Hotărârea nr. 500/2020

Hotărârea 500/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11, (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11, (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare)-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 313140/1/02.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 313205/426/02.07.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11, (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Raportat la dispozițiile art. 129 alin. 3 lit. d și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile; la ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și la ale art. XIV din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Actului Constitutiv Actualizat și a Statutului Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează domnul consilier local Racz Levente pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Se mandatează domnul consilier local Racz Levente pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul consilier local Răcz Levente, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 500 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)