7550

393324.8440

1.917

19

586242.6570

393326.5360

3.613

20

586242.4340

393330.1420

34.656

21

586219.9300

393356.4970

8.178

22

586215.3530

393363.2740

15.056

23

586205.2550

393374.4420

1.097

24

586204.2830

393373.9330

3.378

25

586201.7300

393376.1450

18.942

26

586188.6430

393389.8390

0.876

. a 27.

586188.8360

393390.6930

2.149

.28

586188.6570

393392.8350

2.437

29

586187.1076

393394.7156

0.117

30

586187.1940

393394.7940

4.983

31

586183.9450

393398.5720

2.739

32

586182.1130

393400.6080

5.186

33

586178.7800

393404.5810

4.572

34

586176.0100

393408.2180

0.100

35

586176.0890

393408.2790

4.558

36

586173.2980

393411.8820

1.346

37

586172.4770

393412.9480

1.437

38

586171.5900

393414.0780

9.418

39

586165.6310

393421.3710

0.669

40

586166.0720

393421.8740

0.325

41

586165.9650

393422.1810

9.043

42

586160.3790

393429.2920

0.273

43

586160.2110

393429.5070

3.218

44

586157.8400

393431.6830

5.739

45

586154.0440

393435.9870

0.339

46

586153.7750

393435.7810

5.141

47

586150.4260

393439.6810

5.813

48

586146.7900

393444.2170

4.867

49

586143.6020

393447.8940

5.434

50

586140.1799

393452.1154

0.187

51

586140.3250

393452.2330

4.765

52

586137.3870

393455.9840

5.994

53

586133.5160

393460.5610

0.166

54

586133.3887

393460.4538

4.978

55

586130.1820

393464.2610

4.307

56

586127.3950

393467.5450

14.228

57

586118.1340

393478.3460

4.407

58

586115.2860

393481.7090

7.248

59

586110.7550

393487.3660

3.246

60

586108.7040

393489.8820

3.666

61

586106.4210

393492.7500

5.070

62

586102.9930

393496.4850

2.364

63

586101.4210

393498.2510

10.400

64

586094.8090

393506.2780

5.256

65

586091.3830

393510.2640

2.737

66

586089.8120

393512.5050

8.193

67

586084.6000

393518.8270

8.805

68

586078.5660

393525.2390

0.159

69

586078.6490

393525.3750

1.748

70

586077.3320

393526.5240

6.485

71

586072.8910

393531.2500

4.730

72

586070.0450

393535.0280

5.011

73

586067.0213

393539.0237

0.151

74

586067.1420

393539.1150

5.520

75

586063.7040

393543.4330

11.742

76

586056.5180

393552.7190

0.696

77

586056.2870

393553.3760

4.859

78

586053.1230

393557.0640

0.141

79

586053.0169

393556.9714

4.638

80

586049.9670

393560.4650

4.506

81

586047.1380

393563.9720

4.713

82

586044.1183

393567.5910

0.108

83

586044.2010

393567.6600

4.759

84

586041.1360

393571.3000

10.849

85

586034.0990

393579.5570

9.017

86

586028.3390

393586.4940

3.346

87

586026.1730

393589.0440

12.377

88

586018.3960

393598.6730

4.218

89

586015.5210

393601.7590

5.692

90

586011.9230

393606.1700

11.702

91

586004.4110

393615.1420

7.293

92

585999.7440

393620.7460

0.119


93

585999.6490

393620.6750

94

585996.7960

393623.9380

95

585996.6550

393623.8080

96

585995.8200

393624.7700

97

585992.4260

393628.6800

98

585992.6950

393628.9130

99

585988.9130

393633.2040

100

585988.6959

393633.0221

101

585985.4730

39363'6.7040

102

585982.3420

393640.7250

103

585980.2312

393643.1662

104

585980.4530

393643.3580

105

585976.7000

393647.7500

106

585976.4832

393647.5626

107

585973.7260

393650.7510

108

585969.1100

393655.9770

109

585967.2210

393658.2400

110

585960.2090

393666.2690

111

585956.1860

393671.1250

112

585950.1190

393677.9370

113

585946.3080

393682.3880

114

585942.4750

393686.6950

115

