Hotărârea nr. 47/2020

Hotărârea 47/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General Eremia Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General Eremia Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66962 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67977 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1315, 1625, 1331, 1545, 1339;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10482, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10482/1, teren în suprafață de 2.420

 • - imobil cu nr. topo. nou 10482/2, teren în suprafață de 1.393

 • - imobil cu nr. topo. nou 10482/3, teren în suprafață de 1.542

 • - imobil cu nr. topo. nou 10482/4, teren în suprafață de 1.980

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10489, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10489/1, teren în suprafață de 2.551

 • - imobil cu nr. topo. nou 10489/2, teren în suprafață de 8.690

 • - imobil cu nr. topo. nou 10489/3, teren în suprafață de 913 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada George Enescu, cu suprafața măsurată de 3602 mp., provenind din CF nr. 315209 Cluj-Napoca, nr. topo. 10482/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Piața 14 Iulie, cu suprafața măsurată de 14.406 mp., provenind din CF nr. 315209 Cluj-Napoca, nr. topo. 10482/2, CF nr. 264297 Cluj-Napoca, nr. topo. 10489/3, CF nr. 266640, nr topo. 10746/1, CF nr. 264467 Cluj-Napoca, nr. topo. 10747, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 1.992 mp., provenind din CF nr. 315209 Cluj-Napoca, nr. topo. 10482/3, CF nr. 1473, nr. topo. 10745/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 6. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 2.302 mp., provenind din CF nr. 315209 Cluj-Napoca, nr. topo. 10482/4, CF nr. 1473, nr. topo. 10733/2/2, CF nr. 1473, nr. topo. 10719/1/2, cu destinație dram, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Dramurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Octavian Goga, cu suprafața măsurată de 8.690 mp., provenind din CF nr. 264297 Cluj-Napoca, nr. topo. 10489/2 cu destinație dram, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul dramurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 8. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada General Eremia Grigorescu, cu suprafața măsurată de 24.100 mp., provenind din CF nr. 264297 Cluj-Napoca, nr. topo. 10489/1, CF nr. 316524 Cluj-Napoca, nr. topo. 10097, CF nr. 323290, nr. topo. 10244, CF nr. 1473, nr. topo. 10470/1, CF nr. 1473, nr. topo. 10243/1, CF nr. 319047, nr. topo. 10216/5, CF nr. 1473, nr. topo. 10209/1, CF nr. 311616, nr. topo. 10679/1/6, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada George Enescu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Piața 14 Iulie din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Octavian Goga, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 5 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada General Eremia Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 6 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

Anexa 1 la Hotărârea nr. 47/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada GEORGE ENESCU, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                       5


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Geroge Enescu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3602 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


tampila


Proprietar

(semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavbastța prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea elibcrăiii/copii lor itiev "documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiari de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pagina

Anexa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcca.....•................ 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-               ’

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor șî comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

In temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . '-/ind -atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum =i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOT'ÂrtÂfiE’

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome

(

public al județului Cluj, precum și al municipiilcv- • 'sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor pj Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , :ez hotărâre,“

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


PRIM-MtNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebasiian Teodor Gheorghe Vlădesu.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNC5ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 315209 Cluj-Napoca


A» Partea II. Descrierea imobilului

i EREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str George Enescu.Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:10482

7.335

B. Partea 15. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. 0 (plan de împărțire și comasare, tabel anexă);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

B2

apoi, acest imobil se deslipește din cartea funciară, neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

C. Partea HL SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

123424 / 28/07/2015

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ FOAIA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10482

7.335

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.335

-

-

10482

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural ăl instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/09/2018, 11:00

Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada George Enescu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

315209

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10482

-

7335

STATUL ROMAN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Total suprafață

7335

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10482/1

-

2420

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/2

-

1393

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/3

-

1542

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/4

-

1980

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10482/1

Nou

Strada George Enescu

3602

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Total suprafață măsurată = 3602 mp

Data: Noiembrie 2019Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada George Enescu, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [ml

Y

[m]

2

586796.2230

390556.4290

3

586806.2880

390553.9980

4

586812.9230

390552.4520

5

586815.9210

390551.7320

6

586828.4950

390548.4250

7

586828.8110

390548.2180

8

586845.2340

390544.1710

9

586851.2510

390542.7250

10

586861.1980

390540.2990

11

586865.6690

390539.1580

12

586875.1880

390536.7514

13

586878.6180

390535.7664

14

586881.2070

390535.3000

15

586892.4630

390532.5130

16

586900.0930

390530.6150

17

586912.0090

390527.7830

18

586929.7870

390523.2910

19

586932.8190

390522.6080

20

586941.7090

390520.2870

21

586943.4480

390519.9440

22

586946.4090

390520.3420

23

586944.7100

390504.9080

24

586929.4530

390508.3910

25

586928.6740

390503.2160

26

586924.9780

390503.3650

27

586911.8780

390505.3070

28

586913.4990

390512.8160

29

586903.9967

390515.1873

30

586898.5872

390516.5919

31

586888.4740

390519.1290

32

586884.7690

390520.1350

33

586876.7000

390522.3200

34

586872.5640

390523.4370

35

586865.2960

390525.3600

36

586859.9840

390526.7400

37

586855.6630

390527.8930

38

586832.4220

390534.1410

39

586818.0260

390537.9880

40

586797.6220

390543.5140

41

586783.6550

390548.2650

42'

586746.3240

390561.8000

42

586746.4160

390562.0010

43

586742.1550

390563.6070

44

586729.9750

390568.0860

45

586719.7120

390571.8840

46

586712.1740

390574.6700

47

586701.5110

390578.5580

48

586689.7070

390582.8370

49

586684.4680

390579.6820

50

586686.1620

390596.6660

51

586707.1019

390589.0861

52

586707.0874

390589.0439

53

586731.3686

390580.0577

54

586735.3490

390578.7240

55

586743.8870

390575.5780

56

586753.5230

390572.1440

57

586757.3320

390570.8830

1

586784.6440

390560.4450Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada George Enescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

2

586796.2230

390556.4290

10.354

3

586806.2880

390553.9980

6.813

4

586812.9230

390552.4520

3.083

5

586815.9210

390551.7320

13.002

6

586828.4950

390548.4250

0.378

7

586828.8110

390548.2180

16.914

8

586845.2340

390544.1710

6.188

9

586851.2510

390542.7250

10.239

10

586861.1980

390540.2990

4.614

11

586865.6690

390539.1580

9.819

12

586875.1880

390536.7514

3.569

13

586878.6180

390535.7664

2.631

14

586881.2070

390535.3000

11.596

15

586892.4630

390532.5130

7.863

16

586900.0930

390530.6150

12.248

17

586912.0090

390527.7830

18.337

18

586929.7870

390523.2910

3.108

19

586932.8190

390522.6080

9.188

20

586941.7090

390520.2870

1.773

21

586943.4480

390519.9440

2.988

22

586946.4090

390520.3420

15.527

23

586944.7100

390504.9080

15.650

24

586929.4530

390508.3910

5.233

25

586928.6740

390503.2160

3.699

26

586924.9780

390503.3650

13.243

27

586911.8780

390505.3070

7.682

28

586913.4990

390512.8160

9.794

29

586903.9967

390515.1873

5.589

30

586898.5872

390516.5919

10.427

31

586888.4740

390519.1290

3.839

32

586884.7690

390520.1350

8.360

33

586876.7000

390522.3200

4.284

34

586872.5640

390523.4370

7.518

35

586865.2960

390525.3600

5.488

36

586859.9840

390526.7400

4.472

37

586855.6630

390527.8930

24.066

38

586832.4220

390534.1410

14.901

39

586818.0260

390537.9880

21.139

40

586797.6220

390543.5140

14.753

41

586783.6550

390548.2650

39.709

42'

