Hotărârea nr. 48/2020

Hotărârea 48/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67014 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67939 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Hotărârii nr. 482/2018, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1499, 1757;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10548, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10548/1, teren în suprafață de 63 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10548/2, teren în suprafață de 2.336 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10548/3, teren în suprafață de 1.039 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10548/4, teren în suprafață de 451 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Milcov (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 2.336 mp., provenind din CF nr. 309669 Cluj-Napoca, nr. topo. 10548/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Milcov (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 1.039 mp., provenind din CF nr. 309669 Cluj-Napoca, nr. topo. 10548/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Milcov (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 613 mp., provenind din CF nr. 309669 Cluj-Napoca, nr. topo. 10548/4, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Traian Grozăvescu, cu suprafața măsurată de 4.969 mp., provenind din CF nr. 309669 Cluj-Napoca, nr. topo. 10548/1, CF nr. 300691 Cluj-Napoca, nr. topo. 10494/1/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Milcov (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Milcov (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.RL, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Milcov (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Traian Grozăvescu, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.RI., ce se constituie în Anexa 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Secretarul generahOTmunicipiului, Jr. Aurora Roșea

Nr. 48 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 48/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada MILCOV - Tronson I

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2C


CLUJ-NAPOCA


-DECEMBRIE 2019-


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Milcov, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2336 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiari de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

184924

Ziua

05

Luna

11

Anul

2015


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10548

3.889

-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, distriuit prin comasație șl prevăzut la

  Al         I

  transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  (provenita din conversia CF 1473)

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație

  Al        1

  publică

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

.

Top: 10548

-

-

__

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografi<

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.889

-

-

10548

' -

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48328/05-11-2015, pentru serviciul de publr :e imobiliară cu codul nr. 272,SUMARPagina

r

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2003 pentru modificarea șl completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al .Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTAR ARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

•zind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dnm= public al Județului Cluj, precum și al municipiilor ’ eș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor eț JȚist anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr, 248 bis/20. II 1.2006

31TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Milcov, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309669

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10548

-

3889

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3889

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10548/1

-

63

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/2

-

2336

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/3

-

1039

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/4

-

451

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10548/2

Nou

Strada Milcov

2336

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2336 mp

Data: Decembrie 2019


întocmit: SC DAMAR

Aut. RO-B-J, Nr. 0998


levenre


1060?Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Milcov, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

586806.1970

390663.4670

2

586794.7660

390667.6330

3

586798.2890

390706.1480

4

586798.5230

390708.5680

5

586799.6060

390719.9780

6

586799.9590

390723.1160

7

586800.7000

390731.7700

8

586801.8200

390743.7000

9

586802.0550

390746.1840

10

586803.0100

390756.1070

11

586803.3500

390759.3240

12

586803.9070

390765.0470

13

586805.3610

390779.5850

14

586805.7640

390783.0550

15

586806.7130

390794.5390

16

586807.8030

390804.4600

17

586807.9950

390807.3320

18

586808.7540

390815.3010

19

586809.0920

390820.2140

20

586810.6959

390837.1684

21

586810.8700

390837.2450

22

586813.0190

390860.9510

23

586824.8960

390861.8990

24

586823.2820

390844.4920

25

586822.7790

390839.0540

26

586821.1180

390821.7780

27

586820.8000

390820.5950

28

586819.6280

390807.0650

29

586819.8370

390806.8420

30

586819.1560

390798.3970

31

586818.6510

390793.5510

32

586817.6510

390781.8250

33

586816.8510

390773.1940

34

586816.4900

390769.8880

35

586814.9260

390754.7000

36

586813.6230

390741.4280

37

586812.8520

390732.2700

38

586812.3940

390728.2290

39

586811.0500

390713.5830

40

586809.5200

390699.1960

41

586808.2780

390686.1340

42

586807.9310

390681.2100

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Milcov, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586806.1970