585937.6690

393692.3080

116

585936.9310

393693.0850

117

585927.7300

393703.7000

118

585923.7940

393708.2190

119

585909.5020

393725.7060

120

585895.2970

393741.3630

121

585890.9630

393746.0440

122

585883.8300

393754.0700

123

585872.5800

393767.1400

124

585872.2795

393766.8555

125

585869.6860

393769.6440

126

585866.1320

393773.7920

127

585861.4670

393778.8800

128

585860.6350

393779.4140

129

585857.7130

393780.1510

130

585853.7340

393783.8660

131

585844.8980

393793.9550

132

585844.1390

393795.3370

133

585839.2100

393803.7060

134

585833.4270

393810.2850

135

585826.0990

393818.7550

136

585824.5407

393817.4060

137

585821.7280

393820.6550

138

585819.6800

393820.7600

139

585818.5570

393819.8370

140

585816.5230

393821.9810

141

585812.8460

393834.5190

142

585808.3270

393839.8590

143

585803.2740

393845.3620

144

585794.1220

393855.5780

145

585789.1240

393861.3390

146

585784.5250

393866.4630

147

585779.0690

393872.7370

148

585777.1390

393874.7520

149

585773.0060

393879.4690

150

585769.8460

393883.1430

151

585761.3760

393892.7460

152

585756.4340

393898.3670

153

585747.4120

393908.7340

154

585736.8520

393920.9600

155

585730.8200

393927.6890

156

585727.8170

393930.9810

157

585726.5600

393932.1510

158

585720.7780

393938.7490

159

585715.8160

393944.3260

160

585715.6720

393944.1970

161

585709.2326

393951.3785

162

585707.9460

393952.8300

163

585704.1970

393957.1030

164

585701.0820

393960.4150

165

585699.0700

393962.6400

166

585698.7370

393963.0090

167

585693.5970

393968.6920

168

585686.2010

393977.0800

169

585684.6330

393979.0780

170

585673.6630

393991.3740

171

585671.9110

393993.4060

172

585664.5600

394001.7920

173

585660.7050

394006.0470

174

585655.6310

394011.7910

175

585645.8530

394022.7290

176

585642.4250

394026.4640

177

585640.1870

394028.9780

178

585635.0960

394034.6980

179

585631.1050

394039.3510

180

585626.5830

394044.4880

181

585620.5690

394051.1190

182

585613.2440

394059.3100

183

585609.4040

394063.4870

184

585601.2310

394072.9390

185

585593.6130

394081.6320

186

585592.2540

394083.1040

187

585590.5950

394083.6370

188

585582.3170

394094.1190


4.334

0.192

189

190

585570.4690

585568.0620

394107.3280

394109.9500

3.559

10.689

285

286

585116.6564

585112.9449

394603.1950

394607.6423

5.793

11.928

1.274

191

585561.0440

394118.0120

4.339

287

585105.8191

394617.2077

12.602

5.178

192

585558.3460

394121.4100

8.131

288

585096.5109

394625.7028

8.913

0.356

193

585552.9240

394127.4690

6.289

289

585089.8359

394631.6090

4.700

5.720

194

585548.7570

394132.1800

6.905

290

585085.9257

394634.2173

6.027

0.283

195

585544.0800

394137.2600

6.791

291

585081.4101

394638.2098

2.173

4.893

196

585539.5280

394142.2990

3.281

292

585079.3090

394638.7640

21.641

5.096

197

585537.3200

394144.7260

6.362

293

585064.0400

394654.1000

12.074

3.227

198

585532.9890

394149.3860

10.367

294

585065.9980

394666.0140

14.840

0.293

199

585526.1340

394157.1630

5.875

295

585077.7227

394656.9170

33.716

5.777

200

585522.2960

394161.6110

4.274

296

585103.5735

394635.2722

70.114

0.287

201

585519.4510

394164.8000

7.109

297

585155.9548

394588.6651

49.722

4.215

202

585514.6660

394170.0580

4.604

298

585193.1010

394555.6137

0.123

6.973