586746.3240

390561.8000

0.221

42

586746.4160

390562.0010

4.554

43

586742.1550

390563.6070

12.977

44

586729.9750

390568.0860

10.943

45

586719.7120

390571.8840

8.036

46

586712.1740

390574.6700

11.350

47

586701.5110

390578.5580

12.556

48

586689.7070

390582.8370

6.116

49

586684.4680

390579.6820

17.068

50

586686.1620

390596.6660

22.270

51

586707.1019

390589.0861

0.045

52

586707.0874

390589.0439

25.891

53

586731.3686

390580.0577

4.198

54

586735.3490

390578.7240

9.099

55

586743.8870

390575.5780

10.230

56

586753.5230

390572.1440

4.012

57

586757.3320

390570.8830

29.239

1

586784.6440

390560.4450

12.256

S= 3602 mp P=591.135m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada George Enescu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 49 până în punctul nr. 50 de Piața 14 Iulie;

-în latura de Est: din punctul nr. 50 până în punctul nr. 1 de gard din metal și beton; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada Milcov ; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 22 de gard din metal și beton;

-în latura de Nord: din punctul nr. 22 până în punctul nr. 23 de strada g-ral Eremia Grigorescu ;

-în latura de Vest: din punctul nr. 23 până în punctul nr. 25 de gard din lemn; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 28 neîmprejmuit; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 32 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 38 de gard din metal și beton; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 40 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 41 de strada Milcov; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 42 de gard din metal; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 49 de gard din plasă de sârmă;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 3586 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10482 înscris în Cartea Funciară numărul 315209 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7335 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3602 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3602 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  Nr. cadastral 291683

 • 2. Nr. cadastral 6241 - dosar 6706E3/14.04.2005 - exec. Anghel Gheorghe

 • 3.  Nr. cadastral 884

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi — TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Noiembrie 2019
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3602

Municipiul Cluj- Napoca, strada George Enescu, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3602

-

Total

3602

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului

3602 mp

Suprafața din act = 3602 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executare^ măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

întocmirii docymentațiekcad astrale și corespondența acesteia

atribuirea numărului cadastral

ciiirealitatea din teren

Al

‘At llJ Al ul

<$>\

S o Ă

ÎL tU cr- AX-;!

O \

o 1

t- D o AW

V-

ui   o TOĂ

o  <

CERTIFICAT   %

de

-\

............

/ IS   autorizare

(=   seria            0938

Semnătura și parafa

5c DAMA«“iiSULTS'R L

;7

Semnătura

Data:

și ștapjpila

Ștampila BCPI

CLASA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 47/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Piața 14 IULIE

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/20 K

CLUJ-NAPOCA


-NOIEMBRIE 2019-


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Piața 14 Iulie, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 14406 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

3   LEGI, DECRETE, H° I A RARI Șl ALTE APTE

Luni, 20 'martir ?Ot


S UMĂR

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....•................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-               2

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

I                         HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca2)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

'■rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la cjorne public ai județului Cluj, precum și al municipiile.-- ‘ =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor tț ' jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dif. /ea hotărâre.”

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internelor,

Paul Victor Cobre, secretar de stal

Ministrul finanțelor publice, Ssbastlan Teodor Gheorghe Vlădesu

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


• ;0

•!

2

.3

5

6

1582

1.3.7.

Paul loan

2,205

130.756.50

Municipiul Cluj - Napoca

1583

1.3.7.

Pflvcl Roșea

î,038

61.553 40

Municipiul Ctu| - Napoca

1504

1.3.7.

Peana

4.302

259.852,60

Municipiul Cluj - Napoca

1585

î.3.7.

Potofi Sandor

2,967

1~5.9<13.1O

Municipiul Cluj - Napoca

15BG

1.3.7.

P el re eh e Polenaru

1,750

2.100.00

Municipiul Cluj - Napoca

1587

1.3.7.

Petre Dulfu

Municipiul Cluj - Napoca

1588

î.3.7

Petre kpiroscu

1.224

1.468.80

Municipiul Cluj - Napoca

1509

1.3.7.

Petru Maior                                                     -

3.2.13—

191.716 90

Municipiul Cluj - Napoca

1590

1,3.7.

Petuniei

1,430

04.799.00

Municipiul Cluj - Napoca

1591

1.3.7.

Piatra Craiului

2.800

166.040 00

Municipiul Cluj - Napoca

1592

1.3.7.

Piersicului

4.000

4.800.00

Municipiul Cluj • Napoca

1593

1.3.7.

Piezișă

2.960

3,.552.00

Municipiul CIU| - Napoca

1594

1.3.7.

Plnles Viteazul

2.690

3,220.00

Municipiul Cluj - Napoca

1595

1.3.7,

Pintenului

2,370

2,844.00

Munldphrt Cluj«Napoca

1596

1.3.7.

Plieșil

2,713

160,660.90

Municipiul Cluj - Napoca

1597

1.3.7.

Phlurt

2,794

3.352 80

MunVphil Cluj - Napoca

1598

1.3.7.

Pfonoarelor

2.5<5

3,054.00

Municipiul Cluj - Napoca

1599

1.3.7.

Plavnel

26.205

2,526,706.30

Municipiul Cluj - Napoca

1600

1.3.7.

Ploiești

5,305

314.586 50

Municipiul CM - Napoca

1601

1.3.7.

PlopUor

0.390

407.527.00

Municipiul Cluj - Napoca

1602

1.3.7.

Polonarilor

t,590

1.908.00

Municipiul Cluj - Napoca

1603

1.3.7.

Pomcl

1,200

t.440 00

Municipiul Cluj - Napoca

1604

1.3.7

Ponorului

1.050

62.265.00

Municipiul Cluj - Napoca

. 1605

1.3.7.

Porțelanului

11,200

664,160.00

Municipiu! Cluj - Napoca

1606

1.3 7.

Porțile d« Fler

2.637

280,031.60

Municipiul Cluj - Napoca

1607

1.3.7.

Porumbeilor

2.550

151,215.00

Municipiul Cluj - Napoca

1609

1.3.7.

Porumbului

1,056

62.620.80

Municipiul Cluj - Napoca

. 1609

1.3.7

Posada

Cm

65.230.00

Municipiu! Cluj - Napoca

1610

î.3.7.

iPosiăvaru

2,83q-

3.396.00

Mtiniclp ul Cluj - Napoca

1611

1.37.

PotalSRB

1,901

112.729.30

Municipiul Cluj - Napoca

1612

1.3.7.