390663.4670

12.166

2

586794.7660

390667.6330

38.676

3

586798.2890

390706.1480

2.431

4

586798.5230

390708.5680

11.461

5

586799.6060

390719.9780

3.158

6

586799.9590

390723.1160

8.686

7

586800.7000

390731.7700

11.982

8

586801.8200

390743.7000

2.495

9

586802.0550

390746.1840

9.969

10

586803.0100

390756.1070

3.235

11

586803.3500

390759.3240

5.750

12

586803.9070

390765.0470

14.611

1        13

586805.3610

390779.5850

3.493

14

586805.7640

390783.0550

11.523

15

586806.7130

390794.5390

9.981

16

586807.8030

390804.4600

2.878

17

586807.9950

390807.3320

8.005

18

586808.7540

390815.3010

4.925

19

586809.0920

390820.2140

17.030

20

586810.6959

390837.1684

0.190

21

586810.8700

390837.2450

23.803

22

586813.0190

390860.9510

11.915

23

586824.8960

390861.8990

17.482

24

586823.2820

390844.4920

5.461

25

586822.7790

390839.0540

17.356

26

586821.1180

390821.7780

1.225

27

586820.8000

390820.5950

13.581

28

586819.6280

390807.0650

0.306

29

586819.8370

390806.8420

8.472

30

586819.1560

390798.3970

4.872

31

586818.6510

390793.5510

11.769

32

586817.6510

390781.8250

8.668

33

586816.8510

390773.1940

3.326

34

586816.4900

390769.8880

15.268

35

586814.9260

390754.7000

13.336

36

586813.6230

390741.4280

9.190

37

586812.8520

390732.2700

4.067

38

586812.3940

390728.2290

14.708

39

586811.0500

390713.5830

14.468

40

586809.5200

390699.1960

13.121

41

586808.2780

390686.1340

4.936

42

586807.9310

390681.2100

17.828

S = 2336 mp P=417.802m

Data: Decembrie 2019
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MILCOV, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada Traian Grozăvescu;

-în latura de Sud: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 de gard din beton; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 5 de gard din metal; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 7 de gard din lemn; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 22 de gard din metal și beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 22 până în punctul nr. 23 de strada Țebei;

-In latura de Nord : din punctul nr. 23 până în punctul nr. 32 de gard din beton și metal; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 35 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 39 de gard din beton și metal; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 40 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 42 de gard din zidărie de cărămidă; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 3162 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10548 înscris în Cartea Funciară numărul 309669 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3889 m2.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2336 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2336 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Milcov” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu imobilul cu nr. cadastral 297676 din dosarul 50676/18.04.2013 - exec. Pop Alexandru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

v '                 . întocmit:

/•■    -V'.'      :•                                   '‘i”\

Decembrie 2019

S:C. DAMAR CQNWT S.R.L


390800

390850

_

_ _

TI E: 299287


13___J4

_______-      *~349m I

14,61m                          l

__15

----- Ît52m         1

---ssâm "    *■'

E:271458

1 1 ®

1


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2336

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Milcov, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

2336

-

Total

2336

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2336 mp Suprafața din act = 2336 mp


Confirm executârea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii'documentației cadasțrale și corespondența

/ < uac teia cu'rSșljțatea'din teren
Anexa 2 la Hotărârea nr. 48/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada MILCOV - Tronson II domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     9

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/201

9

CLUJ-NAPOCA


-DECEMBRIE 2019-ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Milcov, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1039 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la

măsurătoare.


Data

Proprietar

(semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.,

I         româniei .   _____

M 74 (XVIII) •- Nr. M bis , PR1 nw!BCTi HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE__________**

r{5>‘ •' _ _ ... ... __                              . .............................. ,               ------------------—j . ■ , ~JT--1-j|... • ~ i ~~ ■■ - - ■ -"'"

SUMAR .

Pagina


Anexa nr. 1> la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Judejulul Cluj. precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Judeci Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....■................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II 1.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9S9/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la c^me public al județului Cluj, precum și al municipiilor-' eș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț Jnst anexele nr. 1-80 care fac parte Integrantă din , jez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Șebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•) Hotărârea Guvanalul nr, 193/2096^2 fost pubfcatâ in Monitorul Oficial ai României, Partea l/nr. 246 din 20 martie 2006 și es:s in acest număr bis.


MONITORUL OFiCIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr, 248 bis/20.1 JI.2006


ANCPT


«M< fi t l-A :*ț A’f) ONĂjvA ofc e A n A «r i.- »;r pUg(.U'.m?S J.MVA


CARTE FUNCIARA NR. 309669 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

184924

Ziua

05

pentru INFORMARE

Luna

11

Anul

2015


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan                                                                        Nr. CF vechi; 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10548

3.889

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, distriuit prin comasație șl prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

_________Al_________|_____________________

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

Al    T~

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I                                   i

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

I

Observații / Referințe                                '

Top: 10548

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.889

-

-

10548

' -

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48328/05-11-2015, pentru serviciul de publi' :e imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

09/11/2015


A sisten t-registratbr, MANUELA DIANA A'LMASAN


Datei eliberării,


7_____/.
.'88888888888817®'____


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Milcov, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309669

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10548

-

3889

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3889

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10548/1

-

63

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/2

-

2336

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/3

-

1039

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/4

-

451

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10548/3

Nou

Strada Milcov

1039

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 1039 mp

Data: Decembrie 2019


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Milcov, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Data: Decembrie 2019Nr. Pct.

