Hotărârea nr. 499/2020

Hotărârea 499/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 312290/1/01.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 312330/01.07.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Tehnice, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”, respectiv scenariul/opțiunea 1;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. 4 și art. 9 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 4 lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”, respectiv scenariul/opțiunea 1 -reabilitare parc I.L. Caragiale, strada Octavian Petrovici și parțial strada George Barițiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemndaza:

Secretarul graeral al municipiului, Jr. Aurora Xdsca

Nr. 499 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 499/2020

DESCRIERE INVESTIȚIE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

î            5

REFERITOR LA REABILITARE PARCUL I.L. CARAGIALE ȘI STRADA OCTAVIAN PETROVICI

Mun. Cluj-Napoca, Str. Barițiu și Str. O. Petrovici, Jud. Cluj


Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L J.)9,

ianuarie-martie 2020


1. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLIC

Se propune reamenajarea integrală a suprafeței Parcului I.L. Caragiale, cu identificarea și păstrarea vegetației valoroase și sănătoase existente, pentru a crea o atractivitate mai mare în rândul publicului decât există în prezent. Totodată se propune descoperirea canalului Morii, al cărui traseu sistematizat a fost acoperit la sfârșitul anilor 80 cu o dală de beton. Prin descoperirea acestui al doilea curs de apă ca importanță în oraș, acesta devine parte integrantă a parcului. în consecință se propun amenajări și sistematizări pe verticală pentru a facilita accesul pietonal la luciul de apă, însoțite de amenajări peisagere specifice cursurilor de apă.

în continuarea acestor demersuri se propune realizarea unor cercetări arheologice care vizează descoperirea traseului celei de a doua incinte medievale a orașului, ce traversează suprafața parcului. Prin documentarea arheologică a acestui areal se dorește evidențierea la suprafață a descoperirilor arheologice, pentru a crește atât atractivitatea turistică a parcului, cât și pentru a releva evoluția istorico-urbanistică a orașului.

Strada O. Petrovici, propusă pentru intervenție în cadrul acestui proiect, este realizată cu îmbrăcăminte asfaltică iar structura rutieră are durata normală de exploatare depășită, prezentând pe alocuri degradări de structură de tipul: fisuri și crăpături, faianțări și făgașe, și neasigurând caracteristicile care să sastisfacă traficul rutier actual și de perspectivă. Situația existentă nu asigură o deplasare sigură pentru circulația nemotorizată, în condițiile actuale de trafic. Astfel, circulația bicicliștilor se face pe partea carosabilă sau pe trotuare, fără prioritizarea acesteia, acest fapt putând să ducă la accidente de circulație. în ceea ce privește circulația pietonală, aceasta se desfășoară și pe carosabil, zona dedicată desfășurării acesteia fiind ocupată de mașinile parcate neregulamentar. Acestea cauzează, inconveniente și pun uneori în pericol pietonii și cicliștii din cauza ocupării inadecvate a spațiului comun de pe șosea și a trotuarelor.

Datorită factorilor indicați mai sus, precum și a amenajării în multe cazuri în mod necorespunzător a rampelor de conectare dintre trotuare și trecerile de pietoni, mobilitatea persoanelor în cărucioare cu rotile precum și a altor clase similare (adulți care împing cărucioare cu copii, persoane cu bagaje pe rotile) este nesatisfăcătoare. De asemena, modul de tratare al finisajelor și al straturilor de uzură, prezența excesivă a parcărilor și nefuncționalitatea accesului la principalele obiective turistice ale zonei (Piața Muzeului, Parcul I.L. Caragiale) contribuie major la neatractivitatea străzii și imposibilitatea introducerii atât străzii cât și a edificiilor aflate aici într-un eventual traseu itinerant cu valoare turistică importantă pentru oraș și cu valoare ambientală/economică pentru locuitorii zonei.

în consecință se propune regândirea în întregime a străzii, prin reconfigurarea geometriei acesteia în plan, eliminarea tuturor parcărilor existente, înlocuirea tuturor straturilor de uzură existente, a sistemului de iluminat public și dotarea acesteia cu mobilier urban nou, marcaj rutier și signalistică urbană noi și plantări de aliniamente de arbori. Se va avea în vedere de asemenea redistribuția zonelor funcționale ale străzii în vederea obținerii unui spațiu public de calitate pentru oraș. Acolo unde condițiile de trafic permit, se propun reorganizări ale străzili de tip shared-space, prin eliminarea diferențelor de nivel între spațiul exclusiv pietonal (trotuar) și spațiul pe care este permisă (și) circulația automobilelor.

Prezenta investiție se dezvoltă în contextul unor preocupări ale administrației Municipiului Cluj-

Napoca, cu privire la evoluția atractivității orașului și a calității vieții în mediul urban, prin creșterea calității spațiului public și reabilitării patrimoniului construit. Dezvoltarea dotărilor urbane și protejarea clădirilor istorice este încurajată prin diferite politici urbane europene, în încercarea de a crea o identitate locală, de a consolida sentimentul de coeziune socială la nivel local și zonal și de a permite accesul tuturor categoriilor de locuitori la spațiul public de calitate.

în acest sens, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a inițiat un proiect pentru creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal din zona centrală a orașului, continuând astfel o serie de investiții deja finalizate în acest areal. Scopul proiectului este de a accesa fonduri europene structurale și de investiții, atingându-se astfel obiectivul general al acestora, prin creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciiilor, care să asigure o dezvolatare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 • 2.  PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

Parcul I.L. Caragiale este un scuar urban verde, având o suprafață de 5.421 mp., se încadrează în categoria de importanță C (importanță normală) conform Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Strada Octavian Petrovici este o stradă de categoria a IV-a (Ordonanța nr. 43 din 28 august 1997) - de deservire locală - cu o singură bandă de circulație, având lungimea studiată de 322 ml. și o suprafață de 4.597 mp. Aceasta se încadrează în categoria de importanță C (importanță normală) conform Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Suprafața totală amenajată prin proiect este 11.913 mp.

 • 3. OBIECTIVELE ASUPRA CĂRORA SE REALIZEAZĂ INVESTIȚIA PROPUSĂ

Proiectul de amenajare a spațiilor aferente proiectului face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a spațiului public urban din zona central a orașului, început în anul 2006, prin care administrația locală dorește să consolideze atractivitatea profilului specific municipiului Cluj-Napoca. Zona studiată prin acest proiect cuprinde Parcul Caragiale, strada Octavian Petrovici și o parte din strada Gheorghe Barițiu. Amenajarea acestor spații se va realiza în corelare cu proiectele realizate anterior pentru strada Regele Ferdinand și străzile adiacente.

Perimetrul de intervenție este subdivizat pe următoarele spații:

Parcul I.L. Caragiale

Indici urbanistici existenți Parcul I.L. Caragiale:

Suprafața totală amenajată prin proiect = 4.689 mp. + 158 mp. (Str. F.D. Roosevelt) = 4.847 mp.

Arie construită existentă = 0,00 mp.

Arie construită desfășurată existentă = 0,00 mp.

POT existent = 0,00%

CUT existent = 0,00 %

Bilanț teritorial existent Parcul I.L. Caragiale

Suprafață totală teren existentă amenajată prin proiect


suprafață (mp.)

4.847


procente(%) 100,00


Construcții existente

0,00

3.089

1.758


0,00

63,70

36,30


Suprafețe nesigilate spații verzi plantate existente

Suprafețe sigilate alei și platforme pietonale existente

Strada O. Petrovici

Indici urbanistici existenți Strada O. Petrovici

Suprafața totală amenajată prin proiect = 5.189 mp.

Arie construită existentă = 0,00 mp.

Arie construită desfășurată existentă = 0,00 mp.

POT existent = 0,00%

CUT existent = 0,00 %

Bilanț teritorial existent Strada O. Petrovici

suprafață (mp.)

procente(%)

Suprafață totală teren existentă amenajată prin proiect

5.189

100,00

Suprafață carosabilă existentă

3.190

61,50

Suprafețe nesigilate spații verzi existente

231

4,40

Suprafețe sigilate alei și platforme pietonale existente

1.768

34,10

Strada G. Barițiu

Indici urbanistici existenți Strada G. Barițiu

Suprafața totală amenajată prin proiect = 1.877 mp.

Arie construită existentă - 0,00 mp.

Arie construită desfășurată existentă = 0,00 mp.