Povârnișului

1.382

1,656.40

Municipiul Cluj - Napoca

1613

1.3.7

Predeal

5,002

6,002.40

Municipiul Cluj - Napoca

1614

1.3.7

Priotenlel

4,635

5.562.00

Municipiul Cluj - Napoca

1615

1.3.7

Pripor

1.046

1.255.20

Municipiul Cluj - Napoca

1618

1.3 7

Prislop

2.639

3,166 80

Municipiul Cluj - Napoca

1617

1.3.7.

Priveliștii

4.225

215,475.00

Municipiul Cluj - Napoca

16 W

1,3.7.

Privighetorii

Municipiul Cluj - Napoca

. 1619

1.3.7,

Prof. Nlcolae MSrginaanu

Municipiul Cluj - Napoca

1620

1.3.7.

Profesor Tudor Clortoa

3.888

230.558.40

Municipiul Cluj - Napoca

. 1621

1.3.7.

Progresului

3,190

310,025.60

Municipiul Cluj - Naooca

,1622

1.3.7.

Prunilor

820

904.00

Municipiul Cluj - Napoca

•..1523

1 3.7.

P-ța Mitropolii Nlcolee Colan

Municipiul Cluj - Napoca

16H

1.3.7,

P-țo 1 Mal ‘

5.025

297,982.50

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1625

1.3.7.

P-ța 14 Iulie

5.460

323.770.00

Municipiul Cluj - Napoca

: 1626

1,3.7,

P.ța 1848

3.626

215.021.80

Municipiul Cluj - Napoca

1627

1.3.7.

P-ța 1907

1,999

.118,540.70

Municipiul Cluj - Napoca

1628

î.3.7.

P-ța Abator

8,223

487,623.90

Municipiul Cluj - Napoca

1629

1.3.7.

P-ța Avren lancu

18,504

1,097,287.20

Municipiul Cluj - Napoca

1630

î.3.7.

P-ța Daba Novac

2,020

167,700 40

Municipiul Cluj - Napoca

1631

1.3.7.

P-țo Fraternității

3,440

309,647.20

Municipiul Cluj - Napoca

1632

1.3.7.

P-ța G firii

12,920

766,156.00

Municipiul Cluj - Napoca

1633

1.3.7.

P-ța Horea,Cloșca șl Crîșan

1,000

59,300.00

Municipiu! Cluj - Napoca

•1634

1.3.7.

P-ța Ion Agârblceanu

2.170

128,681 00

Municipiul Cluj - Napoca

1635

t.3.7.

P-țn Kart Llebknediî

2,020

119.786.00

Municipiu! Cluj - Napoca

1636

1.3.7.

P-ța Lucian Olega

7.897   -

460.292.10

Municipiul Cluj * Napoca

1637

1.3.7.

P-ța Mârâșll

24,490

1.249,398.00

Municipiul Cluj - Napoca

1638

1.3.7.

P-ța Mlhai Viloazu

33.617

3,073,906.90

Municipiul Cluj - Napoca

1639

1.3.7.        s

P-ța Muzeului

2.984

176,951.20

Municipiul Chri - Napoca

1640

1.3.7.       1 |P-|a Romanfi

Municipiul Cf__?Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. li 1.2006ANCEI

ÎVOLVjhVAÂVIIJX.HĂ b X -ii ,<‘n'A-i r-x u- ți fraicKW isj rzfiiu.lt X


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 315209 Cluj-Napoca


TEREN Intravilan

Nr. cerere

173104

Ziua

24

Luna

09

Anul

2018

Cod verificare llllllilll


100062531300


A. Partea L Descrierea imobiluBui
Nr. CF vechi:31324 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str George Enescu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top;10482

7.335


B. Partea JL Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. 0 (plan de împărțire și comasare, tabel anexă);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

B2

apoi, acest imobil se deslipește din cartea funciară, neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)


C. Partea iii. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

123424 / 28/07/2015

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ FOAIA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)


Pagina 1 din 2


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10482

7.335

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.335

-

-

10482

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/09/2018, 11:00

Pagina 2 din 2

Nr. cerere

221412

Ziua

18

Luna

12

Ariui........”2017


ANCEI.

IfA        M. $

» X r, 3 ■; A A i-rf V £1 JI-tTI tO7S7TB!0Sil ne<


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264297 Cluj-NapocaA. Partea !. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473
Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Octavian Goga, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10489

12.154

B. Partea 01. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640/08/03/1938

Act nr. în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840, 1671, 2072, 2707 UAT Cluj-Napoca;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea «0. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10489

12.154

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

12.154

-

-

10489

Strada Fântânelei

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.53504/18-12-2017 in suma de 20, pdntru serviciul de, publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 18-12-2017

Data eliberării,

/ /

ZWZ 330


Asistent Registrator, «INGA SZABOU-x(parafa și semnătura)


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 266640 Ciuj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr, CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața 14 Iulie, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10746/1

3.393

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnotează,neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

39697 / 01/04/2010

Act Administrativ nr. 39718, din 23/02/2010 emis de DIRECȚIA DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANA MUN. CLUJ;

B3

se notează modificarea denumirii stradale din str FĂNTANELE în denumirea actuală STR P-ȚA

14 IULIE

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10746/1

3.393

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

3.393

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                             f

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.43565/23-11-2018 in suma de 20,npentru serviciul de’: publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

27-11-2018


Data eliberării,


AON ’/ £

Pagina 2 din 2

„ANCEI..

i C .VuL\ ?, r. i -ti

7 i.si itn KrrJMnfiit f <i>.


EXTRAS DE CARTE FU MOARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264467 Cluj-Napoca


Nr. cerere

173108

Ziua

24

Luna

09

Anul

2018

Cod verificareA. Partea 0n Descrierea imobiDoDui

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața 14 Iulie, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10747

5.273

B. Partea DII, Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează din acesta cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea DDL SARCDND .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10747

5.273

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

5.273

-

-

10747

PIAȚA 14 IULIE

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/09/2018, 11:00

Pagina 2 din 2


’« nsansr
LIbel DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , Piața 14 Iulie, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10482/2, 10489/3, 10746/1,

10747

Nou

Piața 14 Iulie

14406

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOC—

— Nu sunt

Total suprafață măsurată = 14406 mp                       .--ȘȚ/s—/Z6q &>

------------------------------------—~7-:-------rn ;-------------------tt-tData: Noiembrie 2019


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

315209

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10482

-

7335

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

264297

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10489

Strada Fântânelei

12154

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

266640

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10746/1

Piața 14 Iulie

3393

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

264467

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10747

Piața 14 Iulie

5273

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

28155

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10482/1

-

2420

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/2

-

1393

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/3

-

1542

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/4

-

1980

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10489/1

Strada Fântânelei

2551

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10489/2

Strada Fântânelei

8690

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10489/3

Strada Fântânelei

913

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

îrttbcinit: SC DAM ARJGONSULT SRL n’ T,J Aut. RO-B-J, NV. 099


Teren

Nr. Pcl.

