Hotărârea nr. 502/2020

Hotărârea 502/2020 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341283/1/ 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341322 din 16.07.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr. 502 din 22 iulie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 502/2020


CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Incasârj/RiStf-J^

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

1.330.304.757

817.255.757

632.281.567

VENITURI PROPRII

49.90

851.624.505

482.431.505

437.081.573

I. VENITURI CURENTE

00.02

930.147.996

525.373.996

479.980.211

A. VENITURI FISCALE

00.03

851.242.250

469.444.250

452.134.277

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

611.560.000

314.007.000

290.611.073

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

611.560.000

314.007.000

290.611.073

Impozit pe venit

03.02

6.659.000

4.159.000

4.292.396

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.659.000

4.159.000

4.292.396

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

604.901.000

309.848.000

286.318.677

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

604.901.000

309.848.000

286.318.677

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

117.575.000

78.577.000

93.137.441

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

117.575.000

78.577.000

93.137.441

Impozit pe clădiri

07.02.01

91.711.000

64.707.000

76.790.911

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

28.706.000

21.702.000

23.089.354

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

63.005.000

43.005.000

53.701.557

Impozit pe terenuri

07.02.02

16.063.000

8.970.000

12.432.165

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.897.000

5.000.000

7.149.933

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.708.000

3.700.000

4.947.846

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

458.000

270.000

334.386

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.801.000

4.900.000

3.914.365

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

119.885.000

75.638.000

67.418.198

Sume defalcate din TVA

11.02

77.832.000

42.251.000

42.251.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

55.016.000

29.747.000

29.747.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

22.816.000

12.504.000

12.504.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

2.000

2.000

37

Taxe hoteliere

12.02.07

2.000

2.000

37

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.741.000

1.585.000

662.865Impozit pe spectacole

15.02.01

1.901.000

1.075.00C

237.467

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

840.000

510.000

425.398

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

39.310.000

31.800.000

24.504.296

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

30.568.000

24.600.000

21.433.878

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

18.171.000

14.500.000

13.203.019

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.397.000

10.100.000

8.230.859

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

8.742.000

7.200.000

3.070.418

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.222.250

1.222.250

967.565

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.222.250

1.222.250

967.565

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.222.250

1.222.250

967.565

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

78.905.746

55.929.746

27.845.934

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

14.390.000

10.636.000

7.847.762

Venituri din proprietate

30.02

14.390.000

10.636.000

7.847.762

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.319.000

10.600.000

7.847.762

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.319.000

10.600.000

7.847.762

Venituri din dividende

30.02.08

71.000

36.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.000

36.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

64.515.746

45.293.746

19.998.172

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

22.497.000

11.701.000

10.119.088

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

21.660.000

11.279.000

9.861.415

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

670.000

336.000

191.501

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

111.000

56.000

46.954

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

14.000

8.000

1.221

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

42.000

22.000

17.997

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

76.000

38.000

20.124

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

68.000

34.000

20.661

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34..02.50

8.000

4.000

-537

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

20.401.000

13.239.000

7.428.120

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.849.000

12.963.000

7.146.855

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.849.000

12.963.000

7.146.855

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

552.000

276.000

281.265

Diverse venituri

36.02

20.238.994

19.012.994

1.125.139

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

28.780

25.780

28.780

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

28.780

25.780

28.780

Taxe speciale

36.02.06

19.100.000

18.300.000

387.159

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

1.017

1.017

1.017

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

264.197

264.197

281.299

Alte venituri

36.02.50

845.000

422.000

426.884

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

1.302.752

1.302.752

1.305.701

Donatii si sponsorizări

37.02.01

1.302.752

1.302.752

1.305.701

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-99.664.000

-50.000.000

-50.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

99.664.000

50.000.000

50.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

611.261

611.261

658.063

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

611.261

611.261

658.063

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

10.268

10.268

48.662

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

20.442

20.442

8.183

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

417.494

417.494

419.603

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

163.057

163.057

181.615

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

40.02

30.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

30.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

108.154.045

81.853.045

34.410.988

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

108.154.045

81.853.045

34.410.988

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

108.154.045

81.853.045

34.410.988

B. Curente

34.410.988

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

20.000

10.000

140

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

45.000

23.000

24.073

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

1.000.000

1.000.000

0

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

13.702.000

4.000.000

3.414.662

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

84.087.045

67.520.045

30.108.617

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina

42.02.80

9.300.000

9.300.000

863.496

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

45.02

8.842.662

8.842.662

3.637.753

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45.02.18.01

17.662

17.662

17.662

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

8.825.000

8.825.000

3.620.091

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

8.825.000

8.825.000

3.620.091

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

282.548.793

200.574.793

83.594.552

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

280.457.803

198.483.803

83.594.552

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

48.02.01.01

227.157.803

145.183.803

37.853.217

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

53.300.000

53.300.000

45.633.179

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.055.000

2.055.000

72.166

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.055.000

2.055.000

72.166

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

35.990

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48 .02.15.01

35.990

35.990

35.990

TOTAL CHELTUIELI

1.528.411.488

990.875.488

517.738.658

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

261.279.997

131.365.997

70.879.074

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

232.436.997

114.319.997

59.498.245

CHELTUIELI CURENTE

01

202.840.604

93.299.604

39.614.635

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

88.433.000

54.364.000

39.485.911

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100.882.315

31.148.315

17.392.958

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

500.000

500.000

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

12.155.289

6.707.289

128.724

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

870.000

580.000

274.113

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.286.000

21.710.000

3.085.433

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.286.000

21.710.000

3.085.433

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-689.607

-689.607

-868.894

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

232.436.997

114.319.997

59.498.245

Autoritati executive

51.02.01.03

232.436.997

