Hotărârea nr. 503/2020

Hotărârea 503/2020 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342344 /!/ 16.07.2020 al primarului municipiului Chij-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342361 /414/ 16.07.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale art. 9 alin. 2, coroborat cu art. 10 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 503 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

SC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUI 33168451


Anexa 1 la Hotararea nr. 503 /2020


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2020


mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propunere rectificativa an curent 2020

%

Prevederi an N+1

Prevederi an N+2

%

%

0

1

2

3

4

5

6= 5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

I

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)

1

1670,09

3546,75

2,12

3610,00

3912,00

101,78

108.37

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1652,00

3537,75

2.14

3600,00

3900,00

101,76

108,33

a) subvenții, cf, prevederi- lor legale în vigoare

3

0,00

969.75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) transfe- ruri, cf. prevederi- lor legale în vigoare

4

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

18,09

9.00

0,50

10,00

12,00

111,11

120,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7+ Rd. 19)

6

1642,97

3531,50

2,15

3466,00

3726,00

98,15

107,50

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

1642,97

3531,50

2,15

3396,00

3666,00

96,16

107,95

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

521,72

936,07

1,79

1200,00

1400,00

128,20

116,67

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

9

20,98

1384,00

65,97

780,00

780,00

56,36

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

1097,77

1208,43

1,10

1346.00

1426.00

111,38

105,94

C0 Cheltuieli denatura salarială (Rd. 13+ Rd. 14)

11

774,45

883,00

1,14

996,00

1016,00

112,80

102,01

C1 ch. cu salariile

12

741,45

850,00

1,15

930,00

950,00

109,41

102,15

C2 bonusuri

13

33,00

33,00

1,00

66,00

66,00

200,00

100,00

C3      alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensate- hi aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

298,43

298,43

1,00

320,00

400,00

107,23

125,00

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

24,89

27,00

1,08

30,00

10,00

111,11

33,33

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2,50

3,00

1,20

5,00

10,00

166,67

200,00

2

Cheltuieli financiare

19

0,00

0,00

0,00

70,00

60,00

0,00

85,71

III

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

20

27,12

15,25

0.56

144,00

186,00

944,26

129,17

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

0

0.00

0

0

0,00

0,00/o

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00' .<4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTMTATI

24

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS .

25

0

V

PROFIT PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26=rd 20-rd 21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25), din care,

26

27,1

1

Rezerve legale Alte rezerve

27

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării

30

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27.28,29

32

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

33

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital

34

0

a)

dividevde cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

dividende cuvenite bugetului local

36

0

c)

dividende cuvenite altor actiuonari

37

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

a)

cheltuieli materiale

41

0

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

44

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

15,25

0,00

144,00

186,00

530,97

129,17

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0.00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0.00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

C

0

0,00

0 l

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

1

Alocatii de la buget

47

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori

48

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

0

0

0.00

0

0

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

12

12

100,00

24

24

200.00

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

51

12

12

100.00

24

24

200.00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

5378.13

6131.94

114,02

3458.33

3527.78

56.40

102,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. recalculat cf.

Legii anuale a bugetului de stat**)

53

5378,13

6131.94

114.02

3458.33

3527,78

56,40

102,01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

54

137.67

294.81

214,15

150,00

162,50

50,88

108.33

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

137,67

294,81

214,15

150.00

162.50

50,88

108.33

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

3

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7 / Rd. 1)x 1000

57

983.76

995.70

101.21

960.11

952,45

96,43

99,20

9

Plăți restante

58

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

0.00

242,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Prevederi an curent 2020

propuner i rectificar

e an curent 2020

%

%

din care

aprobat

prelimin at/realiz at

aprobat

realizat la 30.06.20 20

trim 1

trim 2

trim 3

trim 4

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii CA

conform HG/Ordi n

conform Hotarari i CA

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x

100

10=8/ 6x10 n

11

12

13

14

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)

1

3266,00

3266,00

890,72

1670,09

1670,09

939,69

3546,75

398

212

488,21

939,69

2695,21

3546,75

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

2

3259,00

3259,00

864,63

1652,00

1652,00

933,94

3537,75

409

214

484,34

933,94

2688,21

3537,75

a)

din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

3

2759,00

2759,00

859,03

1652,00

1652,00

893,05

2548,00

297

154

465,98

893,05

1820,00

2548,00

a1) din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

a2) din servicii prestate

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

a3) din redevente și chirii

6

1295,00

1295,00

574,93

1290,00

1290,00

635,36

1818,00

316

141

328,58

635,36

1200

1818

a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati

7

1464,00

1464,00

284,10

362,00

362,00

257,69

730,00

257

202

137,4

257,69

620

730

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

22,53

969,75

0

0

0

22,53

843,21

969,75

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

22,53

969,75

0

0

0

22,53

848,21

969,75

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

ConducătoruLwnitații.