X [in]

Y [in]

1

586668.6689

390750.4552

2

586670.5300

390752.6290

3

586676.4550

390759.7930

4

586678.0060

390761.7930

5

586678.3780

390762.2960

6

586680.0660

390764.2420

7

586680.4370

390764.6400

8

586682.0310

390766.5650

9

586687.6580

390773.2390

10

586692.5090

390786.5870

11

586694.0270

390790.8030

12

586695.6170

390794.9980

13

586697.3890

390800.0900

14

586698.1750

390802.4110

15

586700.4320

390808.9380

16

586714.1930

390804.8570

17

586712.7420

390795.7270

18

586712.2810

390792.1090

19

586711.8430

390788.6600

20

586711.1530

390783.3250

21

586710.3020

390777.6670

22

586709.0960

390768.6180

23

586706.7230

■ 390750.3430

24

586706.2750

390746.6180

25

586706.0810

390744.9300

26

586705.1480

390737.0610

27

586703.9520

390728.7330

28

586703.1830

390723.8160

29

586702.1620

390715.9220

30

586700.9160

390707.4770

31

586697.8880

390682.6520

32

586696.5100

390672.6360

33

586694.8320

390661.7550

34

586693.0080

390647.0660

35

586692.7930

390643.7510

36

586692.0270

390638.8860

37

586691.8190

390637.2870

38

586691.0810

390630.5320

39

586689.0860

390617.3570

40

586687.4220

390605.7590

41

586686.1620

390596.6660

42

586684.4680

390579.6820

43'

586665.2727

390584.9177

43

586665.4210

390585.9830

44

586661.3740

390592.0530

45

586653.1920

390594.8580

46

586644.6170

390597.6730

47

586628.9620

390602.8000

48

586620.7370

390605.3320

49

586613.2460

390607.9150

50

586609.7060

390609.0650

51

586592.1100

390615.1300

52

586591.8220

390615.2400

53

586586.8094

390611.3626

54

586577.4959

390614.4236

55

586577.1134

390614.6585

56

586558.0618

390622.2096

57

586550.3641

390628.3655

58

586554.6732

390634.4990

59

586558.1310

390639.5973

60

586563.7773

390647.9754

61

586566.8092

390652.4771

62

586578.9490

390666.1260

63

586578.9610

390666.1410

64

586589.6510

390658.3120

65

586591.8440

390658.6070

66

586601.0900

390669.6620

67

586606.8340

390676.7280

68

586612.9220

390683.8410

69

586619.9980

390692.0410

70

586623.8710

390696.5290

70*

586623.9850

390696.6060

72

586632.3750

390707.0320

72

586642.3287

390717.7578

73

586649.3030

390727.2780

74

586657.5130

390737.0130

75

586659.3840

390739.2880

76

586659.4200

390739.3310

77

586660.8410

390741.0320

78

586667.1500

390748.6810

111

586658.3400

390716.0700

110

586658.6900

390717.2200

113

586684.3400

390748.6100

114

586686.5600

390749.3300

115

586688.7600

390748.8300

116

586690.0100

390746.1500

117

586688.9410

390730.5500

118

586687.4810

390719.6210

119

586684.5800

390706.7500

120

586682.8220

390706.0200

112

586658.5110

390715.3790


Data: Noiembrie 2019


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața 14 Iulie, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


1 Or

Nr. Pct.

X [in]

Y fm]