114.319.997

59.498.245

Alte servicii publice generale

54.02

9.743.000

6.946.000

2.933.894

CHELTUIELI CURENTE

01

9.743.000

6.946.000

2.899.617

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.893.000

4.901.000

2.899.617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.780.000

1.495.000

9.105

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

500.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

70.000

50.000

25.172

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1.000.000

500.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

7.843.000

5.811.000

2.933.181

Alte servicii publice generale

54.02.50

900.000

635.000

714

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

19.100.000

10.100.000

8.446.935

CHELTUIELI CURENTE

01

19.100.000

10.100.000

8.446.935

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600.000I

350.000

187.059

TITLUL III DOBÂNZI

30

18.500.000

9.750.000

8.259.876

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02.00

19.100.000

10.100.000

8.446.935

Partea a D-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

43.546.000

24.030.000

17.268.432

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

43.546.000

24.030.000

17.268.432

CHELTUIELI CURENTE

01

41.724.000

22.555.000

16.121.197

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35.730.000

18.946.000

15.796.184

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.794.000

3.499.000

1.079.371

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

200.000

110.000

67.864

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.822.000

1.475.000

325.013

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.822.000

1.475.000

325.013

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

41.864.000

22.949.000

16.905.196

Politie locala

61.02.03.04

41.864.000

22.949.000

16.905.196

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.682.000

1.081.000

363.236

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

510.867.201

329.145.201

198.566.927

Invatamant

65.02

166.621.491

119.689.791

61.302.963

CHELTUIELI CURENTE

01

148.497.382

108.763.682

55.879.013

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

C

-12.650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

63.064.382

52.201.382

21.624.728

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

22.816.00C

12.504.00C

12.287.896

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18.126.00C

13.073.00C

7.903.336

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

31.291.000

20.300.000

5.861.974

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

13.200.000

10.685.300

8.263.237

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.149.400

10.951.400

5.423.950

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.149.400

10.951.400

5.423.950

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-25.291

-25.291

-49.508

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

15.159.000

11.265.000

3.351.531

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

14.030.000

10.665.000

3.184.723

Invatamant primar

65.02.03.02

1.129.000

600.000

166.808

Invatamant secundar

65.02.04

92.665.091

71.389.391

38.607.532

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

16.505.668

12.903.668

7.713.173

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

76.159.423

58.485.723

30.894.359

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.193.000

1.807.000

843.039

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.193.000

1.807.000

843.039

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

56.604.400

35.228.400

18.500.861

Sanatate

66.02

66.555.000

55.677.000

31.367.724

CHELTUIELI CURENTE

01

63.365.000

52.487.000

29.503.034

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.079.000

10.436.000

9.487.586

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.617.000

11.259.000

1.040.454

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

23.839.000

23.000.000

16.816.997

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.750.000

7.750.000

2.118.129

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

80.000

42.000

39.868

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.190.000

3.190.000

1.864.690

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.190.000

3.190.000

1.864.690

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

31.589.000

30.750.000

18.935.126

Spitale generale

66.02.06.01

31.589.000

30.750.000

18.935.126

Servicii de sanatate publica

66.02.08

20.976.000

10.937.000

9.547.282

Alte cheltuielile domeniu sanatatii

66.02.50

13.990.000

13.990.000

2.885.316

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

13.990.000

13.990.000

2.885.316

Cultura, recreere si religie

67.02

112.084.000

60.063.700

39.333.331

CHELTUIELI CURENTE

01

69.302.000

39.483.700

21.307.983

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.490.000

19.463.700

7.941.527

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.798.000

5.873.000

2.633.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

28.014.000

14.147.000

10.733.456

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.689.628

14.146.628

12.512.673

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

31.689.628

14.146.628

12.512.673

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

6.500.000

5.579.303

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-66.628

-66.628

-66.628

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

104.816.000

53.897.700

36.667.781

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

104.816.000

53.897.700

36.667.781

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7.268.000

6.166.000

2.665.550

Asigurări si asistenta sociala

68.02

165.606.710

93.714.710

66.562.909

CHELTUIELI CURENTE

01

151.200.520

84.470.520

60.417.576

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

75.848.000

40.837.000

31.361.497

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.197.715

8.673.715

2.654.977

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

14.983.710

10.763.710

6.008.701

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

45.108.095

22.649.095

20.701.392

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

550.000

484.000

9.959

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.513.000

1.063.000

593.914

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.250.000

10.088.000

6.145.333

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.250.000

10.088.000

6.145.333

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-843.810

-843.810

-912.864

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

69.101.000

34.287.000

32.526.162

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

69.101.000

34.287.000

32.526.162

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

0

Crese

68.02.11

50.976.000

29.109.000

18.791.218

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

12.784.710

9.814.710

5.084.104

Ajutor social

68.02.15.01

301.000

301.000

84.104

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

12.483.710

9.513.710

5.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

32.745.000

20.504.000

10.161.425

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

32.745.000

20.504.000

10.161.425

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

293.697.290

228.600.290

105.328.201

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

230.080.000

187.173.000

79.025.035

CHELTUIELI CURENTE

01

154.935.727

126.203.727

48.654.464

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39.822.727

23.822.727

13.265.900

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

67.035.000

63.404.000

31.605.533

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

48.078.000

38.977.000

3.783.031

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72.054.000

57.879.000

27.855.338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72.054.000

57.879.000

27.855.338

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-319.727

-319.727

-893.859

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

54.589.000

45.019.000

5.683.956

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

54.589.000

45.019.000

5.683.956

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

18.658.000

11.577.000

7.521.488

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

156.333.000

130.577.000

65.819.591

Protecția mediului

74.02

63.617.290

41.427.290

26.303.166

CHELTUIELI CURENTE

01

49.997.290

27.807.290

16.965.909

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

49.997.290

27.807.290

16.965.909

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13.620.000

13.620.000

9.337.257

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

13.620.000

13.620.000

9.337.257

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

63.617.290

41.427.290

26.303.166

Salubritate

74.02.05.01

63.617.290

41.427.290

26.303.166

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

419.021.000

277.734.000

125.696.024

Combustibili si energie

81.02

28.223.000

21.988.000

19.396.487

CHELTUIELI CURENTE

01

27.223.000

20.988.000

19.433.705

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.500.000

3.500.000

2.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

40

23.700.000

17.465.000

17.433.705