203

585511.7050

394173.5830

7.888

299

585193.0050

394555.5370

20.920

2.948

204

585506.4150

394179.4340

1.640

300

585208.4860

394541.4670

7.774

10.660

205

585504.9410

394180.1520

17.274

301

585214.4451

394536.4748

26.144

6.306

206

585492.5890

394192.2270

12.946

302

585233.7180

394518.8090

3.967

9.122

207

585484.4010

394202.2550

0.477

303

585236.9135

394516.4584

12.924

5.860

208

585484.0440

394201.9380

51.166

304

585245.6703

394506.9530

8.152

5.766

209

585450.0725

394240.1987

0.659

305

585251.2963

394501.0531

2.772

7.389

210

585450.5650

394240.6360

7.381

306

585249.1148

394499.3429

23.244

1.072

211

585445.5870

394246.0860

5.429

307

585264.7960

394482.1850

1.693

14.048

212

585441.8850

394250.0570

4.457

308

585265.8630

394480.8700

4.932

5.993

213

585438.8010

394253.2750

4.199

309

585269.0710

394477.1240

1.156

22.584

214

585436.0080

394256.4110

4.474

310

585269.8230

394476.2460

0.675

21.141

215

585432.9250

394259.6530

3.462

311

585270.3300

394475.8000

4.454

6.379

216

585430.5640

394262.1850

3.608

312

585273.2230

394472.4130

0.562

10.738

217

585428.1030

394264.8240

1.767

313

585273.5860

394471.9840

2.006

17.245

218

585426.8980

394266.1170

3.674

314

585274.8900

394470.4590

7.163

0.414

219

585424.3530

394268.7670

0.139

315

585279.4380

394464.9250

- -4:745

3.808

220

585424.2260

394268.8240

10.058

-316

585280.5507

-394460.3124,

: 1.415

5.462

221

585417.6660

394276.4480

1.965

317

585281.3504

394459.1451

2.457

6.903

222

585417.6990

394278.4130

1.202

318

585283.1818

394457.5065

2.764

0.989

223

585417.4810

394279.5950

1.928

319

585285.5313

394456.0497

2.130

3.014

224

585416.7100

394281.3620

1.549

320

585287.6012

394455.5460

2.121

5.444

225

585415.7310

394282.5620

19.157

321

585289.7221

394455.5323

1.826

13.411

226

585403.1770

394297.0320

4.962

322

585291.5262

394455.8157

1.642

1.577

227

585399.8830

394300.7430

0.997

323

585293.0435

394456.4432

5.625

9.713

228

585399.1204

394300.1005

0.524

324

585296.5000

394452.0050

2.995

8.759

229

585398.7830

394300.5010

16.661

325

585295.6240

394449.1410

2.535

11.200

230

585388.0560

394313.2490

0.307

326

585295.3810

394446.6180

2.224

2.061

231

585388.2790

394313.4600

10.960

327

585295.7890

394444.4320

2.500

4.297

232

585379.0150

394319.3160

23.778

328

585296.6640

394442.0900

2.443

2.051

233

585363.1950

394337.0680

3.267

329

585298.2899

394440.2661

0.203

1.454

234

585361.0886

394339.5648

6.711

330

585298.1300

394440.1410

13.426

2.955

235

585356.5371

394344.4970

15.351

331

585307.2250

394430.2650

0.175

13.066

236

585346.3229

394355.9564

5.724

332

585307.3870

394430.3310

7.102

6.995

237

585342.6554

394360.3507

5.063

333

585312.2880

394425.1910

5.721

7.471

238

585346.3346

394363.8294

1.620

334

585316.0710

394420.8990

7.670

13.716

239

585345.2470

394365.0294

1.475

335

585321.1957

394415.1918

5.269

7.627

240

585346.3400

394366.0200

3.995

336-

585324.7884

394411.337-6

5.459

6.885

241

585349.3300

394368.6700

3.780

337

585328.5601

394407.3904

9.767

8.315

242

585346.7750

394371.4560

2.300

338

585335.0937

394400.1302

6.134

2.790

243

585345.2210

394373.1510

6.900

339

585338.9581

394395.3669

10.407

6.272

244

585340.5570