1

586668.6689

390750.4552

2

586670.5300

390752.6290

3

586676.4550

390759.7930

4

586678.0060

390761.7930

5

586678.3780

390762.2960

6

586680.0660

390764.2420

7

586680.4370

390764.6400

8

586682.0310

390766.5650

9

586687.6580

390773.2390

10

586692.5090

390786.5870

li

586694.0270

390790.8030

12

586695.6170

390794.9980

13

586697.3890

390800.0900

14

586698.1750

390802.4110

15

586700.4320

390808.9380

16

586714.1930

390804.8570

17

586712.7420

390795.7270

18

586712.2810

390792.1090

19

586711.8430

390788.6600

20

586711.1530

390783.3250

21

586710.3020

390777.6670

22

586709.0960

390768.6180

23

586706.7230

390750.3430

24

586706.2750

390746.6180

25

586706.0810

390744.9300

26

586705.1480

390737.0610

27

586703.9520

390728.7330

28

586703.1830

390723.8160

29

586702.1620

390715.9220

30

586700.9160

390707.4770

31

586697.8880

390682.6520

32

5866965100

390672.6360

33

586694.8320

390661.7550

34

586693.0080

390647.0660

35

586692.7930

390643.7510

36

586692.0270

390638.8860

37

586691.8190

390637.2870

38

586691.0810

390630.5320

39

586689.0860

390617.3570

40

586687.4220

390605.7590

41

586686.1620

390596.6660

42

586684.4680

390579.6820

43*

586665.2727

390584.9177

43

586665.4210

390585.9830

44

586661.3740

390592.0530

45

586653.1920

390594.8580

46

586644.6170

390597.6730

47

586628.9620

390602.8000

48

586620.7370

390605.3320

49

586613.2460

390607.9150

50

586609.7060

390609.0650

51

586592.1100

390615.1300

52

586591.8220

390615.2400

53

586586.8094

39061 1.3626

54

586577.4959

390614.4236

55

586577.1134

390614.6585

56

586558.0618

390622.2096

57

586550.3641

390628.3655

58

586554.6732

390634.4990

59

586558.1310

390639.5973

60

586563.7773

390647.9754

61

586566.8092

390652.4771

62

586578.9490

390666.1260

63

586578.9610

390666.1410

64

586589.6510

390658.3120

65

586591.8440

390658.6070

66

586601.0900

390669.6620

67

586606.8340

390676.7280

68

586612.9220

390683.8410

69

586619.9980

390692.0410

70

586623.8710

390696.5290

70*

586623.9850

390696.6060

72

586632.3750

390707.0320

72

586642.3287

390717.7578

73

586649.3030

390727.2780

74

586657.5130

390737.0130

75

586659.3840

390739.2880

76

586659.4200

390739.3310

77

586660.8410

390741.0320

78

586667.1500

390748.6810

111

586658.3400

390716.0700

110

586658.6900

390717.2200

113

586684.3400

390748.6100

114

586686.5600

390749.3300

115

586688.7600

390748.8300

116

586690.0100

390746.1500

117

586688.9410

390730.5500

118

586687.4810

390719.6210

119

586684.5800

390706.7500

120

586682.8220

390706.0200

112

586658.5110

390715.3790

80

586668.6270

390610.1240

81

586669.3580

390612.4750

82

586670.4820

390617.8780

83

586672.2390

390629.2880

84

586677.3120

390664.1520

85

586678.6900

390673.1360

86

586681.0060

390689.3600

87

586665.2670

390695.3110


88

586646.8480

390702.6100

89

586630.6380

390682.7840

90

586629.2150

390681.0340

91

586618.8340

390668.3730

92

586609.2670

390656.7610

93

586601.4180

390647.1430

94

586600.4830

390645.8630

95

586600.3540

390645.1440

96

586600.4410

390642.8410

97

586603.2770

390636.8710

98

586606.7520

390632.1620

99

586611.3300

390627.8780

100

586615.7760

390624.5530

101

586621.0590

390621.1600

102

586627.3390

390618.1330

103

586632.2100

390616.3350

104

586634.6800

390615.3960

105

586643.1720

390612.2550

106

586657.2310

390607.2320

107

586659.7320

390606.3140

108

586662.4830

390606.1760

109

586666.2080

390607.6190


2 Cc

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

80

586668.6270

390610.1240

81

586669.3580

390612.4750

82

586670.4820

390617.8780

83

586672.2390

390629.2880

84

586677.3120

390664.1520

85

586678.6900

390673.1360

86

586681.0060

390689.3600

87

586665.2670

390695.3110

88

586646.8480

390702.6100

89

586630.6380

390682.7840

90

586629.2150

390681.0340

91

586618.8340

390668.3730

92

586609.2670

390656.7610

93

586601.4180

390647.1430

94

586600.4830

390645.8630

95

586600.3540

390645.1440

96

586600.4410

390642.8410

97

586603.2770

390636.8710

98

586606.7520

390632.1620

99

58661 1.3300

390627.8780

100

586615.7760

390624.5530

101

586621.0590

390621.1600

102

586627.3390

390618.1330

103

586632.2100

390616.3350

104

586634.6800

390615.3960

105

586643.1720

390612.2550

106

586657.2310

390607.2320

107

586659.7320

390606.3140

108

586662.4830

390606.1760

109

586666.2080

390607.6190Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața 14 Iulie, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


Teren

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[in]

Y[tn]

1

586668.6689

390750.4552

2.862

2

586670.5300

390752.6290

9.297

3

586676.4550

390759.7930

2.531

4

586678.0060

390761.7930

0.626

5

586678.3780

390762.2960

2.576

6

586680.0660

390764.2420

0.544

7

586680.4370

390764.6400

2.499

8

586682.0310

390766.5650

8.730

9

586687.6580

390773.2390

14.202

10

586692.5090

390786.5870

4.481

11

586694.0270

390790.8030

4.486

12

586695.6170

390794.9980

5.392

13

586697.3890

390800.0900

2.450

14

586698.1750

390802.41 10

6.906

15

586700.4320

390808.9380

14.353

16

586714.1930

390804.8570

9.245

17

586712.7420

390795.7270

3.647

18

586712.2810

390792.1090

3.477

19

58671 1.8430

390788.6600

5.379

20

586711.1530

390783.3250

5.722

21

586710.3020

390777.6670

9.129

22

586709.0960

390768.6180

18.428

23

586706.7230

390750.3430

3.752

24

586706.2750

390746.6180

1.699

25

586706.0810

390744.9300

7.924

26

586705.1480

390737.0610

8.413

27

586703.9520

390728.7330

4.977

28

586703.1830

390723.8160

7.960

29

586702.1620

390715.9220

8.536

30

586700.9160

390707.4770

25.009

31

586697.8880

390682.6520

10.110

32

586696.5100

390672.6360

11.010

33

586694.8320

390661.7550

14.802

34

586693.0080

390647.0660

3.322

35

586692.7930

390643.7510

4.925

36

586692.0270

390638.8860

1.612

37

586691.8190

390637.2870

6.795

38

586691.0810

390630.5320

13.325

39

586689.0860

390617.3570

11.717

40

586687.4220

390605.7590

9.180

41

586686.1620

390596.6660

17.068

42

586684.4680

390579.6820

19.897

43'

586665.2727

390584.9177

1.076

43

586665.4210

390585.9830

7.295

44

586661.3740

390592.0530

8.649

45

586653.1920

390594.8580

9.025

46

586644.6170

390597.6730

16.473

47

586628.9620

390602.8000

8.606

48

586620.7370

390605.3320

7.924

49

586613.2460

390607.9150

3.722

50

586609.7060

390609.0650

18.612

51

586592.1100

390615.1300

0.308

52

586591.8220

390615.2400

6.337

53

586586.8094

39061 1.3626

9.804

54

586577.4959

390614.4236

0.449

55

586577.1134

390614.6585

20.493

56

586558.0618

390622.2096

9.856

57

586550.3641

390628.3655

7.496

58

586554.6732

390634.4990

6.160

59

586558.1310

390639.5973

10.103

60

586563.7773

390647.9754

5.427

61

586566.8092

390652.4771

18.267

62

586578.9490

390666.1260

0.019

63

586578.9610

390666.1410

13.250

64

586589.6510

390658.3120

2.213

65

586591.8440

390658.6070

14.412

66

586601.0900

390669.6620

9.106

67

586606.8340

390676.7280

9.363

68

586612.9220

390683.8410

10.831

69

586619.9980

390692.0410

5.928

70

586623.8710

390696.5290

0.138

70'

586623.9850

390696.6060

13.383

72

586632.3750

390707.0320

14.633

72'

586642.3287

390717.7578

11.801

73

586649.3030

390727.2780

12.735

74

586657.5130

390737.0130

2.946

75

586659.3840

390739.2880

0.056

76

586659.4200

390739.3310

2.216

77

586660.8410

3 90741.0320

9.915

78

586667.1500

390748.6810

2.336

111

586658.3400

390716.0700

1.202

110

586658.6900

390717.2200

40.537

113

586684.3400

390748.6100

2.334

114

586686.5600

390749.3300

2.256

115

586688.7600

390748.8300

2.957

116

586690.0100

390746.1500

15.637

117

586688.9410

390730.5500

11.026

118

586687.4810

390719.6210

13.194

119

586684.5800

390706.7500

1.904

120

586682.8220

390706.0200

26.050

112

586658.5110

390715.3790

0.712

S = 14406 mp P=757.208m


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[in]

1

586668.6689

390750.4552

2.862

2

586670.5300

390752.6290

9.297

3

586676.4550

390759.7930

2.531

4

586678.0060

390761.7930

0.626

5

586678.3780

390762.2960

2.576

6

586680.0660

390764.2420

0.544

7

586680.4370

390764.6400

2.499

8

586682.0310

390766.5650

8.730

9

586687.6580

390773.2390

14.202

10

586692.5090

390786.5870

4.481

11

586694.0270

390790.8030

4.486

12

586695.6170

390794.9980

5.392

13

586697.3890

390800.0900

2.450

14

586698.1750

390802.4110

6.906

15

586700.4320

390808.9380

14.353

16

586714.1930

390804.8570

9.245

17

586712.7420

390795.7270

3.647

18

586712.2810

390792.1090

3.477

19

586711.8430

390788.6600

5.379

20

586711.1530

390783.3250

5.722

21

586710.3020

390777.6670

9.129

22

586709.0960

390768.6180

18.428

23

586706.7230

390750.3430

3.752

24

586706.2750

390746.6180

1.699

25

586706.0810

390744.9300

7.924

26

586705.1480

390737.0610

8.413

27

586703.9520

390728.7330

4.977

28

586703.1830

390723.8160

7.960

29

586702.1620

390715.9220

8.536

30

586700.9160

390707.4770

25.009

31

586697.8880

390682.6520

10.110

32

586696.5100

390672.6360

11.010

33

586694.8320

390661.7550

14.802

34

586693.0080

390647.0660

3.322

35

586692.7930

390643.7510

4.925

36

586692.0270

390638.8860

1.612

37

586691.8190

390637.2870

6.795

38

586691.0810

390630.5320

13.325

39

586689.0860

390617.3570

11.717

40

586687.4220

390605.7590

9.180

41

586686.1620

390596.6660

17.068

42

586684.4680

390579.6820

19.897

43'