X

[ml

¥

[m]

1

586784.6440

390560.4450

2

586786.6785

390582.2370

3

586786.6790

390582.2420

4

586787.1740

390587.5510

5

586787.3880

390589.8290

6

586788.6880

390603.6930

7

586790.7320

390625.7730

8

586790.8600

390627.1950

9

586791.4230

390632.8180

10

586792.8510

390647.8140

11

586804.3200

390643.7960

12

586803.9040

390639.8670

13

586801.9170

390618.3660

14

586801.7868

390616.5816

15

586801.5138

390616.6211

16

586800.0408

390599.2276

17

586800.2431

390599.1907

18

586799.5890

390591.3140

19

586798.3580

390578.8090

20

586796.2230

390556.4290

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Milcov, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr. Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586784.6440

390560.4450

21.887

2

586786.6785

390582.2370

0.005

3

586786.6790

390582.2420

5.332

4

586787.1740

390587.5510

2.288

5

586787.3880

390589.8290

13.925

6

586788.6880

390603.6930

22.174

7

586790.7320

390625.7730

1.428

8

586790.8600

390627.1950

5.651

9

586791.4230

390632.8180

15.064

10

586792.8510

390647.8140

12.152

11

586804.3200

390643.7960

3.951

12

586803.9040

390639.8670

21.593

13

586801.9170

390618.3660

1.789

14

586801.7868

390616.5816

0.276

15

586801.5138

390616.6211

17.456

16

586800.0408

390599.2276

0.206

17

586800.2431

390599.1907

7.904

18

586799.5890

390591.3140

12.565

19

586798.3580

390578.8090

22.482

20

586796.2230

390556.4290

12.256

S = 1039 mp P=200.383m

Data: Decembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MILCOV, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Vest: din punctul nr. 20 până în punctul nr. 1 de strada George Enescu;

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 5 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 10 de gard din metal și beton;

-In latura de Est: din punctul nr. 22 până în punctul nr. 23 de strada Traian Grozăvescu;

-In latura de Nord : din punctul nr. 11 până în punctul nr. 20 de gard din beton și metal;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 3162 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10548 înscris în Cartea Funciară numărul 309669 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3889 m2.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1039 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1039 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Milcov” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Decembrie 2019

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1039

Municipiul Cluj-Napoca, strada Milcov, intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1039

-

Total

1039

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1039 mp

Suprafața din act= 1039 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale

Confirm introducerea imobilului în baza de date intem^^îTtnlfuîrea^umărului cadastral

și corespondența acesteia cu realitatea din teren       —

/ /--V \

A'iX                                  n.

•ii                        '

A XiJȘa ' ’

O • W;

"

.4 Xv

Semnătura și           U 1

Semnătura și ștampila

Data:

Ștampila BCPI

Data: Decembrie 2019ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Milcov, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 613 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006-                ’

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ni al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — .Se atestă apartenența la eterne

f public al județului Cluj, precum și al municipiile^ aș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și interneicr,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•) Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6 a fost publicată în Mon'torui Oficial al României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2006 și esta

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II 1.2006


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

184924

Ziua

05

Luna

11

Anul

2015


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                         Nr. CF vechi; 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 10548

3.889

-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, distriuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  ai r

  (provenita din conversia CF 1473)

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

  Ai     Ț

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

:lTEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Top: 10548

-


i

I CARTE FUNCIARA NR. 309669 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoc .

I I

I

I


Anexa Nr. 1 la Partea I


Observații / Referințe


* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


J


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.889

-

-

10548

' -Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48328/05-11-2015, pentru serviciul de publi< Imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

09/11/2015


Data eliberării,

7/


:e


A sisten t-registra'tbr, MANUELA DIANA aWaSAN
5

S

I

I.....'                                                    W- 757”. 7___77:7777." ~7777ZZ7Z7_72277 .^2JZZ7I2SME2EKi^23SfiĂ^Ki^^aS8EZZ^.V-: '' ••■\7\7S^.Z^2:ii777’7^T.7"'J'7’' 7'''’^.::'X2L..  :. 7_7:7.Jfl^JJ88B8B3«R77TZJ.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Milcov, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

30966')

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10548

-

3889

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3889

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10548/1

-

63

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/2

-

2336

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/3

-

1039

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/4

-

451

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10548/4

Nou

Strada Milcov

613

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 613 mp

Data: Decembrie 2019


-ANDEIDENTIFICARE       WCWRĂ


tosoa


10507


10504


10503


1050 S


10431


10425


10487


Ă/mos i/szer ut ca


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Milcov, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct.