POT existent = 0,00%

CUT existent = 0,00 %

Bilanț teritorial existent Strada G. Barițiu

suprafață (mp.)

procente (%)

1.877

100,0

682,1

36,4

225,6

12,0

756,5

40,3

212,8

11,3


Suprafață totală teren existentă amenajată prin proiect

Suprafață carosabilă existentă

Suprafață parcări

Suprafețe sigilate alei și platforme pietonale existente

Suprafață bandă de biciclete

 • 4. PREZENTAREA INVESTIȚIEI

Parcul I.L. Caragiale

Considerații generale

Necesitatea realizării obiectului de investiții poate fi definită cu ajutorul a două coordonate majore: una ar fi necesitatea reabilitării și introducerii Parcului I.L. Caragiale și a patrimoniului natural și arheologic existent aici, în circuitul turistic integrat al orașului - acest aspect va avea beneficii directe aduse atractivității Municipiului Cluj-Napoca pentru turiști; și a doua ar fi realizarea unei funcționalități contemporane ce are în vedere în primul rând mobilitatea utilizatorului pietonal și al biciclistului, conform principiilor de dezvoltare durabilă a orașelor.

Un prim obiectiv preconizat prin realizarea amenajării acestor spații ar fi îmbogățirea zestrei de spațiu public de calitate al Municipiului Cluj-Napoca, spațiu public cu specific determinat de poziția zonei în cadrul celei de-a doua incinte medievale fortificate a orașului, prezența canalului Morii - al doilea curs

de apă ca importanță din municipiu - prezența celorlaltor clădiri monumente istoice, sau propuse pentru clasare.

Un alt doilea obiectiv ar fi demararea dezvoltării zonei centrale cu potențial turistic și înspre partea de nord est a zonei centrale, zonă rămasă încă netrată din diferite motive ce țin de contextul istoric/politic/economic. De asemenea se dorește descoperirea canalului Morii pe porțiunea acoperită cu dala de beton, în dreptul parcului, pentru recuperarea și amenajarea acestui curs de apă în acord cu recomandările internaționale de renatularizare a cursurilor de apă din mediul urban.

Intervenția poate fi cuantificată și din perspectiva efectului catalitic ce o astfel de investiție o poate avea: crește atractivitatea zonei pentru potențialii investitori, creează un exemplu de bună practică pentru zone similare din interiorul orașului, crește potențialul turistic cu efecte economice pentru oraș și locuitorii zonei, creează împreună cu Piața Muzeului o nouă zonă atractivă pentru petrecerea timpului liber, se formează un nou reper identitar pentru oraș.

Demolări și desfaceri

Se vor demonta toate echipamentele existentele pentru skate existente. Se vor desface toate piesele de mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, bolarzi etc. Se vor deplanta toate corpurile de iluminat și împrejmuirile existente. Se vor desface toate aleile din covor asfaltic sau dale din beton prefabricate. Toate demolările și desfacerile se vor realiza în incinta parcului, cu toate măsurile necesare bunei organizări de șantier.

Se propune relocarea statuii lui I.L. Caragiale din poziția actuală, la intersecția străzii O. Petrovici cu strada Victor Deleu, pentru o vizibilitate mai avantajoasă și o mai bună punere în valoare Accese și parcări

Parcul va avea accesibilitate publică pietonală nelimitată pe toată durata zilei și a nopții. Prin îndepărtarea împrejmuirilor metalice și a gardului viu existente, se va asigura accesul facil și neîngrădit pe toate laturile parcului. De asemenea se vor asigura căi de acces sigure și facile pentru toate categoriile de utilizatori.

Se păstrează accesul auto din fața Palatului Telefoanelor, pentru accesul la clădirea Sediului BT, situată în intersecția străzii G. Barițiu cu R. Ferdinand.

Se propune desfințarea parcării existente în fața Palatului Telefoanelor și extinderea parcului. Astfel scuarul câștigă o suprafață de cca. mp de spațiu în plus, față de situația actuală.

Prin descoperirea canalului Morii pe latura de nord a parcului, se asigură un acces în vecinătatea acestuia, prin sistematizarea malului drept al canalului cu un taluz înierbat și gradene de acces la luciul de apă. De asemenea se propune o pasarelă pietonală peste canal, în zona mediană a parcului, pentru a asigura o trecere către Sinagoga existentă pe strada G. Barițiu, respectiv pentru a încuraja redeschiderea unui traseu istoric spre Dealul Cetățuii prin reconstruirea Podului Nemților peste râul Someș, într-un viitor apropiat.

Zonificare funcțională

Prin noua amenajare, parcul își păstrează funcțiunea de scuar verde public pentru relaxare. în vederea creșterii atractivității acestuia, se propune descoperirea traseului canalului Morii pe porțiunea din dreptul parcului, acoperit în prezent de o dală de beton, și crearea unei sistematizări a terenului pentru a permite accesul dinspre parc spre acest curs de apă. Prin acest gest urban, se redă parcului caracterul deținut până în anii 80, când canalul Morii era componentă ambientală integrată în parc. Astfel de-a ungul canalului se amenajează un taluz înierbat, alături de gradene din piatră, ce asigură coborârea vizitatorilor până în vecinătatea luciului de apă.

Restul suprafeței parcului se amenajează cu arii permeabile înierbate și cu pietriș, asigurând accesibilitatea neîngrădită pe toată suprafața scuarului, alături de posibilitatea de amplasare a mobilierului urban pentru odihnă.

Se are în vedere realizarea unor săpături arheologice cu ocazia demarării șantierului de execuție. Se mizează pe descoperirea traseului zidului celei de a doua incinte fortificate a orașului, care traversează zona mediană a parcului. Prin proiect se vor evidenția descoperirile arheologice, marcându-se la nivelul pavimentului, forma în plan a descoperirilor arheologice. Cu această ocazie, parcul își sporește atractivitatea turistică, prin evocarea elementelor legate de evoluția urbanistică a orașului și istoria devenirii sale.

 • •   Sistemul de alei

Odată cu desfacerea tuturor aleilor existente, se propune reconfigurarea întregii compoziții ale circulațiilor parcului, în acord cu noua accesibilitate a parcului, descoperirea canalului Morii și marcarea la sol a traseului celei de-a doua incinte fortificate medievale. Astfel, pe fâșia nordică a parcului, de-a lungul canalului Morii, se propune o suprafață permeabilăgeneroasă, amenajată cu un strat de uzură din agregate compactate (macadam). Această fâșie este delimitată la sud de linia traseului incintei fortificate, ce se va marca la sol printr-o fîșie de 50 cm din oțel preoxidat.

în rest se mai propun două alei de 1,20 m lățime, care să asigure accesul rapid din zona de sud, în cea de nord a parcului, realizate cu strat de uzură din agregate compactate.

 • •  Amenajări peisagere și vegetație

Din totalul arborilor și arbuștilor inventariați la fața locului, cea mai mare parte suntîntr-o stare bună de vegetație, așadar se propune păstrarea majorității arborilor. Nu aceeași este situația arbuștilor și a gardurilor vii, a căror prezență nu este considerată oportună în cadrul noii propuneri de amenajare a acestui scuar, în cadrul căreia, s-au păstrat însă toate acele exemplare de arbori care prezintă valoare peisageră sau sunt exemplare sănătoase, valoroase.

Din totalul celor 94 de arbori inventariați, au fost recomandați pentru păstrare 60 de exemplare, atât de foioase cât și de conifere, iar restul arborilor (34 buc.), arbuștii și gardurile vii fiind propuși spre eliminare, conform următoarelor criterii:

 • a) s-a propus eliminarea exemplarelor a căror stare de sănătate este precară, sunt debilizate, degarnisite, au coroana puternic dezechilibrată, sau amplasarea lor prezentă este nefavorabilă (îndesite, umbrite, în dreptul unor obiective care urmează să fie amenajate, etc.);

 • b) un alt criteriu avut în vedere la propunerea de eliminare a exemplarelor de arbori a fost aprecierea apariției acestora în mod spontan, este vorba mai ales despre exemplarele de corcoduș (Prunuscerasifera), și păr pădureț (Pyruscommunis),reprezentând așadar vegetație parazită;

 • c) o mare parte din exemplarele de pe lista de vegetație propusă pentru eliminare sunt îmbătrânite, degarnisite, au coroana răsfirată, sunt uscate parțial sau sunt amplasate în situri inadecvate, umbroase.

Noua propunere de amenajare a Parcului I. L. Caragiale presupune plantarea de 44 noi exemplare de arbori, din diferite specii, propuși pe criterii care au în vedere adaptabilitatea la sit și aspectul lor estetic. Amplasarea acestora se va face ca exemplare unice, grupuri tematice sau aliniamente stradale. De asemenea, propunerea de amenajare mai cuprinde și plantarea de vegetație tapisantă sau acoperitoare, însumând peste 1.500 buc. din specii de arbuști sau subarbuști, plante perene cu flori sau ierburi ornamentale. Vegetația nou propusă presupune exemplare mature, cu dimensiuni de 3-5 m înălțime pentru arbori, material dendro-floricol de calitate din surse autorizate, care îndeplinește condițiile de calitate și adaptabilitate cerute de această amenajare.