586665.2727

390584.9177

1.076

43

586665.4210

390585.9830

7.295

44

586661.3740

390592.0530

8.649

45

586653.1920

390594.8580

9.025

46

586644.6170

390597.6730

16.473

47

586628.9620

390602.8000

8.606

48

586620.7370

390605.3320

7.924

49

586613.2460

390607.9150

3.722

50

586609.7060

390609.0650

18.612

51

586592.1100

390615.1300

0.308

52

586591.8220

390615.2400

6.337

53

586586.8094

390611.3626

9.804

54

586577.4959

390614.4236

0.449

55

586577.1134

390614.6585

20.493

56

586558.0618

390622.2096

9.856

57

586550.3641

390628.3655

7.496

58

586554.6732

390634.4990

6.160

59

586558.1310

390639.5973

10.103

60

586563.7773

390647.9754

5.427

61

586566.8092

390652.4771

18.267

62

586578.9490

390666.1260

0.019

63

586578.9610

390666.1410

13.250

64

586589.6510

390658.3120

2.213

65

586591.8440

390658.6070

14.412

66

586601.0900

390669.6620

9.106

67

586606.8340

390676.7280

9.363

68

586612.9220

390683.8410

10.831

69

586619.9980

390692.0410

5.928

70

586623.8710

390696.5290

0.138

70'

586623.9850

390696.6060

13.383

72

586632.3750

390707.0320

14.633

72'

586642.3287

390717.7578

11.801

73

586649.3030

390727.2780

12.735

74

586657.5130

390737.0130

2.946

75

586659.3840

390739.2880

0.056

76

586659.4200

390739.3310

2.216

77

586660.8410

390741.0320

9.915

78

586667.1500

390748.6810

2.336

111

586658.3400

390716.0700

1.202

110

586658.6900

390717.2200

40.537

113

586684.3400

390748.6100

2.334

114

586686.5600

390749.3300

2.256

115

586688.7600

390748.8300

2.957

116

586690.0100

390746.1500

15.637

117

586688.9410

390730.5500

11.026

118

586687.4810

390719.6210

13.194

119

586684.5800

390706.7500

1.904

120

586682.8220

390706.0200

26.050

112

586658.51 10

390715.3790

0.712

80

586668.6270

390610.1240

2.462

81

586669.3580

390612.4750

5.519


82

586670.4820

390617.8780

11.544

83

586672.2390

390629.2880

35.231

84

586677.3120

390664.1520

9.089

85

586678.6900

390673.1360

16.388

86

586681.0060

390689.3600

16.826

87

586665.2670

390695.3110

19.812

88

586646.8480

390702.6100

25.609

89

586630.6380

390682.7840

2.256

90

586629.2150

390681.0340

16.373

91

586618.8340

390668.3730

15.045

92

586609.2670

390656.7610

12.414

93

586601.4180

390647.1430

1.585

94

586600.4830

390645.8630

0.730

95

586600.3540

390645.1440

2.305

96

586600.4410

390642.8410

6.609

97

586603.2770

390636.8710

5.852

98

586606.7520

390632.1620

6.270

99

58661 1.3300

390627.8780

5.552

100

586615.7760

390624.5530

6.279

101

586621.0590

390621.1600

6.971

102

586627.3390

390618.1330

5.192

103

586632.2100

390616.3350

2.642

104

586634.6800

390615.3960

9.054

105

586643.1720

390612.2550

14.929

106

586657.2310

390607.2320

2.664

107

586659.7320

390606.3140

2.754

108

586662.4830

390606.1760

3.995

109

586666.2080

390607.6190

3.482

S = 9460 mp P=639.400m


2Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

80

586668.6270

390610.1240

2.462

81

586669.3580

390612.4750

5.519

82

586670.4820

390617.8780

11.544

83

586672.2390

390629.2880

35.231

84

586677.3120

390664.1520

9.089

85

586678.6900

390673.1360

16.388

86

586681.0060

390689.3600

16.826

87

586665.2670

390695.3110

19.812

88

586646.8480

390702.6100

25.609

89

586630.6380

390682.7840

2.256

90

586629.2150

390681.0340

16.373

91

586618.8340

390668.3730

15.045

92

586609.2670

390656.7610

12.414

93

586601.4180

390647.1430

1.585

94

586600.4830

390645.8630

0.730

95

586600.3540

390645.1440

2.305

96

586600.4410

390642.8410

6.609

97

586603.2770

390636.8710

5.852

98

586606.7520

390632.1620

6.270

99

586611.3300

390627.8780

5.552

100

586615.7760

390624.5530

6.279

101

586621.0590

390621.1600

6.971

102

586627.3390

390618.1330

5.192

103

586632.2100

390616.3350

2.642

104

586634.6800

390615.3960

9.054

105

586643.1720

390612.2550

14.929

106

586657.2310

390607.2320

2.664

107

586659.7320

390606.3140

2.754

108

586662.4830

390606.1760

3.995

109

586666.2080

390607.6190

3.482

S = 4946 mp P=275.438in


Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Piața 14 Iulie, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul teren este situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj și este compus din 2 parcele, respectiv : parcela 1 - cu suprafața de 9460 mp având destinația „drum”, parcela 2 - cu suprafața de 4946 mp având destinația „curți construcții”.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1:5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I, L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

In latura de Nord: din punctul nr. 42 până în punctul nr. 41 de strada George Enescu; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 31 de gard din metal și beton; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 30 de strada Traian Grozăvescu; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 16 de gard din lemn, metal și beton;

în latura de Est: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 15 de strada Octavian Goga;

în latura de Sud: din punctul nr. 15 până în punctul nr. 73 de gard din beton și metal; din punctul nr.

73 până în punctul nr. 72 de strada Sigismund Toduță; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 63 de gard din metal și beton; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 61 de strada Giuseppe Garibaldi; din punctul nr. 61 până în punctul nr. 57 de gard din lemn și piatră;

în latura de Vest: din punctul nr. 57 până în punctul nr. 56 de strada Sinaia; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 54 de gard metalic; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 53 de strada Bartok Bela; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 48 de gard din lemn; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 46 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 43 de gard din metal; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 42 de strada Alexandru Vlahuță;.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 5460 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin: număr topografic 10482, înscris în Cartea Funciară numărul 315209 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7335 mp, număr topografic 10489, înscris în Cartea Funciară numărul 264297 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12154 mp, număr topografic 10746/1, înscris în Cartea Funciară numărul 266640 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3393 mp, număr topografic 10747, înscris în Cartea Funciară numărul 264467 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5273 mp.