394378.2360

2.600

340

585346.3566

394388.0484

12.656

4.846

245

585338.8000

394380.1530

2.900

341

585354.6024

394378.4477

12.549

12.805

246

585336.8400

394382.2900

1.133

342

585362.9693

394369.0949

6.518

7.485

247

585337.6840

394383.0460

6.127

343

585367.2263

394364.1590

14.475

13.743

248

585333.5270

394387.5470

13.810

344

585376.9350

394353.4230

4.773

16.155

249

585324.1830

394397.7160

1.355

345

585380.0850

394349.8370

5.093

9.037

250

585323.1780

394396.8070

9.752

346

585383.7250

394346.2750

3.150

4.456

251

585316.5600

394403.9700

8.924

347

585386.5710

394344.9260

5.047

1.717

252

585310.6920

394410.6940

5.752

348

585391.5790

394344.3010

5.167

8.773.

253

585306.8090

394414.9370

4.175

349

585396.7270

394344.7380

1.598

7.465

254

585304.2107

394418.2055

2.448

350

585398.1380

394345.4880

2.754

0.193

255

585302.3152

394419.7541

1.859

351

585400.2080

394347.3050

14.797

9.646

256

585300.6275

394420.5337

2.014

352

585411.2604

394357.1431

21.767

1.940

257

585298.7307

394421.2113

2.656

353

585423.4790

394339.1290

2.537

5.684

258

585296.0928

394421.5232

1.994

354

585424.0480

394336.6570

2.549

4.547

259

585294.1307

394421.1679

13.231

355

585425.0270

394334.3040

5.105

3.000

260

585285.6461

394431.3207

11.023

356

585428.0250

394330.1720

20.637

0.497

261

585278.3898

394439.6181

14.003

357

585440.8080

394313.9710

24.516

7.663

262

585268.8933

394449.9093

10.070

358

585456.1980

394294.8870

11.557

11.183

263

585262.1748

394457.4105

10.480

359

585463.3970

394285.8460

1.427

2.540

264

585255.0633

394465.1089

12.248

360

585464.2970

394284.7390

0.971

16.478

265

585246.8994

394474.2396

20.292

361

585465.0520

394284.1280

1.021

2.683

266

585233.3864

394489.3781

3.916

362

585466.0400

394283.8710

18.091

11.152

267

585236.2233

394492.0772

12.278

363

585467.9070

394265.8770

1.014

5.742

268

585227.6643

394500.8800

9.462

364

585468.5320

394265.0780

1.033

7.664

269

585220.9800

394507.5770

4.354

365

585468.9780

394264.1460

1.280

14.671

270

585217.8995

394510.6533

3.008

366

585469.3930

394262.9350

1.276

5.070

271

585214.9234

394510.2143

2.978

367

585469.7180

394261.7010

1.530

3.366

272

585212.0431

394509.4562

10.109

368

585469.8420

394260.1760

1.110

7.657

273

585204.2794

394502.9817

33.127

369

585469.7660

394259.0690

1.360

6.130

274

585182.3793

4.698

370

585469.3070,

-39jl257.78.90.,

6.844

275

585172.$5^<

Cw j

371

585467/7230;

394255.5630

' '■OJ&b

8.952

276

5851><Q5W

394546.2854

372

5854674)400

3^4255.1^40

0.955-/

10.989

277

58516^7156

394552^443

r 20.9 W

373

585466:1420

35^254^380

0.908

5.674

278

#$47.1119

394568^239 394579.4390

n 14.078-

374

585465.2430

3942547120

24.959

12.496

279

685'137.^55

- 9.282

375

5^5482.5150

,394336.6940

<43.465

11.559

280,

5^5130.3*573

J&584.8695

1 7.214

, 376

#5482.8000; 535484.74(30

3942)6.3260, 39<M634ț; 394225LW4 1

2.003

231/

$85123^80

3$I587.3W8

9 7.689

-

\ 377

3.9#

1.743

282

385118.388?-

324593.W 3

2.184

1 378

5854S7 1700

*5.177

13.357

17.744

283

284\

Î35120.-05652

*851233220

3545943579

394596'3414

J 3.736

9.419

3

1
întocmit. SC DAM AR'


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada C-tin Brâncuși, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


