Hotărârea nr. 49/2020

Hotărârea 49/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67048 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 68004 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, și al Direcției Juridice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), ale art. 296 alin. (2) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3066, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3066/1, teren în suprafață de 2.800

 • - imobil cu nr. topo. nou 3066/2, teren în suprafață de 4.780

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3314, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3314/1, teren în suprafață de 1.835

 • - imobil cu nr. topo. nou 3314/2, teren în suprafață de 640 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Iugoslaviei (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 2.800 mp, provenind din CF nr. 326356 Cluj-Napoca, nr. topo. 3066/1, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Iugoslaviei (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 5.420 mp, provenind din CF nr. 326356 Cluj-Napoca, nr. topo. 3066/2, CF nr. 326328 Cluj-Napoca, nr. topo. 3314/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren aferent străzii Iugoslaviei (tronsonul 1) cu suprafața măsurată de 2.800 mp. și a imobilului-teren aferent străzii Iugoslaviei (tronsonul 2) cu suprafața măsurată de 5.420 mp., cu destinație de drum.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Iugoslaviei (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Iugoslaviei (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, ^Ec\Dan Ștefan Tarcea

1       Contrasemnează:

Secretarul genejal al municipiului,

Jr. Aurora^Roșca

Nr. 49 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 49/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada IUGOSLAVIEI - Tronson I

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5420 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data

Proprietar

(semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

10.007362610.

ANCEI.


Nr, Ziua Luna Anul


117920 07 07 2017


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechl:1473


Adresa; Loc, Cluj-Napoca, Str Petru Rareș, jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3066

7.580

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  - Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3066

7.580

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

___________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________ Geometria pentru ace&t imobil nu a fost găsită.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.584

-

-

-

J

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt / susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.                           r

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.30010/07-07-2017 in suma de~2O, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                      ■             ~  ~Data soluționării,                         Asistent Rpgjătrator,

A ALMASAN


13-07-2017                     MANUELA D

Data eliberării,

/ /

«fs. &      ■ .

VL'W ă .- J?®/ \p ...


10007342024

fi-'


Carte Funciară Nr. 326328


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Nr.

117921

Ziua

07

Luna

07

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                    Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3314

2.475

Strada Bălții

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobile distribuite prin comasație și. Drevăzute la transformare, dobândit prin Leqe, cota, actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Imobilul se abnoteaza din aceasta Carte Funciară neformand obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 326328 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3314

2.475

Strada Bălții

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

____________________DETALII LINIARE IMOBIL__________________ Geometria penttu acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.475

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.                              .

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.30010/07-07-2017 in sumș/de'î^, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

11-07-2017

Data          2017

/(parafa șl


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Iugoslaviei, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

32635(1

(Nr.CF. vechi 1473)

A+l

3066

-

7580

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

32632S'

(Nr. CF. veci ii 1473)

A+l

3314

Strada Bălții

2475

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafața

10055

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3066/1

-

2800

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3066/2

-

4780

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

326328

(Nr. CF. vechi 1473)

3314/1

Strada Bălții

1835

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3314/2

Strada Bălții

640

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3066/2,3314/2

Nou

Strada Iugoslaviei

5420

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 5420 mp


Data: Noiembrie 2019xîntobmit: SC CAVIAR

'* CE11TI


SULT^RLInventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iugoslaviei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586350.3750

