Hotărârea nr. 504/2020

Hotărârea 504/2020 - Aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 341264 din 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341320 din 16.07.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent anului școlar 2020-2021, după cum urmează:

  • a) burse de performanță - 130 lei;

  • b) burse de merit - 100 lei;

  • c) burse de studiu - 85 lei;

  • d) burse de ajutor social - 80 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Președinte de șcdiiiț Ec. DAN ȘTEFAN T

Nr. 504 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)