Hotărârea nr. 476/2020

Hotărârea 476/2020 - Alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 295143/1/23.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 296290/426/23.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fondurile publice a proiectelor și programelor sportive, ale Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 22/2020 și ale Hotărârii nr. 262/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Având în vedere Procesele-verbale ale Comisiei de analiză și selecție a proiectelor structurilor sportive din datele de 17.03.2020, 15.05.2020 și 23.06.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”, sub condiția desfășurării acestora la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.


Nr. 476 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)