379

585491.6900

394224.0090

7.022

380

585496.2910

394218.7050

11.714

381

585504.0470

394209.9270

0.486

382

585504.4140

394209.6090

10.389

383

585511.2770

394201.8090

4.996

384

585514.4990

394197.9910

6.553

385

585518.9150

394193.1490

10.066

386

585525.6160

394185.6380

10.825

387

585532.8540

394177.5890

2.721

388

585534.6620

394175.5550

14.964

389

585544.6040

394164.3710

0.408

390

585544.8900

394164.0800

14.800

391

585554.7560

394153.0480

0.755

392

585555.2220

394152.4540

17.350

393

585566.6230

394139.3760

6.856

394

585571.1630

394134.2380

7.299

395

585576.0180

394128.7880

11.530

396

585583.6770

394120.1690

14.348

397

585593.2630

394109.4930

0.556

398

585593.7610

394109.2450

0.967

399

585594.6080

394108.7790

0.624

400

585595.0780

394108.3690

0.304

401

585595.3770

394108.3130

14.757

402

585605.0140

394097.1370

2.517

403

585606.0620

394094.8490

11.270

404

585613.7220

394086.5830

7.774

405

585618.8910

394080.7760

8.589

406

585624.5870

394074.3470

16.007

407

585635.0450

394062.2280

10.613

408

585642.0820

394054.2840

15.799

409

585652.5480

394042.4490

0.574

410

585653.0550

394042.1800

19.717

411

585666.2180

394027.5000

4.864

412

585669.3930

394023.8150

8.410

413

585674.9780

394017.5270

11.213

414

585682.3620

394009.0880

0.913

415

585682.9850

394008.4200

12.603

416

585691.3994

393999.0371

1.245

417

585692.1940

393998.0790

14.239

418

585701.6650

393987.4460

7.589

419

585706.7960

393981.8550

6.587

420

585710.9955

393976.7807

11.532

421

585718.6320

393968.1396

12.312

422

585726.7958

393958.9241

2.494

423

585725.5284

393956.7756

24.376

424

585741.5741

393938.4250

26.156

425

585759.0200

393918.9370

3.042

426

585760.3199

393921.6872

3.862

427

585762.7720

393918.7040

1.849

428

585763.7950

393917.1640

4.988

429

585767.1430

393913.4670'