394220.3820

2

586350.7490

394222.0210

3

586351.0650

394224.0250

4

586351.1230

394225.3400

5

586352.3570

394229.4201

6

586354.4860

394237.9750

7

586356.2000

394245.4610

8

586356.8930

394248.3370

9

586357.6720

394251.9790

10

586359.1250

394257.6394

11

586361.1961

394265.8730

12

586361.0685

394265.9256

13

586362.5600

394271.8430

14

586364.4823

394279.8937

15

586367.7620

394294.7900

16

586367.5240

394306.0440

17

586367.3910

394311.3220

18

586367.0600

394320.4010

19

586367.0010

394325.7830

20

586366.6300

394330.6820

21

586366.4240

394334.9640

22

586366.0990

394340.7520

23

586366.0000

394345.7700

24

586365.4000

394358.5700

25

586364.6430

394371.6960

26

586364.1980

394376.8730

27

586363.6080

394385.1820

28

586363.1700

394389.4220

29

586362.4810

394397.8530

30

586361.4440

394408.0350

31

586360.2120

394417.3550

32

586356.6870

394436.6980

33

586353.2080

394455.2340

34

586350.1240

394467.1020

35

586349.5880

394472.8190

36

586348.4790

394478.7990

37

586346.4190

394489.3710

38

586344.9160

394497.5220

39

586344.0340

394502.0620

40

586342.5820

394506.8150

41

586341.3470

394509.6870

42

586339.4430

394513.4890

43

586336.6620

394517.4020

44

586334.1630

394519.8900

45

586331.8880

394521.6660

46

586327.9460

394523.6220

47

586324.4170

394524.8620

48

586321.6150

394525.5210

49

586313.3750

394527.3410

50

586304.8150

394529.1380

51

586303.6950

394529.1990

52

586301.1000

394528.8120

53

586283.6070

394532.8550

54

586282.1870

394533.7310

55

586280.0860

394534.4920

56

586265.3080

394537.8630

57

586253.0600

394540.6100

58

586225.5530

394546.6820

59

586187.8650

394553.9960

60

586187.6960

394554.6940

61

586186.4060

394554.8090

62

586185.3930

394554.7020

63

586184.2570

394554.2420

64

586182.5702

394553.2516

65

586185.7240

394569.1433

66

586186.4460

394567.6640

67

586187.5230

394566.6990

68

586189.8390

394565.3100

69

586202.5640

394562.6500

70

586225.1000

394557.9140

71

586227.1670

394557.7500


72

586240.2250

394554.9510

73

586242.5350

394554.0380

74

586262.8450

394549.7110

75

586287.8000

394544.3320

76

586306.7270

394540.3110

77

586314.5300

394538.4030

78

586339.8280

394532.1370

79

586342.5260

394531.1000

80

586343.9610

394530.1450

81

586347.5080

394525.9750

82

586349.9370

394521.3230

83

586351.6340

394517.9270

84

586352.8200

394515.2260

85

586354.5910

394509.4720

86

586354.9510

394507.7430

87

586355.1580

394504.0200

88

586357.9860

394489.6300

89

586359.6720

394480.9170

90

586362.1930

394467.1340

91

586364.7380

394453.9780

92

586368.4670

394454.6520

93

586372.6730

394432.1250

94

586371.8990

394430.9700

95

586372.2950

394428.4400

96

586372.5880

394428.0530

97

586373.4190

394428.1980

98

586373.9890

394425.3440

99

586372.7400

394414.2200

100

586374.0530

394402.0220

101

586374.8620

394397.5720

102

586377.6100

394397.8480

103

586379.0750

394384.2390

104

586379.1732

394381.5822

105

586374.0740

394381.3570

106

586374.1290

394377.3020

107

586374.6950

394367.1320

108

586374.9940

394362.0050

109

586375.1720

394358.1140

110

586375.3130

394354.2390

111

586375.6460

394348.5410

112

586376.0410

394340.9330

113

586376.1830

394338.7130

114

586376.2480

394335.1580

115

586376.4280

394329.8960

116

586376.6710

394325.0530

117

586376.8600

394319.8250

118

586377.3375

394311.5530

119

586377.8534

394294.2043

120

586374.6473

394279.7686

121

586373.1020

394272.7990

122

586372.1120

394268.5900

123

586370.9760

394263.7350

124

586369.4430

394257.1540

125

586367.4360

394248.6450

126

586366.3350

394244.1850

127

586364.9380

394238.8860

128

586363.8390

394234.6650

129

586362.0590

394226.6900

130

586359.5500

394216.1970

131

586359.0620

394214.0610

132

586348.9363

394214.2202


Data: Noiembrie 2019
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iugoslaviei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m)