Prin sortimentul de specii propus, se dorește pe de o parte introducerea de plante noi, adaptate cadrului urban, și pe de altă parte imprimarea unei imagini de integrare în contemporan a acestui sit care reprezintă un fragment din vechea cetate medievală a Clujului.

Mobilier urban și dotări

Prin proiect se propune înlocuirea totală a mobilierului urban existent, cu mobilier nou pentru repaus și recreere. Astfel parcul va fi echipat cu mobilier urban adecvată activităților de tranzit și rectreere ce au loc:

 • - bănci pentru odihnă;

 • - coșuri de gunoi;

 • - grătare protecție arbori

 • - rastele pentru biciclete;

 • - stații încărcare biciclete;

 • - grup sanitar automat;

 • - panouri cu caracter informativ legat de descoperirile arheologice și istoria orașului;

 • - sistem informatic cu panouri digitale pentru informații de interes general.

Instalații electrice

Soluția elimină corpurile de iluminat suspendate de fațadele clădirilor existent, sau plantate pe stâlpi și propune stâlpi noi de iluminat izolați ce incorporează tehnologie LED.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica publica existent in zona, prin intermediul unui bloc de măsură si protecție trifazat (BMPT). De la BMPT seva alimenta un tablou electric de unde se vor alimenta restul consumatorilor de pe amplasament. Circuitele de alimentare cu energie electrica vor fi realizate cu cabluri tip CYAbY pozate subteran in pamant direct pe patul de nisip. Pentru protectiea impotriva electrocutării, stâlpii de iluminat se vor racorda la o priza de pamant realizata din platbanda de OL-Zn 40x4 mm, montata îngropat in pamant. Instalațiile si echipamentele electrice aflate pe amplasament se vor desființa sau se vor reloca acolo unde este cazul. Racordul va fi proiectat si executat de către S.C. ELECTRICA S.A. sau de către o firma agreata de FRE, pentru execuția acestui gen de lucrări. Firma va tine cont de soluțiile date de S.C. ELECTRICA S.A. în avizul dat pentru executarea lucrărilor de racordare.

Tehnica iluminatului - Instalația de iluminat este proiectata corespunzător prevederilor din normativul NP-062-2002 in scopul asigurării securității persoanelor si a condițiilor optime de vizibilitate si confort vizual, in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum ar fi nivelul si distribuția luminantelor sau iluminărilor, cat si criterii subiective cum ar fi culoarea aparentă a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasă, etc.

Descrierea instalației de iluminat - Instalația de iluminat va cuprinde aparatele de iluminat incorporate in structura stâlpului, montate încastrat in pavaj sau montate pe stâlp. Pentru iluminatul aleilor din parc si pe strada G. Barițiu se vor folosi coloane luminoase cu diferite module de iluminare 360 grade si 180 grade, IP66, IK010 cu inaltimea de 4 m. Pe cateva din aceste coloane se vor monta module pentru camere video si modul hotspot Wi-Fi. Pentru iluminatul canalului se vor folosi aparate de iluminat liniare montate încastrat in pavaj iar pentru iluminați arhitectural al arborilor se vor folosi aparate de iluminat încastrate in pavaj tip proiector IP 66, IK10. Pentru iluminatul de pe strada George Baritiu se for folosi aparate de iluminat montate pe stâlpi de tracțiune cu ialtimea punctului luminos la 10 m, stâlpii de tracțiune vor utiliza ca si puncte de prindere pentru linia electrica a tramvaielor de pe strada. In zona trecerii de pietoni de pe aceeai strada se vor folosi aparade de iluminat speciale de 268 W LEDcu inaltimea punctului luminos la 8 m. Fiecare stâlp va avea o bornă specială pentru legarea la pământ si controler special cu pornire si oprire automata in funcție de luminozitate sau timp.

Instalația de priza de pamant - Corpurile de iluminat sunt legate la pământ prin structura metalică a stâlpului. In paralel cu rețeaua electricăde alimentare, in profilul de sânt, se va poza la adancimea de circa 50 cm o platbanda din OL-Zn 40x4 mm cu rol de priza de pamant. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăti" din același material, la care se va conecta borna de legare la pământ a fiecărui stâlp. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie sub 4 ohm.

Instalația de forța - In zona parcului se vor monta patru statii publice de incarnare biciclete dar si un grup sanitar automat. Pentru alimentarea acestora se va folosi cablu de tip CYAbY montat in gropat in sol in pat de nisip.Pentru zona rampelor de acces in parc s-a prevăzut instalație de degivrare cu încălzire redusa pe toata suprafața rampei, se va folosi cablu cu o putere de 30 W/m la o tensiune de 230 V. Pentru evenimentele din aer liber ce se vor desfasura in parc, se prevede o cutie de prize.

Instalarea cablurilorîn pământ - Adâncimea de pozare „H" în condiții normale nu va fi, de regulă, mai mică de:

 • - în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20KV inclusiv........(0,8) m;

 • - în cazul cablurilor de tensiune nominală peste 20KV......................(1-1,2) m

Distanța liberă pe orizontală „L" între cabluri pozate în același șanț sau între cabluri pozate în șanțuri separate nu va fi mai mică decât valorile minime indicate în tabelul 4.

Instalații sanitare

în cadrul parcului, se impune a se realiza lucrări ce au drept scop colectare si evacuare apelor pluviale provenite din precipitații. Astfel in parc au fost prevăzute guri de scurgere cu depozit, care se vor racorda la canalul morii, iar pe mijlocul străzii Octavian Petrovici se va prevedea o rigola de colectare ape pluviale, rigola care se va racorda la canalizarea orașului.

Gurile de scurgere si rigola se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 la canalizarea existenta, in cămine de vizitare sau ramificații la 45°.

In parc se va prevedea un grup sanitar automat, ce se va racorda la rețelele de apa si canalizare a localității.

Racordurile proiectate se va poza pe un pat de nisip. Rețeaua de canalizare se va proteja împotriva șocurilor mecanice in timpul execuției drumului, deteriorări si înfundări cu pietriș. Toate materiale utilizate în lucrările prezentului proiect trebuie să fie noi având caracteristicile tehnice și performanțele ce pot asigura indicatorii solicitați prin prezentul proiect.

Se va prevedea un sistem automat de irigare a spatiilor verzi si a arborilor noi.Se a realiza un branșament de apa din PEHD 0 75mm PN10 pana la căminul nou de apometru CA. Cuplarea la rețeaua de apa se va realiza numai după obținerea unui Aviz de Principiu de la Compania de Apa in baza căruia se va realiza o documentație separata. In baza acelei documentații se vor monta căminele si apometrele aferente branșamentelor de apa.Rețeaua de distribuție cuprinde totalitatea conductelor, armăturilor și construcțiilor care asigură transportul apei de la căminul de apometru, până la grupul sanitar si sistemele de irigații cu picurare si aspersie.Copacii se vor iriga prin sistem de picurare automatizat iar spațiu verde se va iriga prin sistem de aspersie

Toate capacele pentru căminele de apa si canalizare vor fi de tipul ascuns. Cu posibilitate de pavare/Nu s-au prevăzut surse de apa nepotabila si nici soluții de folosire a acesteia.Instalațiile exterioare de apa propuse constau intr-o rețea de alimentare a grupului sanitar si a sistemului de irigare, alimentarea se va face din rețeaua publica de alimentare cu apa prin intermediul a doua gransamente.Conductele de distribuție se pozeaza la o adîncime inferioara limitei de îngheț, într-un pat de nisip. Adâncimea maxima de îngheț în zona orașului Cluj-Napoca este de 0,90 m conform STAS 6054-77. Conductele ce alimentează sistemul de irigații vor fi amplasate la o adancima variabila, cu panta spre căminele de vane astfel incat sa poata fi golite in anotimpul rece.După saparea transeelor pentru pozarea conductelor, cu pereți verticali cu sprijiniri se va realiza obligatoriu un strat de nisip în grosime de 15 cm. După pozarea conductei, spatiile libere ramase între tub si peretele sântului respectiv deasupra tubului pe o înălțime de 15 cm peste generatoarea tubului se va umple cu nisip. Deasupra stratului superior de nisip, se va adauga material fin provenit din săpătură sau din gropi de împrumut, în straturi tasate de cca. 30 cm grosime. Pentru o umplere ulterioara a sântului se poate folosi material de recuperare, acesta trebuie sa fie bine compactat, excluzându-se astfel materialele îmbibate cu apa, argile uscate, etc După pozarea si o spalare prealabila a conductelor se va trece la efectuarea probei de presiune.