ALEXANDRU COROIAN
Conducătorul

Compartimentului financiar-contabil, LENUTA LAZARCIUC
SC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUI 33168451


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre pe anul 2020Anexa 2 la Hotararea nr. 503 /2020


1

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14

0,00

0,00

5,60

f1) din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

3,20

f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:

16

0,00

0,00

0,00

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

f3) din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

f4) din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

f5) alte venituri

21

0,00

0,00

2,40

2

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22

7,00

7,00

26,09

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

7,00

7,00

18,09

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

8,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29 + Rd. 130)

28

4108,42

4108.42

1642,97

Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:

29

4108,42

4108,42

1642,97

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 31 + Rd.39 + Rd. 45), din care:

30

2008,60

2008,60

539,90

A

1

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

31

1385,00

1385,00

378,24

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0.00

0,00

0,00

b)

cneituieii cu materialele consumabile, am

rar<=-~

33

62,00

62,00

49,20

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

34

4.00

4.00

0,00

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

28,00

28.00

9.24

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

120,00

120,00

29,37

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1203,00

1203,00

299,67

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

18,36

20,00

357

0

18,36

18,36

20

20

0,00

0,00

18,36

20,00

625

0

18,36

18,36

20

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

18,09

18,09

5,75

9,00

34

50

3,87

5,75

7,00

9,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

18,09

18,09

5,75

9,00

50

50

3,87

5,75

7,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1642,97

1642,97

1020,32

3531,50

215

215

525,36

1020,32

2718,17

3531,50

1642,97

1642,97

1020,32

3531,50

215

215

525,36

1020,32

2718,17

3531,50

521,72

521,72

438,75

936,07

173

179

219,67

438,75

634,17

936,07

378,24

378,24

306,70

638,57

169

169

119,87

306,70

404,37

638,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

49,20

49,20

11,70

49,20

100

100

6

11,70

35

49,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

9.24

9,24

2,17

9,24

100

100

1.5

2,17

9,24

9.24

29,37

29,37

5,00

29,37

100

100

4,7

5,00

29,37

29,37

299.67

299,67

290,00

560,00

187

187

109,17

290,00

340

560

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

A 2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

39

114,00

114,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,50

300

300

0,5

0,50

1.00

1,50

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

14,00

14,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b1) către operatori cu capital majoritar sau integral de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b2) către operatori cu capital privat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c)

prime de asigurare

44

100,00

100,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,50

300

300

0,5

0,50

1

1.5

A

3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

45

509,60

509,60

161,16

142.98

142,98

131,55

296,00

184

207

99,3

131,55

228,80

296

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:

49

36,00

36,00

7,90

7,90

7,90

0,40

7,90

100

100

0,1

0,40

6.6

7,9

c1) cheltuieli de protocol, din care:

50

9,00

9,00

2,80

2,80

2,80

0,10

2,80

100

100

0.1

0,10

1,5

2.8

tichete cadou potrivit legii 193/2006 cu nodificarile ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,1

0,00

0

0

c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care

52

27,00

27,00

5,10

5,10

5,10

0,30

5,10

100

100

0.1

0,30

5.1

5.1

tichete cadou pt cheltuieli de reclama si publicitate , conf legii 193/2006 cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

tichete cadou pentrui campanii de marketing, studiul pietii promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care: 57

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

pentru cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0

0

0

0,00

3

6

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

30,00

30,00

11,40

11,40

11,40

0,00

11,40

100

100

0

0,00

11,4

11,4

cheltuieli cu diurna (Rd 65+ Rd66) din care:

63

18.00

18,00

3,40

3,40

3.40

0,00

3,40

100

100

0

0,00

3.4

3.4

interna

64

1,50

1,50

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

externa

65

16,50

16,50

3,40

3,40

3,40

0,00

3,40

100

100

0

0,00

3,4

3.4

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

27,00

27,00

23,10

23,10

23,10

15,61

35,00

152

152

7.1

15,61

23,1

35

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

3,60

3.60

1,30

1,30

1,30

1,40

3,50

269

269

1,1

1,40

2,5

3,5

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

93,00

93,00

9,00

9,00

9,00

2,00

22,20

247

247

1,00

2,00

22,20

22,20

i1) cheltuieli de asigurare și pază

69

60,00

60,00

3,80

3,80

3,80

2,00

17,00

447

447

1

2,00

17

17

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională

71

24.00

24.00

5,20

5,20

5.20

0,00

5,20

100

100

0

0,00

5.2

5,2

i4)       cheltuieli cu reevaluarea

imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

diferente bunuri din domeniul public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

i6)            cheltuieli privind recrutarea și

plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

|j)

alte cheltuieli, curățenie etc.