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23.000

23.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.037.218

1.037.218

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.037.218

1.037.218

0

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-37.218

-37.218

-37.218

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

28.223.000

21.988.000

19.396.487

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

400.000

250.000

81.150

CHELTUIELI CURENTE

01

400.000

250.000

81.150

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

250.000

81.150

Din total capitol

0

0

0

Agricultura

83.02.03

400.000

250.000

81.150

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

250.000

81.150

Transporturi

84.02

390.398.000

255.496.000

106.218.387

CHELTUIELI CURENTE

01

296.728.590

221.566.590

89.765.638

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

48.862.000

20.790.000

12.981.431

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.123.590

20.123.590

17.509.937

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

209.743.000

180.653.000

59.274.270

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

90.383.000

34.053.000

16.576.339

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

90.383.000

34.053.000

16.576.339

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

0

0

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-123.590

-123.590

-123.590

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

390.398.000

255.496.000

106.218.387

Transport in comun

84.02.03.02

191.370.000

170.970.000

70.370.428

Străzi

84.02.03.03

199.028.000

84.526.000

35.847.959

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

114.542.909

DEFICIT

99.02

198.106.731

173.619.731

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

839.584.799

484.442.799

430.586.621

VENITURI PROPRII

49.90

850.749.047

481.556.047

436.142.211

I. VENITURI CURENTE

00.02

830.219.799

475.109.799

429.698.912

A. VENITURI FISCALE

00.03

851.242.250

469.444.250

452.134.277

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

611.560.000

314.007.000

290.611.073

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

611.560.000

314.007.000

290.611.073

Impozit pe venit

03.02

6.659.000

4.159.000

4.292.396

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.659.000

4.159.000

4.292.396

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

604.901.000

309.848.000

286.318.677

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

604.901.000

309.848.000

286.318.677

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

117.575.000

78.577.000

93.137.441

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

117.575.000

78.577.000

93.137.441

Impozit pe clădiri

07.02.01

91.711.000

64.707.000

76.790.911

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

28.706.000

21.702.000

23.089.354

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

63.005.000

43.005.000

53.701.557

Impozit pe terenuri

07.02.02

16.063.000

8.970.000

12.432.165

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.897.000

5.000.000

7.149.933

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.708.000

3.700.000

4.947.846

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

458.000

270.000

334.386

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.801.000

4.900.000

3.914.365

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

119.885.000

75.638.000

67.418.198

Sume defalcate din TVA

11.02

77.832.000

42.251.000

42.251.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

55.016.000

29.747.000

29.747.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

22.816.000

12.504.000

12.504.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

2.000

2.000

37

Taxe hoteliere

12.02.07

2.000

2.000

37

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.741.000

1.585.000

662.865

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.901.000

1.075.000

237.467

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

840.000

510.000

425.398

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

39.310.000

31.800.000

24.504.296

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

30.568.000

24.600.000

21.433.878

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

18.171.000

14.500.000

13.203.019

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.397.000

10.100.000

8.230.859

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

8.742.000

7.200.000

3.070.418

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.222.250

1.222.250

967.565

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.222.250

1.222.250

967.565

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.222.250

1.222.250

967.565

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

-21.022.451

5.665.549

-22.435.365

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

14.390.000

10.636.000

7.847.762

Venituri din proprietate

30.02

14.390.000

10.636.000

7.847.762

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

14.319.000

10.600.000

7.847.762

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.319.000

10.600.000

7.847.762

Venituri din dividende

30.02.08

71.000

36.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.000

36.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-35.412.451

-4.970.451

-30.283.127

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

22.497.000

11.701.000

10.119.088

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

21.660.000

11.279.000

9.861.415

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

670.000

336.000

191.501

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

111.000

56.000

46.954

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

14.000

8.000

1.221

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

42.000

22.000

17.997

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

76.000

38.000

20.124

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

68.000

34.000

20.661

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8.000

4.000

-537

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

20.401.000

13.239.000

7.428.120

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.849.000

12.963.000

7.146.855

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.849.000

12.963.000

7.146.855

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

552.000

276.000

281.265

Diverse venituri

36.02

19.974.797

18.748.797

843.840

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

28.780

25.780

28.780

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

28.780

25.780

28.780

Taxe speciale

36.02.06

19.100.000

18.300.000

387.159

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

1.017

1.017

1.017

Alte venituri

36.02.50

845.000

422.000

426.884

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-98.361.248

-48.697.248

-48.694.299

Donatii si sponsorizări

37.02.01

1.302.752

1.302.752

1.305.701

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-99.664.000

-50.000.000

-50.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

9.365.000

9.333.000

887.709

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

9.365.000

9.333.000

887.709

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

9.365.000

9.333.000

887.709

B. Curente

9.365.000

9.333.000

887.709

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

20.000

10.000

140

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

45.000

23.000

24.073

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina

42.02.80

9.300.000

9.300.000

863.496

TOTAL CHELTUIELI

839.584.799

484.442.799

320.122.081

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

218.838.708

102.948.708

67.664.917

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

189.995.708

85.902.708

56.284.088

CHELTUIELI CURENTE

01

190.685.315

86.592.315

56.284.088

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

88.433.000

54.364.000

39.485.911

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100.882.315

31.148.315

17.392.958

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

500.000

500.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

870.000

580.000

274.113

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-689.607

-689.607

-868.894

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

189.995.708

85.902.708

56.284.088

Autoritati executive

51.02.01.03

189.995.708

85.902.708

56.284.088

Alte servicii publice generale

54.02

9.743.000

6.946.000

2.933.894

CHELTUIELI CURENTE

01

9.743.000

6.946.000

2.933.894

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

ho

6.893.000

4.901.000

2.899.617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.780.000

1.495.000

9.105

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

500.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

70.000

50.000

25.172

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

500.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

7.843.000

5.811.000

2.933.181

Alte servicii publice generale

54.02.50

900.000

635.000

714

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

19.100.000

10.100.000

8.446.935

CHELTUIELI CURENTE

01

19.100.000

10.100.000

8.446.935

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600.000

350.000

187.059

TITLUL III DOBÂNZI

30

18.500.000

9.750.000