Instalații de irigații

Suprafața înierbată păstrată se va iriga printr-un sistem de irigații automatizat, compus dintr-un sistem de tubulaturi de apă, electrovane, componente electrice și tuburi de picurare, destinat să aducă aportul zilnic de apă necesar supraviețuirii și dezvoltării corespunzătoare a plantelor, în condițiile climatice locale. Dat fiind suprafața redusă a zonei irigabile, alimentarea se va face din rețeaua publică. Structura de rezistență

Pe perioada de derulare a elaborării proiectului tehnic se va realiza desfacerea, cel puțin locală, a actualei plăci de acoperire a canalului Morii spre latura de est, vest și la mijloc, realizându-se 3 foraje în albia canalului. în prealabil, se va opri alimentarea cu apă a canalului.

Forajele se vor executa până la adâncimea de 6.00 m. în paralel, se vor realiza un sondaje, lângă actualii pereți ai canalului, pentru a determina structura lor, tipul de fundație, adâncimea fundației, existența unei plăci de bază din beton armat în albia canalului.

După desfacerea în totalitate a dalei din beton care acoperă canalul, pe o porțiune de apă de aproximativ 120 m și culegerea datelor necesare pentru stabilirea soluției structurale finale, se vor face următoarele intervenții:

 • - Demolarea pereților verticali de pe malul drept și stâng

 • - Realizarea unui șir de piloți forați tangenți, cu diametru de 60 cm, pe malul stâng. Cota superioară a piloților va fi cota fundului albiei Canalului Morii

 • - Realizarea unei susțineri provizorii vertical a peretelui malului stâng, spre str. Barițiu

 • - Realizarea unei săpături generale, în taluz, pe malul drept

-Realizarea unui șir de piloți forați la un interax de 1.00 m, cu diametru de 60 cm, pe malul drept

 • - Pe capătul piloților se va realiza o grindă din beton armat cu secțiunea 60x60cm de pe care vor porni pereții din beton armat ai canalului. La bază se va executa o banchetă de pe care va porni zidăria de piatră care va placa pereții.

Pe malul stâng din peretele de beton armat se va executa o consolă din beton armat de aproximativ 2.00 m , cu un parapet din b.a. pentru noua pistă de biciclete.

Cele două maluri se vor uni cu o dală din b.a., realizând o punte pentru bicicliști și pietoni. Capetele dinspre latura de est și vest se vor închide cu pereți din beton armat. Toate elementele vizibile ale pereților, parapeților se vor placa cu dale de piatră. Fundul albiei, după o curățire pe o adâncime de aproximativ 50 cm, se va reface cu un sistem de piatră, bolovani fără modificarea cotelor actualului profil.

La capătul lăture! de vest se va monta un grătar metalic, mobil, cu posibilitatea curățirii eventualelor deșeuri aduse de apa dinspre amonte.Pe canalul drept se va realiza un culoar de circulație pietonală (aproximativ cota -2.55-r3.00 cota structurală) spre luciul apei. La partea superioară s-a propus un culoar de circulație cu două trepte de gradenă. în lungul malului drept s-au prevăzut două tipuri de racord între circulația de lângă luciu de apă și culoarul de circulație superior : prin taluz inierbat și prin trepte de gradenă . Dalele de piatră care vor finisa gradena se vor monta pe un pat din beton armat.

în cadrul parcului propriu-zis, intervențiile structurale constau în:

 • - Realizarea unei fundații - soclu pentru bustul lui I.L Caragiale pentru noul amplasament.

 • - Realizarea unei fundații tip radier general, pe o pernă de balast, pentru modulul de grupuri sanitare.

-Fundații din beton pentru bănci, bolarzi, panou informații, rastel biciclete etc, conform fișei tehnice a fiecărui obiect urban.

Strada O. Petrovici

Considerații generale

Strada propusă pentru intervenție în cadrul acestui proiect, este realizată cu îmbrăcăminte asfaltică iar structura rutieră are durata normală de exploatare depășită, prezentând pe alocuri degradări de structură de tipul: fisuri și crăpături, faianțări și făgașe, și neasigurând caracteristicile care să sastisfacă traficul rutier actual și de perspectivă. Situația existentă nu asigură o deplasare sigură pentru circulația nemotorizată, în condițiile actuale de trafic. Astfel, circulația bicicliștilor se face pe partea carosabilă sau pe trotuare, fără prioritizarea acesteia, acest fapt putând să ducă la accidente de circulație. în ceea ce privește circulația pietonală, aceasta se desfășoară și pe carosabil, zona dedicată desfășurării acesteia fiind ocupată de mașinile parcate nereguiamentar. Acestea cauzează, inconveniente și pun uneori în pericol pietonii și cicliștii din cauza ocupării inadecvate a spațiului comun de pe șosea și a trotuarelor.

Datorită factorilor indicați mai sus, precum și a amenajării în multe cazuri în mod necorespunzător a rampelor de conectare dintre trotuare și trecerile de pietoni, mobilitatea persoanelor în cărucioare cu rotile precum și a altor clase similare (adulți care împing cărucioare cu copii, persoane cu bagaje pe rotile) este nesatisfăcătoare. De asemena, modul de tratare al finisajelor și al straturilor de uzură, prezența excesivă a parcărilor și nefuncționalitatea accesului la principalele obiective turistice ale zonei (Piața Muzeului, Parcul I.L. Caragiale) contribuie major la neatractivitatea străzii și imposibilitatea introducerii atât străzii cât și a edificiilor aflate aici într-un eventual traseu itinerant cu valoare turistică importantă pentru oraș și cu valoare ambientală/economică pentru locuitorii zonei.

în consecință se propune regândirea în întregime a străzii, prin reconfigurarea geometriei acesteia în plan, eliminarea tuturor parcărilor existente, înlocuirea tuturor straturilor de uzură existente, a sistemului de iluminat public și dotarea acesteia cu mobilier urban nou, marcaj rutier și signalistică urbană noi și plantări de aliniamente de arbori. Se va avea în vedere de asemenea redistribuția zonelor funcționale alestrăziiîn vederea obținerii unui spațiu public de calitate pentru oraș. Acolo unde condițiile de trafic permit, se propun reorganizări ale străzili de tip shared-space, prin eliminarea diferențelor de nivel între spațiul exclusiv pietonal (trotuar) și spațiul pe care este permisă (și) circulația automobilelor.

Prin proiectare, parametrii geometrici ai străzii si aleilor propuse pentru modernizare, atat in plan orizontal cat si in plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 49/1998 si STAS 10144/3-91, pentru aprobarea Normele tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane. In plus, prin prevederile din Tema de proiectare, se impune a se respecta următoarele condiții specifice pentru aceasta lucrare, astfel:

Axa străzilor va fi pastrata cat mai aproape de cea existenta, realizandu-se corecția acesteia acolo unde este necesara si respectând pe cat posibil prevederile din normele si STAS-urile de specialitate.

In conformitate cu prevederile din STAS 10144/2-91, 10144/3-91 si a normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor, aprobate cu ordinul MT. Nr. 49/27.01.1998, se va căuta ca traseul proiectat sa urmărească traseul existent, pentru a se evita ocuparea de terenuri noi.

îmbunătățirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice in plan, vor consta in:

 • -  Imbunatatirea caracteristicilor geometrice al curbelor

 • -  amenajarea curbelor in plan si in spațiu cu supralargiri si suprainaltari;

 • -  asigurarea unor condiții mai bune de vizibilitate

In conformitate cu tema de proiectare, in cadrul acestui proiect de reabilitare se dorește reamenajarea suprafeței Parcului I.L.Caragiale, inclusiv a aleilor adiacente, descoperirea canalului Morii de pe strada George Baritiu, reabilitarea străzii Octavian Petrovici, prin reconfigurarea acesteia tip shared-space, amenajarea trotuarelor si a aleilor pietonale si a unei piste pentru biciclisti.

Nr. Crt.

Denumire Strada

Lungime Proiectata

[ml]

Categorie Strada

1

Strada Octavian Petrovici

327.82

IV

2

Strada George Baritiu

230.75

III

Lungimea totala a axelor proiectate este de 896.70 ml.

