Hotărârea nr. 501/2020

Hotărârea 501/2020 - Darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 330323/1/13.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 330375/45/30/13.07.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 112 alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 867-870 Cod civil, ale art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. a), 297 alin. 1 lit a) și 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, compus din: teren în suprafață de 1000 mp., identificat prin nr. cadastral 316510 și construcția cu nr. cadastral 316510-C1, înscris în C.F. nr. 316510 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de creșă, având valoarea de inventar de 24.086 lei pentru teren și 1.145.836 lei pentru construcție.

(2) Imobilul va fi dat în administrare pe perioada desfășurării activităților specifice Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 501 din 14 iulie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)