Hotărârea nr. 506/2020

Hotărârea 506/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340943 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341031 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1153 șinr. 1277;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6838/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6838/1/1, teren în suprafață de 29480 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6838/1/2, teren în suprafață de 1455 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6571, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6571/1, teren în suprafață de 2045 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6571/2, teren în suprafață de 612 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6627, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6627/1, teren în suprafață de 8 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6627/2, teren în suprafață de 13608 mp.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6806/1, 6695/2/1, 6754/2/1, 6797/2/2/1, 6811/1/1, 6812/1/1,

6809/2/1/1, 6813/1/1, 6815/1/1, teren în suprafață de 4834 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6806/2, 6695/2/2, 6754/2/2, 6797/2/2/2, 6811/1/2, 6812/1/2,

6809/2/1/2, 6813/1/2, 6815/1/2, teren în suprafață de 3434 mp.

Art. 5. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6807/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6807/2/1, teren în suprafață de 1300 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6807/2/2, teren în suprafață de 550 mp.

Art. 6. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 16209/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 16209/1/1, teren în suprafață de 3000 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 16209/1/2, teren în suprafață de 1559 mp.

Art. 7. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6817/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6817/2/1, teren în suprafață de 1500 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6817/2/2, teren în suprafață de 1000 mp.

Art. 8. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6837, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6837/1, teren în suprafață de 4642 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6837/2, teren în suprafață de 8458 mp.

Art. 9. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 3915 mp., provenind din CF nr. 264182 Cluj-Napoca, nr. topo. 6538/1, CF nr. 264465 Cluj-Napoca, nr. topo. 6838/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 10. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 18975 mp., provenind din CF nr. 328139 Cluj-Napoca, nr. topo. 6571/2, CF nr. 314623 Cluj-Napoca, nr. topo. 6827/4, CF nr. 264432 Cluj-Napoca, nr. topo. 6827/3, CF nr. 324042 Cluj-Napoca, nr. topo. 6627/2, CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 6600/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 11. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 21420 mp., provenind din CF nr. 324042 Cluj-Napoca, nr. topo. 6627/1, CF nr. 329533 Cluj-Napoca, nr. topo. 6816, CF nr. 325568 Cluj-Napoca, nr. topo. 6806/2, 6695/2/2, 6754/2/2, 6797/2/2/2, 6811/1/2, 6812/1/2, 6809/2/1/2, 6813/1/2, 6815/1/2, CF nr. 331464 Cluj-Napoca, nr. topo. 6823, CF nr. 311650 Cluj-Napoca, nr. topo. 6807/2/2, CF nr. 325158 Cluj-Napoca, nr. topo. 16231, CF nr. 325157 Cluj-Napoca, nr. topo. 6810/2, 6810/4, CF nr. 325151, nr. topo. 16209/1/2, CF nr. 311642, nr. topo. 6817/2/2, CF nr. 318935 Cluj-Napoca, nr. topo. 6837/2, CF nr. 334706 Cluj-Napoca, nr. topo. 6822/2/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 12. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 22821 mp., provenind din CF nr. 324092 Cluj-Napoca, nr. topo. 4497, CF nr. 332454 Cluj-Napoca, nr. topo. 6341., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 13. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 506 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă 1 Ia Hotărârea nr. 506/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada CÂMPUL PÂINII - tronson I

intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ 7                        3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA


-IUNIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3915 mp, comunicată de persoana autqrizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine............ au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Proprietar

Setnnătur;


(semnătură)


(persoană autorizată)

NOTA:                                  \Ă v 7                 \

Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de


lastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu pefS0^3Îltate1,jj.irj^k!a aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.

gjj MAR

Pagina                                      I

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcca  ................ 3—-<-47

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ilL2006-

HOTĂRÂRI


AL E


GUVERNULUI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ciul, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 zind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al Județului Cluj, precum și al municipiile- sș șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor eț J'nst anexele nr. 1—30 care fac parte integrantă din , :ez hotărâre,"

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nn 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor. Pau! Victor Cobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/20.111.2006


1

I

H9 i O I 2 5

t|i z z

o □

j 5

<< li

y

55 K

Z Z

T? R1

2 2

C Șj

2 2

§

z

©

'1 ?

3)

5

1 z

<3 5 T 5

S 3. CO Z a 1

1 i!y i 31 =:• z z z iifi V U P 5T5 w

ÎS 31 33 ta

I <5 !■ X X ,z z z iii O U O

fe. Ha

iS 5 5

3 â TO Z

u

:"S

5 2

3 3 f‘ ax ’J X

z Z

■5 j Ou p 9 2 2 S

g 5 Ii z z :

Oui 352 O-§ -2 s :

5 !țj i ă e. ra

Z

31*5 O ’S

r

•?

112

55 u g ■'.1

5

3

ș

a:

S SIS Sx a

3b «' «Q 2 Z Z

O O L5 fffl 2 sia

iW

33 a ■» ■

Z Z Z 3

u d d £

55 5-

‘S ș S 1

13 2 2 3

' ă

u

3

13 § 3

IMunfclphrt Cki| - Nanața

Munklplui Chi| • b?a pp»3_____•

MunJck'ihd Ciul - Uâjt&w

C3 <3 iq 8 3 â a oj -3-JO 03 Î3 z Z 2

S 0 c w 33 3 S S § S3 3

CB

ro Z

s

1 C|

3

l

(H

i’ ,c

4-c £

21

£Z ;

3 :

B 53

Z 3 ‘4->Șt 13-I3Î

1 G ' 3

2 3

m 0

2 1

• â« Iii '33 si 31

ii . 2

•1 lis

uS

n

d 7.

a

Z

\T O

3

5

2

1

« rol z 3.

3

lîl: .5 2

s ru r i H

$ 1 îs a Z £

âS

5 u C

Z 3. £ 3 3 ?

2.2

îlli a a Z Z

op

111

IS ș

2 2

Jî 1 ii

2 Z

LI

Iii

3

4

’ 3

5

5

5 g ;>

Z

s O I-G 53 s

-□

CJ 2 s ■ș 3

3 3 .®'

S =?■ .'2

s udlai fjl ă 1 51 iu

z i o

< ș 1'

ta

8 O 03 8

8 i cri

l>}

Șg cri rJ rt șj © ,ca

8 8. S K o n 03 -r'

g s "3_

s iri 0

s

Ș r3 ©

ggg cri <ri $ri Q C4 v-m ?■-

crirJd

<0 h.

sss d cri 0 «) N O rj cm io *-’:d U7 c; ;hQ <a fi 1-

s

0 cri"

șg d cri rn «nin

S8T

© 4.

S> f~ U CQ ri * cri © r iri « c M o^v

§£

<n

'. l 7)_

ni

2

G OfO O'inite in feri f'd rjt’nno dirJ rw âOi]

fgggg

© d d 1 s^_ 5; d oi -v >

-.=■       «3 -

•-F- I rjO 7-

3 8

CM !3 A.

;* E?

ȘȘ 8

n S •-n

A. A

<0 .<■ n' n- ID 7- (\t

l

g  8

S  3

03   O'

r-i    CH

8. co O> «3

8?

■§ p c-kc

«3 IC

pf Jss

,7~ <!-’cT.i

igf

•ri K ri | ■§?

■ 1

ils

I © în rri

© a d ni CQ

8' SJ x>

3 ° ?

d d JCM.lt 'l

cM r

;§ S «5 c r?. o: x   c

iri” <"> •jg -țy iSJ SC

8e d ;c U3 U ru ~ h»' n

CU 1

5S d so

3 d" CM

8 d ÎN

S*

8C d G3 0 01*

sss ăs g a c< ra

SM 7»"

i

s

1                              . .'

■ L

I i

i

i

!                               i

1 fe

i

i

2T

li

1

£

-

,

-'

;i

1

:' l

i

E

j

i j

C

!

!

g

f

1

<L— •

li

1

. f

9

; --!

;

j

i

3

5

O o

o s

_ 9 r j o -X) :j3 jm

cp m n> 557

3

S

<a

0 tn'«

•^ri© K£> J-j r-,r-j «W •»-■

© CD ©

SS3 d r i uri

srt rJ

e*i sn «o eo >» r? cri- t**

o

0 ’S

® zn

<3 7-,''^ kÎ;*-

O 2

1 CM

W4T-

£$S

M3 îO_ -V

-?-’ •»-î'

© © B £

0 zj n -.

Sjq-i

»■ «5 tn

40 © »-FM O -?? A °_.'_

0

FM' “O-

O

fH

£ri

Q C Sjî

©

? F$S

3 ©

3|t5 l

D_ â

□ rri

N

1

L S

1 rr

1 ”T

ni

'A

§

D_

aei:

V 0 ă

« c î>J c :Lfi r

?X s eii

3° ’S

a

3 3^

■N

* a 33

i'i

I?

SD £D

îj n

3J X

3

3« îl

31 S w □5 02

e Q P3

O 9 I □5

'3 [□

«

’s

O-

3 ~ a

3 -ej ii O E 53 ® «S

,

‘n

E aj 2 > S B. 2_5 33 &21 □ sa

si

>/ ©

£3

O l< ii

i i

;•“• E

: <D :2 ii

5 S â d5

x îf li o a

ijâ

&

■§

22

®   r

‘Bîi-S

® E Si

:

I

!» —, ! :S ■

si

Se t’^5 § JG firi S) '£

| g

?

li

D G

«2 i 5

gfSj

CZ3*t£D O

_9 ;     1

3    '

LL 3 g l= 3J J2 '© '33'^9

u O O

1

8

1 ■ i

31

OJ g a

CJ <

H

s l”

5 e;

- a

n ^5 J O <

i

țj

5 XS

5 3j îl 53 4 B J?2

J DL

1.

ș

I ‘

i

1

■’ 1

1

§13

S’} 33 ȘP "' 4

u

I s 35 O

-il ot

-3 cl £ 33-a ™ s 1 q *3 _? O C

S

= 3 f SI Ș|£

2 -X rf JOC

I

h:

El*

GSJ

J <J <

2± ’l h

8

1

. Si o

1 î 5 HI f j g ai % d J Wfu

-

B

BB

cri ri

2

H

cri

cri cri xri

O cri cri

sri

«■l «

BBi

rri

' 1

L

?ri cri r

1

cri cri cri ;

rilcri

H rip

a 1

rț rj n

.

2

B

ri H

ri cri •

5

d|d

cri

f

•fri

•d -H ,f

riferid

i

A .->

cri

ib 2

O

ne o

2 -

zi' 1

© iC

QO

O

•3) ©

g

rrisfa ?-.=

•ț     ic

5 33

0

TM Ofl,-

ZZl

■d ni

nj

m «o

CM CM n

îco c, © 'jCM CM O F ~ jFi:

-■L :|!

>n ir

©|?x CG

OjiCi

n .li ..

d h

- S

S

^0

O ’x5

CJ P

2 ’n «

■"J m

"5 ÎO

T £5

~c

© inggf   EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. ce re re

170447

Ziua

03

Luna

12

Anul

2014


•7    pentru INFORMARE

.A NC PE Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ îXfXmISO Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                       Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Câmpul Pâinii

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

Top: 6538/1

Din acte: 2.460; Masurata:-

-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observatii / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Lege

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  ________Al________|___________________

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  totodată aceste imobile se abnotează din această cf neformând obiect de circulație publică

  Al       |

  (provenita din conversia CF 1473)

  16160 / 11.02.2010

  Act administrativ nr. 25924/431, din 05.02.2010, emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA

  B3

  se înscrie actuala denumire a imobilului A.l din vechea denumire " teren" în denumirea actuală " str.Câmpul Pâinii"

  Al       I

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observatii / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Câmpul Pâinii

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observatii / Referințe

'W

Top: 6538/1

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observatii / Referințe

1

altele

DA

Din acte: Masurata:-

-

-

-

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

, 1

170478

2014-12-03

2014-12-05

Co nsu Ita re/I n fo rm a re

2

170479

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

3

171092

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

4

171095

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

5

171096

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

6

171098

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

7

171099

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

8

171105

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare .

9

171106

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

10

171107

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

11

171110

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

12

171111

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

13

171112

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

14

171113

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

15

171114

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

16

171120

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

17

171121

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

18

171122

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

19

171124

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

20

171125

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

21 .

171126

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

22

171128 .