Zonificare funcțională

Ca soluție funcțională s-a adoptat varianta de shared-space - pentru toată lungimea străzii o. Petrovici, prin eliminarea diferențelor de nivel între spațiul exclusiv pietonal (trotuar) și spațiul pe care este permisă (și) circulația automobilelor, precum și eliminarea locurilor de parcare la stradă. Astfel, zona pe care este permis accesul autovehicolelor este delimitată prin bolarzi metalici de zona exclusivă pentru trafic pietonal, iar prin eliminarea parcărilor se propune reducerea suprafeței accesibilă mașinilor. Accesul auto se va face într-un singur sens, dinspre strada R. Ferdinand spre strada C. Daicoviciu. De asemenea se propune eliminarea completă a zonelor de parcare existente atât de-a lungul străzii cât și în dreptul Palatului Telefoanelor.

Traseul in plan

Caracteristici principale ale traseului in plan:

lungime totala axe proiectate = 896.70m

Categoria străzilor-lll-IV

viteza de proiectare: 30 km/ora

construcția se încadrează in categoria C de importanta normala

Profil Longitudinal

In profil longitudinal, linia roșie proiectata urmărește, in principal, pantele existente ale terenului, fiind făcute corecții ale liniei roșii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea confortului si siguranței circulației auto.

In profil longitudinal linia roșie va urmări in principal pantele existente ale terenului.

Profilul longitudinal va respecta:

 • - pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare

 • - raze de racordare in plan vertical conform STAS 10144/3-91

Deciivitate: minima: pmin: 0.59%

maxima: pmin: 1.28%

Profil Transversal

Profilul transversal a carosabilului proiectat va fi de tip acoperiș sau-panta unica.

Caracteristici principale ale traseului in profil transversal:

Strada Octavian Petrovici

- latimea zonei carosabile: Bc = 3.50 - 4.00m;

 • - latimea zonei pietonale - dreapta: min. 1.30m;

 • - latimea zonei pietonale - stanga: min.1.00 m;

Acces Parcare (intersecție Str. O. Petrovici - Clădire BT)

 • - latimea zonei carosabile: Bc = 3.00m;

 • - latimea zonei pietonale - dreapta: min. 2.00m;

 • - latimea zonei pietonale - stanga: min.1.30 m;

Strada George Baritiu

 • - latimea părții carosabile (refacere): Bc = 3.00+sl m

 • - lățime zona pietonala: min. 4.00 m,

 • - latimea pistei de biciclist!: 1.50m;

Structura rutiera

Structuri rutiere proiectate:

Sistem Rutier Nou Carosabil - SRN1 (se aplica pe str. O. Petrovici):

Strat de pavaj din piatra naturala 15x15x10, h=10 cm

Sapa uscata ciment/nisip 1/3, h=3 cm

Strat din balast stabilizat, h=15 cm

Strat din balast, h=30 cm

Sistem Rutier Nou Carosabil - SRN2 (se aplica pe str. O. Petrovici, pe Str. G. Baritiu, pe Ax Parc 1, pe

Alee Pietonala):

Strat de pavaj din piatra naturala 50x100x10, h=10 cm

Sapa uscata ciment/nisip 1/3, h=3 cm

Strat din balast stabilizat, h=15 cm

Strat din balast, h=30 cm

Sistem Rutier Nou Carosabil - SRN3 (se aplica pe Ax Parcare):

Strat din beton de ciment C35/45 cu agregate la vedere, h=18 cm

Strat din balast stabilizat, h=15 cm

Strat din balast, h=30 cm

Sistem Rutier Nou Carosabil - SRN4(se aplica pe str. G. Baritiu):

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16, h=4 cm

Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22.4, h=6 cm

Strat de uzura din anrobat bituminos AB31.5, h=8 cm

Strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal, h= 20 cm

Strat inferior din balast, h=30 cm

Structuri pietonale proiectate:

Structura pietonala - SP1 (se aplica pe Acces Parcare, pe Ax Parc 2):

Strat din pietriș sort 2-6 mm - suprafața de calcare, h=l cm

Strat din agregate naturale sort 0-16 mm, h=10 cm

Strat din piatra sparta, h=15 cm

Strat din balast, h-20 cm

Structura pietonala - SP2 (se aplica pe str. O. Petrovici, str. G. Baritiu, Ax Parc 1):

Strat de pavaj din piatra naturala 50x100x10, h=10 cm

Sapa uscata ciment/nisip 1/3, h-3 cm

Strat din balast stabilizat, h=15 cm

Strat din balast, h=20 cm

Structura pietonala - SP3 (se aplica pe rampe si trepte pietoni):

Strat din beton de ciment C35/45 cu agregate la vedere, h=18 cm

Strat din balast stabilizat, h=15 cm

Strat din balast, h=25 cm

Structura pietonala - SP4 (se aplica pe str. O. Petrovici, Ax Parc 1, pe Alee Pietonala):

Strat de pavaj din piatra naturala 15x15x10, h=10 cm

Sapa uscata ciment/nisip 1/3, h=3 cm

Strat din balast stabilizat, h=15 cm

Strat din balast, h=20 cm

Structuri piste de biciclisti proiectate:

Structura pista de bicidisti - SPClfse aplica pe str. G. Baritiu):

Strat de uzura din beton asfaltic BA16, h=4 cm

Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22.4, h=6 cm

Strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal, h= 20 cm

Strat inferior din balast, h=30 cm

 • •   Siguranța circulației

In vederea asigurării siguranței in circulației, se vor realiza lucrări de semnalizare rutiera si marcaje, in conformitate cu prevederile din Codul Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera.

Pentru asigurarea siguranței in trafic se vor prevedea:

 • - Indicatoare.

 • - Semnalizare orizontala.

Indicatoare

Se vor prevedea următoarele tipuri de indicatoare :

 • a) - de avertizare a pericolului;

 • b) - de reglementare (de prioritate, de interzicere si / sau restricție, de obligație);

 • c) - de orientare si informare, si

 • d) - cu semne adiționale.

Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi.

Indicatoarele rutiere se vor realiza si monta in conformitate cu prevederile SR 1848/1,2,3 -2011, iar folia care se va folosi va fi folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (High Intensity grade).

Indicatoarele rutiere vor fi alcătuite din panouri din otel, protejate împotriva coroziunii prin vopsire, pe fata cărora se aplica folie retro-reflectorizanta.

Suporturile din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi in culoare gri deschis mata sau semimata, ori se pasiveaza chimic pentru a evita efectul de oglinda. înainte de lipirea foliei se verifica planeitatea panoului, fiind acceptate neregularități de maximum Imm. Montarea semnelor se va face cu înclinațiile corespunzătoare atât câtre drum cat si spre sol conform SR 1848-1:2011 si SR 1848-2:2011.

Semnalizare orizontala

Se vor prevedea următoarele tipuri de semnalizarea orizontala, astfel:

 • a) - marcaje longitudinale, pentru: separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație si delimitarea părții carosabile;

 • b) - marcaje transversale, de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare pentru bicicleta;

 • c) - marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea staționarii, pentru locurile de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate după aliniamente lungi, si

 • d) - marcaje prin săgeți si inscripții, privind destinația benzilor direcționale de urmat spre o anumita localitate, privind limitări de viteza.

Scopul lucrărilor de marcaj va fi asigurarea dirijării traficului atât pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, precum si presemnalizarea direcțiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.).

Marcajele rutiere se vor realiza conform prevederilor SR 1848/7 - 2015, folosindu-se materiale cu durata lunga de viata, respectiv doi componenti.

Marcajele rutiere se vor realiza cu grosimea de 3000 microni.

 • *   Instalații electrice

Soluția elimină corpurile de iluminat suspendate de fațadele clădirilor existent, sau plantate pe stâlpi și propune stâlpi noi de iluminat izolați ce incorporează tehnologie LED.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica publica existent in zona, prin intermediul unui bloc de măsură si protecție trifazat (BMPT). De la BMPTse va alimenta un tablou electric de unde se vor alimenta restul consumatorilor de pe amplasament. Circuitele de alimentare cu energie electrica vor fi realizate cu cabluri tip CYAbY pozate subteran in pamant direct pe patul de nisip. Pentru protectiea impotriva electrocutării, stâlpii de iluminat se vor racorda la o priza de pamant realizata din platbanda de OL-Zn 40x4 mm, montata ingropat in pamant. Instalațiile si echipamentele electrice aflate pe amplasament se vor desființa sau se vor reloca acolo unde este cazul. Racordul va fi proiectat si executat de către S.C. ELECTRICA S.A. sau de către o firma agreata de ERE, pentru execuția acestui gen de lucrări. Firma va tine cont de soluțiile date de S.C. ELECTRICA S.A. în avizul dat pentru executarea lucrărilor de racordare.