0.393

430

585766.8480

393913.2070

4.470

431

585769.8240

393909.8720

0.629

432

585770.2980

393910.2850

5.371

433

585773.6867

393906.1183

16.532

434

585784.6561

393893.7493

11.841

435

585792.3360

393884.7360

4.113

436

585795.7280

393882.4100

8.616

437

585802.4372

393877.0039

2.026

438

585804.1520

393875.9250

5.018

439

585808.0440

393872.7580

7.312

440

585812.9130

393867.3030

15.654

441

585823.4770

393855.7510

6.591

442

585827.7860

393850.7630

14.531

443

585834.8900

393838.0870

0.768

444

585834.9180

393837.3200

8.497

445

585840.5640

393830.9700

5.785

446

585844.4880

393826.7190

5.257

447

585847.8970

393822.7170

4.023

448

585850.6030

393819.7400

10.124

449

585857.2350

393812.0910

11.789

450

585865.0330

393803.2490

3.669

451

585867.4690

393800.5050

9.216

452

585873.5990

393793.6230

6.013

453

585877.5870

393789.1230

9.123

454

585883.6010

393782.2630

4.892

455

585886.9710

393778.7170

8.594

456

585892.6120

393772.2340

5.649

457

585896.3770

393768.0230

8.675

458

585902.1570

393761.5540

2.499

459

585903.8330

393759.7010

7.495

460

585908.7270

393754.0240

3.052

461

585910.6830

393751.6810

9.187

462

585916.7820

393744.8100

0.362

463

585916.6520

393744.4720

10.732

464

585923.7660

393736.4370

13.836

465

585931.1011

393724.7053

15.121

466

585940.9573

393713.2384

36.279

467

585964.3312

393685.4930

16.477

468

585975.1280

393673.0460

6.778

469

585979.2390

393667.6570

10.965

470

585986.1561

393659.1490

2.972


471

585988.0734

393656.8782

8.530

472

585993.5810

393650.3640

11.631

473

586001.0170

393641.4200

7.965

474

586006.1770

393635.3530

9.125

475

586012.0470

393628.3670

5.624

476

586015.7100

393624.0990

4.447

477

586018.6770

393620.7860

6.043

478

586022.6090

393616.1970

10.303

479

586029.1730

393608.2560

10.183

480

586035.6340

393600.3850

4.522

481

586038.5700

393596.9460

4.621

482

586041.7430

393593.5860

3.394

483

586043.9830

393591.0360

2.883

484

586045.7580

393588.7640

4.397

485

586048.6160

393585.4230

0.216

486

586048.4340

393585.3070

5.889

487

586052.2810

393580.8480

0.399

488

586052.2360

393580.4520

9.267

489

586058.3100

393573.4530

2.732

490

586060.1007

393571.3898

12.514

491

586068.4179

393562.0396

4.373

492

586071.2799

393558.7332

0.250

493

586071.4390

393558.9260

4.848

494

586074.5930

393555.2445

3.010

495

586076.6377

393553.0350

6.297

496

586080.5370

393548.0900

0.298

497

586080.3100

393547.8970

4.982

498

586083.5370

393544.1020

2.850

499

586085.5340

393542.0690

9.765.

500

586091.9000

393534.6640

0.864

501

586092.4017

393533.9600

12.531

502

586100.5794

393524.4648

5.821

503

586104.4120

393520.0840

0.177

504

586104.5481

393520.1971

4.229

505

586107.2770

393516.9670

5.060

506

586110.4540

393513.0290

5.133

507

586113.8155

393509.1502

0.261

508

586113.6180

393508.9790

5.435

509

586117.1590

393504.8560

0.619

510

586117.7020

393504.5590

14.470

511

586127.0580

393493.5200

9.181

512

586133.1590

393486.6590

5.002

513

586136.4170

393482.8630

8.693

514

586142.2620

393476.4290

1.698

515

586143.9590

393476.3740

7.987

516

586149.5080

393470.6300

2.248

517

586149.4510

393468.3830

10.456

518

586156.4210

393460.5890

11.159

519

586163.8960

393452.3040

5.629

520

586167.6650

393448.1230

8.973

521

586173.6930

393441.4770

0.290

522

586173.4740

393441.2870

5.008

523

586176.7770

393437.5220

4.354

524

586179.6770

393434.2750

1.171

525

586180.5870

393433.5380

6.092

526

586184.5990

393428.9540

5.159

527

586187.9850

393425.0620

0.175

528

586187.8620

393424.9370

5.551

529

586191.5561

393420.7935

5.471

530

586195.2840

393416.7890

0.143

531

586195.3960

393416.8780

4.805

532

586198.5010

393413.2110

2.252

533

586199.9390

393411.4780

15.329

534

586210.1328

393400.0299

0.183

535

586210.2423

393400.1766

12.432

536

586217.6797

393410.1386

1.935

537

586219.1090

393408.8340

7.954

538

586223.3910

393402.1310

2.199

539

586224.2100

393400.0900

10.400

540

586229.8070

393391.3240

1.767

541

586228.5410

393390.0910

0.607

542

586228.0520

393389.7310

10.727

543

586234.7950

393381.3880

0.382

544

586234.5130

393381.1300

12.220

545

586242.2550

393371.6760

3.240

546

586245.4309

393371.0355

22.726

547

586259.8518

393353.4712

5.811

548

586263.2000

393348.7219

6.598

549

586269.2693

393351.3095

7.126

550

586272.0740

393344.7590

14.502

551

586277.8200

393331.4440

3.125

552

586279.0120

393328.5550

6.880

553

586274.5490

393323.3190

10.927

554

586280.6670

393314.2650

10.428

555

586287.5320

393306.4150

0.222

556

586287.7170

393306.2930

30.714

S = 36897 mp P=3862.180mMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Constantin Brâncuși, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din pct nr. 293 până în pct. nr. 294 de strada Romul Ladea;