In urma efectuării măsurătorilor de speciaEtate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 14406 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14406 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat și modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. PT 898-dos 1319/11.05.2007-exec. ARHITOP srl

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii. Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 3 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET v30 materializate cu buloane metalice.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Noiembrie 2019

I fi


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

14406

Municipiul Cluj- Napoca, Piața 14 Iulie, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

9460

-

2

CC

4946

-

Total

14406

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

-

-

J_ 586600


Suprafața totală măsurată a imobilului = 14406 mp Suprafața din act = 14406 mp

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral
Anexa 3 la Hotărârea nr. 47/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada GIUSSEPE GARIBALDI - Tronson I domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                        3


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Giussepe Garibaldi, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2302 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


LEGI. DECR ETE, HOTĂRÂRI _Ș^ALTE ACT^.


Pagina


?!


193/2006

Hotărârii atestarea domeniului public a! Județului Cluj, pracum și a, municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....■................ 3


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea șl completarea Guvernului nr. 969/2002 privind


i-


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JI 1.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca3)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

Vind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj”

 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și al municipiile^-1 sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor o- ' jost anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din _ ;ez hotărâre.”

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLÎN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și interneicr, Paui Victor Dabre,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlâdesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ancpi

îi >; c o a r J -u- ți >i-5,ricnut MfriBij.’l.UĂ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 315209 Cluj-Napoca


Nr. cerere

173104

Ziua

24

Luna

09

Anul

2018A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324 Cluj - Napoca

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str George Enescu, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10482

7.335

B. Partea DL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. 0 (plan de împărțire și comasare, tabel anexă);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STAi UL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

B2

apoi, acest imobil se deslipește din cartea funciară, neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

Co Partea DIB. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

123424 / 28/07/2015

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ FOAIA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF31324 Cluj - Napoca)

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:10482

7.335

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost g si t.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.335

-

-

10482

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/09/2018, 11:00

Pagina 2 din 2QS (o]\


loolfo/jb


S'yVi.uSAvt^ _J^a4/ ,

VzTlXziz/          ---"    —~    —


///f


,«            ,irtJ


Suprafața cadastrală în jugăre de 1600 stânjini □


18.

&3o,

£ 3^,

jfV


W'\7r M.


<13^ H /'I’/I'/i/B             (pX-vl^<-ț-__gjA. ; r Ț^ț- ._—


I (Moț 1/


-

__IW


lokrfr/v Mrr/?


4c^


7^*T.Cov‘L


!:--J--~F~^

\ 0^0 1^1?^ J’îJ-tA'^ ^dȚ^ak—2h—ni—

^JjTs.u, _____„„_


72

JJM.


' Jp^

6


4&L2j


<W> iw


1W/1

1 $ W b c^/Ua^v^‘________________

W/A


t^JUVvVL/


Vp,


JW-


7\a-j^j — - * -____ j>—>______

Q ---- '----

IW'Î^U/zJ 7\-  ■•

7 7’2' f 6 a.y/2.


-7

-rfea4«C»2L.


LsartcZA»-
No. .

- -

|[ ..       B) Foaia de proprietate

r h               =====

ți^UxAA^ t-f^LO-x/'AgC^d4s> p-tf

ș

a

* •i ș


Comuna


Suprafața cadastrală în jugăre de 1600 stânjini □


■ 1991


1995.

_.._n__-


1996


1997


1999


2ooo


jugăre


stânjiDi


. 4362/


4559/1


4624/1


4496/1


lioc vii ■H-miw


'2i&;


fB.1115.


/l’/’ Teren pt. str. BuT. Lenta""'

! ........Teren pt, str-Pa'brieii de nahăr"


■            Teren-pt.Plata Mărești- -


i 5652'1

15898/


"''g'" Strada Plevaei 1

2/1 ...Teren pentru- strada


16233,.


...../' lliul"Soios"


15898/2 ^7.......’Riul"' Soaies" "'


,2oibl.


2002.


.003


2005


2006


iot?7


'Loo'S


U)o<)


'Lwjo


2012.


15898/2/2'." "'.Teren pentru drum. '.


159,99/1


11505/1


llboG/l21431A


■fo


95 7 9/}//


B.1121, 1123"


Teren" pt.str.Molnar'Piuăm/''


Strada Ospatari ei.


/6/8/1, Teren pentru str.proiectata

Strada Mirajului'


1.


-r              / l „ /,             /,»/ r/«

/ H(«n p                    z*


yh A / / A ■         Iiw’mi r yt' Ipafa '


J (/IX                         A ’ y at,-'


) XAă 'Vi


69 $


......

'546


b. 1123,11 h» 112.5


' B.1128


'”9B. 113o-13 31


,674..._            '


30.35 •


2704 '


Z.v ^y


_B.1139-1P

B, 11.42-11


_ /J ZT/ț'-z.


No. ............ •____                           Comuna2 o )C3 E E 'O Z °


44^

14 >7


un

41


Ul Z*           .

/ A/X/ o ih^.-.i!^ y^l- J/A‘ *** Qj- 'LC Q'J y

(/a   fi'*'f'*'                        t'v{


A <4 P'J'


1^ -icya CLoU^fM tfjri'n' oU           laMlO^OLV                  M

l^y1^7 q.'^-i ‘.-~7 J ^'^wZl(   41*~ul £t'Z-4 c6 A^Z **>■ 4^. /fy           ri -4j (JVMA <

A‘ if ~ 6 6 5"i> tjJ'WM.Js'* /^o AM         A~>

^P/M^|SAa4-^u>*  f^'^>        e^- ,AAA*kv'

Ji/Z/(/f\X-’ ft(4V IAAA.<J âl( AA (/Ă,Ja\,


dr\&A*J> C/yt AA           A

<Z '• • C^cyv-u.


4Â M. /vt/’   ur        Z^Zf **


'i'MoJ fa IC ip^. /9JJ M (l4 ]

fa VA/*^       M c/c Îma.^'a^'a* |M ^4McUț

/ovi* (A        Mi *v Tx^OCJ (                0^<  (>b

0\^Â &          *

^//(xZmZvM ■ 'jb] WK h^             AAM AA»'plA4» yptAb-/»'^

i) Wv> &.U p^^ivț a( ’v"*'


Juj<>U<X.'                     M (X^AAvfo^r         WA.H»,Ă

«MV


Model No. 48 Rsj.


/(Iz/a &      X


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Giuseppe Garibaldi, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Int^nfeTSC DĂMĂR CONSULT SR '‘WTORIZARE


Data: Noiembrie 2019


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

315209

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10482

7335

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nr. CF. vechi 1473 CLUJ

A+l 814

10719/1/2

Teren pentru stradă

150

-

Nu sunt

Nr. CF. vechi 1473 CLUJ

A+2007

10733/2/2

Teren pentru strada Garibaldi

105

-

Nu sunt

Total suprafață

7590

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10482/1

-

2420

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/2

-

1393

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/3

-

1542

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Nou

10482/4

-

1980

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Nutnăr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10482/4, 10719/1/2,

10733/2/2

Nou

Strada Giussepe Garibaldi

2302

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2302 mp

11        UT°K',Z‘lâit. RO-BrJ, Nrk'0998
3  Seri^o^;W,0g98^-r      "

\-|_s-c.damARC0,,1SULTsr

PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARĂ Scara 1: 1000


Data: Noiembrie 2019Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada G. Garibaldi, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Noiembrie 2019Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586463.4660

