Hotărârea nr. 505/2020

Hotărârea 505/2020 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei Ia Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340.296/1/16.07.2020, conex cu Referatul de aprobare nr. 239.277/1 din 19.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate dc inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340.319/3/305 din 16.07.2020, conex cu Raportul de specialitate nr. 239.320/305 din 19.05.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 134 alin. 1, 138 alin. 2 și 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 20 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, după cum urmează:

Modificarea lit. a) care va avea următorul cuprins:

„Art. 20 alin. (5) lit. a) data și ora desfășurării”;

și introducerea literelor (aAl) și (aA2), cu următorul cuprins:

„Art. 20 alin. (5) lit. (aAl) modalitatea de desfășurare”;

„Art. 20 alin. (5) lit. (aA2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice”.

Art. II. Se completează art. 22 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 7A1, cu următorul conținut:

„Art. 22 alin. (7A1) în situația în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice stabilite prin documentul dc convocare, avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului general al municipiului Cluj-Napoca, prin Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală, prin mijloace electronice. în același mod, se înaintează avizul către consilierii locali și inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi.”

Art. III. Se completează art. 23 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, după cum urmează:

„Ari. 23 alin. (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice, astfel cum sunt stabilite prin documentul de convocare”.

Art. IV. După art. 24 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, se introduce un nou articol, 24A1, cu următorul conținut:

„Art. 24A1 în situația în care ședințele consiliului local sc desfășoară prin mijloace electronice stabilite prin documentul de convocare, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca, precum și a persoanelor prevăzute la art. 24 alin. 4 la ședințele consiliului local și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două modalități:

  • a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, stabilită prin documentul de convocare, pe baza unui formular completat on-line pe site-nl Primăriei municipiului Cluj-Napoca, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată dc îndată. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui dc ședință;

  • b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”

  • Art. V. Sc completează art. 25 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 6A1, cu următorul cuprins:

„Art. 25 alin. (6A1) în situația în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice stabilite prin documentul de convocare, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic”.

Art. VI. Se completează ari. 14 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, după cum urmează:

„Art. 14 alin. (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. Prevederile art. 23 alin. (1) se aplică în mod corespunzător”.

Art. VIL Celelalte prevederi ale Anexei la Hotararea nr. 676/2019 rămân neschimbate.

Art. VIII. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 121/2020.

Art. IX. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează consilierii locali, Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr. 505 din 22 iulie 2020

(1 lotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Contrasemnează: f C' >7 >bi SbVretâful general al njjmicipiului, •a ROȘCA