1

586350.3750

394220.3820

1.681

2

586350.7490

394222.0210

2.029

;           3

586351.0650

394224.0250

1.316

4

586351.1230

394225.3400

4.263

5

586352.3570

394229.4201

8.816

71

586227.1670

394557.7500

13.355

6

586354.4860

394237.9750

7.680

72

586240.2250

394554.9510

2.484

7

586356.2000

394245.4610

2.958

73

586242.5350

394554.0380

20.766

8

586356.8930

394248.3370

3.724

74

586262.8450

394549.7110

25.528

9

586357.6720

394251.9790

5.844

75

586287.8000

394544.3320

19.349

1 10

586359.1250

394257.6394

8.490

76

586306.7270

394540.3110

8.033

11

586361.1961

394265.8730

0.138

77

586314.5300

394538.4030

26.062

12

586361.0685

394265.9256

6.102

78

586339.8280

394532.1370

2.890

13

586362.5600

394271.8430

8.277

79

586342.5260

394531.1000

1.724

14

586364.4823

394279.8937

15.253

80

586343.9610

394530.1450

5.474

15

586367.7620

394294.7900

11.257

81

586347.5080

394525.9750

5.248

16

586367.5240

394306.0440

5.280

82

586349.9370

394521.3230

3.796

17

586367.3910

394311.3220

9.085

83

586351.6340

394517.9270

2.950

18

586367.0600

394320.4010

5.382

84

586352.8200

394515.2260

6.020

19

586367.0010

394325.7830

4.913

85

586354.5910

394509.4720

1.766

> 20

586366.6300

394330.6820

4.287

86

586354.9510

394507.7430

3.729

21

586366.4240

394334.9640

5.797

87

586355.1580

394504.0200

14.665

22

586366.0990

394340.7520

5.019

88

586357.9860

394489.6300

8.875

1     23

586366.0000

394345.7700

12.814

89

586359.6720

394480.9170

14.012

24

586365.4000

394358.5700

13.148

90

586362.1930

394467.1340

13.400

25

586364.6430

394371.6960

5.196

91

586364.7380

394453.9780

3.789

26

586364.1980

394376.8730

8.330

92

586368.4670

394454.6520

22.916

27

586363.6080

394385.1820

4.263

93

586372.6730

394432.1250

1.390

28

586363.1700

394389.4220

8.459

94

586371.8990

394430.9700

2.561

29

586362.4810

394397.8530

10.235

95

586372.2950

394428.4400

0.485

30

586361.4440

394408.0350

9.401

96

586372.5880

394428.0530

0.844

31

586360.2120

394417.3550

19.662

97

586373.4190

394428.1980

2.910

32

586356.6870

394436.6980

18.860

98

586373.9890

394425.3440

11.194

33

586353.2080

394455.2340

12.262

99

586372.7400

394414.2200

12.268

34

586350.1240

394467.1020

5.742

100

586374.0530

394402.0220

4.523

35

586349.5880

394472.8190

6.082

101

586374.8620

394397.5720

2.762

36

586348.4790

394478.7990

10.771

102

586377.6100

394397.8480

13.688

37

586346.4190

394489.3710

8.288

103

586379.0750

394384.2390

2.659

38

586344.9160

394497.5220

4.625

104

586379.1732

394381.5822

5.104

39

586344.0340

394502.0620

4.970

105

586374.0740

394381.3570

4.055

40

586342.5820

394506.8150

3.126

106

586374.1290

394377.3020

10.186

41

586341.3470

394509.6870

4.252

107

586374.6950

394367.1320

5.136

42

586339.4430

394513.4890

4.801

108

586374.9940

394362.0050

3.895

43

586336.6620

394517.4020

3.526

109

586375.1720

394358.1140

3.878

44

586334.1630

394519.8900

2.886

110

586375.3130

394354.2390

5.708

45

586331.8880

394521.6660

4.401

111

586375.6460

394348.5410

7.618

46

586327.9460

394523.6220

3.741

112

586376.0410

394340.9330

2.225

47

586324.4170

394524.8620

2.878

113

586376.1830

394338.7130

3.556

48

586321.6150

394525.5210

8.439

114

586376.2480

394335.1580

5.265

49

586313.3750

394527.3410

8.747

115

586376.4280

394329.8960

4.849

50

586304.8150

394529.1380

1.122

116

586376.6710

394325.0530

5.231

51

586303.6950

394529.1990

2.624

117

586376.8600

394319.8250

8.286

52

586301.1000

394528.8120

17.954

118

586377.3375

394311.5530

17.356

53

586283.6070

394532.8550

1.668

119

586377.8534

394294.2043

14.787

54

586282.1870

394533.7310

2.235

120

586374.6473

394279.7686

7.139

55

586280.0860

394534.4920

15.158

121

586373.1020

394272.7990

4.324

56

586265.3080

394537.8630

12.552

122

586372.1120

394268.5900

4.986

57

586253.0600

394540.6100

28.169

123

586370.9760

394263.7350

6.757

58

586225.5530

394546.6820

38.391

124

586369.4430

394257.1540

8.742

59

586187.8650

394553.9960

0.718

125

586367.4360

394248.6450

4.594

60

586187.6960

394554.6940

1.295

126

586366.3350

394244.1850

5.480

61

586186.4060