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

23

171129

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

24

171133

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

25

171134

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

26

171135

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

27

171137

2014-12-03

2014-12-05

Consultare/Informare

28

171768

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

29

171769

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

30

171770

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

31

171771

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

32

171772

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

33

171773

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

34

171774

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

35

171776

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

36

171777

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

37

171778

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

38

171779

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

39

171780

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

40

171781

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

41

171782

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

42

171783

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

43

171784

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

44

171785

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

45

171786

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

46

171787

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesoiutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

47

171653

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

48

171654

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

49

171655

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

50

171656

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

51

171657

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

52

171658

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

53

171659

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

54

171667

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

55

171668

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

56

171669

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

57

171670

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

58

171671

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

59

171672

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

60

171674

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

61

171675

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

62

171'676

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

63

171677

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

64

171678

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

65

171679

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

66

171680

2014-12-04

2014-12-08

Co nsu Ita re/Info rmare

67

171681

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

68

171682

2014-12-04

2014-12-08

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice


prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C45069/03-12-2014, pentru serviciul de publicitate


imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

05/12/2014


Asisterrt-registrator,

dana-Mina souca


Data eliberării,

_/__/___


(parafa și semnătura)
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI


CÂR.TE FUNCIARĂ NR. 264465

COPDE

Carte Funciară Nr. 264465 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Piața Imai, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6838/1

30.935

13. Partea 19. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5010 / 31/03/1938

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0, din 17/02/1938 (planului de împărțire nr 34624/1937 Primăria Municipiului Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

16776 / 12/02/2010

Act Administrativ nr. 25857, din 05/02/2010 emis de DIRECȚIA DE URBANISM A MUN.CLUJ-NAPOCA;

B3

se notează nouă denumire a străzii imobilului de sub A+l: str PIAȚA 1 MAI

Al

75683 / 05/07/2011

Act Administrativ nr. 16776, din 12/02/2010 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 211/14-06-2011 emis de CONSILIULUI LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA,act administrativ nr. 16776/12-02-2010 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 7755/22-06-2011 emis de INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ; act administrativ nr. 323/04-07-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 173589/20-06-2011 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;; act administrativ nr. 7755/22-06-2011 emis de INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ; act administrativ nr. 323/04-07-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 173589/20-06-2011 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B4

imobilul cu nr topografic 6838 cu suprafața de 30962 mp înscris în Cf 264465 Cluj- Napoca se dezmembrează :- parcela cu nr topografic 6838/1 cu suprafața de 30935 mp se reînscrie în Cf 264465 Cluj-Napoca în favoarea vechilor proprietari. - parcela cu nr topografic 6838/2 cu suprafața de 27 mp se transcrie în cf 280826 Cluj- Napoca în favoarea MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN CLUJ_NAPOCA

Al

/AG®iLiz',i

119267 / 18/10/2011                                                           ;

Act Administrativ nr. 119267, din 18/10/2011;

B5

se îndreaptă eroarea materială strecurată odată cu încheierea nr 75683/05.07.2011 în sensul că se corectează nr topografic ai imobilului din 68381 cum este greșit, în 6838/1 cum este corect

5400 / 17/01/2013

Act Administrativ nr. 340944/43, din 21/11/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

B6

se notează respingerea cererii pentru modificare adresa imobil

Al

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

51671 / 06/04/2015

Act Administrativ nr. 132629, din 06/04/2015 emis de DISTL Mun.Cluj-Napoca (act administrativ nr. 51055/03-04-2015 emis de BCPI Cluj-Napoca; act administrativ nr. 132621/06-04-2015 emis de DISTL Mun. Cluj-Napoca; act administrativ nr. 132625/06-04-2015 emis de DISTL Mun.Cluj-Napoca; act notarial nr. 742/03-04-2015 emis de BIN MOIGRADEAN LAURA;);

B7

se noteaza respingerea cererii avand ca obiect prima înscriere

Al

C. Partea IIL SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea 0
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6838/1

30.935

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______,

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

30.935

-

-

-

Pagina 3 din 3

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Câmpul Pâinii, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

264182 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6538/1

-

2460

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

264465

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6838/1

30935

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

33395

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

264465

(Nr. CF. vechi 1473)

6838/1/1

-

29480

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6838/1/2

-

1455

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

6538/1,6838/1/2

Nou

Strada CÂMPUL PÂINII

3915

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 3915 mp

Data: IUNIE 2020


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpul Pâinii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pot.

X

M

M

28

588312.7916

393546.9384

27

588293.5060

393545.1340

26

588295.8930

393523.9160

25

588297.6020

393508.7250

24

588298.0750

393504.5250

23

588310.0130

393405.1620

22

588319.9260

393305.4290

21

588327.5190

393204.9080

20

588339.3450

393073.5010

19

588343.7740

393075.6710

18

588349.1752

393078.3174

17

588347.3620

393099.7700

16

588345.9200

393110.0130

15

588343.3600

393136.9100

14

588341.7600

393153.0100

13

588339.8700

393168.9800

12

588336.7050

393199.8350

11

588335.9940

393206.7930

10

588335.4500

393212.5200

9

588333.8030

393229.1569

8

588326.9593

393295.6399

7

588319.7432

393367.3100

6

588313.9238

393426.3688

5

588308.6292

393487.4426

4

588308.1931

393492.9531

3

588308.1390

393498.951 1

2

588308.8883

393526.2630

1

588313.3148

393541.8900Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpul Pâinii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

28

588312.7916

393546.9384

19.370

27

588293.5060

393545.1340

21.352

26

588295.8930

393523.9160

15.287

25

588297.6020

393508.7250

4.227

24

588298.0750

393504.5250

100.078

23

588310.0130

393405.1620

100.224

22

588319.9260

393305.4290

100.807

21

588327.5190

393204.9080

131.938

20

588339.3450

393073.5010

4.932

19

588343.7740

393075.6710

6.015

18

588349.1752

393078.3174

21.529

17

588347.3620

393099.7700

10.344

16

588345.9200

393110.0130

27.019

15

588343.3600

393136.9100

16.179

14

588341.7600

393153.0100

16.081

13

588339.8700

393168.9800

31.017

12

588336.7050

393199.8350

6.994

11

588335.9940

393206.7930

5.753

10

588335.4500

393212.5200

16.718

9

588333.8030

393229.1569

66.834

8

588326.9593

393295.6399

72.032

7

588319.7432

393367.3100

59.345

6

588313.9238

393426.3688

61.303

5

588308.6292

393487.4426

5.528

4

588308.1931

393492.9531

5.998

3

588308.1390

393498.9511

27.322

2

588308.8883

393526.2630

16.242

1

588313.3148

393541.8900

5.075

S = 3915 mp P=975.544m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada CÂMPUL PÂINII, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren : Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din punctul nr. 20 până în punctul nr. 27 neîmprejmuit - Magistrala 300 CFR;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 27 până în punctul nr. 1 de Piața 1 Mai;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 18 de gard din plasă de sârmă și beton;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 18 până în punctul nr. 20 neîmprejmuit.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1153 cu suprafața de 14200m2.~

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 6538/1 înscris în Cartea Funciară 264182 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2460 m2; numărul topografic 6838/1 înscris în Cartea Funciară 264465 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 30935 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3915 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3915 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Câmpul Pâinii” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.                  .

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v30.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Iunie 2020

588400
IE: 299254

tnl 184JJJ3<n

6.01m/    —

45^/19


17                  -—_

----IP1 ^CUnpaP&inii 1,1


IE: 256575

13


Jl,02m_


IE: 299250


1312MbPLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:2000


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3915

Total

3915

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3915 mp Suprafața din act =3915 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren^șore^țtpdip^ăîntpcmirii documentației cadastrale și tforespondența^eSteia cu realitafea^din teren

X?      A                 > "A

\ W\\ * ? â ■? M

5                     V- «' ■? £      //

V ** ■’ - /

V>.                     -'A                     .tfZ

Ge          Semnătura și ștampila--^

r-

CATE<£><, f . . -nin

Data: lume 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:________________

Ștampila BCPI

Anexă 2 Ia Hotărârea nr. 506/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada CÂMPUL PÂINII - tronson II

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 5

CLUJ-NAPOCA


-IUNIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 18975 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Proprietar

(semnătură)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflatăTnsubordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.


S UMĂR

Pagina


Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006              *

HOTĂRÂRI Al E GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/ind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum oi a) municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Clu]“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al Județului Cluj, precum și al municipiile* =ș și comunelor din Județul Cluj a bunurilor e{ bei anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dk, . tea hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 ss Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTHU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul administrației si internelor, Paul Victor Cobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Șebasilan Teodor Gheorghe Vlădest-

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărâraa Guvernului nr. 193/'20Q6 sa fost publicată In Monitorul Oficial al României, Partea ),*nr, 248 din 20 martie 2006 și este si în acest număr bis,                       **'

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20 111.2006


«7

Muiikl piui Ctuf - Napoca l

M'in Wpiul Clu| “ Napoca      j

IMurfelpIul Cli^ ■ Nafoca

i

ilil

’ z z z : piU'i: j țj o u t 5 5 = "= ~ = -5. -s ■£. 1 aaagî C C G 2

3,3 a h ? S 5 5 2

»î Q « « 81 $ z z z z x iii să j u u l" a hl« £ 3 3 2 2

iiiî -a1 ă* ST to z z z z :

O U Q U

Lg-LSFFHA1-;» -* 3 15 §1 2 533.2

HI 1 'a: ti

Z 3

IO

Șl 3 §

H 1 | x. ® «j al lăiili a- x ra m

Z z Z Z 2

J 2 *5 2

O u U -U 0

Mf

—* ' ». 3 5 5 S S 2

Ujy I

3f SJ -51 aj aj1

z z z z

T.5        *

;u uuoî

1? a:? n

c- <5 E c?

3 © ep i ©

S S 5 s

Munfețpkri C-tuj ■> Najhoett Munic^^H Ckj|. > Napaca Municipii>t Cluj - N ajhiot___

MunelfHLi Cuii • Napoca Municlplitl CM « Napoca iMurfctfllul: CM»Napoca _ j Mi inh*Jrtîtrf Ckii - Mfttsisra        !

’ ' 1 klli

1 ra ro îs Z Z;Z i » » ujO 533 ’âSf

5 si

2 Z Â

£ 5 3 aiș g Z Z 3

UO (J 332 ,s '-> .j-2i u SIS § Î5S

Ulii ■i” ăfsș i|3j aȘ3 î Sg 3. Ș sfitsa

11 "1 r Jl |lli f 2 5 5

* = .53 5 Soup ; î "â "5 î.

3 î 3 J

E c o. c

2 3 3 CE

§ §

S. Șt ai <s z z

O u 1

S 3

3 8 a gj ăJ : uj z z

Q O 11 5 3

S S

1 ș

•rfi ăl Z Z

u u

31 s i § §

3 2

riH ■? St RI r 53 Z X XFX

li

jii j»t -3 L> Q Q O Hh tos 3 2 5 2

n

8 e ica §

gș? Q si 8SH Ș> T-1 K "

ii

BS§8?

 • •4 a? i-e o a a N rii c

J3 CD Cî -3_ "

 • □ «o t-" r fs.li

3 S S 8 3 2 «ri c4 td «d

2 M ÎJ M ?-

<=> mj m b.

?"1sNs

391,380.00^

,__        159.279 80

|            .'285100.00

|~  _ _   3,304.80

*z~i& Ari'

?S8 U'S in co

■Ț

Ș           1,086,214,00

I _______ 173,156.00

1.024,051.701 rti noc; An i

© I© a 0ie CM Q © Q £ 'cn © © © :Dt!*9- 0 r- t CM.© ©ICO r-HN ^oicMț-

>C                      <3

: ! «

§8S8

3 ? S R -j-7

Ț W«o 7->

838

6 m a a n io: i< H SS3

s- IO CM

88 8 © co © ■7 cn 0 la <0 r-J

£N ;G3

SS.8 te

S S Cm e> -r* •>-_ •7=-- cmȚ

S0g§ 3 S p ?

<p -? ac

g &T 1-

;?! tn f"Ț CM

i;!

8 88 8

■V © CS «3 *V ^1 CM .10 ia cn sqtrs. (V C.J IS,

© S O *5"

S3 «5 © c*ț 10

ăs

ss ss tM_ 1“

s

SS © b-' !X) C£>

" ’’_

CI ©

88S8 cd cm ta p ■a m »n Fi o_ <s r l îo oi" ■N 7»“

Ș-

ț

fl

!

1

! £

I

' -Lj

fi

L

.

rt

o o

o <Mi O 33 țsj CM

1

1

o o m ca

pl t» t? GJ ,-

5

i

«a © mip -, ec tar«5 7 «Hi’V'l

■r* EMdfM

!

1 •

© © p e S'SSKs tp r-î tri nr

J; in O

CI -32 i ta-

(

. 1 I

i li i

! jj 1

.

a © i

Qfîd «

C5 FMffM 7

U

i

F i

.

1

’38 SEf

3_ © “T W U3

B C' © a N m :3is-

i i

0 ■<- 0

S5]t

rn ®r?r4

ț

1

1

1

5 Ș§ 53?

88 8 ©jsJ. ca |3 ©_Ș

1 i

?

'3

1

§

b'

1

© '-i -s> __

4 rf y

ri <3 t"

! ;

© a <3J b-

13} u! ;b»

E3   © gS

©'CM wf -=7r

||

«f ^_ c-i

O cȘ

11J

.’■ ■ j

i

0 p ■£

Ț "2 i§;r|

fM

*

s

1

„5->

eo sa

So(jdan Palrtcajqi Hâșnjnu _____ 1             _________

BcwjdJirt Vodfl ______________________ _________

Bapa ■______________ _______________________

_ ș

,53? S

J O E> -cj P> 0 -o c £

0 .W iEJ â £3

[Țra-țov                           __________

Bragu alSamuo)      _____=________________

Brațe ș

Bnasxa

i

h-

0 E)'£S

■5

£ 5 >5 :2 | ÎS 5 . -El y y § ■§ a a 5 fflâ £

‘ s

1!

s_ ___ 1

• ;s 0 ȘL d Sa ~ c'Ș t ~ -g. J2. _£?’ E:

3] S      3

D|-S GG tm m

Ii =J Of i 3 ?□ 02

auzâu                                                                 i

C.A. Roaeîti

Căii Ferata_____ ___         ............................ •

KM U‘UI

C8lan

C^£jru^tor___________________ ___1

Calea BciduM                       ____ _______ _______i

jȘ-’l j lîj

a a

_g jg , _g

& a

'□J.o a

1 ș

. "Â

1

cx

 al |jg 2T

3i£â ÎD

I S 3*1 S « p <â|U c

? e „ c

32 x ®

i 1J11 > 0 8 3 8

‘ SJ

li Ețfi

<1

Q Q

■3Î 3 ÎJ§ qc «g ag O O

fc

11

T7 I) â

■S       ’S

»SJ5 îl H ' S Ă fi» P’ U Q U

•=~

3

n în

n H ri .Țr

(< i< f< â rn fd ,<*) W

q î"i ci H r

A d Js' ,n; rj|r> rș

ȚȚ

i

, -

i n ’n ri

■1 ■

n    H

Hijro H c*

! 3 b3

Ț H rq

i

H [?î r

i H rt H ri

© m

2 2

n iH

. . . .

rj n q ri

■O

o

n I o ic ~IO.’

i1                  ’l

17 U3^ ;O3iC 3 C ;C ;©!C ■orEJ:

i O •- m <n

!===a

, -.- .1 j

■t ;ICȚ

0 CD © r~ CM

r: -a o;is-M CM CM

T t£3 f^i|S3 O cm r-qcM rs

t n n r?'