X [ml

Y

[m]

1

586783.6550

390548.2650

2

586797.6220

390543.5140

3

586797.6490

390543.3090

4

586796.9420

390542.6080

5

586794.9670

390540.5730

6

586794.9280

390540.3230

7

586794.8310

390537.4940

8

586793.9390

390525.5840

9

586793.8900

390523.0050

10

586793.3080

390514.6490

11

586793.1300

390512.8730

12

586792.7480

390507.9410

13

586791.8090

390495.7100

14

586791.4900

390491.7820

15

586779.6300

390502.4090

16

586780.8320

390515.3140

17

586782.2400

390532.2510

18

586782.9190

390539.5600

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Milcov, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586783.6550

390548.2650

14.753

2

586797.6220

390543.5140

0.207

3

586797.6490

390543.3090

0.996

4

586796.9420

390542.6080

2.836

5

586794.9670

390540.5730

0.253

6

586794.9280

390540.3230

2.831

7

586794.8310

390537.4940

11.943

8

586793.9390

390525.5840

2.579

9

586793.8900

390523.0050

8.376

10

586793.3080

390514.6490

1.785

11

586793.1300

390512.8730

4.947

12

586792.7480

390507.9410

12.267

13

586791.8090

390495.7100

3.941

14

586791.4900

390491.7820

15.925

15

586779.6300

390502.4090

12.961

16

586780.8320

390515.3140

16.995

17

586782.2400

390532.2510

7.340

18

586782.9190

390539.5600

8.736

S = 613

mp P=129.671m


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MIJLCOV, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Vest: din punctul nr. 14 până în punctul nr. 15 de stradaFranz Liszt;

-în latura de Sud: din punctul nr. 15 până în punctul nr. 1 de gard din metal;

-In latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada George Enescu;

-în latura de Nord : din punctul nr. 2 până în punctul nr. 7 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 14 de gard din plasă de sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 3162 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10548 înscris în Cartea Funciară numărul 309669 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3889 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 613 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 613 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Milcov” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Decembrie 2019

Plan de amplasament și delimitare a imobilului


Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

613

Municipiul CIuj-Napoca, strada Milcov, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napocastrada Mii cov


IE: 329457


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

MențiunS^y- ■ QAJJ

1

Dr

613

Total

613

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

i                                                                         Suprafața totală măsurată a imobilului = 613 mp

Suprafața din act = 613 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector                                             I

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu Calitatea din teren

\\ -t

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

-

2 1

l

/' ‘ ■ ■ \\ / '                0-;.   '           \ \ A)\       '

; Q K S/ vA vM . ' -    - ■

% A

\ '

Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila        A

Data:

Data: Decembrie 2019

Ștampila BCPIDOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Grozăvescu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4969 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. cerere

.184924

Ziua

05

pentru INFORMARE

Luna

11

yș............

Anul

2015


ANCPÎ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

* Î-V     Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 1473

Adresa:.Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10548

3.889

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, distriuit prin comasație șl prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al|

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

A1 1

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr, 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Bravilor

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe                                I

Top: 10548

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Fopografif

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.889

-

-

10548

' -

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48328/05-11-2015, pentru serviciul de publi< :e imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

09/11/2015
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


J1NGEI

oi i;a r> A * r < f «J ri iiiiti);, immuiiia


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 300691 Cluj-Napoca


Nr. cerere

1299

Ziua

07

Luna

01

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10494/1

7.675

strada Danton

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640/08/03/1938                                                  >•

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

ai       :

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnotează din cartea funciară , namiformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

90557 /21/05/2018

Act Administrativ nr. 482, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 217087, din 12/12/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 243185, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napocca;

B3

imobilul de sub Al își diminuează suprafața de la 10374 mp cu 2274 mp , căreia i se atribuie număr cadastral 330411 si se înscrie în CF 330411 CLUI NAPOCA

Al

90612 / 21/05/2018

Act Administrativ nr. 243185, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 482, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 217087, din 12/12/201-7 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

B4

imobilul de sub Al își diminuează suprafața de la 8100 mp cu 425 mp, căreia i se atribuie număr cadastral 330394 si se înscrie în CF 330394 CLU| NAPOCA

Al

C. Partea 199. SÂRC9N9 .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10494/1

7.675

strada Danton

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__________ DETALII LINIARE IMOBIL          . Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.675

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/01/2019, 15:24

Pagina 2 din 2

AL


româniei

- Nr. 248 bis


partea I .