394554.8090

1.019

127

586364.9380

394238.8860

4.362

62

586185.3930

394554.7020

1.226

128

586363.8390

394234.6650

8.171

63

586184.2570

394554.2420

1.956

129

586362.0590

394226.6900

10.789

64

586182.5702

394553.2516

16.202

130

586359.5500

394216.1970

2.191

65

586185.7240

394569.1433

1.646

131

586359.0620

394214.0610

10.127

66

586186.4460

394567.6640

1.446

132

586348.9363

394214.2202

6.328

67

586187.5230

394566.6990

2.701

S = 5420 mn P=996.9l8m

68

586189.8390

394565.3100

13.000

69

586202.5640

394562.6500

23.028

70

586225.1000

394557.9140

2.073Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Iugoslaviei - tronson II, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teretr. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 132 până în punctul nr. 27 de gard din metal și beton; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 28 de alee-acces; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 33 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 34 de alee-acces; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 52 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 53 de strada Vasile Lupu; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 64 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 64 până în punctul nr. 65 de strada Tache Ionescu;

-în latura de Est: din punctul nr. 65 până în punctul nr. 71 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 72 de alee-acces; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 78 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 78 până în punctul nr. 91 de aliniamentul exterior al trotuarului;_din punctul nr. 91 până în punctul nr. 106 neîmprejmuit; din punctul nr. 106 până în punctul nr. 125 de gard din beton și metal; din punctul nr. 125 până în punctul nr. 131 de gard lemn și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 131 până în punctul nr. 132 de strada Arieșului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3066 înscris în Cartea Funciară numărul 326356 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7580 m2; numărul topografic 3314 înscris în Cartea Funciară numărul 326328 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2475 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5420 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5420 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Iugolsaviei” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. cad. 5543/1 - dosar 890E3/14.01.2004 - exec Topovest srl

 • 2. Nr. cad. 274873 - dosar 137742/30.11.2011 - exec Zaharie Gina

 • 3. Nr. cad. 296950 - cerere 147001/28.08.2017- serv 254 - exec Gabor Viorel.

  4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice . sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici,_________

z5


o?

’aC» -


Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Noiembrie 2019


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L586400PT 72290/2011


Scara 1:1000

i


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5420

Municipiul Cluj- Napoca, strada Iugoslaviei, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren

1

1

Nr. parcelă

Categoric de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

5420

Total

5420

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

--         Mențiuni

c,

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului =

5420 mp

Suprafața din act = 5420 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confinn executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea

documentației cadastialc și corespondența acesteia

u realitatea din teren

numărului cadastral

-

A

°     ''L\

4\     \\  /

rr_,

c,4\ dv

* - A \ fe /\v V

Semnătura și parafa

S*   A/

Semnătura ș

^ila

• c*/

Data:

.,A“Z

3 ap

Ștampila BCPI


Anexa 2 la Hotărârea nr. 49/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada IUGOSLAVIEI - Tronson II

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2800 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


Semnătura

(persoana aule

A/

1 . >

C? C

Mia      ,

^7    C)

' X

VOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracteFpersonal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Data: Noiembrie 2019


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iugoslaviei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