■V ȘH © >s

S iz

S 3 ș

5M ©

’~Ț' ”

u mi'«5 > ț rșz?:

4!c2 :<n 0 »-:&— =

J ii 1

Oi :’M jn un

«a- in un îd ^L_

ta b. m ->n -F

© <71 © tn tn © id r'. <— -r-

___ -i -' . —:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

89551

Ziua

10

Luna

04

Anul

2020

Cod verificare

100083832386


llllllllllllllllllllllllll


W / Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

rrsKKirrvrr imosiehe.v

Carte Funciară Nr. 328139 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Griviței, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6571

2.657

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

 • C. Partea Hi. SARCIN] .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

®                                 7......                                    ..................r- ■■                       - ihhiisssm


Anexa Nr. 1 La Partea !


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6571

2.657

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.657

-

-

6571


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 10/04/2020, 13:37

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

111796

Ziua

08

pentru INFORMARE

Luna

07

Anul

2015

ANCPI

AWkX'TI.S NAȚIONAL1. n’aMcțrvn iMHaii >

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

  TEREN intravilan


Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Fabricelor

Nr crt

Nr.cadastrai

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

Top: 6827/4

424

Strada Fabricelor ■

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observatii / Referințe

  5010 / 31.03.1938

  Contract de vanzare-cumparare , din 17.02.1938, planului de împărțire nr.34624/1937 Primăria Municipiului Cluj

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actpala 1/1

  Al        |

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  imobilul se abnotează din acest cf.neformând obiect de circulație publică

  Al I

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observatii / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Na

poca, Strada Fabricelor

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observatii / Referințe

Top: 6827/4

-

Strada Fabricelor

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. Topografii

Observatii / Referințe

1

drum

DA

424

-

-

-

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

111794

2015-07-08

2015-07-10

Consultare/Informare

2

113498

2015-07-10

2015-07-13

Consultare/Informare

3

113500

2015-07-10

2015-07-13

Consultare/Informare

4

113502

2015-07-10

2015-07-13

Consultare/Informare

5

113782

2015-07-10

2015-07-14

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C29397/08-07-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

10/07/2015


Data eliberării,


Asistent-registrator, ANGELA MIHUT

A14. IUL 2015ANCPT


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

111798

Ziua

08

Luna

07

Anul

2015 ■


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan                                                                         Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Câmpul Pâinii

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

Top: 6827/3

Din acte: 4.277; Masurata:-

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observatii / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act alipire

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al         I

1) MUNICIPIUL CLUJ

(provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobil abnotat neformând obiect de circulație publică

Al        |

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observatii / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Câmpul Pâinii

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observatii / Referințe

Top: 6827/3

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observatii / Referințe

1

altele

DA

Din acte: 4.277; Masurata:-

■ -

-

-

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

111632

2015-07-08

2015-07-10

Consultare/Informare

2

111794

2015-07-08 ■

2015-07-10

Consultare/Informare                        •

3

111795

2015-07-08

2015-07-10

Consultare/Informare

4

111796

2015-07-08

2015-07-10

Consultare/Informare                          j

5

112120

2015-07-08

2015-07-09

Consu Ita re/I nforma re

6

112243

2015-07-09

2015-07-10

Consultare/Informare

7

112608

2015-07-09

2015-07-10

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C29397/08-07-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,              Asistent-registrator,

09/07/2015            MANUELA DIA'NA ALMASAN

Data eliberării,

—     dAK \

b^pâraTOf^semnătureh

U <25/5                        -X

5,

Vas,

Refer'ent,

\~A(pârafa s/i^rhnătura)


’aaiSMHgBBiMWEț;:Langpjl


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 324042 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cărămidarilor, lud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6627

13.616

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. -, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE., dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1/B.5

2) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, , CIF:4305857, în administrarea

3) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

B2

Imobilul de sub Al nu formează obiect de circulație publică

Al

C. Partea Sil. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

B

I

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:6627

13,616

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil jiu a fosfgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

13.616

-

-

6627

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care s'e sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt

susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.611425-02-2020

publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 251P.         ' /

Asistent Registrator, IOANA CRISTlNh POPA


in suma de 60, pentru serviciul

(parafati semnătura)Data soluționării, 10-03-2020 Data eliberării, / /

Pagina 2 din 2

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Câmpul Pâinii, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

328139 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6571

-

2657

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

314623

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6827/4

Strada Fabricelor

424

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

264432 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6827/3

-

4277

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

324042 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6627

-

13616

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+l 188

6600/3

Stradă

54 (15 st.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

21028

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

328139

(Nr. CF. vechi 1473)

6571/1

-

2045

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6571/2

-

612

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6627/1

8

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

6627/2

13608

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

6571/2, 6827/4, 6827/3, 6627/2, 6600/3

Nou

Strada CÂMPUL PÂINII

Teren cu construcții: CI - construcție cu folosința PASAJ DENIVELAT ’

189'75^' .< // /

V\        X-

MUbjJCIPIVKCLUJ-NAPO^A.

4^ 1

Cj c-F      O \            / V-

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 18975 mp       [V      A .>   <          '-^1            țLr- ■

Data: IUNIE 2020                                                       V. întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL -? h '

.:                                      Va.                              SțB'r-tpo’60'*"'

Aut. RO-IĂ-J, Nr. 0998\\ CȚ ĂȚInventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpul Pâinii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

I Dr

Nr.

Pct.

X [m]

Y [ml

1

588273.4284

393713.1260

2

588264.2220

393802.4660

3

588255.8370

393901.1980

4

588248.6160

393962.8070

5

588246.4280

394000.1790

6

588237.9580

394087.0470

7

588237.1340

394106.7490

8

588230.6950

394169.2190

9

588223.1180

394239.6570

10

588221.0410

394261.0590

11

588220.3177

394268.5046

12

588217.3252

394299.3097

13

588217.0300

394302.3490

14

588208.1070

394398.8610

15

588206.2070

394467.0960

16

588213.3290

394471.0010

17

588201.0100

394610.1310

18

588191.3210

394696.9480

19

588178.6510

394798.9510

20

588187.2540

394800.8730

21

588188.6090

394789.9670

22

588188.9480

394786.8860

23

588189.8090

394780.1970

24

588190.9040

394771.3040

25

588191.3970

394767.0960

26

588192.0430

394761.6430

27

588192.1700

394760.3200

28

588192.6080

394755.9620

29

588193.5930

394747.9450

30

588194.1370

394743.7720

31

588195.1190

394735.4170

32

588195.6320

394730.5210

33

588196.8165

394720.9656

34

588197.0180

394720.9830

35

588199.9020

394695.1270

36

588201.9080

394679.6080

37

588204.5480

394657.8550

38

588204.9680

394654.9240

39

588205.3200

394652.2120

40

588205.5670

394649.1620

41

588206.0300

394644.9020

42

588206.4480

394640.8750

43

588207.3730

394633.0730

44

588207.5350

394631.3150

45

588207.9690

394627.2590

46

588208.7970

394620.1280

47

588209.8400

394609.4810

48

588212.3690

394586.9150

49

588214.1200

394572.8820

50

588215.7170

394559.1250

51

588216.8320

394548.1730

■52

588217.1120

394545.8730

53

588217.4430

394542.5840

54

588218.1840

394534.3430

55

588218.5620

394530.8030

56

588219.2100

394527.1100

57

588220.4950

394518.2630

58

588220.8940

394515.2430

59

588222.1090

394506.1290

60

588222.0580

394506.1070

61

588222.8880

394498.8640

62

588223.3410

394494.8330

63

588223.7800

394489.2600

64

588224.2980

394484.3610

65

588224.4140

394483.2710

66

588224.9350

394478.0870

67

588225.1890

394475.0970

68

588226.3390

394463.7010

69

588226.4060

394461.1050

70

588228.7440

394437.5240

71

588229.8660

394427.5490

72

588229.8930

394425.9040

73

588230.5680

394419.7940

74

588230.8000

394417.1880

75

588231.5720

394406.9970

76

588234.2060

394380.2520

77

588235.1530

394373.9330

78

588235.6560

394369.9620

79

588236.4560

394362.7120

80

588237.3840

394352.8240

81

588237.9640

394347.3040

82

588238.2340

394344.5540

83

588238.5640

394340.5740

84

588238.6840

394339.4940

85

588239.3040

394333.2240

86

588239.1580

394331.6580

87

588240.3420

394324.8490

88

588241.0880

394324.2110

89

588248.3480

394316.9360

90

588250.9190

394313.6270

91

588251.1910

394312.5250

92

588235.4050

394305.4080

93

588234.5200

394305.0660


94

588230.2630

394303.9570

95

588229.8820

394303.8040

96

588229.6609

394303.3462

97

588229.7550

394302.3951

98

5X8232.8069

394271.5428

99

588260.3220

394281.4350

100

588261.7460

394281.6340

101

588263.4530

394281.2750

102

588265.5060

394280.2430

103

588267.6590

394278.2570

104

588269.5820

394275.5440

105

588271.1710

394273.4870

106

588271.7830

394272.1760

107

588272.2720

394267.5660

108

588289.2850

394259.2490

109

588287.4860

394256.0340

110

588285.4110

394251.7640

HI

588283.5960

394248.2300,

112

588281.4960

394243.7610

113

588281.0500

394243.8870

114

588276.8170

394235.8950

115

588274.1800

394230.8220

116

588267.5650

394218.7910

117

588263.7800

394211.8500

118

588258.9800

394201.8800

119

588251.7370

394183.9840

120

588251.8660

394183.8420

121

588249.4630

394174.1560

122

588248.3060

394166.6490

123

588247.6510

394159.2750

124

588247.4810

394155.5490

125

588247.8680

394151.6160

126

588248.2150

394148.3300

127

588248.3176

394148.3054

128

588249.1487

394137.5344

129

588249.3500

394137.4800

130

588250.3500

394125.6300

131

588250.4020

394125.6090

132

588252.7770

394101.9420

133

588254.0540

394086.7440

134

588254.9230

394076.7330

135

588258.1230

394040.0110

136

588258.4790

394036.9380

137

588259.7780

394021.8110

138

588261.1070

394007.7900

139

588262.3450

393993.7590

140

588262.9190

393987.2450

141

588263.4800

393981.4860

142

588264.1170

393973.5500

143

588264.6300

393968.6030

144

588265.8840

393953.5330

145

588265.6500

393953.3900

146

588265.6800

393952.9840

147

588266.1650

393948.0650

148

588266.2420

393947.2860

149

588267.4140

393932.7820

150

588269.8250

393902.9420

151

588270.5910

393894.6990

152

588272.3980

393872.8120

153

588272.9390

393870.4210

154

588273.9250

393864.5600

155

588274.1820

393859.6570

156

588278.8710

393805.8540

157

588283.5480

393750.0360

158

588283.0281

393749.9799

159

588286.1060

393718.3300

160

588286.4700

393714.4700Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpul Pâinii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