 • - în latura de Est: din pct. nr. 294 până în pct. nr. 295 de strada Borhanciului; din pct. nr. 295 până în pct. nr. 302 de gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 302 până în pct. nr. 304 neîmprejmuit-alee; din pct. nr. 304 până în pct. nr. 306 de gard metalic; din pct. nr. 306 până în pct. nr. 323 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 323 până în pct. nr. 324 neîmprejmuit-alee; din pct. nr. 324 până în pct. nr. 332 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 332 până în pct. nr. 338 de gard din lemn, metal și beton; din pct. nr. 338 până în pct. nr. 340 neîmprejmuit-alee; din pct. nr. 340 până în pct. nr. 352 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 352 până în pct. nr. 353 de strada Horticultorilor; din pct. nr. 353 până în pct. nr. 362 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 362 până în pct. nr. 375 de strada Septimiu Albini; din pct. nr. 375 până în pct. nr. 382 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 382 până în pct. nr. 390 de gard din lemn, metal și beton; din pct. nr. 390 până în pct. nr. 393 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 393 până în pct. nr. 401 de gard din metal și beton; din pct. nr. 401 până în pct. nr. 402 de strada Măcinului; din pct. nr. 402 până în pct. nr. 422 de gard din metal și beton; din pct. nr. 422 până în pct. nr. 424 neîmprejmuit; din pct. nr. 424 până în pct. nr. 426 de strada C-tin Brâncoveanu; din pct. nr. 426 până în pct. nr. 442 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 442 până în pct. nr. 443 de strada Axente Sever; din pct. nr. 443 până în pct. nr. 464 de gard din lemn, metal și beton; din pct. nr. 464 până în pct. nr. 465 de strada Tache lonescu; din pct. nr. 465 până în pct. nr. 470 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 470 până în pct. nr. 473 de aliniamentul construcțiilor; din pct. nr. 473 până în pct. nr. 477 de gard din lemn și beton; din pct. nr. 477 până în pct. nr. 478 de strada Vasile Lupu; din pct. nr. 478 până în pct. nr. 484 de gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 484 până în pct. nr. 515 de aliniamentul construcțiilor; din pct. nr. 515 până în pct. nr. 516 de strada Mihai Veliciu; din pct. nr. 516 până în pct. nr. 532 de aliniamentul construcțiilor; din pct. nr. 532 până în pct. nr. 552 neîmprejmuit; din pct. nr. 552 până în pct. nr. 556 de b-dul Nicolae Titulescu; -în latura de Nord: din pct. nr. 556 până în pct. nr. 1 de Piața Timotei Cipariu;

 • - în latura de Vest: din pct. nr. 1 până în pct. nr. 25 neîmprejmuit; din pct. nr. 25 până în pct. nr. 26 de strada Zrinyi Miklos; din pct. nr. 26 până în pct. nr. 87 de aliniamentul construcțiilor; din pct. nr. 87 până în pct. nr. 102 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 102 până în pct. nr. 118 de aliniamentul construcțiilor; din pct. nr. 118 până în pct. nr. 119 de strada Barbu Șt. Delavrancea; din pct. nr. 119 până în pct. nr. 120 de gard din lemn și metal; din pct. nr. 120 până în pct. nr. 124 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 124 până.în.pct. nr. 136 de gard din metal și beton; din pct. nr. 136 până în pct. nr. 140 de aliniamentul construcției; din pct. nr. 140 până în pct. nr. 141 de strada Axente Sever; din pct. nr. 141 până în pct. nr. 153 de gard din metal și beton; din pct. nr. 153 până în pct. nr. 154 de strada C-tin Brâncoveanu; din pct. nr. 154 până în pct. nr. 182 de gard din metal și beton; din pct. nr. 182 până în pct. nr. 187 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 187 până în pct. nr. 188 de strada Măcinului; din pct. nr. 188 până în pct. nr. 205 de gard din lemn, metal și beton; din pct. nr. 205 până în pct. nr. 206 de strada Mălinului; din pct. nr. 206 până în pct. nr. 210 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 210 până în pct. nr. 221 de gard din metal și beton; din pct. nr. 221 până în pct. nr. 232 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 232 până în pct. nr. 233 de strada Lăcrămioarelor; din pct. nr. 233 până în pct. nr. 250 neîmprejmuit; din pct. nr. 250 până în pct. nr. 253 de gard din beton și lemn; din pct. nr. 253 până în pct. nr. 259 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 259 până în pct. nr. 267 neîmprejmuit; din pct. nr. 267 până în pct. nr. 273 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. nr. 273 până în pct. nr. 282 neîmprejmuit; din pct. nr. 282 până în pct. nr. 285 de strada Aron Pumnul; din pct. nr. 285 până în pct. nr. 292 de gard din plasă de sârmă; din pct. nr. 292 până în pct. nr. 293 de strada Fagului;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1206 cu suprafața de 33600 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • • numărul topografic 13825 înscris în Cartea Funciară 295142 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 10451 m2;