8.259.876

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02.00

19.100.000

10.100.000

8.446.935

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

41.724.000

22.555.000

16.943.419

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

41.724.000

22.555.000

16.943.419

CHELTUIELI CURENTE

01

41.724.000

22.555.000

16.943.419

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35.730.000

18.946.000

15.796.184

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.794.000

3.499.000

1.079.371

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

200.000

110.000

67.864

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

41.089.000

22.174.000

16.905.196

Politie locala

61.02.03.04

41.089.000

22.174.000

16.905.196

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

635.000

381.000

38.223

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

368.039.801

242.013.801

152.116.394

Invatamant

65.02

117.181.091

88.438.391

50.017.039

CHELTUIELI CURENTE

01

117.206.382

88.463.682

50.017.039

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

-12.650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

63.064.382

52.201.382

21.624.728

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

22.816.000

12.504.000

12.287.896

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18.126.000

13.073.000

7.903.336

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

13.200.000

10.685.300

8.263.237

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-25.291

-25.291

-49.508

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

11.615.000

9.455.000

3.171.899

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

11.615.000

9.455.000

3.171.899

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

80.557.091

64.672.391

33.714.205

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

16.505.668

12.903.668

7.713.1731

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

64.051.423

51.768.723

26.001.032

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.193.000

1.807.000

843.039

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.193.000

1.807.000

843.039

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

22.816.000

12.504.000

12.287.896

Sanatate

66.02

50.276.000

40.237.000

25.567.908

CHELTUIELI CURENTE

01

50.276.000

40.237.000

25.567.908

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.079.000

10.436.000

9.487.586

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.617.000

11.259.000

1.040.454

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

18.500.000

18.500.000

15.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

80.000

42.000

39.868

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

18.500.000

18.500.000

15.000.000

Spitale generale

66.02.06.01

18.500.000

18.500.000

15.000.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

20.976.000

10.937.000

9.547.282

Alte cheltuieliin domeniu sanatatii

66.02.50

10.800.000

10.800.000

1.020.626

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

10.800.000

10.800.000

1.020.626

Cultura, recreere si religie

67.02

51.176.000

30.595.700

16.123.830

CHELTUIELI CURENTE

01

40.017.000

24.095.700

10.544.527

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.490.000

19.463.700

7.941.527

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.527.000

4.632.000

2.603.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

6.500.000

5.579.303

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

45.179.000

25.670.700

13.488.280

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

45.179.000

25.670.700

13.488.280

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.997.000

4.925.000

2.635.550

Asigurări si asistenta sociala

68.02

149.406.710

82.742.710

60.407.617

CHELTUIELI CURENTE

01

150.250.520

83.586.520

60.407.617

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

75.848.000

40.837.000

31.361.497

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.197.715

8.673.715

2.654.977

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

14.583.710

10.363.710

6.008.701

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

45.108.095

22.649.095

20.701.392

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.513.000

1.063.000

593.914

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-843.810

-843.810

-912.864

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

69.101.000

34.287.000

32.526.162

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

69.101.000

34.287.000

32.526.162

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

36.521.000

19.804.000

12.649.455

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

12.384.710

9.414.710

5.084.104

Ajutor social

68.02.15.01

301.000

301.000

84.104

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

12.083.710

9.113.710

5.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

31.400.000

19.237.000

10.147.896

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

31.400.000

19.237.000

10.147.896

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

93.110.290

54.920.290

33.514.718

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

43.113.000

27.113.000

16.548.809

CHELTUIELI CURENTE

01

39.822.727

23.822.727

13.265.900

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39.822.727

23.822.727

13.265.900

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-119.727

-119.727

-126.183

Din total capitol

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

14.000.000

9.140.000

5.601.275

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

29.113.000

17.973.000

10.947.534

Protecția mediului

74.02

49.997.290

27.807.290

16.965.909

CHELTUIELI CURENTE

01

49.997.290

27.807.290

16.965.909

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

49.997.290

27.807.290

16.965.909

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

49.997.290

27.807.290

16.965.909

Salubritate

74.02.05.01

49.997.290

27.807.290

16.965.909

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

117.872.000

62.005.000

49.882.633

Combustibili si energie

81.02

27.200.000

20.965.000

19.433.705

CHELTUIELI CURENTE

01

27.200.000

20.965.000

19.433.705

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.500.000

3.500.000

2.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

40

23.700.000

17.465.000

17.433.705

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

27.200.000

20.965.000

19.433.705

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

400.000

250.000

81.150

CHELTUIELI CURENTE

01

400.000

250.000

81.150

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

250.000

81.150

Din total capitol

Agricultura

83.02.03

400.000

250.000

81.150

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

250.000

81.150

Transporturi

84.02

90.272.000

40.790.000

30.367.778

CHELTUIELI CURENTE

01

86.985.590

40.913.590

30.491.368

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

48.862.000

20.790.000

12.981.431

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.123.590

20.123.590

17.509.937

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

0

0

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-123.590

-123.590

-123.590

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

90.272.000

40.790.000

30.367.778

Transport in comun

84.02.03.02

43.500.000

23.300.000

18.039.845

Străzi

84.02.03.03

46.772.000

17.490.000

12.327.933

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

98.02

0

0

110.464.540

DEFICIT

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

490.719.958

332.812.958

201.694.946

TOTAL VENITURI

00.01

490.719.958

332.812.958

201.694.946

VENITURI PROPRII

49.90

875.458

875.458

939.362

1. VENITURI CURENTE

00.02

99.928.197

50.264.197

50.281.299

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

99.928.197

50.264.197

50.281.299

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

99.928.197

50.264.197

50.281.299

36.02

264.197

264.197

281.299

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

264.197

264.197

281.299

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

99.664.000

50.000.000

50.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

99.664.000

50.000.000

50.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

611.261

611.261

658.063

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

611.261

611.261

658.063

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

10.268

10.268

48.662

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

20.442

20.442

8.183

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

417.494

417.494

419.603

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

163.057

163.057

181.615

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

30.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

30.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

98.789.045

72.520.045

33.523.279


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

98.789.045

72.520.045

33.523.279

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

98.789.045

72.520.045

33.523.279

B. Curente

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

1.000.000

1.000.000

0

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

13.702.000

4.000.000

3.414.662

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

84.087.045

67.520.045