Tehnica iluminatului - Instalația de iluminat este proiectata corespunzător prevederilor din normativul NP-062-2002 in scopul asigurării securității persoanelor si a condițiilor optime de vizibilitate si confort vizual, in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum ar fi nivelul si distribuția luminantelor sau iluminărilor, cat si criterii subiective cum ar fi culoarea aparentă a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasă, etc.

Descrierea instalației de iluminat - Instalația de iluminat va cuprinde aparatele de iluminat incorporate in structura stâlpului, montate incastrat in pavaj sau montate pe stâlp. Pentru iluminatul pe strada Octavian Petrovici se vor folosi coloane luminoase cu diferite module de iluminare 360 grade si 180 grade, IP66,1K010 cu inaltimea de 4 m. Pe cateva din aceste coloane se vor monta module pentru camere video si modul hotspot Wi-Fi. Pentru iluminatul canalului se vorfolosi aparate de iluminat liniare montate incastrat in pavaj iar pentru iluminați arhitectural al arborilor se vor folosi aparate de iluminat încastrate in pavaj tip proiector IP 66, IK10. Fiecare stâlp va avea o bornă specială pentru legarea la pământ si controler special cu pornire si oprire automata in funcție de luminozitate sau timp.

Instalația de priza de pamant - Corpurile de iluminat sunt legate la pământ prin structura metalică a stâlpului. In paralel cu rețeaua electricăde alimentare, in profilul de sânt, se va poza la adancimea de circa 50 cm o platbanda din OL-Zn 40x4 mm cu rol de priza de pamant. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăti" din același material, la care se va conecta borna de legare la pământ a fiecărui stâlp. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie sub 4 ohm.

Instalarea cablurilor în pământ - Adâncimea de pozare „H" în condiții normale nu va fi, de regulă, mai mică de:

- în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20KV inclusiv........(0,8) m;

-în cazul cablurilor de tensiune nominală peste 20KV......................(1-1,2) m

Distanța liberă pe orizontală „L" între cabluri pozate în același șanț sau între cabluri pozate în șanțuri separate nu va fi mai mică decât valorile minime indicate în tabelul 4.

Instalații sanitare

în cadrulamenajării străzii se impune a se realiza lucrări ce au drept scop colectare si evacuare apelor pluviale provenite din precipitații. Astfel in parc au fost prevăzute guri de scurgere cu depozit, care se vor racorda la canalul morii, iar pe mijlocul străzii Octavian Petrovici se va prevedea o rigola de colectare ape pluviale, rigola care se va racorda la canalizarea orașului.

Gurile de scurgere si rigola se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 la canalizarea existenta, in cămine de vizitare sau ramificații la 45°.

In parc se va prevedea un grup sanitar automat, ce se va racorda la rețelele de apa si canalizare a localității.

Racordurile proiectate se va poza pe un pat de nisip. Rețeaua de canalizare se va proteja împotriva șocurilor mecanice in timpul execuției drumului, deteriorări si înfundări cu pietriș. Toate materiale utilizate în lucrările prezentului proiect trebuie să fie noi având caracteristicile tehnice și performanțele ce pot asigura indicatorii solicitați prin prezentul proiect.

Se va prevedea un sistem automat de irigare a spatiilor verzi si a arborilor noi.Se a realiza un branșament de apa din PEHD 0 75mm PN10 pana la căminul nou de apometru CA. Cuplarea la rețeaua de apa se va realiza numai după obținerea unui Aviz de Principiu de la Compania de Apa in baza căruia se va realiza o documentație separata. In baza acelei documentații se vor monta căminele si apometrele aferente branșamentelor de apa.Rețeaua de distribuție cuprinde totalitatea conductelor, armăturilor și construcțiilor care asigură transportul apei de la căminul de apometru, până la grupul sanitar si sistemele de irigații cu picurare si aspersie.Copacii se vor iriga prin sistem de picurare automatizat iar spațiu verde se va iriga prin sistem de aspersie

Toate capacele pentru căminele de apa si canalizare vor fi de tipul ascuns. Cu posibilitate de pavare/Nu s-au prevăzut surse de apa nepotabila si nici soluții de folosire a acesteia.Instalațiile exterioare de apa propuse constau intr-o rețea de alimentare a grupului sanitar si a sistemului de irigare, alimentarea se va face din rețeaua publica de alimentare cu apa prin intermediul a doua gransamente.Conductele de distribuție se pozeaza la o adîncime inferioara limitei de îngheț, într-un pat de nisip. Adâncimea maxima de îngheț în zona orașului Cluj-Napoca este de 0,90 m conform STAS 6054-77. Conductele ce alimentează sistemul de irigații vor fi amplasate la o adancima variabila, cu panta spre căminele de vane astfel incatsa poatafi golite in anotimpul rece.După saparea transeelor pentru pozarea conductelor, cu pereți verticali cu sprijiniri se va realiza obligatoriu un strat de nisip în grosime de 15 cm. După pozarea conductei, spatiile libere ramase între tub si peretele sântului respectiv deasupra tubului pe o înălțime de 15 cm peste generatoarea tubului se va umple cu nisip. Deasupra stratului superior de nisip, se va adauga material fin provenit din săpătură sau din gropi de împrumut, în straturi tasate de cca. 30 cm grosime. Pentru o umplere ulterioara a sântului se poate folosi material de recuperare, acesta trebuie sa fie bine compactat, excluzându-se astfel materialele îmbibate cu apa, argile uscate, etc După pozarea si o spalare prealabila a conductelor se va trece la efectuarea probei de presiune.

Instalații de semnalizare și semaforizare auto

lindicatoarele de circulație s-au adaptat noilor modificări funcționale ale străzii. Semaforizarea auto nu este necesară pe strada O. Petrovici.

Plantații arbori în aliniament

Prin proiect se propune un aliniament de arbori pe tronsonul străzii O. petrovici, între străzile R. Ferdinand și V. Deleu, unde profilul străzii permite acest lucru. Pe acest tronson arborii vor asigura umbrirea laturii însorite a străzii, respectiv zonele cu mobilier urban pentru odihnă propuse aici. Proiectul cuprinde și montarea de instalații de irigare pentru fiecare arbore propus.

Mobilier urban și dotări

Se propun rasteluri pentru biciclete, o stație de alimentare biciclete și trotinete electrice, bănci pentru odihnă, bolarzi metalici și coșuri de gunoi. Toate aceste echipamente sunt distribuite individual pe diverse porțiuni ale străzii.

Sructura de rezistență

Se prevăd fundații din beton pentru toate elementele de mobilier urban propus precum și pentru stâlpii de iluminat propuși.

 • 5. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

• Lista speciilor existente dearbori și arbuști

Nr.c rt.

Specificațiearbore/arbust

Cantitate

U.M.

Observații

Denumireștiințifică

CL

Denumirepopulară

0

1

2

3

4

5

6

1

Acerplatanoides

AF

Arțar

2

buc.

2

Acerplatanoides 'Columnare'

AF

Arțar columnar

3

buc.

3

Acerpseudoplatanus

AF

Paltin

6

buc.

4

Aesculushippocastanum

AF

Castan porcesc

3

buc.

5

Ailanthusaltissima

AF

Cenușer

2

buc.

6

Betulapendula

AF

Mesteacăn

5

buc.

7

Fraxinusexcelsior

AF

Frasin

35

buc.

8

Piceapungens 'Glauca'

AR

Molid argintiu

3

buc.

9

Prunuscerasifera

AF

Corcoduș

5

buc.

10

Prunuscerasifera 'Nigra'

AF

Prunroșu

2

buc.

11

Pyruscommunis

AF

Părpădureț

1

buc.

12

Robiniapseudoacacia „Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

13

buc.

13

Taxusbaccata

AR

Tisă

6

buc.

14

Thujaorientalis

AR

Biotă

5

buc.

15

Tilliaplatyphyllos

AF

Tei cu frunza mare

3

buc.

16

Cornussanguinea

af

Sânger

1

buc.

17

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie d eaur

11

buc.

18

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

10

buc.

garduri vii,600ml

19

Spiraeaxvanhouttei

af

Cununiță

3

buc.

20

Symphoricarpossp.

af

Hurmuz

1

buc.

21

Syringavulgaris

af

Liliac

3

buc.

Lista vegetației propuse pentru eliminared in Parcul I.L. Caragiale

Nr.c rt.

Specificațiearbore/arbust

Codificare

2. Vârsta

M O E M ra

Q

Observații

Denumireștiințifică

CL

Denumirepopulară

0

1

2

3

4

5

7

8

1

A cer plat an oi des

AF

Arțar

Apl02

15-20

X

dinsămânță(apărutspontan?)