o numerele topografice 2831, 1758/1/2, 1755/2, 1753/2, 1752/2, 1782/1^4782/2/2, 1781/2, 1780/2,1779/2, 1778/1/2,1778/2/2d322mU823/2/2, 1822/1/2,18/2, 1817/2, 1816/2, 1815/2, 18L2@f 181^/2,         18io¥ 1W, 180^/2, 18feM/2, 1849/2, 1848/2, 1846/2, 1815/2, 1844/2, 2607/2, 2765/2, 2822/2, 2830/2/1/2, 2830/2/1/2, 2833/2, 2834/2, 2835/2, 2843/2/2, 2836/2, 2837/2, 2839/2, 2946/1/2, 2946/2/2, 2947/2, 2948/2, 2949/2, 2950/2, 2951/2, 2952/2, 2953/2, 2954/2, 2955/2, 2956/2, 3005/2/2, 3006/2, 3007/2, 3008/1/2, 3009/1/2, 3010/2, 3011/2/2, 3011/1/2 înscrise în Cartea Funciară 265124 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3116 m2;

 • • numărul topografic 1651/2 înscris în Cartea Funciară 266063 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8402 m2;

 • • numărul topografic 1651/2/1 înscris în Cartea Funciară 316937 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6722 m2;

» numărul topografic 13978 înscris în Cartea Funciară 325456 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7233 m2;               /

Conform beneficiarului, imobilul strada Dunării cu suprafața măsurată de 36897 m2, identificat în parte cu nr. topo. 13825, 2831, 1758/1/2, 1755/2, 1753/2, 1752/2, 1782/1/2, 1782/2/2, 1781/2, 1780/2, 1779/2, 1778/1/2, 1778/2/2, 1822/2/2, 1823/2/2, 1822/1/2, 1823/1/2, 1819/2, 1818/2, 1817/2, 1816/2, 1815/2, 1813/2, 1812/2, 1811/2, 1810/2, 1809/2, 1807/2/2, 1807/1/2, 1849/2, 1848/2, 1846/2, 1815/2, 1844/2, 2607/2, 2765/2, 2822/2, 2830/2/1/2, 2830/2/1/2, 2833/2, 2834/2, 2835/2, 2843/2/2, 2836/2, 2837/2, 2839/2, 2946/1/2, 2946/2/2, 2947/2, 2948/2, 2949/2, 2950/2, 2951/2, 2952/2, 2953/2, 2954/2, 2955/2, 2956/2, 3005/2/2, 3006/2, 3007/2, 3008/1/2, 3009/1/2, 3010/2, 3011/2/2, 3011/1/2, 1651/2, 1651/2/1, 13978 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară. Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 973 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 36897 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. Cad. 267193 - cerere nr. 69176/2011 - executant Șalvari Iulian

 • 2. Nr. Cad. 273113 - cerere nr. 65345/2020 - executant Vulea Ovidiu-Daniel (cad. 5697 - dos 2416e/2005 — Toderean Radu)

 • 3. Nr. Cad. 299251 -cerere 155168/2014 - executant Miron Daniel Mihai

 • 4. Nr. Cad. 264582 - cerere 88517/2010 - executant Stoenescu Amilcar

 • 5. Nr. Cad. 258448 (cad. 8575- dosar 5481/2006 - executant Mamară Nicolae)

 • 6. Nr. Cad. 284680 - cerere 104867/2018 - executant Miron Dan Marius

 • 7. Nr. Cad. 10862 - dos. 43467/2006 - executant Amza Cătălin

 • 8. Nr. Cad. 254381 - cerere 115299/2015 - executant Boacă Mihai

 • 9. Nr. Cad. 257479 - cerere 65152/2012 - executant Gabor Viorel

 • 10. Nr. Cad. 258015 .

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice, sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Iunie 2020


IVL