77

320,00

320,00

108,46

90,28

90,28

90,00

210,00

194

233

90

90,00

160

210

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

78

624,00

624,00

2,80

20,98

20,98

20,98

1384,00

49429

6597

0,50

20,98

1190,00

1384.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

|d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

624,00

624,00

2,80

20,98

20,98

20,98

1384,00

49429

6597

0,5

20,98

1190

1384

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104+ Rd. 113), din care:

85

1445,82

1445,82

1097,77

1097,77

1097.77

559,79

1208,43

110

110

304,82

559,79

892,50

1208,43

C 0

Cheltuieli de natura salarială (Rd. 88 + Rd. 92)

86

1106,00

1106.00

774,45

774,45

774,45

400,50

883,00

114

114

225,44

400,50

644,5

883

C

1

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

87

1106,00

1106,00

774,45

741,45

741,45

396,10

850,00

110

115

225.44

396,10

625

850

a) salarii de bază

88

1106,00

1106,00

774,45

741,45

741.45

396,10

850,00

110

115

225.44

396,10

625

850

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c

2

Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:

91

0,00

0,00

0,00

33,00

33.00

4,40

33,00

0

100

0

4,40

19,5

33

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b) tichete de masă;

95

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

4,40

33,00

0

100

0

4,40

19,5

33

c) vouchere de vacanță;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c

3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

103

308,00

308,00

298,43

298,43

298,43

148,19

298,43

100

100

74,14

148,19

228

298,43

a) pentru directori/ directorat

104

204,00

204,00

194,80

194,80

194.80

89,39

194,80

100

100

48.72

97,50

150

194,8

componenta fixa

105

204,00

204,00

194,80

194,80

194,80

89,39

194,80

100

100

48,72

97,50

150

194,8

componenta variabila

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

104,00

104,00

103,63

103,63

103,63

58,80

103,63

100

100

25,42

50,70

78

103,63

componenta fixa

108

104,00

104,00

103,63

103,63

103,63

58,80

103,63

100

100

25,42

50,70

78

103,63

componenta variabila

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c,oc

0

0

0

0,0C

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

C 5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

31,82

31.82

24,89

24,89

24,89

11,10

27,00

108

108

5,24

11,10

20

27

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 +Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd.

122), din

113

30,00

30,00

2,50

2,50

2,50

0,80

3,00

120

120

0,37

0,80

1,50

3,00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:

114

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

către bugetul general consolidat

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

către alti creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

d)

alte cheltuieli

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

30,00

30,00

2,50

2,50

2,50

0,80

3,00

120

120

0,37

0,80

1,5

3

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

provizioane provină participarea la profit a

«țalariatilnr

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

f2)       venituri din provizioane și ajustări

pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

f2. 1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

din participarea salariatilor la profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

venituri din alte provizioane

129

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: 131

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

a1) aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b1) aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

1 I

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) {Rd. 1 - Rd. 29)

138

-842,42

-842,42

-752,25

27,12

27,12

-80,63

15,25

2

114

-37,15

-80,63

-22,96

15,25

1 —

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

\_______

IMPOZIT PE PROFIT

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1

venituri totale din exploatare, din care: (Rd.

142

3259.00

3259.00

864,63

1652.00

1652.00

933.94

3537,75

662

946

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

969.75

0

0

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare.din care Rd 29

145

4108,42

4108,42

1642,97

1642,97

1642.97

1020,32

3531,50

215

215

alte chelt de exploatare cere nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat m anul precedent cf Legii anuale a bugetului

147

3

Cheltuieli de natură salariaiă (Rd. 87), din care:**)

147

1106,00

1106,00

774.45

774.45

774,45

400,50

883,00

191

261

a)

147a

V)

.......

147b

c)

.......

147c

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

23

23.00

12

12

12,00

12

12

200

100

5

Nr. mediu de salariați

149

17

17.00

11

12

12,00

12

12

109

244

6

S)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă [(Rd. 147 - rd. 93’- rd. 98)/Rd. 153]/ 12*1000

150

5421,57

5421,57

5867.05

5378.13

5378,13

5562,50

6131,94

105

107

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă. calculat pe

151

5421.57

5421,57

5867.05

5378.13

5378.13

5562,50

6131,94

105

107

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat ce baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

5421,57

5421,57

5867.05

5378,13

5378,13

5562,50

6131,94

105

107

h

i

11

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)

153

191,71

191.71

78,60

137,67

137.67

77,83

294,81

375

387

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

191,71

191,71

78.60

137,67

137,67

77,83

294,81

375

387

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c1 )

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[cantitatea de produse finite

157

0

0

J__o_

0

I o

0

0

X

0

? ]

i j

preț mediu

158

0

0

0

0

0 I

0

0

X

0

valoare

159

0

0

0

o I

0

0

0

X

0

pondere in veniturile totale de exploatare

160

0

0

0

0

0

0

0

X

0

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

f ______

Creanțe restante, din care.

162

0

0

36.75

0

0

242.31

0

0

0

de la operaton cu capital integral sau majoritar de stat

163

0

0

36,75

0

0

112,75

0

0

0

de ia operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

129.56

0

0

0

de la buqetul statului

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

L

Rcdistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 129/2017dm :

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

I p

0

0

0

0

0

0

0

Conducătorul unității, ALEXANDRU C0RG1AN