1

588273.4284

393713.1260

89.813

2

588264.2220

393802.4660

99.087

3

588255.8370

393901.1980

62.031

4

588248.6160

393962.8070

37.436

5

588246.4280

394000.1790

87.280

6

588237.9580

394087.0470

19.719

7

588237.1340

394106.7490

62.801

8

588230.6950

394169.2190

70.844

9

588223.1180

394239.6570

21.503

10

588221.0410

394261.0590

7.481

11

588220.3177

394268.5046

30.950

12

588217.3252

394299.3097

3.054

13

588217.0300

394302.3490

96.924

14

588208.1070

394398.8610

68.261

15

588206.2070

394467.0960

8.122

16

588213.3290

394471.0010

139.674

17

588201.0100

394610.1310

87.356

18

588191.3210

394696.9480

102.787

19

588178.6510

394798.9510

8.815

20

588187.2540

394800.8730

10.990

21

588188.6090

394789.9670

3.100

22

588188.9480

394786.8860

6.744

23

588189.8090

394780.1970

8.960

24

588190.9040

394771.3040

4.237

25

588191.3970

394767.0960

5.491

26

588192.0430

394761.6430

1.329

27

588192.1700

394760.3200

4.380

28

588192.6080

394755.9620

8.077

29

588193.5930

394747.9450

4.208

30

588194.1370

394743.7720

8.413

31

588195.1190

394735.4170

4.923

32

588195.6320

394730.5210

9.629

33

588196.8165

394720.9656

0.202

34

588197.0180

394720.9830

26.016

35

588199.9020

394695.1270

15.648

36

588201.9080

394679.6080

21.913

37

588204.5480

394657.8550

2.961

38

588204.9680

394654.9240

2.735

39

588205.3200

394652.2120

3.060

40

588205.5670

394649.1620

4.285

41

588206.0300

394644.9020

4.049

42

588206.4480

394640.8750

7.857

43

588207.3730

394633.0730

1.765

44

588207.5350

394631.3150

4.079

45

588207.9690

394627.2590

7.179

46

588208.7970

394620.1280

10.698

47

588209.8400

394609.4810

22.707

48

588212.3690

394586.9150

14.142

49

588214.1200

394572.8820

13.849

50

588215.7170

394559.1250

11.009

51

588216.8320

394548.1730

2.317

52

588217.1120

394545.8730

3.306

53

588217.4430

394542.5840

8.274

54

588218.1840

394534.3430

3.560

55

588218.5620

394530.8030

3.749

56

588219.2100

394527.1100

8.940

57

588220.4950

394518.2630

3.046

58

588220.8940

394515.2430

9.195

59

588222.1090

394506.1290

0.056

60

588222.0580

394506.1070

7.290

61

588222.8880

394498.8640

4.056

62

588223.3410

394494.8330

5.590

63

588223.7800

394489.2600

4.926

64

588224.2980

394484.3610

1.096

65

588224.4140

394483.2710

5.210

66

588224.9350

394478.0870

3.001

67

588225.1890

394475.0970

11.454

68

588226.3390

394463.7010

2.597

69

588226.4060

394461.1050

23.697

70

588228.7440

394437.5240

10.038

71

588229.8660

394427.5490

1.645

72

588229.8930

394425.9040

6.147

73

588230.5680

394419.7940

2.616

74

588230.8000

394417.1880

10.220

75

588231.5720

394406.9970

26.874

76

588234.2060

394380.2520

6.390

77

588235.1530

394373.9330

4.003

78

588235.6560

394369.9620

7.294

79

588236.4560

394362.7120

9.931

80

588237.3840

394352.8240

5.550

81

588237.9640

394347.3040

2.763

82

588238.2340

394344.5540

3.994

83

588238.5640

394340.5740

1.087

84

588238.6840

394339.4940

6.301

85

588239.3040

394333.2240

1.573

86

588239.1580

394331.6580

6.911

87

588240.3420

394324.8490

0.982

88

588241.0880

394324.2110

10.278

89

588248.3480

394316.9360

4.190

90

588250.9190

394313.6270

1.135


91

588251.1910

394312.5250

17.316

92

588235.4050

394305.4080

0.949

93

588234.5200

394305.0660

4.399

94

588230.2630

394303.9570

0.411

95

588229.8820

394303.8040

0.508

96

588229.6609

394303.3462

0.956

97

588229.7550

394302.3951

31.003

98

588232.8069

394271.5428

29.239

99

588260.3220

394281.4350

1.438

100

588261.7460

394281.6340

1.744

101

588263.4530

394281.2750

2.298

102

588265.5060

394280.2430

2.929

103

588267.6590

394278.2570

3.325

104

588269.5820

394275.5440

2.599

105

588271.1710

394273.4870

1.447

106

588271.7830

394272.1760

4.636

107

588272.2720

394267.5660

18.937

108

588289.2850

394259.2490

3.684

109

588287.4860

394256.0340

4.747

110

588285.4110

394251.7640

3.973

III

588283.5960

394248.2300

4.938

112

588281.4960

394243.7610

0.463

113

588281.0500

394243.8870

9.044

114

588276.8170

394235.8950

5.717

115

588274.1800

394230.8220

13.730

116

588267.5650

394218.7910

7.906

117

588263.7800

394211.8500

11.065

118

588258.9800

394201.8800

19.306

119

588251.7370

394183.9840

0.192

120

588251.8660

394183.8420

9.980

121

588249.4630

394174.1560

7.596

122

588248.3060

394166.6490

7.403

123

588247.6510

394159.2750

3.730

124

588247.4810

394155.5490

3.952

125

588247.8680

394151.6160

3.304

126

588248.2150

394148.3300

0.106

127

588248.3176

394148.3054

10.803

128

588249.1487

394137.5344

0.209

129

588249.3500

394137.4800

11.892

130

588250.3500

394125.6300

0.056

131

588250.4020

394125.6090

23.786

132

588252.7770

394101.9420

15.252

133

588254.0540

394086.7440

10.049

134

588254.9230

394076.7330

36.861

135

588258.1230

394040.0110

3.094

136

588258.4790

394036.9380

15.183

137

588259.7780

394021.8110

14.084

138

588261.1070

394007.7900

14.086

139

588262.3450

393993.7590

6.539

140

588262.9190

393987.2450

5.786

141

588263.4800

393981.4860

7.962

142

588264.1170

393973.5500

4.974

143

588264.6300

393968.6030

15.122

144

588265.8840

393953.5330

0.274

145

588265.6500

393953.3900

0.407

146

588265.6800

393952.9840

4.943

147

588266.1650

393948.0650

0.783

148

588266.2420

393947.2860

14.551

149

588267.4140

393932.7820

29.937

150

588269.8250

393902.9420

8.279

151

588270.5910

393894.6990

21.961

152

588272.3980

393872.8120

2.451

153

588272.9390

393870.4210

5.943

154

588273.9250

393864.5600

4.910

155

588274.1820

393859.6570

54.007

156

588278.8710

393805.8540

56.014

157

588283.5480

393750.0360

0.523

158

588283.0281

393749.9799

31.799

159

588286.1060

393718.3300

3.877

160

588286.4700

393714.4700

13.111

S = 18975 mp P=2294.331mMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada CÂMPUL PÂINII, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Pe teren este edificată o construcție CI - cu destinația CIE „construcții industriale și edilitare”, având folosința PASAJ DENIVELAT și suprafața construită desfășurată de 393 m2.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 19 neîmprejmuit- Magistrala 300 CFR;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 20 de strada Garoafelor;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 20 până în punctul nr. 35 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 36 de strada Arad; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 39 de gard din lemn; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 50 de gard metalic; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 51 de strada Griviței; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 69 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 70 de strada Bulgarilor; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 75 de gard din lemn; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 86 de gard metalic; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 91 de gard din beton; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 108 de strada Fabricii; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 120 de gard din metal și beton; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 121 de strada Cosașilor; din punctul nr. 121 până în punctul nr. 153 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 153 până în punctul nr. 154 de Canalul Morii; din punctul nr. 154 până în punctul nr. 160 de aliniamentul exterior al trotuarului;

 • - în latura de Vest: din punctul nr. 160 până în punctul nr. 1 de Piața 1 Mai.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1153 cu suprafața de 14200m2, iar construcția CI - la poziția 1926.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 6571 înscris în Cartea Funciară 328139 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2657 m2; numărul topografic 6827/4 înscris în Cartea Funciară 314623 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 424 m2; numărul topografic 6827/3 înscris în Cartea Funciară 264432 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4277 m2; numărul topografic 6627 înscris în Cartea Funciară 324042 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 13616 m2; numărul topografic 6600/3 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 54 m2 (15 st.).

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 18975 m2.                        '                                    . .

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 18975 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Câmpul Pâinii” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost deJgfțțți9I®5|«QcteIe de stație ciț(^PSccuMtib)ă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți mețajj«'?> .

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorifetreziduale obtinuteo<Săk se înm&ezedEa<Tl®Oâ1e admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iunie 2020


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L
'•'y,


Anexă 3 la Hotărârea nr. 506/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada FABRICII - tronson II intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA


-IUNIE 2020-ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 21420 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Proprietar

(semnătură)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd cluj@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006               2

H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N IE

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca")

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. T|tlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și al municipiile' "=ș și comunelor din județul Cluj a bunurilor cj Jost anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din jez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce □ nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul administrației și internelor. Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlâdesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

1 E z

5 ș

—-1-

E

2

f? «n H so ca

Z Z

3 0

raj'o y X § i 2 2

•K> ă sr Z

zi" O ’5 f J

1 ra Z

U s 1 s

1 K Z

O

E S

I £ । îj

§ §

I K Z

â 3 fi

c 3 s

I z o *S X-±? §

I e Z

u I a c □

i es

£

O

1*5 s

5

I 15 z

Q

J ■

, c

h ra

O R> z z

5 o fi î 5

1 e z i U

J 2 s

«> 2

. O î;

3 2

H s ca

Z

5 o

-

li cj a Z Z

și -Jd o u o

C p

!MurJ*lpk]l Ch.r<] - Napoca-       1

.Municip’.ii! Ch| - Napoca      1

1 io

Z i L?

J

X’

s

5 a K Z o ■Ș iș

E

o

.-a Z

ș

■ă

c

I

C3>

ș I 1 2

w

o

Z

5

£i C 3

1 t£>

2

O

3, £ c 3 S

Muntdph.il Cfrr| - Napoca      |

1 £J

O 3 $ c

2

!Munlc)pIi.i1 CVj - Napocfr__j

MuntcJpJ-.il Chjj - Nopwyi       ;i

0 2

H) 3 t 3

3 c a

2

ra

ra 2 i O

s c

3

iMunWplul CVj - Napncs-

Munidjțkrt Chjf - Napoca j tț.AL.nUJMb.1      . M«»TXr^—1

1

0

z

31 25

50

S

ÎS

g 5 aa

0 R. Z 2 i 3 u O ii □ ~ 5 2

S E O z 1 ii u o 3 F £ Ux X 5 E £ 2 S

J z

u ț

£

iik ra ?z a z z z 3-2^5 U O u “ 3 ■= ffl&î E g £ 552

ÎMuniclpHrt CltfJ - Napoca ____

fctun'niW.^t CU»I - Nrct&ca

I ra Z

»

5

3

o 2 c tJ 5

1

0 z

u

a

2

J

1 0 z

c

2

s

ra

J u

1 s Z

-E-

D

i1 E □

2

1 a Z

2 u 5 SJ

ra 2

5 2, z

&

I

§

2

h

Z 2

Si

Si ș

S 3

îl re z;

'1 ți

‘1

B

: e

in

Sc ci ' px !

3 8

73 ’-

M O o r< - CO

g

s CM in

© (N tri

©

g

C) îO

ta m n,<

s

£»

ru

03

s

ș

rxi CD g

8J Șl

*3* r n

5 9 o ts

- âP

Sg șiș

ș O o *f>

gî o gj 5 IN

■ 5 n «o 3.T.

in

’O

tt)

<n

gg

■c?

n

5 8

8 câ

’■

AO

O T-

g o

r? §

2

8

G>

8

O »n

o o ta § CM

ta

g

F3

î< O) ■7~

ș

CM

s o” ;n

s

o

<-6

:-'i

=0

3

8

C5 O •’..!

ș tfj =3

s c u ir

c

>

3

gg co o rjcs> r< C3

88 Sg S3 Oi

8

2 â

S  8

o   ca

■*r       t£5

?xj   EC

8  g

g £

n c© n

o ■p ira <o CM

IO

g

CT

Al ă ;-r»

§

1

Ol

g S

04

O c

-SJ C

tn ? sa v

1=

îg:

5SJ

O ’

î 8

Î3 r; rj

s;

r^C

03 d rr

co

CM

s

cm

3

§

s h=j 3?

«a gj>

o s

■Fm -

3 CM M °

t

xy

§1

F

șg

r; o ca ta ■^z cq

§

g ea

Si O

a a

6 E> s

04

ro1

O IM Ga

o m £0

'•nr-

O s

ID

:-3

ț □

<£) C5 50 iC «JT_ £3 Fy

C3 O ■r-" 1 £O w in

in

g o

| |

1

o £»

>SjS m“ -F-

O m

s

3-

8

m s

<3 -v-Qj X‘

’ 2 î

4 CM

52

M >bJ

ar;

J

1 o t.

>i

<□

il

o

1 ra> o

T:

1

<:•

I

s o

5 C a b

73 ® O

I E s

s

.' > o c:

E

O

I i £3 1 cu Q

s e

<33 »

? î

cu

Q C

i 3 3 E>

O

3 : fcj ©

£ câ

2 © 5

O C

1

5 :l

Q

> tp E> a> c s S

1 d Ii o a

3 C c S :S h n> O

E 1

5 o

a s <J

I o

c eu B

E a •y a 5

2 ffl

6

FJ

■g d

a

"5 O

2 '5 O

15 E ■■ o

3

2 □ Q

I o 8 fi

'Î'J

I

g s

■5 f e o

I

o

5 2

1

3

•5 E

a

B.

ii

E

12 ’S

§

■8 E

ro — c « 5 fi 3 Oftu

Ik > 5 § = •s e> •si W E5 LU CU

UI

73 nu © O a

O ±

= S= e: e e e 11) IU UJ

. i

■gi

“ N

E E

LU LU

© i o l o a

1 c ra E 5

a a

g

§

IU

c i c 5

S £

8 s

B

IU o O, j

a

e a

E H fi

Ltl

8

«9 c s m

B

3

E f

4 T

1

.:

J ra ji

15 a fi

O r-ffl c

T3 f

m 0 li 1

1

«1

t

£>

rai

rn

n

ri

rS’

r*î’

!

<-*>

s

n tr

i

ri ri

rȘ H

3

<*s

H

fT)

o

rj

H

n

H

crî

«’S

fj

o

ci r*j r

Sr’

H

;-;

s

cn

rt

H

n

r

■ 4

tn

...

-■

_i

lini

t: 5

5

o

3

u?