30.108.617

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

45.02

8.842.662

8.842.662

3.637.753

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

17.662

17.662

17.662

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45.02.18.01

17.662

17.662

17.662

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

8.825.000

8.825.000

3.620.091

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

8.825.000

8.825.000

3.620.091

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

282.548.793

200.574.793

83.594.552

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

280.457.803

198.483.803

83.486.396

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

48.02.01.01

227.157.803

145.183.803

37.853.217

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

53.300.000

53.300.000

45.633.179

Prefinantare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.055.000

2.055.000

72.166

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.055.000

2.055.000

72.166

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

35.990

35.990

35.990

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48 .02.15.01

35.990

35.990

35.990

TOTAL CHELTUIELI

688.826.689

506.432.689

197.616.577

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

42.441.289

28.417.289

3.214.157

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

42.441.289

28.417.289

3.214.157

CHELTUIELI CURENTE

01

12.155.289

6.707.289

128.724

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12.155.289

6.707.289

128.724

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.286.000

21.710.000

3.085.433

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.286.000

21.710.000

3.085.433

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

42.441.289

28.417.289

3.214.157

Autoritati executive

51.02.01.03

42.441.289

28.417.289

3.214.157

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

1.822.000

1.475.000

325.013

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.822.000

1.475.000

325.013

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.822.000

1.475.000

325.013

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.822.000

1.475.000

325.013

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

775.000

775.000

0


Politie locala

61.02.03.04

775.000

775.000

0

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.047.000

700.000

325.013

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

142.827.400

87.131.400

46.450.533

Invatamant

65.02

49.440.400

31.251.400

11.285.924

CHELTUIELI CURENTE

01

31.291.000

20.300.000

5.861.974

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

31.291.000

20.300.000

5.861.974

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.149.400

10.951.400

5.423.950

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.149.400

10.951.400

5.423.950

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

3.544.000

1.810.000

179.632

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

2.415.000

1.210.000

12.824

Invatamant primar

65.02.03.02

1.129.000

600.000

166.808

Invatamant secundar

65.02.04

12.108.000

6.717.000

4.893.327

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

12.108.000

6.717.000

4.893.327

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

33.788.400

22.724.400

6.212.965

Sanatate

66.02

16.279.000

15.440.000

5.799.816

CHELTUIELI CURENTE

01

13.089.000

12.250.000

3.935.126

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.339.000

4.500.000

1.816.997

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.750.000

7.750.000

2.118.129

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.190.000

3.190.000

1.864.690

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.190.000

3.190.000

1.864.690

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

13.089.000

12.250.000

3.935.126

Spitale generale

66.02.06.01

13.089.000

12.250.000

3.935.126

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

Alte cheltuieliin domeniu sanatatii

66.02.50

3.190.000

3.190.000

1.864.690

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

3.190.000

3.190.000

1.864.690

Cultura, recreere si religie

67.02

60.908.000

29.468.000

23.209.501

CHELTUIELI CURENTE

01

29.285.000

15.388.000

10.763.456

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.271.000

1.241.000

30.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

28.014.000

14.147.000

10.733.456

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.689.628

14.146.628

12.512.673

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

31.689.628

14.146.628

12.512.673

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-66.628

-66.628

-66.628

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

59.637.000

28.227.000

23.179.501

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

59.637.000

28.227.000

23.179.501

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.271.000

1.241.000

30.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

16.200.000

10.972.000

6.155.292

CHELTUIELI CURENTE

01

950.000

884.000

9.959

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

400.000

400.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

550.000

484.000

9.959

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.250.000

10.088.000

6.145.333

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.250.000

10.088.000

6.145.333

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

14.455.000

9.305.000

6.141.763

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

400.000

400.000

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

400.000

400.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistente sociale

68.02.50

1.345.000

1.267.000

13.529

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.345.000

1.267.000

13.529

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

200.587.000

173.680.000

71.813.483

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

186.967.000

160.060.000

62.476.226

CHELTUIELI CURENTE

01

115.113.000

102.381.000

35.388.564

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

67.035.000

63.404.000

31.605.533

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

48.078.000

38.977.000

3.783.031

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72.054.000

57.879.000

27.855.338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72.054.000

57.879.000

27.855.338

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-200.000

-200.000

-767.676

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

54.589.000

45.019.000

5.683.956

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

54.589.000

45.019.000

5.683.956

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

4.658.000

2.437.000

1.920.213

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

127.220.000

112.604.000

54.872.057

Protecția mediului

74.02

13.620.000

13.620.000

9.337.257

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13.620.000

13.620.000

9.337.257

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

13.620.000

13.620.000

9.337.257

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

13.620.000

13.620.000

9.337.257

Salubritate

74.02.05.01

13.620.000

13.620.000

9.337.257

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

301.149.000

215.729.000

75.813.391

Combustibili si energie

81.02

1.023.000

1.023.000

-37.218

CHELTUIELI CURENTE

01

23.000

23.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23.000

23.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.037.218

1.037.218

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.037.218

1.037.218

0

85

-37.218

-37.218

-37.218

Din total capitol

0

Energie termica

81.02.06

1.023.000

1.023.000

-37.218

Transporturi

84.02

300.126.000

214.706.000

75.850.609

CHELTUIELI CURENTE

01

209.743.000

180.653.000

59.274.270

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

209.743.000

180.653.000

59.274.270

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

90.383.000

34.053.000

16.576.339

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

90.383.000

34.053.000

16.576.339

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

300.126.000

214.706.000

75.850.609

Transport in comun

84.02.03.02

147.870.000

147.670.000

52.330.583

Străzi

84.02.03.03

152.256.000

67.036.000

23.520.026

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

4.078.36.9

DEFICIT

99.02

198.106.731

173.619.731

---------------- T,! ;---£12


DIRECTOR EXECUT

OLIMPIA MOIGRASEF SERVICIU

ȘTEFANI,


IĂDĂRAȘCONTUL DE EXECUȚIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE

LA DATA DE 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

2.165.635

1.500.635

959.272

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

134.364

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

134.364

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

180.589

180.589

101.487

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

42.08.75

180.589

180.589

101.487

IV. SUBVENȚII

00.06

1.985.046

1.320.046

723.421

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

1.985.046

1.320.046

723.421

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

456.710

456.710

148.330

Prefinantare

48.08.15.03

456.710

456.710

148.330

ivitJCciilibliitJ liriariGiaie opauui tzcofiurnic tzuropean si Norvegian 2014-2021