2

Cornussanguinea

af

Sânger

CsOl

30

y

degarnisit,nevaloros

3

Forsythiaxin termedia

af

Ploaie de aur

Fi09

Y

tufătunsă

4

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

FiOl

X

tufătunsă

5

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

FiO2

X

tufătunsă

6

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

FilO

X

tufătunsă

7

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

Fiii

X

tufătunsă                       '

8

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

Fi03

X

tufătunsă

9

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

Fi04

y

tufătunsă

10

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

FiO5

x

tufătunsă

11

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

FiO6

X

tufătunsă

12

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

FIO7

X

tufătunsă

13

Forsythiaxintermedia

af

Ploaie de aur

Fi08

x

tufătunsă

14

Fraxinusexcelsior

AF

Frasin

Fe30

10-15

Y

ex.tânăr,nepotrivitamplasat

15

Fraxinusexcelsior

AF

Frasin

Fe31

10-15

X

ex.tânăr,nepotrivitam plasat

16

Fraxinusexcelsior

AF

Frasin

Fe32

10-15

_x_

ex.tânăr,nepotrivitam plasat

17

Fraxin usexcels ior

AF

Frasin

Fe33

10-15

x

ex.tânăr,nepotrivitamplasat

18

Fraxinusexcelsior

AF

Frasin

Fe34

10-15

X

ex.tânăr,nepotrivitamplasat

19

Fraxinusexcelsior

AF

Frasin

Fe35

10-15

>'

ex.tânăr,nepotrivitamplasat

20

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv03

x

gardviu

21

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv04

50-60

x

gardviu

22

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv05

X

gardviu

23

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv06

X

gardviu

24

Lip ustrum ovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv07

x

gardviu

25

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv08

x

gardviu

26

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

Lv09

X

gardviu

27

Ligustrumovalifolium

af

Lemn câinesc

LvlO

x

gardviu

28

Ligustrumovalifolium/vulgare

af

Lemn câinesc

LvOl

X

gardviu

29

Ligustrumovalifolium/vulgare

af

Lemn câinesc

Lv02

x

gardviu

30

Piceapungens'Glauca'

AR

Molid argintiu

PpG02

25-30

X

31

Piceapungens'Glauca'

AR

Molid argintiu

PpG03

25-30

X

32

Prunuscerasifera

AF

Corcoduș

PcOl

25-30

V

posibilspontan

33

Prunuscerasifera

AF

Corcoduș

PcO2

15-20

x

posibilspontan

34

Prunuscerasifera

AF

Corcoduș

Pc03

25-30

X

tunspompon

35

Prunuscerasifera

AF

Corcoduș

Pc04

25-30

X

posibilspontan

36

Prunuscerasifera

AF

Corcoduș

Pc05

25-30

X

posibilspontan

37

Pyruscommunis

AF

Părpăduret

PycOl

40-45

X

posibilspontan

38

Robiniapseudoacacia,, U m bracu 1 if era"

AF

Salcâm globulos

RpUOl

45-50

x

aliniamentvechi,degarnisiți

39

Robiniapseudoacacia,, Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpU02

45-50

x

aliniamentvechi,degamisiți

40

Robiniapseudoacacia,, Um bracu lifera"

AF

Salcâm globulos

RpU03

45-50

X

aliniamentvechi,degarnisiți

41

flob/n/opseudoacac/a,,Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpU04

45-50

X

aliniamentvechi,degarnisiți

42

Robiniapse udoacacia,, Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpUOS

45-50

x

aliniamentvechi,degarnisiți

43

Robiniapseudoacacia,, U m bracu 1 if era"

AF

Salcâm globulos

RpU06

45-50

x

aliniamentvechi,degamisiți

44

Robiniapseudoacacia „Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpU07

45-50

y

aliniamentvechi,degarnisiți

45

Robiniapseudoacacia„Umbracullfera"

AF

Salcâm globulos

RpU08

45-50

X

aliniamentvechi,degarnisiți

46

Robiniapseudoacacia „Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpU09

45-50

x

aliniamentvechi,degarnisiți

47

Robiniapseudoacacia „Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpUlO

45-50

X

aliniamentvechi,degarnisiți

48

Robiniapseudoacacia,, Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpUll

45-50

x

aliniamentvechi,degarnisiți

49

Robiniapseudoacacia „Umbraculifera"

AF

Salcâm globulos

RpU12

45-50

X

aliniamentvechi,degarnisiți

50

Robiniapseudoacacia„Umbracullfera"

AF

Salcâm globulos

RpU13

45-50

X

aliniamentvechi,degarnisiți

51

Spiraeaxvanhouttei

af

Cununiță

SvOl

x

tufătunsă

52

Spiraeaxvanhouttei

af

Cununiță

Sv02

x

tufătunsă

53

Spiraeaxvanhouttei

af

Cununiță

Sv03

x

tufătunsă

54

Symphoricarpossp.

af

Hurmuz

SsOl

X

tufătunsă

55

Syringavulgaris

af

Liliac

Syv02

30-40

x

umbrit,degarnisit

56

Syringavulgaris

af

Liliac

SyvOl

30-40

x

umbrit,degarnisit

57

Syringavulgaris

af

Liliac

Syv03

40-50

X

degarnisit

58

Taxusbaccata

AR

Tisă

TbOl

25-30

x

exemplaruscat

59

Thuiaorientalis

AR

Biotă

ToOl

40-50

x

umbrit,degarnisit

60

Thuiaorientalis

AR

Biotă

To02

40

X

umbrit,degarnisit

61

Thuiaorientalis

AR

Biotă

To03

40-50

X

umbrit,degarnisit

62

Thuiaorientalis

AR

Biotă

To04

40-50

X

umbrit,degarnisit

63

Thuiaorientalis

AR

Biotă

To05

40-50

X

umbrit,degarnisit


vlad sebastian rusu

birou individual de arhitectură

str. ion i.c. brătianu 12/ cod 400079/ cluj-napoca/ românia/ telefon +4 074 7289311/ e-mail vlad,rusu@arch.utcluj.ro/ www.vladrusu.ro

Lista de material săditor propus

Nr. crt.

Specificațiearbore/arbust

Cantitate

U.M.

Observații

Denumireștiințifică

Q.

Denumirepopulară

0

1

2

3

4

5

6

1

Acerplatanoides „Deborah"

AF

Arțar

9

buc.

noupropuși

2

Acerplatanoides ’Columnare'

AF

Arțar columnar

3

buc.

re-locați

3

Acerplatanoides ’Columnare'

AF

Arțar columnar

9

buc.

noupropuși

4

Betulajaquemontii „Utilis"

AF

Mesteacăn„de hârtie"

11

buc.

noupropuși

5

Carpinusbetulus „Lucas"

AF

Carpen fastigiat

3

buc.

noupropuși

6

Carpinusbetulus „Monumentalis"

AF

Carpen columnar

7

buc.

noupropuși

7

Ginkgobiloba

A

Ginkgo

2

buc.

noupropuși

8

Magnoliagrandiflora „Galissoniensis"

AF

Magnolia veșnic verde

2

buc.

noupropuși

9

Magnoliakobus „Borealis"

AF

Magnolia

2

buc.

noupropuși

10

Prunuscerasifera 'Nigra'

AF

Prunroșu

2

buc.

re-locați

11

Sophorajaponica

AF

Salcâm japonez

1

buc.

noupropus

12

Taxusbaccata

AR

Tisă

5

buc.

re-locați

13

Lonicerapileata

af

ionicera târâtoare

330

buc.

noupropuse

14

Geraniummacrorrhizum

p

plantă perenă cu flori

450

buc.

noupropuse

15

Pachysandraterminalis

p

plantă perenă tapisantă

550

buc.

noupropuse

16

Carex/Calamagrostis/Luzula

g

graminee ornamentale

600

buc.

noupropuse

Dotări și mobilier urban propuse:

Șezlong urban -10 buc.

Bancă pentru o persoană - 7 buc.