Ș

Ol

c

A3

s

SI ru|

s

CM

in rx>

io •_ra CM

«î

b- c

173

rs r

=□.

m

1 CM

TZ

CM] CM

CM CI 40 1VO SIS

ta CM

in i» f-x 40; io to S;SP

jolcn |10fCS

CM

CM

(M

m cs

S rai]

S- G

ÎN o

4? e jcM r

es

CM-n

egtgăr. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANC.PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

rr-afM'J-V» t'JOSl» s <i:.\

Carte Funciară Nr. 324042 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cărămidarilor, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6627

13.616

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. -, din 08/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE., dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  A1/B.5

  2) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, , CIF:4305857, în administrarea

  3) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  B2

  Imobilul de sub Al nu formează obiect de circulație publică

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea 0

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6627

13.616

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

pentru acent imobil nu afostgsit.

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii._

S-a achitat tariful de 60 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.611/ț'/25-02-2020 in suma de 60, pentru serviciul ® publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 251P.Data soluționării, 10-03-2020

Data eliberării,

/ /\ Referent,


IOANA C       OPA


Aurora-VIprUa pi


4 semnătura)


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

13.616

-

-

6627

Pagina 2 din 2

'_ANGI>L              EXTRAS DE CARTE FUMOARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 329533 Cluj-Napoca-


 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:13954

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cărămidarilor, Nr, 113, Jud. Cluj

Nr, Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6816

597

LOC DE CASĂ

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  93 / 07/01/1959

  Decret nr. de expropriere nr. 440, din 16/08/1956 emis de Președintelui MArii Adunări Naționale a R.P.R;-

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al-

  1) STATUL ROMÂN, CIF:3372955, în administrarea

  2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II                            ।

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6816

597

LOC DE CASĂ

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

-7 'DETALII LINIARE .MOBIL

G®rHi2£nfcî              iroftrâ raw-sjfosrg sit,.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

597

6816

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.14880/24-04-2019 in suma de 60, pentru serviciul GJ publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 251P.


.ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere

82251

Ziua

23

Luna

03

Anul

2020

Cod verificare

100083487219


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 325568 Cluj-Napoca


■llttlIRH


 • A. Partea L Descrierea imobilului

  Nr. CF vechi:1473


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Fabricii, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1

8.268

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  75580 / 05/05/2017

  Act Administrativ nr. 157798, din 01/12/1999 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA;

  Bl

  Se înființează prezenta carte funciară ca urmare a reconstituirii parțiale a numărului topografic al imobilului de sub A+1962 din CF 1473 cu număr top 6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1

  Al

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEIege în seria rangului câștigat cu nr. 8526/1975, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  Pagina 1 din 2


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1

8.268

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

8.268

6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 0.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 0.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/03/2020, 13:49

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


ANCEI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere

89550

Ziua

io

Luna

04

Anul

2020PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 331464 Cluj-Napoca


Cod verificare 00083832383

■III

1II III

11 1 I I I II


 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:22933

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cărămidarilor, Nr. 104, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6823

601

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2981 / 10/05/1957

  Act nr. CERERE 2981, din 10/05/1957 emis de .;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  78392 / 24/04/2019

  Act Administrativ nr. DECIZIA NR 244, din 14/05/1973 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI CLUJ; Act

  Administrativ nr. HOTARARE NR 57, din 03/04/1995 emis de PRIMĂRIA CLU|

  -NAPOCA;

  B3

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCSN! .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

| NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6823

601

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

601

-

-

-

CURTE

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 10/04/2020, 13:37

ANG£1              CARTE FUNCIARĂ NR. 311650

copie

Carte Funciară Nr. 311650 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1431

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6807/2

1.850

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

 • C. Partea III. SARCINI .

  •Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6807/2

1.850

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu ajostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

-

-

-

QONfORM cu

/5'°- ’

pțem uR

Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

ANCPl

iii q.X-oA.S t-i i- .'fi rr-Knvrt-m: imqvti Lt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr.

55836

Ziua

03

Luna

04

Anul

2017


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 16231

3.952

DRUM LA LUNCĂ

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2949 / 13/03/1939

  Act nr. contract de expropriere, din 09/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  TOTODATĂ, se notează faptul că acest'jimobil nu formează obiect de circulație publică si se abnotează din acest cf

  Al

 • C. Partea HI. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Ânexa Nr. 1 La Partea !
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:16231

. 3.952

DRUM LA LUNCĂ

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

______________, = DETALII LINIARE IMOBIL           :

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

3.952

-

-

16231

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.15117/03-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de^a publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 05-04-2017

Data eliberării,

! /Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

83462

Ziua

09

Luna

05

Anul

2018

Cod verif care


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ZANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

H Jlirn^rr n/nilll u H

Carte Funciară Nr. 325157 Cluj-Napoca

A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa:' Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6810/2, 6810/4

216

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3257 / 09/11/1972

Act nr. Decretul 384, din 06/10/1972 emis de Consiliul de Stat al RSR;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea

2) MUNICIPIULUI CLUJ

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Pagina 1 din 2


liitraso c-inUu arfwnwrc nn-fi.-.e la ?di££c epay.ancpi.ro

Anexa Nr, 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6810/2, 6810/4

216

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

.       ..... DETALII LINIARE IMOBIL.

Geometria pentru acest imobil iui afostg nit.

Date referitoare Ia teren

Nr

Cit

Categorie .folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA.

151

-

-

6810/2

Tern pentru strada

2

altele

DA

65

-

-

6810/4

Teren pentru stâlpii podului peste Someșul Mic

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.28905/09-05-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-05-2018

Data eliberării,

/ /_


Asistent Registrator, DOINA MOLDOVAN

(parafa șl semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Digitally signed by Doina Moldovan Date: 2018.05.10 15:45:47 EEST

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Forn*.y|;.r tferțfonez 1 J


cx'.r-j^C pcnnii informare* or.-linc- |& epay.pncpl.ro

PYTRA5 hf fABTf PIJMCIARĂ

Nr.

55785

Ziua

03

PENTRU INFORMARE

Luna

04

Anul

2017


.ANl'nil. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca
 • A. Partea 1. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:42984

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 16209/1

4.559

 • B. Partea 18, Proprietari șî acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aîte drepturi reale

  Referințe

  4085 / 21/07/1978

  Act nr. 546/1978, din 01/07/1978 emis de CONSILIUL POPULAR AL MUN CLUJ

  NAPOCA, PV din 01.07.1978;

  Bl.

  Intabu.l'are,. drept de PROPRIETATEDECRET 218/1960 si DECRET 712/1966, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  2) ADMINISTRAȚIEI PARCURILOR SI STRĂZILOR DIN CLUJ NAPOCA

 • C. Partea HL SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

' ZTHKTL . .                         '.■■           . • ■ -

Anexa Nr, 1 La Partea !                \
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:16209/1

4.559

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

. DETALII 1INIAREIMOBIL ~      /

Geometria pentru acest imobil nu ș fost găsită,

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

4.559

-

-

-

teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.( publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

ÎOPR. 2017Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

CARTE FUNCIARĂ NR. 311642

COPIE

Carte Funciară Nr. 311642 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Nic. Danu,Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6817/2

2.500

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  438 / 02/02/1974

  Decizie nr. 88/19.02.1973 emis de Consiliul Popular jud. Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  2) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  82

  Acest imobil neformând obiect de circulație publică se abnotează din această cf

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea Iii. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6817/2

2.500

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru ir?jțf «ir o fostg nit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

DA

2.500

-

-

6817/2

RZ


ANCPT

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere

89552

Ziua

10

Luna

04

Anul

2020PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 318935 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Vlad Țepeș, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6837

13.100

Strada Vlad Țepeș

 • B. Partea 18 = Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEcomasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SAR.C8N8 .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6837

13.100

Strada Viad Țepeș

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

13.100

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2020, 13:37


ANC.PI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere

117062

Ziua

09

Luna

06

Anul

2020PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 334706 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:22933

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Fabricii, Nr. 93, lud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6822/2/1

1.045

Teren in strada Fabricii nr 93

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2981 / 10/05/1957

  Act nr. imobil adus din CF 10590 cu situația proprietății neschimbata in baza încheierii 2981, din 10/05/1957 emis de BCPI Cluj Napoca;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  95110 / 28/04/2020

  Act Administrativ nr. HCL 57, din 03/04/1995 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. DECIZIA NR. 244, din 14/05/1973 emis de CONSILIUL POPULAR AL IUD. CLUI;

  B3

  Intabulate, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCDNi .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

I

Pagina 1 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6822/2/1

1.045

Teren in strada Fabricii nr 93

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.045

-

-

6822/2/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/06/2020, 14:16

TABEL DE MIȘCARE PARCEL ARA (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Fabricii, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

324042 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6627

-

13616

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

329533 (Nr. CF. vechi 13954)

A+l

6816

Loc de casă

597

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

325568 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1,6813/1,6815/1

-

8268

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

331464

(Nr. CF. vechi 22933)

A+l

6823

Curte

601

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

311650 (Nr. CF. vechi 1431)

A+l

6807/2

-

1850

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

325158 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

16231

Drum la Luncă

3952

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

325157 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6810/2, 6810/4

Teren pentru strada.

Teren pentru stâlpii podului peste Someșul Mic

216

STATUL ROMÂN, în administrarea MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

325151

(Nr. CF. vechi 42984)

A+l

16209/1

Teren

4559

STATUL ROMÂN, în administrarea ADMINISTRAȚIEI PARCURILOR SI STRĂZILOR DIN CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

311642 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6817/2

-

2500

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

318935 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6837

Strada Vlad Țepeș

13100

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

334706

(Nr. CF. vechi 22933)

A+l

6822/2/1

Teren în strada Fabricii nr 93

1045

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

50304

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

6627/1

-

8

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

6627/2

-

13608

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA^Îij^anrmrstqț-eskCONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-IW0CA

325568 (Nr. CF. vechi 1473)

6806/1, 6695/2/1, 6754/2/1, 6797/2/2/1, 6811/1/1, 6812/1/1, 6809/2/1/1, 6813/1/1, 6815/1/1

-

4834

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

6806/2, 6695/2/2, 6754/2/2, 6797/2/2/2, 6811/1/2, 6812/1/2, 6809/2/1/2, 6813/1/2, 6815/1/2

-

3434

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

311650 (Nr. CF. vechi 1431)

6807/2/1

-

1300

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6807/2/2

-

550

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

325151

(Nr. CF. vechi 42984)

16209/1/1

Teren

3000

STATUL ROMÂN, în administrarea ADMINISTRAȚIEI PARCURILOR SI STRĂZILOR DIN CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

16209/1/2

Teren

1559

STATUL ROMÂN, în administrarea ADMINISTRAȚIEI PARCURILOR SI STRĂZILOR DIN CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

311642 (Nr. CF. vechi 1473)

6817/2/1

-

1500

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

6817/2/2

-

1000

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

318935

(Nr. CF. vechi 1473)

6837/1

Strada Vlad Tepes

4642

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6837/2

Strada Vlad Țepeș

8458

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

6627/1, 6816, 6806/2, 6695/2/2, 6754/2/2, 6797/2/2/2, 6811/1/2, 6812/1/2, 6809/2/1/2, 6813/1/2, 6815/1/2, 6823, 6807/2/2, 16231, 6810/2, 6810/4, 16209/1/2, 6817/2/2, 6837/2, 6822/2/1

Nou

Strada FABRICII

21420

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 21420 mp

Data: IUNIE 2020Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Fabricii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct

[ml

[ml

266

588270.1110

394317.7490

1

588278.4112

394320.5070

2

588279.6820

394316.8940

3

588295.0600

394321.5900

4

588298.5450

394322.6360

5

588302.7680

394323.9990

6

588308.3310

394325.6170

7

588308.5470

394324.9970

8

588313.0330

394326.6790

9

588315.5190

394327.7310

10

588317.7100

394328.6790

11

588327.1920

394332.4230

12

588331.9240

394334.3510

13

588336.3340

394336.1040

14

588340.7910

394337.8410

15

588354.8900

394344.1560

16

588358.9160

394345.8760

17

588367.9450

394349.7820

18

588378.0530

394354.2710

19

588384.3830

394356.9750

20

588386.3370

394358.2610

21

588389.4150

394360.1890

22

588423.2520

394374.2510

23

588437.5840

394380.6810

24

588442.7750

394383.0560

25

588469.9340

394395.1020

26

588471.3760

394395.7740

27

588477.1420

394398.2880

28

588482.1030

394400.5140

29

588484.5500

394401.6700

30

588490.0830

394403.9740

31

588497.7700

394407.1400

32

588503.7450

394408.7580

33

588508.1020

394409.9400

34

588509.2840

394410.2840

35

588521.4230

394413.1880

36

588528.2600

394414.6990

37

588531.1040

394415.3040

38

588533.5310

394415.7900

39

588535.8390

394416.3530

40

588544.8030

394418.4500

41

588548.1660

394419.1520

42

588555.6320

394420.7960

43

588563.9640

394422.8840

44

588566.6620

394423.3850

45

588570.6110

394424.2160

46

588575.0560

394425.2240

47

588575.0410

394425.3140

48

588576.7520

394425.7924

49

588579.1235

394427.7797

50

588601.4120

394433.9830

51

588604.3585

394434.0941

52

588615.4680

394436.7700

53

588620.5120

394438.0320

54

588635.6880

394441.6660

55

588639.0760

394442.2560

56

588645.4420

394442.4740

57

588653.6390

394442.9390

58

588658.8580

394444.8500

59

588664.9250

394446.2990

60

588667.6080

394446.9340

61

588670.8133

394447.7049

62

588671.8720

394448.0150

63

588673.9524

394448.6332

64

588674.3520

394448.6920

65

588679.3390

394449.9050

66

588684.3760

394451.0060

67

588690.1883

394452.3443

68

588690.3830

394451.3830

69

588703.8956

394454.8599

70

588704.9930

394456.1150

71

588705.6690

394458.0660

72

588706.3090

394460.2220

73

588706.4790

394462.0550

74

588702.7600

394490.8800

75

588701.3565

394500.1046

76

588714.0900

394501.3820

77

588726.6800

394502.8910

78

588733.2730

394503.6810

79

588741.9130

394504.5050

80

588748.9110

394505.1800

81

588748.9020

394505.2510

82

588782.7660

394509.4750

83

588790.8940

394509.1560

84

588801.7380

394508.2360

85

588834.6435

394505.7951

86

588839.8890

394505.4060

87

588842.6290

394505.3478

88

588842.5260

394506.0060

89

588860.0600

394505.0800

90

588877.4270

394503.6501

91

588875.9943

394482.7977

92

588869.7743

394482.4527

93

588856.9030

394482.0540

94

588840.7450

394480.9250

95

588824.8430

394479.3500


96

588809.1310

394477.3250

97

588803.2800

394476.3581

98

588802.7250

394478.1090

99

588795.8630

394500.1480

100

588791.3140

394500.5670

101

588787.8050

394500.5760

102

588783.1800

394500.4210

103

588782.3790

394500.3750

104

588778.5490

394500.1950

105

588759.7380

394498.3350

106

588744.1923

394496.8140

107

588743.7750

394497.2760

108

588740.8080

394498.2230

109

588737.2400

394498.8380

110

588716.4720

394496.5270

111

588714.0150

394495.8510

112

588712.3150

394493.7390

113

588714.6160

394470.6110

114

588715.4920

394463.4790

115

588716.7802

394460.2410

116

588718.7141

394458.6772

117

588720.5150

394458.3090

118

588722.3850

394458.5760

119

588737.0668

394462.0559

120

588741.1639

394443.3459

121

588741.4247

394442.1546

122

588742.2600

394438.4270

123

588743.8780

394428.4340

124

588745.4080

394421.0140

125

588751.3350

394421.1760

126

588754.7560

394421.6780

127

588759.3040

394422.4630

128

588765.1160

394423.7639

129

588776.2573

394426.4912

130

588786.1490

394429.0480

131

588802.4360

394433.4020

132

588818.1010

394437.4520

133

588828.9700

394440.2470

134

588835.8480

394442.1300

135

588835.3092

394461.0000

136

588840.4210

394461.5900

137

588874.9518

394463.2410

138

588872.0803

394430.1559

139

588866.4070

394430.1090

140

588861.5942

394429.8218

141

588842.5610

394429.1850

142

588835.0150

394430.9470

143

588834.6280

394433.0900

144

588829.7090

394432.0350

145

588813.9990

394428.0370

146

588788.2570

394421.1890

147

588776.7100

394418.0200

148

588765.9250

394415.3400

149

588759.3970

394414.1110

150

588754.7100

394413.4360

151

588746.8620

394412.6680

152

588745.4970

394412.7070

153

588735.5460

394411.9640

154

588727.0050

394411.5120

155

588723.5170

394411.1770

156

588711.5040

394410.5480

157

588709.5480

394410.2620

158

588708.0630

394408.9230

159

588707.4900

394407.0200

160

588707.4140

394406.3332

161

588699.9130

394405.4834

162

588699.8900

394405.5660

163

588699.1380

394406.9760

164

588698.2540

394408.0080

165

588696.8870

394409.1670

166

588695.8810

394409.7280

167

588691.6120

394409.6370

168

588683.5450

394409.2640

169

588677.6210

394408.9040

170

588665.5950

394408.0930

171

588661.6450

394407.6490

172

588657.6860

394406.8940

173

588653.8650

394405.9780

174

588653.8570

394405.9470

175

588652.6253

394405.5408

176

588652.6411

394405.4010

177

588649.9730

394404.5790

178

588645.4120

394402.5210

179

588635.4540

394397.1240

180

588628.4090

394392.9810

181

588625.0600

394391.1380

182

588623.3180

394390.0760

183

588620.4710

394388.9380

184

588618.4340

394388.4190

185

588616.3940

394387.9340

186

588609.6300

394387.6780

187

588605.7120

394387.9760

188

588601.2560

394387.8060

189

588602.6850

394384.2920

190

588597.1320

394384.7180

191

588591.8484

394385.0211


192

588589.9500

193

588590.0250

194

588590.0340

195

588590.0160

196

588589.7230

197

588588.2690

198

588586.03*30

199

588583.5800

200

588580.8260

201

588553.8810

202

588532.0330

203

588513.4080

204

588499.4970

205

588494.6340

206

588491.4430

207

588483.5900

208

588477.6000

209

588471.0600

210

588466.0840

211

588461.3650

212

588459.3520

213

588446.8990

214

588436.6940

215

588433.5180

216

588433.3910

217

588426.8820

218

588423.9660

219

588420.7080

220

588413.4610

221

588407.6930

222

588394.9490

223

588382.3790

224

588376.0600

225

588361.3090

226

588358.4410

227

588356.7210

228

588343.8340

229

588340.3670


394385.1300 394390.6220 394397.6130 394400,7160 394403.1840 394405.2000 394406,2880 394406.7410 394406,1540 394399.9210 394394,8880 394390.5980 394385.6620 394383.4880 394382.0530 394378.4200 394375.7600 394372,7500 394370.6540 394368.6320 394367.7590 394362.4060 394357.6950 394356.2640 394356,4350 394353.4850 394352,2460 394350.7960 394347.5890 394345.0070 394339.4640 394333.9420 394331.2120 394325.1150 394323.7130 394322.5000 394316.9900 394315,3480


230

588337.5630

394313.9970

231

588335.2390

394312.9770

232

588331.1951

394311.2031

233

588331.0080

394311.6960

234

588325.3940

394308.3280

235

588322.4950

394306.0790

236

588318.6160

394303.0830

237

588314.5640

394298.9510

238

588312.2300

394296.1200

239

588308.3500

394291.7690

240

588307.3770

394290.4140

241

588304.4070

394286.3000

242

588300.4630

394280.0000

243

588298.9390

394277.2330

244

588295.4400

394270.7320

245

588292.6860

394265.6950

246

588289.2850

394259.2490

247

588272.2720

394267.5660

248

588271.7830

394272.1760

249

588271.1710

394273.4870

250

588269.5820

394275.5440

251

588267.6590

394278.2570

252

588265.5060

394280.2430

253

588263.4530

394281.2750

254

588261.7460

394281.6340

255

588260.3220

394281.4350

256

588232.8069

394271.5428

257

588229.7550

394302.3951

258

588229.6609

394303.3462

259

588229.8820

394303.8040

260

588230.2630

394303.9570

261

588234.5200

394305.0660

262

588235.4050

394305.4080

263

588251.1910

394312.5250

264

588259.7730

394314.1870'

265

588264.0890

394315.6530Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Fabricii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m)

266

588270.1110

394317.7490

8.746

1

588278.4112

394320.5070

3.830

588279.6820

394316.8940

16.079

3

588295.0600

394321.5900

3.639

4

588298.5450

394322.6360

4.438

5

588302.7680

394323.9990

5.794

6

588308.3310

394325.6170

0.657

7

588308.5470

394324.9970

4.791

8

588313.0330

394326.6790

2.699

9

588315.5190

394327.7310

2.387

10

588317.7100

394328.6790

10.194

11

588327.1920

394332.4230

5.110

12

588331.9240

394334.3510

4.746

13

588336.3340

394336.1040

4.784

14

588340.7910

394337.8410

15.449

15

588354.8900

394344.1560

4.378

16

588358.9160

394345.8760

9.838

17

588367.9450

394349.7820

11.060

18

588378.0530

394354.2710

6.883

19

588384.3830

394356.9750

2.339

20

588386.3370

394358.2610

3.632

21

588389.4150

394360.1890

36.643

22

588423.2520

394374.2510

15.708

23

588437.5840

394380.6810

5.709

24

588442.7750

394383.0560

29.711

25

588469.9340

394395.1020

1.591

26

588471.3760

394395.7740

6.290

27

588477.1420

394398.2880

5.438

28

588482.1030

394400.5140

2.706

29

588484.5500

394401.6700

5.994

30

588490.0830

394403.9740

8.313

31

588497.7700

394407.1400

6.190

32

588503.7450

394408.7580

4.514

33

588508.1020

394409.9400

1.231

34

588509.2840

394410.2840

12.482

35

588521.4230

394413.1880

7.002

36

588528.2600

394414.6990

2.908

37

588531.1040

394415.3040

2.475

38

588533.5310

394415.7900

2.376

39

588535.8390

394416.3530

9.206

40

588544.8030

394418.4500

3.435

41

588548.1660

394419.1520

7.645

42

588555.6320

394420.7960

8.590

43

588563.9640

394422.8840

2.744

44

588566.6620

394423.3850

4.035

45

588570.6110

394424.2160

4.558

46

588575.0560

394425.2240

0.091

47

588575.0410

394425.3140

1.777

48

588576.7520

394425.7924

3.094

49

588579.1235

394427.7797

23.136

50

588601.4120

394433.9830

2.949

51

588604.3585

394434.0941

11.427

52

588615.4680

394436.7700

5.199

53

588620.5120

394438.0320

15.605

54

588635.6880

394441.6660

3.439

55

588639.0760

394442.2560

6.370

56

588645.4420

394442.4740

8.210

57

588653.6390

394442.9390

5.558

58

588658.8580

394444.8500

6.238

59

588664.9250

394446.2990

2.757

60

588667.6080

394446.9340

3.297

61

588670.8133

394447.7049

1.103

62

588671.8720

394448.0150

2.170

63

588673.9524

394448.6332

0.404

64

588674.3520

394448.6920

5.132

65

588679.3390

394449.9050

5.156

66

588684.3760

394451.0060

5.964

67

588690.1883

394452.3443

0.981

68

588690.3830

394451.3830

13.953

69

588703.8956

394454.8599

1.667

70

588704.9930

394456.1150

2.065

71

588705.6690

394458.0660

2.249

72

588706.3090

394460.2220

1.841

73

588706.4790

394462.0550

29.064

74

588702.7600

394490.8800

9.331

75

588701.3565

394500.1046

12.797

76

588714.0900

394501.3820

12.680

77

588726.6800

394502.8910

6.640

78

588733.2730

394503.6810

8.679

79

588741.9130

394504.5050

7.030

80

588748.9110

394505.1800

0.072

81

588748.9020

394505.2510

34.126

82

588782.7660

394509.4750

8.134

83

588790.8940

394509.1560

10.883

84

588801.7380

394508.2360

32.996

85

588834.6435

394505.7951

5.260

86

588839.8890

394505.4060

2.741

87

588842.6290

394505.3478

0.666

88

588842.5260

394506.0060

17.558

89

588860.0600

394505.0800

17.426

90

588877.4270

394503.6501

20.902

91

588875.9943

394482.7977

6.230

92

588869.7743

394482.4527

12.877

93

588856.9030

394482.0540

16.197

94

588840.7450

394480.9250

15.980

95

588824.8430

394479.3500

15.842


96

588809.1310

394477.3250

5.930

97

588803.2800

394476.3581

1.837

98

588802.7250

394478.1090

23.083

99

588795.8630

394500.1480

4.568

100

588791.3140

394500.5670

3.509

101

588787.8050

394500.5760

4.628

102

588783.1800

394500.4210

0.802

103

588782.3790

394500.3750

3.834

104

588778.5490

394500.1950

18.903

105

588759.7380

394498.3350

15.620

106

588744.1923

394496.8140

0.623

107

588743.7750

394497.2760

3.114

108

588740.8080

394498.2230

3.621

109

588737.2400

394498.8380

20.896

110

588716.4720

394496.5270

2.548

111

588714.0150

394495.8510

2.711

112

588712.3150

394493.7390

23.242

113

588714.6160

394470.6110

7.186

114

588715.4920

394463.4790

3.485

115

588716.7802

394460.2410

2.487

U6

588718.7141

394458.6772

1.838

117

588720.5150

394458.3090

1.889

118

588722.3850

394458.5760

15.089

119

588737.0668

394462.0559

19.153

120

588741.1639

394443.3459

1.220

121

588741.4247

394442.1546

3.820

122

588742.2600

394438.4270

10.123

123

588743.8780

394428.4340

7.576

124

588745.4080

394421.0140

5.929

125

588751.3350

394421.1760

3.458

126

588754.7560

394421.6780

4.615

127

588759.3040

394422.4630

5.956

128

588765.1160

394423.7639

11.470

129

588776.2573

394426.4912

10.217

130

588786.1490

394429.0480

16.859

131

588802.4360

394433.4020

16.180

132

588818.1010

394437.4520

11.223

133

588828.9700

394440.2470

7.131

134

588835.8480

394442.1300

18.878

135

588835.3092

394461.0000

5.146

136

588840.4210

394461.5900

34.570

137

588874.9518

394463.2410

33.209

138

588872.0803

394430.1559

5.673

139

588866.4070

394430.1090

4.821

140

588861.5942

394429.8218

19.044

141

588842.5610

394429.1850

7.749

142

588835.0150

394430.9470

2.178

143

588834.6280

394433.0900

5.031

144

588829.7090

394432.0350

16.211

145

588813.9990

394428.0370

26.637

146

588788.2570

394421.1890

11.974

147

588776.7100

394418.0200

11.113

148

588765.9250

394415.3400

6.643

149

588759.3970

394414.1110

4.735

150

588754.7100

394413.4360

7.885

151

588746.8620

394412.6680

1.366

152

588745.4970

394412.7070

9.979

153

588735.5460

394411.9640

8.553

154

588727.0050

394411.5120

3.504

155

588723.5170

394411.1770

12.029

156

588711.5040

394410.5480

1.977

157

588709.5480

394410.2620

2.000

158

588708.0630

394408.9230

1.987

159

588707.4900

394407.0200

0.691

160

588707.4140

394406.3332

7.549

161

588699.9130

394405.4834

0.086

162

588699.8900

394405.5660

1.598

163

588699.1380

394406.9760

1.359

164

588698.2540

394408.0080

1.792

165

588696.8870

394409.1670

1.152

166

588695.8810

394409.7280

4.270

167

588691.6120

394409.6370

8.076

168

588683.5450

394409.2640

5.935

169

588677.6210

394408.9040

12.053

170

588665.5950

394408.0930

3.975

171

588661.6450

394407.6490

4.030

172

588657.6860

394406.8940

3.929

173

588653.8650

394405.9780

0.032

174

588653.8570

394405.9470

1.297

175

588652.6253

394405.5408

0.141

176

588652.6411

394405.4010

2.792

177

588649.9730

394404.5790

5.004

178

588645.4120

394402.5210

11.326

179

588635.4540

394397.1240

8.173

180

588628.4090

394392.9810

3.823

181

588625.0600

394391.1380

2.040

182

588623.3180

394390.0760

3.066

183

588620.4710

394388.9380

2.102

184

588618.4340

394388.4190

2.097

185

588616.3940

394387.9340

6.769

186

588609.6300

394387.6780

3.929

187

588605.7120

394387.9760

4.459

188

588601.2560

394387.8060

3.79.1/

189

588602.6850

394384.2920

s.ssJ '

190

588597.1320

394384.7180

5.29^ •

191

588591.8484

394385.0211

1.902 .