48.08.31

1.023.336

139.336

575.091

Prefinantare

48.08.31.03

1.023.336

139.336

575.091

ronuui peiuiu leiaui uuaieiaie iviecanismeioi iinariciare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.32

505.000

0

0

Prefinantare

48.08.32.03

505.000

0

0

TOTAL CHELTUIELI

2.300.000

1.635.000

56.478

0

Asigurări si asistenta sociala

68.08

2.300.000

1.635.000

56.478

CHELTUIELI CURENTE

01

2.300.000

1.635.000

56.478

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

2.300.000

1.635.000

56.478

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

1.635.000

137.004

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

1.635.000

137.004

0

__________________A      ____

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXC^^WEEJW A

96.08

0

0

rezerve                           \

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

902.794

DEFICIT

99.08

134.365

134.365

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

2.165.635

1.500.635

959.272

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

134.364

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

134.364

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

180.589

180.589

101.487

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

42.08.75

180.589

180.589

101.487

IV. SUBVENȚII

00.06

1.985.046

1.320.046

723.421

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

1.985.046

1.320.046

148.330

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

456.710

456.710

148.330

Prefinantare

48.08.15.03

456.710

456.710

148.330

Mecanisme financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.31

1.023.336

658.336

575.091

Prefinantare

48.08.31.03

1.023.336

658.336

575.091

Fondul pentru reiatii bilaterale Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.32

505.000

205.000

0

Prefinantare

48.08.32.03

505.000

205.000

0

TOTAL CHELTUIELI

2.300.000

1.635.000

137.004

Asigurări si asistenta sociala

68.08

2.300.000

1.635.000

137.004

CHELTUIELI CURENTE

01

2.300.000

1.635.000

137.004

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

2.300.000

1.635.000

137.004

Din total capitol

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

1.635.000

137.004

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

1.635.000

137.004

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

822.268

DEFICIT

99.08

134.365

134.365SEF SERVICIU

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANT INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT la data de 30.06.2020DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

* Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

14.634.788

10.504.788

3.753.443

1. VENITURI CURENTE

00.02

14.634.788

10.504.788

3.753.443

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

14.634.788

10.504.788

3.753.443

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

663.936

490.936

176.806

Venituri din proprietate

30.10

663.936

490.936

176.806

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

620.720

447.720

176.806

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

620.720

447.720

176.806

Alte venituri din proprietate

30.10.50

43.216

43.216

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

13.970.852

10.013.852

3.576.637

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.919.205

9.978.205

3.057.056

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

305.193

254.193

61.509

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

900

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

13.382.722

9.493.722

2.808.577

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

198.627

198.627

185.920

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

18.663

17.663

150

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

8.000

8.000

14.477

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

8.000

8.000

14.477

Diverse venituri

36.10

43.647

27.647

10.916

Alte venituri

36.10.50

43.647

27.647

10.916

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

0

0

5.437

Donatii si sponsorizări

37.10.01

0

0

5.437

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-96.000

-96.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

96.000

96.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

293.868

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

293.868

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

293.868

41.10

0

0

194.883

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

194.883

TOTAL CHELTUIELI

17.134.000

13.004.000

2.884.785

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

17.134.000

13.004.000

2.884.785

Invatamant

65.10

17.134.000

13.004.000

2.884.785


CHELTUIELI CURENTE

01

16.985.000

12.855.000

2.884.785

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

733.000

640.000

337.114

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16.252.000

12.215.000

2.547.671

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

149.000

149.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

149.000

149.000

0

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

10.243.000

7.203.600

1.812.621

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

10.243.000

7.203.600

1.812.621

Invatamant secundar

65.10.04

2.957.000

2.676.000

318.447

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

369.000

320.000

3.816

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.588.000

2.356.000

314.631

Invatamant postliceal

65.10.05

423.000

423.000

215.405

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.511.000

2.732.000

538.312

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.511.000

2.732.000

538.312

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

868.658

DEFICIT

99.10

2.499.212

2.499.212

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

14.538.788

10.408.788

3.753.443

1. VENITURI CURENTE

00.02

14.538.788

10.408.788

3.753.443

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

14.538.788

10.408.788

3.753.443

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

663.936

490.936

176.806

Venituri din proprietate

30.10

663.936

490.936

176.806

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

620.720

447.720

176.806

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

620.720

447.720

176.806

Alte venituri din proprietate

30.10.50

43.216

43.216

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

13.874.852

9.917.852

3.576.637

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.919.205

9.978.205

3.057.056

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

305.193

254.193

61.509

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

900

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

13.382.722

9.493.722

2.808.577

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

198.627

198.627

185.920

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

18.663

17.663

150

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

8.000

8.000

14.477

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

8.000

8.000

14.477

Diverse venituri

36.10

43.647

27.647

10.916

Alte venituri

36.10.50

43.647

27.647

10.916

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

-96.000

-96.000

5.437

Donatii si sponsorizări

37.10.01

0

0

5.437

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-96.000

-96.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

293.868

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

293.868

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

293.868

41.10

0

0

194.883

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

194.883

TOTAL CHELTUIELI

16.985.000

12.855.000

2.884.785

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

16.985.000

12.855.000

2.884.785

Invatamant

65.10

16.985.000

12.855.000

2.884.785

CHELTUIELI CURENTE

01

16.985.000

12.855.000

2.884.785

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

733.000

640.000

337.114

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16.252.000

12.215.000

2.547.671

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

10.243.000

7.203.600

1.812.621

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

10.243.000

7.203.600

1.812.621

Invatamant secundar

65.10.04

2.808.000

2.527.000

318.447

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

339.000

290.000

3.816

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.469.000

2.237.000

314.631

Invatamant postliceal

65.10.05

423.000

423.000

215.405

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.511.000

2.732.000

538.312

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.511.000

2.732.000

538.312

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

868.658

DEFICIT

99.10

2.446.212

2.446.212

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

96.000

96.000

0

1. VENITURI CURENTE

00.02

96.000

96.000

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

96.000

96.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

96.000

96.000

0

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

96.000

96.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

96.000

96.000

TOTAL CHELTUIELI

149.000

149.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

149.000

149.000

0

Invatamant

65.10

149.000

149.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

149.000

149.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

149.000

149.000

0

Din total capitol

Invatamant secundar

65.10.04

149.000

149.000

0

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

30.000

30.000

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

119.000

119.000

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

0

DEFICIT

99.10    J

53.000

53.000

0

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

încaslFi/piățiL I

TOTAL VENITURI

00.01

146.233.960

95.006.960

77.570.686

1. VENITURI CURENTE

00.02

68.694.960

44.006.960

33.691.383

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

68.694.960

44.006.960

33.691.383

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

20.000

10.343

Venituri din proprietate

30.10

40.000

20.000

10.343

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

20.000

10.343

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

20.000

10.343

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

68.654.960

43.986.960

33.681.040

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

68.354.960

43.686.960

33.550.923

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.398.000

600.000

200.843

Venituri din cercetare

33.10.20

260.000

260.000

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

47.916.960

32.176.960

23.188.861

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

17.000.000

9.500.000

9.960.004

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.000.000

191.858

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

150.000

9.357

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

300.000

300.000

130.117

Donatii si sponsorizări

37.10.01

300.000

300.000

130.117

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

1.707.040

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

1.707.040

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.707.040

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

77.539.000

51.000.000

42.172.263

Subvenții de la bugetul de stat

42.00

0

0

65.000

Sume alocate pentru stimuelntul de risc

42.10.82

0

0

65.000

Subvenții de la alte administratii

43.10

77.539.000

51.000.000

42.107.263

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

18.500.000

18.500.000

15.000.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

52.900.000

27.200.000

24.545.266

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

800.000

800.000

745.000

TOTAL CHELTUIELI

147.941.000

96.714.000

71.309.332

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

147.941.000

96.714.000

71.309.332

Sanatate

66.10

147.941.000

96.714.000

71.309.332

CHELTUIELI CURENTE

01

142.602.000

92.214.000

69.492.335

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

95.000.000

52.350.000

49.484.335

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

45.662.000

38.764.000

19.033.453

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.940.000

1.100.000

974.547

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.339.000

4.500.000

1.816.997

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.339.000

4.500.000

1.816.997

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

147.941.000

96.714.000

71.309.332

Spitale generale

66.10.06.01

147.941.000

96.714.000

71.309.332

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

6.261.354

DEFICIT

99.10

1.707.040

1.707.040

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

140.894.960

90.506.960

75.753.689

1. VENITURI CURENTE

00.02

68.694.960

44.006.960

33.691.383

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

68.694.960

44.006.960

33.691.383

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

20.000

10.343

Venituri din proprietate

30.10

40.000

20.000

10.343

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

20.000

10.343

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

20.000

10.343

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

68.654.960

43.986.960

33.681.040

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

68.354.960

43.686.960

33.550.923

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.398.000

600.000

200.843

Venituri din cercetare

33.10.20

260.000

260.000

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

47.916.960

32.176.960

23.188.861

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

17.000.000

9.500.000

9.960.004

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.000.000

191.858

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

150.000

9.357

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

300.000

300.000

130.117

Donatii si sponsorizări

37.10.01

300.000

300.000

130.117

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

1.707.040

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

1.707.040

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

1.707.040

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

72.200.000

46.500.000

40.355.266

Subvenții de la bugetul de stat

42.00

0

0

65.000

Sume alocate pentru stimuelntul de risc

42.10.82

0

0

65.000

Subvenții de la alte administratii

43.10

72.200.000

46.500.000

40.290.266

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

18.500.000

18.500.000

15.000.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

52.900.000

27.200.000

24.545.266

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

800.000

800.000

745.000

TOTAL CHELTUIELI

142.602.000

92.214.000

69.492.335

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

142.602.000

92.214.000

69.492.335

Sanatate

66.10

142.602.000

92.214.000

69.492.335

CHELTUIELI CURENTE

01

142.602.000

92.214.000

69.492.335

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

95.000.000

52.350.000

49.484.335

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

45.662.000

38.764.000

19.033.453

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.940.000

1.100.000

974.547

Din total capitol

66.10.06

142.602.000

92.214.000

33.551.687

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06.01

142.602.000

92.214.000

33.551.687

Spitale generale

96.10

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

97.10

0

0

REZERVE

98.10

0

0

6.261.354

EXCEDENT

99.10

1.707.040

1.707.040

DEFICIT

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

5.339.000

4.500.000

1.816.997

TOTAL VENITURI

5.339.000

4.500.000

1.816.997

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Subvenții de la alte administratii

43.10

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.339.000

4.500.000

1.816.997

TOTAL CHELTUIELI

5.339.000

4.500.000

1.816.997

64.10

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

66.10

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Sanatate

01

CHELTUIELI CURENTE

70

5.339.000

4.500.000

1.816.997

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

5.339.000

4.500.000

1.816.997

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Din total capitol

66.10.06

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06.01

5.339.000

4.500.000

1.816.997

Spitale generale

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

0

DEFICIT

99.10

0

0

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ,-NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA

la data de 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

w

Încasari/Plăți f.