Luni, 20 'martir }0c


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRi Șl ALTE ACTE

SUMAR

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/200S pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....•................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.200&

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și compleiarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum »i al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al Județului Cluj, precum și al municipiile^- =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor țj 'jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . tea hotărâre."


 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINÎSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvenulul nr, l93/20Q6^a fost publ'cată în Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2006 șl este si în acest număr bis.


04


o

f-"


S3

p


CB O


CM


CQr*-


n.


O CM


CM

O-


04 CM


r>

CM


Cm


tn

CM c-


CD

CM


CM f-=


cn


ol„.

CM#CM

CJC: i i


8

r-


CM n r^>


er

0)


■e <n r-=


IO

C3


<o

o


b-O


fM.


F*>


04


K-


F'~~'


Nn unim


X r-


5$


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Traian Grozăvescu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309669

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10548

3889

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

300691

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10494/1

Strada Danton

4906

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8795

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10548/1

-

63

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/2

-

2336

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/3

-

1039

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10548/4

-

451

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10548/1, 10494/1

Nou.

Strada Traian Grozăvescu

4969

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 4969 mp

Data: Decembrie 2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei în sistemul integrat de cadastru si carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189994/45/455 din 3.5.2018 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1, Se aprobă dezlipirea imobilului-teren Identificat cu nr. topo 10494/1, înscris în CF nr. 300691 Cluj-Napoca, în suprafață de 10.374 mp., astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10494/1/1, teren în suprafață de 4906 mp., care va fi reînscris în CF nr. 300691 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10494/1/2, teren în suprafață de 2274 mp., cu destinație de drum, strada Sigismund Toduță, sectorul întâi de drum, care se va transcrie în CF nou, nr. cadastral nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10494/1/3, teren în suprafață de 2769 mp., cu destinație de drum, strada Sigismund Toduță, sectorul al doilea de drum, care se va transcrie în CF nou, nr. cadastral nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10494/1/4, teren în suprafață de 425 mp., cu destinație de drum, strada Țebei, sectorul întâi de drum, care se va transcrie în CF nou, nr. cadastral nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr. cadastral nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Sigismund Toduță, sectorul întâi de drum cuprins între strada Gavril Muzicescu și Bulevardul 1 Decembrie 1918, având suprafața măsurată de 2274 mp., provenind din CF nr 300691 Cluj-Napoca, nr. topo. 10494/1/2, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Ari. 3. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr. cadastral nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Sigismund Toduță, sectorul a! doilea de drum cuprins între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Piața 14 Iulie, având suprafața măsurată de 2769 mp,, provenind din CF nr. 300691 Cluj-Napoca, nr. topo, 10494/1/3, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr, 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art 4, Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr. cadastral nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Țebei, sectorul întâi de drum cuprins între strada Sigismund Toduță și Bulevardul 1 Decembrie 1918, având suprafața măsurată de 425 mp., provenind din CF nr. 300691 Cluj-Napoca, nr. topo. 10494/1/4, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului strada Sigismund Toduță, sectorul întâi de drum cuprins între strada Gavril Muzicescu și Bulevardul 1 Decembrie 1918, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului strada Sigismund Toduță, sectorul al doilea de drum cuprins între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Piața 14 Iulie, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului strada Țebei, sectorul întâi de drum, cuprins între strada Sigismund Toduță și Bulevardul 1 Decembrie 1918, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 482 din 14 mai 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Traian Grozăvescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct

X

[m]

Y

[m]