192

588589.9500

394385.1300

5.49-1 ’.

193

588590.0250

394390.6220

6.991\

194

588590.0340

394397.6130

3.103

195

588590.0160

394400.7160

2.485


196

588589.7230

394403.1840

2.486

197

588588.2690

394405.2000

2.487

198

588586.0330

394406.2880

2.494

199

588583.5800

394406.7410

2.816

200

588580.8260

394406.1540

27.657

201

588553.8810

394399.9210

22.420

202

588532.0330

394394.8880

19.113

203

588513.4080

394390.5980

14.761

204

588499.4970

394385.6620

5.327

205

588494.6340

394383.4880

3.499

206

588491.4430

394382.0530

8.653

207

588483.5900

394378.4200

6.554

208

588477.6000

394375.7600

7.199

209

588471.0600

394372.7500

5.399

210

588466.0840

394370.6540

5.134

211

588461.3650

394368.6320

2.194

212

588459.3520

394367.7590

13.555

213

588446.8990

394362.4060

11.240

214

588436.6940

394357.6950

3.483

215

588433.5180

394356.2640

0.213

216

588433.3910

394356.4350

7.146

217

588426.8820

394353.4850

3.168

218

588423.9660

394352.2460

3.566

219

588420.7080

394350.7960

7.925

220

588413.4610

394347.5890

6.320

221

588407.6930

394345.0070

13.897

222

588394.9490

394339.4640

13.729

223

588382.3790

394333.9420

6.884

224

588376.0600

394331.2120

15.961

225

588361.3090

394325.1150

3.192

226

588358.4410

394323.7130

2.105

227

588356.7210

394322.5000

14.016

228

588343.8340

394316.9900

3.836

229

588340.3670

394315.3480

3.112

230

588337.5630

394313.9970

2.538

231

588335.2390

394312.9770

4.416

232

588331.1951

394311.2031

0.527

233

588331.0080

394311.6960

6.547

234

588325.3940

394308.3280

3.669

235

588322.4950

394306.0790

4.901

236

588318.6160

394303.0830

5.787

237

588314.5640

394298.9510

3.669

238

588312.2300

394296.1200

5.830

239

588308.3500

394291.7690

1.668

240

588307.3770

394290.4140

5.074

241

588304.4070

394286.3000

7.433

242

588300.4630

394280.0000

3.159

243

588298.9390

394277.2330

7.383

244

588295.4400

394270.7320

5.741

245

588292.6860

394265.6950

7.288

246

588289.2850

394259.2490

18.937

247

588272.2720

394267.5660

4.636

248

588271.7830

394272.1760

1.447

249

588271.1710

394273.4870

2.599

250

588269.5820

394275.5440

3.325

251

588267.6590

394278.2570

2.929

252

588265.5060

394280.2430

2.298

253

588263.4530

394281.2750

1.744

254

588261.7460

394281.6340

1.438

255

588260.3220

394281.4350

29.239

256

588232.8069

394271.5428

31.003

257

588229.7550

394302.3951

0.956

258

588229.6609

394303.3462

0.508

259

588229.8820

394303.8040

0.411

260

588230.2630

394303.9570

4.399

261

588234.5200

394305.0660

0.949

262

588235.4050

394305.4080

17.316

263

588251.1910

394312.5250

8.741

264

588259.7730

394314.1870

4.558

265

588264.0890

394315.6530

6.376

S = 21420 mp P=1983.327mîntocmit: SC DAM


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada FABRICII, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - In latura de Sud: din punctul nr. 246 până în punctul nr. 263 de strada Câmpul Pâinii;

 • - In latura de Est: din punctul nr. 263 până în punctul nr. 264 de gard din beton; din punctul nr. 264 până în punctul nr. 1 de gard din lemn; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 21 de gard din beton, metal și lemn; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 22 de strada Bobâlnei; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 25 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 31 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 49 de gard din beton, lemn și metal; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 50 de strada Câmpina; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 58 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 75 de gard din beton și metal; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 76 de strada Luncii; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 77 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 81 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 89 de gard din metal și beton; din punctul nr. 89 până în punctul nr. 90 neîmprejmuit;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 90 până în punctul nr. 91 de râul Someșul Mic; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 97 de strada Fabricii- pod peste râul Someșul Mic; din punctul nr. 97 până în punctul nr. 119 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 121 de strada Fabricii- pod peste râul Someșul Mic; din punctul nr. 121 până în punctul nr. 135 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 135 până în punctul nr. 137 de strada Fabricii- pod peste râul Someșul Mic; din punctul nr. 137 până în punctul nr. 138 de râul Someșul Mic;

 • - In latura de Vest: din punctul nr. 138 până în punctul nr. 140 de gard din metal; din punctul nr. 140 până în punctul nr. 141 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 143 de strada Albiei; din punctul nr. 143 până în punctul nr. 189 de gard metalic; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 192 neîmprejmuit; din punctul nr. 192 până în punctul nr. 203 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 203 până în punctul nr. 204 de strada Vulturului; din punctul nr. 204 până în punctul nr. 212 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 212 până în punctul nr. 233 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 233 până în punctul nr. 246 de gard din metal și beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1277 cu suprafața de 34918m\

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • > numărul topografic 6627 înscris în Cartea Funciară 324042 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 13616 m2;

 • > numărul topografic 6816 înscris în Cartea Funciară 329533 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 597 m2;

 • > numerele topografice 6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1 înscrise în Cartea Funciară 325568 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8268 m2;

 • > numărul topografic 6823 înscris în Cartea Funciară 331464 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 601 m2;

 • > numărul topografic 6807/2 înscris în Cartea Funciară 311650 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1850 m2;

 • > numărul topografic 16231 înscris în Cartea Funciară 325158 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3952 m2;

 • > numerele topografice 6810/2, 6810/4 înscrise în Cartea Funciară 325157 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 216 m2;

 • > numărul topografic 16209/1 înscris în Cartea Funciară 325151 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4559 m2;

 • > numărul topografic 6817/2 înscris în Cșrt^TIwîpjară 311642 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2500 m2;

 • > numărul topografic 6837 înscris/vCart^Tupciară 3Î^935 a Munici(muIui Cluj-mțjfeca

  cu suprafața de 13100 m2;

  > numărul topografic 6822/2/1 înscris în Cartea Funciară 334706 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1045 m2.


în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 21420 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 21420 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Fabricii” s-au întocmit un număr de doua documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Nr. cad. 331981 -dosar 223553/2018 - executant Jucan Sebastian

2. Nr. cad. 330894- dosar 133424/2018 - executant Mureșan Lucian Ovidiu

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drămuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:                                                      Xîntocmit:

Iunie 2020


S.C. DAMARrONSULT S.R.L
Anexă 4 la Hotărârea nr. 506/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada FABRICII - tronson III

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA


-IUNIE 2020-JIAn.W


ANEXA NR. 1.32 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 22821 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR

CONSULT S.R.L. /autorizație clasa IU, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil

măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar


(semnătură)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd cluj@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.


v i* a


gjj M A-R.


Pagina


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr, 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.......................


■&


2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca3)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTÂRÂRS

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome (

public al județului Cluj, precum și al municipiile3' "sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor ej ' jpsf anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dk. .tex hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 sa Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internelor,. Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebaslian Teodor Gheorghe Vlădest.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

$

CM

1

■53

VI

?5S

1

5?

ș r5

5?

r? gl

sic?

t23 i-~

eol.ej

§ fM

Ho

j

0

o

•=y

r-+

92

tn

o CQ c

“î o a no sjcn

o sn ■*-jc ei

1

£3 O y?

(V—

6 33 .tr»

CM cn

s

SO

O ni ooj

s

o u

8U

ț

§

FI

<D "3 Oj e>

ș

î*>

o

Si

s in y-j~

ffl

O ef

g

■30_

£ G F ri- r

Jc=i w ii r4’

3S

§

8 sp

a

e

«o y v~

°-V* M ȚI

sn S

T-

s SMj cn

s

OJ

•hS^m

H i

i i

1

rs

1 o

1

•Si K § ■o

<1

O c

ii m > O l

3 £ g

O. o

3>

©

o

S £ E '5j O

i £ E

ÎI

SI u

1Ș iu â

Q Q

"S fi 2 la

1

I

!

I

<3

1 4

£ g

> o

-0

1

5 i; r

r a

! E

§3 ?■§ = ' se E E

5 o

1 § u

g

5

3

r g

î 5

il ->

§ 4

5 r;s

iii î c.

£

O

O

2

■© Q

E

S

■©

2 o

o

1 o 8 o

'•7J

1

5

3

D

JS "3 SH g o

5

2

a

3

S3

P

3 £

1

■j( â

g

’S

££

53

J

1

I

ea =

1

jsî E â

8 i H

2 1?

s w

F

3 >

5

1

8

LU

3

5

laj g

5

z.-.

2 |

*3 a.

E

a O I

■-

y

53

£

ÎS s

E

UJ

t 1 b

N| © =

E

U IX*

s

|s

 • ■5 I -

 • - §

c st

 • 1 g

E -6.

 • 11 UI

iC

4

I c y

a iS

.V3 8

i~£ UJ

3 5 c a.

J © ijj

© I I UJ

8

L

1

LU L

3

L

11

J u.

E • i £ o o •■s

5 y

1

â a ■s § 3 s

a, P

,y) Q

H

1

1

C3

-ȚI

ripr

B

c*i

iS

r*î n

A' •f

"

Â

ri

i H

în <

n H

H

H

1

B

in

3

H

Â

î n

q

ri

n

H

r:

ej

q

ri

o rȘ

n H

cy

cn

’H

n

S f-i

2b

H

n

TTEjZ

_

■<• ini o

ș

2

O

i’?

îls

0-0 r !>•«

-1?

2

g

t 'ih

ry

n<

-3

r3

* L

••niu ruje

TjlD

Tjin ICM

tn

•X5

enl.c

•n;e ei jiM

.-i

IO

2

<n ei

-

s s

,b«-CO

□L

CJO

-p

sids!

Ol

,sn e-h'r CȘp

olî'.

■CM

ci

s

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006


ho z z z ~
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCBARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 324092 Cluj-Napoca

Nr. cerere

200223

Ziua

31

Luna

10

Anul

2018

Cod verif care


100063904456


A» Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, strada Cărămidarilor —                     (/'

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4497

5.874

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:4497

5.874

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geum&fm pentru ww imobil nu (ifosig xii.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

5.874

-

-

4497

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                             h

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.40456/31-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,                         Asistent Registrator,

01-11-2018                        Maria Ea^/ieja Gherman

Data eliberării,                           f                 'C

/ /                                      (garafa și semnătura)
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere j _ 189744 _

r  ~ Ziua    |     17

Luna__।

| Anul    j

Cod ver licăre

IIIIIIIIIIIH

100063509172


Birbul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ĂNCPl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332454 Cluj-Napoca

 • A. Partea 1. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Fabricii, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6341.

14.830

str. Fabricii modernizat

 • B. Partea Si. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  18792 / 09/12/1994

  Decret nr. 196/1983, din 09/12/1994 emis de Consiliul de Stat;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN

  B2

  Imobilul se abnotează din această carte funciară, nefăcând obiect de circulație civile

  Al

 • C. Partea III. SARC8WD .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Teren

________Carte Funciară Nr. 332454 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Mr. 1 La Partea 8

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6341.

14.830

str. Fabricii modernizat

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


DETALII LINIARE IMOBIL

G'sîniefrâ pentru acest imobil mi afbstg sit.


Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P.


Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

< SS                                      T2ÎEZ                                        i

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Fabricii, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

324092 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4497

-

5874

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

332454 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6341.

Str Fabricii modernizat

14830

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Total suprafață

20704

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

4497, 6341.

Nou

Strada FABRICII

22821

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 22821 mp

Data: IUNIE 2020
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Fabricii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

■ X

[ml

(ml

1

588104.8740

394240.0480

2

588089.6690

394236.5990

3

588086.7910

394235.8400

4

588074.9420

394233.0720

5

588072.2490

394231.6180

■ ■ -...... - - -

71

587607.7600

394297.1200

6

588071.1960

394229.9340

72

587587.4400

394301.2200

7

588044.4680

394224.2020

73

587587.2600

394300.4400

8

588042.4000

394223.9900

74

587558.4810

394306.0960

9

588041.8350

394224.9770

75

587548.3600

394308.2440

10

588040.6300

394225.4300

76

587547.9890

394308.2000

11

588032.8410

394224.7020

77

587522.0500

394313.7460

12

588033.0400

394223.0150

78

587529.2420

394345.0740

13

588029.4570

394222.7660

79

587530.3420

394345.1960

14

588029.7420

394219.2320

80

587532.6780

394343.0900

15

588028.3480

394219.0500

81

587535.2510

394343.0200

16

588028.8730

394211.7780

82

587549.2850

394340.1470

17

588022.3580

394211.2060

83

587549.3939

394340.6643

18

588016.9720

394204.7040

84

587551.2600

394340.2470

19

588016.9390

394204.3230

85

587556.1030

394339.2110

20

588012.1200

394204.5700

86

587555.9460

394338.3880

21

588003.4700

394204.7400

87

587564.0460

394336.7250

22

587964.2000

394205.5800

88

587564.2501

394337.7138

23

587948.9130

394205.9080

89

587585.6060

394333.3060

24

587943.6810

394201.3470

90

587585.7670

394334.2770

25

587940.5400

394199.0600

91

587587.5400

394333.7880

26

587939.4225

394198.2463

92

587588.0080

394333.1140

27

587938.4630

394199.3390

93

587608.5000

394328.9130

28

587922.9230

394205.4990

94

587608.7910

394325.7320

29

587917.4580

394212.0720

95

587612.7650

394325.9840

30

587900.6450

394215.0620

96

587614.3750

394326.4290

31

587886.8180

394217.5760

97

587617.8390

394326.5120

32

587879.1470

394219.0380

98

587621.5530

394325.4920

33

587874.9300

394219.7740

99

587622.6240

394328.7268

34

587868.6937

394215.4785

100

587627.3200

394327.4650

35

587836.6720

394223.4180

101

587628.1640

394330.5420

36

587828.3060

394238.9950

102

587624.5950

394331.4790

37

587825.8440

394239.5630

103

587625.8280

394335.7220

38

587814.8120

394242.6770

104

587629.5260

394335.8546

39

587812.1050

394243.5660

105

587638.3836

394321.1290

40

587791.8360

394249.4290

106

587724.0316

394300.5562

41

587791.4730

394248.1670

107

587723.5565

394298.8827

42

587752.6340

394258.8720

108

587740.8666

394294.7548

43

587750.1530

394259.5500

109

587760.8751

394306.9982

44

587743.8370

394261.3600

110

587755.7553

394290.3891

45

587736.3200

394263.2810

HI

587770.7259

394286.3774

46

587734.1820

394263.8650

112

587770.5720

394285.8890

47

587730.4800

394264.8010

113

587785.7370

394281.7490

48

587705.8320

394271.5390

114

587843.7960

394266.4460

49

587706.3720

394273.3710

115

587872.0910

394258.9240

50

587705.7530

394273.5440

116

587907.6310

394249.0590

51

587705.8140

394273.8440

117

587921.5580

394245.8520

52

587702.0890

394274.8660

118

587929.7910

394244.6740

53

587702.1600

394275.0650

119

587934.8600

394243.9820

54

587699.6820

394275.7750

120

587946.2740

394243.0790

55

587699.6200

394275.5830

121

587956.1520

394242.3420

56

587686.2970

394279.2380

122

587969.7690

394242.6270

57

587683.5730

394280.0240

123

587980.5510

394243.3080

58

587679.6700

394281.1380

124

588001.6650

394246.5030

59

587679.7650

394281.6090

125

588047.8000

394253.4830

60

587676.7960

394282.4690

126

588078.1870

394265.3290

61

587676.6220

394281.9640

127

588083.5510

394266.6840

62

587670.6870

394283.6310

128

588134.6553

394279.8910

63

587654.7580

394274.8530

129

588158.3842

394283.3114

64

587632.8050

394279.4140

130

588164.5246

394284.4966

65

587624.0270

394293.2380

131

588176.3788

394287.9259

66

587623.2720

394294.3090

132

588179.1321

394258.7909

67

587622.2270

394294.4860

133

588161.0104

394254.2192

68

587621.3360

394294.2090

69

587617.8890

394294.9380

70

587610.4130

394296.4600

Data: Iunie 2020

, Z?          % A

A' /b      AA A

x -- X i         5

Zf           ZA A       'A >        r'Z

f                  A                  \              r- \           x • Cj r-          frj /

1 Z X A Aa\ CAZa a/ rO P (-s4                   \"<\ \ W* • ->J        Ci /

•U.        P V    n       \ A \ 'AN?      /

O Ss' -rj |              \ A. Vi J                 /

a' 'v A        S.

\    ,-b              N    o j                \ \\YyT

v./ ' *   z/       w»

\%            „^întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Fabricii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

1

588104.8740

394240.0480

15.591

2

588089.6690

394236.5990

2.976

3

588086.7910

394235.8400

12.168

4

588074.9420

394233.0720

3.060

5

588072.2490

394231.6180

1.986

6

588071.1960

394229.9340

27.336

7

588044.4680

394224.2020

2.079

8

588042.4000

394223.9900

1.137

9

588041.8350

394224.9770

1.287

10

588040.6300

394225.4300

7.823

11

588032.8410

394224.7020

1.699

12

588033.0400

394223.0150

3.592

13

588029.4570

394222.7660

3.545

14

588029.7420

394219.2320

1.406

15

588028.3480

394219.0500

7.291

16

588028.8730

394211.7780

6.540

17

588022.3580

394211.2060

8.443

18

588016.9720

394204.7040

0.382

19

588016.9390

394204.3230

4.825

20

588012.1200

394204.5700

8.652

21

588003.4700

394204.7400

39.279

22

587964.2000

394205.5800

15.291

23

587948.9130

394205.9080

6.941

24

587943.6810

394201.3470

3.885

25

587940.5400

394199.0600

1.382

26

587939.4225

394198.2463

1.454

27

587938.4630

394199.3390

16.716

28

587922.9230

394205.4990

8.548

29

587917.4580

394212.0720

17.077

30

587900.6450

394215.0620

14.054

31

587886.8180

394217.5760

7.809

32

587879.1470

394219.0380

4.281

33

587874.9300

394219.7740

7.573

34

587868.6937

394215.4785

32.991

35

587836.6720

394223.4180

17.681

36

587828.3060

394238.9950

2.527

37

587825.8440

394239.5630

11.463

38

587814.8120

394242.6770

2.849

39

587812.1050

394243.5660

21.100

40

587791.8360

394249.4290

1.313

41

587791.4730

394248.1670

40.287

42

587752.6340

394258.8720

2.572

43

587750.1530

394259.5500

6.570

44

587743.8370

394261.3600

7.759

45

587736.3200

394263.2810

2.216

46

587734.1820

394263.8650

3.818

47

587730.4800

394264.8010

25.552

48

587705.8320

394271.5390

1.910

49

587706.3720

394273.3710

0.643

50

587705.7530

394273.5440

0.306

51

587705.8140

394273.8440

3.863

52

587702.0890

394274.8660

0.211

53

587702.1600

394275.0650

2.578

54

587699.6820

394275.7750

0.202

55

587699.6200

394275.5830

13.815

56

587686.2970

394279.2380

2.835

57

587683.5730

394280.0240

4.059

58

587679.6700

394281.1380

0.480

59

587679.7650

394281.6090

3.091

60

587676.7960

394282.4690

0.534

61

587676.6220

394281.9640

6.165

62

587670.6870

394283.6310

18.188

63

587654.7580

394274.8530

22.422

64

587632.8050

394279.4140

16.375

65

587624.0270

394293.2380

1.310

66

587623.2720

394294.3090

1.060

67

587622.2270

394294.4860

0.933

68

587621.3360

394294.2090

3.523

69

587617.8890

394294.9380

7.629

70

587610.4130

394296.4600

2.734

71

587607.7600

394297.1200

20.730

72

587587.4400

394301.2200

0.800

73

587587.2600

394300.4400

29.330

74

587558.4810

394306.0960

10.346

75

587548.3600

394308.2440

0.374

76

587547.9890

394308.2000

26.525

77

587522.0500

394313.7460

32.143

78

587529.2420

394345.0740

1.107

79

587530.3420

394345.1960

3.145

80

587532.6780

394343.0900

2.574

81

587535.2510

394343.0200

14.325

82

587549.2850

394340.1470

0.529

83

587549.3939

394340.6643

1.912

84

587551.2600

394340.2470

4.953

85

587556.1030

394339.2110

0.838

86

587555.9460

394338.3880

8.269

87

587564.0460

394336.7250

1.010

88

587564.2501

394337.7138

21.806

89

587585.6060

394333.3060

0.984

90

587585.7670

394334.2770

1.839

91

587587.5400

394333.7880

0.821

92

587588.0080

394333.1140

20.918

93

587608.5000

394328.9130

3.194

94

587608.7910

394325.7320

3.982

95

587612.7650

394325.9840

1.670

96

587614.3750

394326.4290

3.465

97

587617.8390

394326.5120

3.852

98

587621.5530

394325.4920

3.407

99

587622.6240

394328.7268

4.863

100

587627.3200

394327.4650

3.191

101

587628.1640

394330.5420

3.690

102

587624.5950

394331.4790

4.419

103

587625.8280

394335.7220

3.700

104

587629.5260

394335.8546

17.184

105

587638.3836

394321.1290

88.084

106

587724.0316

394300.5562

1.740

107

587723.5565

394298.8827

17.795

108

587740.8666

394294.7548

23.457

109

587760.8751

394306.9982

17.380

110

587755.7553

394290.3891

15.499

111

587770.7259

394286.3774

0.512

112

587770.5720

394285.8890

15.720

113

587785.7370

394281.7490

60.042

114

587843.7960

394266.4460

29.278

115

587872.0910

394258.9240

36.884

116

587907.6310

394249.0590

14.291

117

587921.5580

394245.8520

8.317

118

587929.7910

394244.6740

5.116

119

587934.8600

394243.9820

11.450

120

587946.2740

394243.0790

9.905

121

587956.1520

394242.3420

13.620

122

587969.7690

394242.6270

10.803

123

587980.5510

394243.3080

21.354

124

588001.6650

394246.5030

46.660

125

588047.8000

394253.4830

32.614

126

588078.1870

394265.3290

5.532

127

588083.5510

394266.6840

52.783

128

588134.6553

394279.8910

23.974

129

588158.3842

394283.3114

6.254

130

588164.5246

394284.4966

12.340

131

588176.3788

394287.9259

29.265

132

588179.1321

394258.7909

18.689

133

588161.0104

394254.2192

57.897

S = 22821 mp P=1508.828m

Data: Iunie 2020
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada FABRICII, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Sud: din punctul nr. 77 până în punctul nr. 78 de Piața Mărăști;

 • - în latura de Est: din punctul nr. 78 până în punctul nr. 92 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 92 până în punctul nr. 93 de strada Fabricii de Zahăr; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 104 neîmprejmuit - biserică; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 109 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 109 până în punctul nr. 110 neîmprejmuit; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 119 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 120 de strada Grădinarilor; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 125 de gard din metal; din punctul nr. 125 până în punctul nr. 126 de strada Anina; din punctul nr. 126 până în punctul nr. 131 de aliniamentul exterior al trotuarului;

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 131 până în punctul nr. 132 de strada Răsăritului;

 • - în latura de Vest : din punctul nr. 132 până în punctul nr. 6 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de strada Călan; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 27 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 28 de strada Rovine; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 34 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 35 de strada București; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 63 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 64 de strada Ciocârliei; din punctul nr. 64 până în punctul nr. 77 de aliniamentul construcțiilor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1277 cu suprafața de 34918m2.~

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • > numărul topografic 4497 înscris în Cartea Funciară 324092 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5874 m2;

 • > numărul topografic 6341. înscris în Cartea Funciară 332454 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 14830 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Fabricii cu suprafața măsurată de 22821 m2, identificat în parte cu nr. topo. 4497 și 6341. nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 2117 m2 nu s-a putut face identificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 22821 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Fabricii” s-au întocmit un număr de doua documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin combinată cu metoda radierii.


Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost aej frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:                                                       întocrnifc---—

\\ ' '* '■*r f U'

Iunie 2020                                      S.C. DAMARCONSUL,!’ S.R.L

1

Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6 a .fost publicată în Monitorul Oficial al României, Parlaa l,“nr. 243 din 20 martie 2006 și asia in acest număr bis.                         *’*■'

2

Hotărârea Guvernului nr. 193/2006^3. fost publicată în Monitorul Oficial al României, Pariaa 1,'nr. 243 din 20 martie 2006 șl ecte si în acest număr bis.                         *’*■'

3

Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6J fost publicată In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 am 20 marii- -00o . si în acest număr bis.