586280.3130

393926.3420

2

586283.7320

393940.5210

3

586285.7260

393948.9750

4

586286.8030

393953.8350

5

586288.5863

393961.3012

6

586288.6750

393961.2800

7

586290.1730

393967.4340

8

586291.5844

393973.4972

9

586294.3924

393985.4222

10

586296.7130

393994.5800

11

586297.9380

393999.6150

12

586300.5190

394010.3290

13

586301.1590

394013.0130

14

586304.1790

394026.0900

15

586305.5570

394031.7780

16

586306.6970

394036.3330

17

586307.4190

394039.2170

18

586309.4280

394047.6850

19

586310.4870

394052.4060

20

586313.4840

394065.4160

21

586313.6600

394065.4700

22

586316.6700

394078.3600

23

586318.2730

394084.1860

24

586320.0600

394092.0700

25

586323.0720

394105.1310

26

586325.1050

394113.5310

27

586326.2340

394118.3140

28

586329.2350

394131.3080

29

586330.4780

394136.5140

30

586332.4280

394144.4620

31

586335.4860

394157.4830

32

586338.6170

394170.6788

33

586338.6800

394170.6650

34

586341.3000

394182.4320

35

586342.6030

394187.7170

36

586343.7560

394192.6530

37

586345.1120

394198.2200

38

586357.2480

394197.5930

39

586355.5790

394196.6590

40

586354.9710

394196.0290

41

586353.0680

394188.2610

42

586351.7370

394182.4380

43

586351.6910

394182.4480

44

586351.0620

394179.7160

45

586349.0090

394170.8570

46

586348.0560

394166.7870

47

586346.3000

394159.2560

48

586343.2990

394147.4270

49

586340.5910

394135.6680

50

586337.8830

394123.8610

51

586337.5420

394123.2330

52

586334.8940

394111.3950

53

586334.0420

394108.0400

54

586332.2650

394100.2020

55

586329.2440

394088.6530

56

586326.5810

394077.0790

57

586323.5867

394064.8756

58

586322.4203

394060.0634

59

586320.8450

394053.4220

60

586319.1290

394045.8810

61

586318.9050

394044.9290

62

586318.1720

394041.6540

63

586317.6860

394038.9980

64

586315.4647

394029.8629

65

586315.4190

394029.8740

66

586313.1270

394021.0690

67

586310.9330

394012.2980

68

586309.4670

394006.4850

69

586307.6370

393998.4610

70

586306.8630

393994.5330

71

586304.1720

393982.8400

72

586304.0300

393982.8500

73

586301.1100

393970.9800

74

586300.1680

393965.8610

75

586297.1610

393953.4490

76

586295.6470

393946.8290

77

586292.8339

393936.1662

78

586289.5825

393922.5690întocmit: SC DAMAR NSULT SRL

\


Data: Noiembrie 2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografîc 1970 strada Iugoslaviei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