1

586946.3848

390624.5284

2

586945.1483

390624.8465

3

586933.6405

390626.1509

4

586916.6601

390628.3305

5

586909.8720

390629.3960

6

586882.9330

390633.2620

7

586867.7270

390635.0180

8

586867.7252

390635.0180

9

586866.0580

390635.2710

10

586853.3450

390636.8790

11

586840.0200

390638.6920

12

586825.5410

390640.7340

13

586804.3200

390643.7960

14

586792.8510

390647.8140

15

586784.0410

390650.8070

16

586772.5184

390655.0358

17

586772.5740

390655.2420

18

586769.8887

390656.1896

19

586765.2490

390657.8270

20

586748.8670

390663.9600

21

586740.6890

390666.9940

22

586721.0080

390674.7750

23

586709.9000

390678.9190

24

586697.8880

390682.6520

25

586700.9160

390707.4770

26

586702.3620

390702.3750

27

586717.3030

390696.7160

28

586730.9270

390691.6500

29

586756.3286

390681.9954

30

586756.2270

390681.7040

31

586775.5500

390674.4670

32

586775.6196

390674.7332

33

586794.7660

390667.6330

34

586806.1970

390663.4670

35

586824.7420

390660.9630

36

586838.4218

390659.1074

37

586852.1590

390657.2070

38

586852.2310

390656.8880

39

586854.3501

390656.6075

40

586866.2430

390655.0330

41

586869.5590

390654.8360

42

586884.2480

390652.7180

43

586888.9100

390651.7900

44

586903.8900

390649.5759

45

586912.8600

390648.2500

46

586913.8970

390648.1020

47

586915.1700

390647.9200

48

586920.1790

390647.7270

49

586930.8560

390646.2290

50

586943.9350

390644.4820

51

586944.5230

390640.4140

Data: Decembrie 2019
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Traian Grozăvescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586946.3848

390624.5284

1.277

2

586945.1483

390624.8465

11.581

3

586933.6405

390626.1509

17.120

4

586916.6601

390628.3305

6.871

5

586909.8720

390629.3960

27.215

6

586882.9330

390633.2620

15.307

7

586867.7270

390635.0180

0.002

8

586867.7252

390635.0180

1.686

9

586866.0580

390635.2710

12.814

10

586853.3450

390636.8790

13.448

11

586840.0200

390638.6920

14.622

12

586825.5410

390640.7340

21.441

13

586804.3200

390643.7960

12.152

14

586792.8510

390647.8140

9.305

15

586784.0410

390650.8070

12.274

! 16

586772.5184

390655.0358

0.214

17

586772.5740

390655.2420

2.848

18

586769.8887

390656.1896

4.920

19

586765.2490

390657.8270

17.492

20

586748.8670

390663.9600

8.723

21

586740.6890

390666.9940

21.163

1 22

586721.0080

390674.7750

11.856

23

586709.9000

390678.9190

12.579

24

586697.8880

390682.6520

25.009

25

586700.9160

390707.4770

5.303

26

586702.3620

390702.3750

15.977

27

586717.3030

390696.7160

14.535

28

586730.9270

390691.6500

27.174

29

586756.3286

390681.9954

0.309

30

586756.2270

390681.7040

20.634

31

586775.5500

390674.4670

0.275

32

586775.6196

390674.7332

20.421

33

586794.7660

390667.6330

12.166

34

586806.1970

390663.4670

18.713

35

586824.7420

390660.9630

13.805

36

586838.4218

390659.1074

13.868

37

586852.1590

390657.2070

0.327

38

586852.2310

390656.8880

2.138

39

586854.3501

390656.6075

11.997

40

586866.2430

390655.0330

3.322

41

586869.5590

390654.8360

14.841

42

586884.2480

390652.7180

4.753

43

586888.9100

390651.7900

15.143

44

586903.8900

390649.5759

9.067

45

586912.8600

390648.2500

1.048

46

586913.8970

390648.1020

1.286

47

586915.1700

390647.9200

5.013

48

586920.1790

390647.7270

10.782

49

586930.8560

390646.2290

13.195

50

586943.9350

390644.4820

4.110

51

586944.5230

390640.4140

15.994

S =4969 mp P=558.114m

Data: Decembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Traian Grozăvescu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 6 de gard din beton și metal; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 11 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 13 de gard din beton și metal; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 14 de strada Milcov; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 20 de gard metalic; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 22 de gard din lemn; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 24 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 25 de Piața 14 Iulie;

-în latura de Est: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 30 de gard din beton și metal; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 33 de gard din beton; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 34 de strada Milcov; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 35 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 40 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 43 de gard din lemn; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 49 de gard din metal și beton; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 50 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord : din punctul nr. 50 până în punctul nr. 1 de stradaG-ral Eremia Grigorescu.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4030 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10548 înscris în Cartea Funciară numărul 309669 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3889 m2 ; numărul topografic 10494/1 înscris în Cartea Funciară numărul 300691 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4906 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4969 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4969 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

. S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 3 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografîc 1970.

Data întocmirii:


Decembrie 2019 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografîc 1970.

Data întocmirii:

Decembrie 2019