TOTAL VENITURI

00.01

119.632.419

106.683.419

50.698.419

1. VENITURI CURENTE

00.02

33.315.709

27.892.709

11.459.886

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

33.315.709

27.892.709

11.459.886

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

25.699.850

22.560.850

9.207.705

Venituri din proprietate

30.10

25.699.850

22.560.850

9.207.705

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

25.487.850

22.370.850

9.207.705

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25.487.850

22.370.850

9.207.705

Alte venituri din proprietate

30.10.50

212.000

190.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

7.615.859

5.331.859

2.252.181

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7.615.859

5.331.859

2.252.181

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

6.100.000

4.316.000

1.783.465

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.515.859

1.015.859

468.716

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-9.191.000

-9.191.000

-4.874.868

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

9.191.000

9.191.000

4.874.868

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

86.316.710

78.790.710

39.238.533

Subvenții de la alte administratii

43.10

86.316.710

78.790.710

39.238.533

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

17.610.710

13.745.710

7.603.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

68.706.000

65.045.000

31.635.533

TOTAL CHELTUIELI

120.026.710

107.077.710

46.771.070

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.010.000

5.726.000

1.948.199

Alte servicii publice generale

54.10

8.010.000

5.726.000

1.948.199

CHELTUIELI CURENTE

01

8.010.000

5.726.000

1.948.199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.010.000

5.726.000

1.948.199

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.010.000

5.726.000

1.948.199

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

19.481.710

15.486.710

5.855.600

Cultura, recreere si religie

67.10

6.998.000

5.973.000

1.815.905

CHELTUIELI CURENTE

01

5.728.137

4.733.137

1.796.823

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.876.099

3.014.099

1.515.856

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.852.038

1.719.038

280.967

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.271.000

1.241.000

20.219

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.271.000

1.241.000

20.219

DIRECTOR EXECUTIV


OLIMPIA MOIGRADANSEF SERVICIU

ȘTEFAN IA MĂDĂRAȘ


TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.137

-1.137

-1.137

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6.998.000

5.973.000

1.815.905

Asigurări si asistenta sociala

68.10

12.483.710

9.513.710

4.039.695

CHELTUIELI CURENTE

01

12.148.900

9.178.900

4.115.411

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.539.190

5.629.190

3.383.349

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.489.710

3.469.710

693.098

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

120.000

80.000

38.964

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400.000

400.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400.000

400.000

0

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-65.190

-65.190

-75.716

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

12.483.710

9.513.710

4.039.695

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

12.483.710

9.513.710

4.039.695

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

92.535.000

85.865.000

38.967.271

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

92.535.000

85.865.000

38.967.271

CHELTUIELI CURENTE

01

16.335.027

13.296.027

2.518.010

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.767.552

3.775.552

1.771.183

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.564.975

9.517.975

746.827

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.500

2.500

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

76.226.000

72.595.000

36.480.399

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

76.226.000

72.595.000

36.480.399

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-26.027

-26.027

-31.138

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

92.535.000

85.865.000

38.967.271

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

3.927.349

DEFICIT

99.10

394.291

394.291

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

41.735.419

32.447.419

14.188.018

1. VENITURI CURENTE

00.02

24.124.709

18.701.709

6.585.018

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

24.124.709

18.701.709

6.585.018

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

25.699.850

22.560.850

9.207.705

Venituri din proprietate

30.10

25.699.850

22.560.850

9.207.705

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

25.487.850

22.370.850

9.207.705

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25.487.850

22.370.850

9.207.705

Alte venituri din proprietate

30.10.50

212.000

190.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

-1.575.141

-3.859.141

-2.622.687

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7.615.859

5.331.859

2.252.181

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

6.100.000

4.316.000

1.783.465

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.515.859

1.015.859

468.716

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-9.191.000

-9.191.000

-4.874.868

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-9.191.000

-9.191.000

-4.874.868

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

17.610.710

13.745.710

7.603.000

Subvenții de la alte administratii

43.10

17.610.710

13.745.710

7.603.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

17.610.710

13.745.710

7.603.000

TOTAL CHELTUIELI

42.129.710

32.841.710

10.270.452

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.010.000

5.726.000

1.948.199

Alte servicii publice generale

54.10

8.010.000

5.726.000

1.948.199

CHELTUIELI CURENTE

01

8.010.000

5.726.000

1.948.199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.010.000

5.726.000

1.948.199

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.010.000

5.726.000

1.948.199

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

17.810.710

13.845.710

5.835.381

Cultura, recreere si religie

67.10

5.727.000

4.732.000

1.795.686

CHELTUIELI CURENTE

01

5.728.137

4.733.137

1.796.823

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.876.099

3.014.099

1.515.856

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.852.038

1.719.038

280.967

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.137

-1.137

-1.137

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

5.727.000

4.732.000

1.795.686

Asigurări si asistenta sociala

68.10

12.083.710

9.113.710

4.039.695

CHELTUIELI CURENTE

01

12.148.900

9.178.900

4.115.411

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.539.190

5.629.190

3.383.349

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.489.710

3.469.710

693.098

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

120.000

80.000

38.964

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-65.190

-65.190

-75.716

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

12.083.710

9.113.710

4.039.695

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

12.083.710

9.113.710

4.039.695

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

16.309.000

13.270.000

2.486.872

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

16.309.000

13.270.000

2.486.872

CHELTUIELI CURENTE

01

16.335.027

13.296.027

2.518.010

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.767.552

3.775.552

1.771.183

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.564.975

9.517.975

746.827

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.500

2.500

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-26.027

-26.027

-31.138

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

16.309.000

13.270.000

2.486.872


Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

3.917.566

DEFICIT

99.10

394.291

394.291

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

77.897.000

74.236.000

36.510.401

1. VENITURI CURENTE

00.02

9.191.000

9.191.000

4.874.868

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

9.191.000

9.191.000

4.874.868

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

9.191.000

9.191.000

4.874.868

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

9.191.000

9.191.000

4.874.868

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

9.191.000

9.191.000

4.874.868

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

68.706.000

65.045.000

31.635.533

Subvenții de la alte administratii

43.10

68.706.000

65.045.000

31.635.533

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

68.706.000

65.045.000

31.635.533

TOTAL CHELTUIELI

77.897.000

74.236.000

36.500.618

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

1.671.000

1.641.000

20.219

Cultura, recreere si religie

67.10

1.271.000

1.241.000

20.219

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.271.000

1.241.000

20.219

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.271.000

1.241.000

20.219

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.271.000

1.241.000

20.219

Asigurări si asistenta sociala

68.10

400.000

400.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400.000

400.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400.000

400.000

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

400.000

400.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

400.000

400.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

76.226.000

72.595.000

36.480.399

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

76.226.000

72.595.000

36.480.399

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

76.226.000

72.595.000

36.480.399

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

76.226.000

72.595.000

36.480.399

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

76.226.000

72.595.000

36.480.399

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

9.783

DEFICIT

99.^--

0

0

0DIRECTOR EXECUȚIV

OLIMPIA MOIGRADAN

i, /*\ ' ■                     SEF SERVICIU

l WO* Zp-J ștefan ia mădăras < vASM/ ' iL irjN.