586280.3130

393926.3420

14.585

2

586283.7320

393940.5210

8.686

3

586285.7260

393948.9750

4.978

4

586286.8030

393953.8350

7.676

5

586288.5863

393961.3012

0.091

6

586288.6750

393961.2800

6.334

7

586290.1730

393967.4340

6.225

8

586291.5844

393973.4972

12.251

9

586294.3924

393985.4222

9.447

10

586296.7130

393994.5800

5.182

11

586297.9380

393999.6150

11.020

12

586300.5190

394010.3290

2.759

13

586301.1590

394013.0130

13.421

14

586304.1790

394026.0900

5.853

15

586305.5570

394031.7780

4.695

16

586306.6970

394036.3330

2.973

17

586307.4190

394039.2170

8.703

18

586309.4280

394047.6850

4.838

19

586310.4870

394052.4060

13.351

20

586313.4840

394065.4160

0.184

21

586313.6600

394065.4700

13.237

22

586316.6700

394078.3600

6.043

23

586318.2730

394084.1860

8.084

24

586320.0600

394092.0700

13.404

25

586323.0720

394105.1310

8.643

26

586325.1050

394113.5310

4.914

27

586326.2340

394118.3140

13.336

28

586329.2350

394131.3080

5.352

29

586330.4780

394136.5140

8.184

30

586332.4280

394144.4620

13.375

31

586335.4860

394157.4830

13.562

32

586338.6170

394170.6788

0.064

33

586338.6800

394170.6650

12.055

34

586341.3000

394182.4320

5.443

35

586342.6030

394187.7170

5.069

36

586343.7560

394192.6530

5.730

37

586345.1120

394198.2200

12.152

38

586357.2480

394197.5930

1.913

39

586355.5790

394196.6590

0.876

40

586354.9710

394196.0290

7.998

41

586353.0680

394188.2610

5.973

42

586351.7370

394182.4380

0.047

43

586351.6910

394182.4480

2.803

44

586351.0620

394179.7160

9.094

45

586349.0090

394170.8570

4.180

46

586348.0560

394166.7870

7.733

47

586346.3000

394159.2560

12.204

48

586343.2990

394147.4270

12.067

49

586340.5910

394135.6680

12.114

50

586337.8830

394123.8610

0.715

51

586337.5420

394123.2330

12.131

52

586334.8940

394111.3950

3.461

53

586334.0420

394108.0400

8.037

54

586332.2650

394100.2020

11.938

55

586329.2440

394088.6530

11.876

56

586326.5810

394077.0790

12.565

57

586323.5867

394064.8756

4.952

58

586322.4203

394060.0634

6.826

59

586320.8450

394053.4220

7.734

60

586319.1290

394045.8810

0.978

61

586318.9050

394044.9290

3.356

62

586318.1720

394041.6540

2.700

63

586317.6860

394038.9980

9.401

64

586315.4647

394029.8629

0.047

65

586315.4190

394029.8740

9.098

66

586313.1270

394021.0690

9.041

67

586310.9330

394012.2980

5.995

68

586309.4670

394006.4850

8.230

69

586307.6370

393998.4610

4.004

70

586306.8630

393994.5330

11.999

71

586304.1720

393982.8400

0.142

72

586304.0300

393982.8500

12.224

73

586301.1100

393970.9800

5.205

74

586300.1680

393965.8610

12.771

75

586297.1610

393953.4490

6.791

76

586295.6470

393946.8290

11.028

77

586292.8339

393936.1662

13.981

78

586289.5825

393922.5690

10.008-

S = 2800 mp P=586.134m10007367610

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară CIuj-Napoca


Nr.

117920

Ziua

07

Luna

07

Anul

2017A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Str Petru Rareș, Jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3066

7.580

EL Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

' Referințe

NU SUNT

Anexa 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3066

7.580

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________ Gemietfiă pentru acest imobil nu a tont găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.584

-

-

-

J


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.                           r

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.30010/07-07-2017 in surha de~2O, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                      1        ...

Data soluționării,

13-07-2017

Data eliberării,

/ /Asistent Rpgjătrator, MANUELA D


A ALMASAN


/1

LjțESaSESSLWTABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Iugoslaviei, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

326356

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3066

-

7580

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

7580

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3066/1

-

2800

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3066/2

-

4780

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3066/1

Nou

Strada Iugoslaviei

2800

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2800 mp


Data: Noiembrie 2019întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Iugoslaviei - tronson 1, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 de gard metalic; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 6 de gard din lemn; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 8 de gard din metal și beton; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 9 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 37 de gard din metal și beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 37 până în punctul nr. 38 de strada Arieșului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 38 până în punctul nr. 43 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 66 de gard din beton și metal; din punctul nr. 66 până în punctul nr. 68 de gard lemn și beton; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 78 de gard din metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 78 până în punctul nr. 1 de strada Septimiu Albini.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3066 înscris în Cartea Funciară numărul 326356 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7580 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2800 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2800 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Iugolsaviei” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. cad. 11573 - dosar 4831/25.01.2007 - exec Topovest srl

 • 2. Nr. cad. 8245 - dosar 3248e3/09.02.2006 - exec Gabor Viorel.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice . sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii

Noiembrie 2019
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2800

Municipiul Cluj- Napoca, strada Iugoslaviei, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoric dc folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2800

-

Total

2800

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2800 mp

Suprafața din act = 2800 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea~nrăsurător(lor la teren, corectitudinea întocmirii

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea

documentației, cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

numărului cadastral

Z,9>

*

A

r J

s

\\                         's\

2 1 %.

>'■/

mrs nns • ?:■       d s Vi

* /

1

jr ;i •: .!).!             !?]

Semnătura și parafa

yt>      i.vti.ii.i.ir.i j     ?/

Semnătura și ștampila

Data: Noiembrie 201

Data:

Ștampila BCPI