Bancă pentru 2-3 persoane - 21 bucăți

Bancă circulară din piatră -1 bucată

Bancă din piatră 90x180 cm. modul curent -10 bucăți

Bancă din piatră 90x180 cm. modul de capăt - 4 bucăți

Bancă din piatră 50x150 cm. modul curent - 8 bucăți

Bancă din piatră 50x150 cm. modul de capăt - 8 bucăți

Bolard metalic circular h 850 mm - 33 bucăți

Bolard metalic circular h 500 mm - 282 bucăți

Bolard din piatră - 38 bucăți

Bolard retractabil automat h 700 mm. - 4 bucăți

Rastel de biciclete -14 bucăți

Coș de gunoi metalic -14 bucăți

Panou - Sistem de informare - 2 bucăți

Protecție pentru arbori -16 bucăți

Bloc din piatră pentru gradene - 4 bucăți

Panou informare descoperiri arheologice - 2 bucăți

Grătar metalic 1750x1500 mm. pentru suport bănci pentru odihnă 2-3 persoane - 21 bucăți Grătar metalic 950x1500 mm. pentru suport bănci pentru odihnă 1 persoană - 7 bucăți Platformă verticală mecanică pentru accesul pe verticală al persoanelor cu dizabilități -1 bucăți Grup sanitar automat -1 bucată


vlad sebastian rusu

birou individual de arhitectură

str. ion i.c. brătianu 12/ cod 400079/ cluj-napoca/ românia/ telefon +4 074 7289311/ e-mail viad.rusu(Șarch.utcluj.ro/www.viadrusu.ro

Placă oțel preoxidat (corten) înscripționat cu elemente grafice și text informativ pentru evocare descoperiri arheologice - 65 bucăți

Valoarea investiției:

Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similar sunt de 25,547,494.05 Ron (valoare cu TVA)

 • 6. DURATA ESTIMATĂ DE REALIZARE

Durata estimată pentru derularea investiției este de 24 luni, având următoarele etape de implementare

DENUMIREA CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

ANUL 1

ANLL 2

LI

L2

L3

LA

L5

L6

L7

LS

L9

DO

LII

D2

Li

L2

LS

L4

L5

L6

L7

LE

L&

LIO

Dl

L12

DE COPERTĂRI Șl CERCETĂRI LOCALE CANALUL MORîl

PROIECTARE

. -

ORGANIZARE DE ȘANTIER

HI

LUCRĂRI DE DEEfASRI 3 DEMOLĂRI

EXECUTIETERASAMENTE Ș! FUNDAȚI;

CANALUL MORII

EXECUȚIE TERASAMENTt FUNDAȚII STRADA 0. PET ROVICI CORELATĂ CU

REFACERE REȚELE SUBTERANE

EXECUȚIE TERASAMENTt Ș1 FUNDAȚII

PASARELĂ 9 CAPETE CANAL

SEA'JZABE STRUCI URA PASffiELA

EXECUȚIE INSTALAȚII ELECTRICE.

INSTALAȚII ADÂ<ANAL. INSTALAȚII DE IRIGAȚII PARC S' STRADA 0.

FETROV1Q

REALIZARE ALEI, PLATFORME PARC Si GRADENE CANAL

HK

REAUZARE STRATURI DE UZURĂ STRADA 0. PETR0VIC1 Șl PARȚIAL STRADA BARIȚIU

PROCURARE Șl MONTARE DOiĂRI PARC 9 STRADA 0. PȚTROVlCl

PLANTARE VEST ATI E Șl REALIZARE CADRU NATURAL

TRASARE MARCAJE RUTIERE, MONTARE INDICATORI DE CIRCULAȚIE

DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

RECEPȚIE LUCRĂR!

9E

 • 7. SURSE DE FINANȚARE

Sursele de finanțare vor fi asigurate din bugetul local, cu posibilitatea identificării ulterioare a altor surse de finanțare (fonduri europene, alte state donatoare).

;.i30W»aas»KiProiectant specialitatea Arhitectură

VLAD SEBASTIAN RUSU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Beneficiar:

Primăria municippiului Cluj-Napoca


Executant:

Proiectant:    Asiza Birou de Arhitectură SRL; Vlad Sebastian Rusu Birou Individual

de Arhitectură

Obiectivul:     Reabilitare Parcul I.L. Caragiale și Strada Octavian Petrovici

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

.                              ;             .1.                                                          . .                                             ■ ■      :              '                  r‘ ..           : J                               ■-

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru dbtinerea'si amenajarea terenului                                                               1

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1,907,092.14

362,347.51

2,269,439.65

1.2.1

01 Canalul Morii, Parcul și str. 0. Petrovici

1,619,452.14

307,695.91

1,927,148.05

1.2.2

Descărcare de sarcina arheologica

287,640.00

54,651.60

342,291.60

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

60,000.00

11,400.00

71,400.00

1.3.1

Amenajări pentru protecția mediului

60,000.00

11,400.00

71,400.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

225,000.00

42,750.00

267,750.00

1.4.1

Relocare transformator electric existent

75,000.00

14,250.00

89,250.00

1.4.2

Relocare stâlpi de tracțiune cabluri tramvai și iluminat

100,000.00

19,000.00

119,000.00

1.4.3

Desfacere și montare cabluri tramvai

50,000.00

9,500.00

59,500.00

TOTAL CAPITOL 1

2,192,092.14

416,497.51

2,608,589.65

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru a'sigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                                 '

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

27,013.40

5,132.55

32,145.95

,2.1.1

01 Canalul Morii, Parcul și str. O. Petrovici

27,013.40

5,132.55

32,145.95

TOTAL CAPITOL 2

27,013.40

5,132.55

32,145.95

’ V . î                                 ■        <•                                                                                                                                                                                     -                           ... ’             I                             ■      "                 i

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                             :                   . • .      .   . . .

3.1

Studii

43,000.00

8,170.00

51,170.00

3.1.1

Studii de teren

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.1.1.1

Studiu Geotehnic

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.1.2

Studiul privind impactul asupra mediului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.3

Alte studii specifice

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.1.3.1

Studiu de coexistenta rețele

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,800.00

1,102.00

6,902.00

3.2.1

Documentații suport

5,800.00

1,102.00

6,902.00

3.3

Expertizare tehnica

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.3.1

Expertiza tehnica

12,000.00

2,280.00

14,280.00

/.

Investiție - DEVIZ GENERAL

Pagina 1 din 3


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

843,000.00

160,170.00

1,003,170.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

134,000.00

25,460.00

159,460.00

3.5.3.1

Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)

134,000.00

25,460.00

159,460.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

59,000.00

11,210.00

70,210.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

585,000.00

111,150.00

696,150.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.7

Consultanta

110,000.00

20,900.00

130,900.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.7.2

Auditul financiar

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8

Asistenta tehnica

200,000.00

38,000.00

238,000.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

135,000.00

25,650.00

160,650.00

TOTAL CAPITOL 3

1,221,800.00

232,142.00

1,453,942.00

capitol 4 •<:                                                                                       ></

Cheltuieli pentru investiția de baza                                   f,               > -   ; /                                _

4.1

Construcții si instalații

11,657,747.34

2,214,972.00

13,872,719.34

4.1.1

01 Canalul Morii, Parcul și str. O. Petrovici

11,657,747.34

2,214,972.00

13,872,719.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

140,522.09

26,699.20

167,221.29

4.2.1

01 Canalul Morii, Parcul și str. O. Petrovici

140,522.09

26,699.20

167,221.29

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,405,220.95

266,991.98

1,672,212.93

4.3.1

01 Canalul Morii, Parcul și str. O. Petrovici

1,405,220.95

266,991.98

1,672,212.93

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,038,880.50

197,387.29

1,236,267.79

4.5.1

01 Canalul Morii, Parcul și str. O. Petrovici

1,038,880.50

197,387.29

1,236,267.79

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

14,242,370.88

2,706,050.47

16,948,421.35

/ÂpiWi t               <   ■'                                                                             -• ■’

Alte Cheltuieli >                                                           ,'ri -:. . ;A' e                    țf:          A

MBK


X o

Investiție - DEVIZ GENERAL                                                                         Pagina 2 din 3

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

5.1

Organizare de șantier

745,634.69

141,670.59

887,305.28

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

456,163.91

86,671.14

542,835.05

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.0% din C+M)

289,470.78

54,999.45

344,470.23

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

106,841.23

0.00

106,841.23

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

72,367.69

0.00

72,367.69

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

14,473.54

0.00

14,473.54

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC (0% din C+M)

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

20,000.00

0.00

20,000.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,924,788.73

555,709.86

3,480,498.59

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

25,000.00

4,750.00

29,750.00

TOTAL CAPITOL 5

3,802,264.65

702,130.45

4,504,395.10

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL Reabilitare Parcul I.L. Caragiăle și Strada Octavian Petrovici

21,485,541.08

4,061,952.97

' .: “ ■ -             + J- “

25,547,494.05

TOTAL Constructii + Montaj

14,473,538.89

2,749,972.39

17,223,511.28
Investiție - DEVIZ GENERAL

Pagina 3 din 3