390725.7660

2

586463.5050

390726.1790

3

586463.0780

390727.1180

4

586457.7360

390730.9910

5

586450.5710

390736.0930

6

586446.1330

390739.3200

7

586443.4760

390741.2180

8

586433.2220

390748.4760

9

586433.0780

390748.5420

10

586416.8890

390760.0440

11

586414.5740

390761.7900

12

586400.8400

390770.4490

13

586398.2430

390772.2970

14

586364.0470

390796.1460

15

586360.8140

390800.1630

16

586368.4160

390811.7200

17

586370.1170

390811.6670

18

586373.3740

390814.3040

19

586374.1090

390812.7600

20

586382.2640

390806.1890

21

586400.6190

390793.6300

22

586400.5337

390793.4857

23

586404.8515

390790.3978

24

586414.4701

390783.6906

25

586414.5050

390783.7400

26

586427.7340

390774.3390

27

586429.4140

390773.3210

28

586442.6930

390763.9050

29

586451.9820

390757.2260

30

586455.4690

390754.8310

31

586459.1500

390752.0960

32

586464.5270

390748.2450

33

586472.3880

390742.6970

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada G. Garibaldi, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586463.4660

390725.7660

0.415

2

586463.5050

390726.1790

1.032

3

586463.0780

390727.1180

6.598

4

586457.7360

390730.9910

8.796

5

586450.5710

390736.0930

5.487

6

586446.1330

390739.3200

3.265

7

586443.4760

390741.2180

12.563

8

586433.2220

390748.4760

0.158

9

586433.0780

390748.5420

19.859

10

586416.8890

390760.0440

2.900

11

586414.5740

390761.7900

16.236

12

586400.8400

390770.4490

3.187

13

586398.2430

390772.2970

41.691

14

586364.0470

390796.1460

5.156

15

586360.8140

390800.1630

13.833

16

586368.4160

390811.7200

1.702

17

586370.1170

390811.6670

4.191

18

586373.3740

390814.3040

1.710

19

586374.1090

390812.7600

10.473

20

586382.2640

390806.1890

22.240

21

586400.6190

390793.6300

0.168

22

586400.5337

390793.4857

5.308

23

586404.8515

390790.3978

11.726

24

586414.4701

390783.6906

0.060

25

586414.5050

390783.7400

16.229

26

586427.7340

390774.3390

1.964

27

586429.4140

390773.3210

16.279

28

586442.6930

390763.9050

11.441

29

586451.9820

390757.2260

4.230

30

586455.4690

390754.8310

4.586

31

586459.1500

390752.0960

6.614

32

586464.5270

390748.2450

9.622

33

586472.3880

390742.6970

19.138

S = 2302 mp P=288.858m

Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Giussepe Garibaldi — tronson 2, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 15 până în punctul nr. 16 neîmprejmuit - pod peste râul Someșul Mic;

-In latura de Est: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 19 neîmprejmuit; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 20 de strada Gavril Muzicescu; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 22 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 33 de gard din beton și metal;

-în latura de Nord: din punctul nr. 33 până în punctul nr. 1 de bulevardul 1 Decembrie 1918;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 5 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 11 de gard din metal și beton din punctul nr. 11 până în punctul nr. 12 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 15 neîmprejmuit.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 3425 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10482 înscris în Cartea Funciară numărul 315209 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7335 m2 ; numărul topografic 10719/1/2 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 150 m2, numărul topografic 10733/2/2 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 105 m2

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2302 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2302 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „StradaGiussepe Garibaldi” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentațiinu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK. ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.Data întocmirii:

Noiembrie 2019


_ J .                                                                                                                                              : .<              ■ L.....IWfflSfflK


586450


586400PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2302

Municipiul Cluj- Napoca, strada Giuseppe Garibaldi, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2302

-

Total

2302

-

B. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2302 mp

Suprafața din act = 2302 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirrnexecutarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmipi documcntațieilbad astrale și corespondența acesteia

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

vVcu realitatea din, teren

1

£ % % s

W /i'     ■>* •. a

Vi

V...

•-! 4 \T

■j-     ■<- M\\

,AO'/

t\

V'P            ,?■

Semnătura și parafa

Semnătura

și ștampila 5

7               Data:

Data: Noiembrie 2019

Ștampila BCPI


Anexa 4 la Hotărârea nr. 47/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada GIUSSEPE GARIBALDI - Tronson II domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                        3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Giussepe Garibaldi, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1992 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L./autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătura)

i:°Sjăd o '■sG''--

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră'prirr-mij-Toace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.!il.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNUL LH R O Â N f E î

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiui ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind -atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și s! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și ai municipiilor-1 aș și comunelor din județul Cluj a bunurilor e-' ^îst anexeie nr. 1—80 care fac parte Integrantă din _ ;ez hotărâre.'1

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.


PHIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRÎCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor.

Paul Victor Dobre, secretar de stal

Ministrul finanțelor publice, Ssbastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.
ANCEI


ii >; c ,< n a *. «'•■* '■&. y« ft <31 ItrîÂKi’HBftlî.t inX


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 315209 Cluj-Napoca


Nr. cerere

173104

Ziua

24

Luna

09

Anul

2018A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str George Enescu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10482

7.335

B. Partea ÎL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. 0 (plan de împărțire și comasare, tabel anexă);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

B2

apoi, acest imobil se deslipește din cartea funciară, neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

123424 / 28/07/2015

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ FOAIA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324 Cluj - Napoca)


EkOZSVÂR.1

J No. iserial

No- .            -!-

topografic             |

TfaLtokl         .

Suprafața

NOTĂ

Jug.

st. □

/

ZW-W..^,

;.V#/

Tea. 7fa^b7<7

-

6.

/K /o/-

/fi. 2.''-^'*/-

W/.

/---------------------    ’ZZ      .      <

---t" '3^

-/-

j/s

' 'fa/3.

—.----fa----—

2^S~

1 Jiilf

. : sus

Si/G

/jfa ’k faft

Z^/% /ZZ TTu/vua

-

2

\ . ...

U.fa.     U/oÂriOyfW.

-

28-

L <_/.. z

■ 1—1—----- -—/————— —

/zZ/bct    <7â^-r7ycn-cL

2y.

\r.

y/7d//

k

'°7-/

Y/țt-y//

/

/yi'.r.

<?' 27 /^H~U

\ /'W

Site w. •<M

----—---

_

2'

,j

/^ 2 Zl—iț3 - .             i

___

2i

J&2 23

1777   7

-

/b

ÂlL'f.225'

‘         7~~            ~

/ 3 / ///''                st 2//zX^xm-c> io-t

,

&

/V

fai/M-M/. j /F7, Z3^Z3r~

z8 SJ6.         ' ■ ■

'faM

|“       T------------------------------------------------7----------------------

.///^^ ■                         CF*. S/C^i/z-ut^iF • F •

=w

///ffaj.

_

■fr

[w

^77/fi/              ///

3

;/W

3 <6 77/z *

4f

<faa fa7 fac.

-

<^3

9U

SiiQ

52S&/3    Z—, z—

-

25

/ /JV

123 ^/fazy

3

-<t 2 'ro.: /-i2

/ii 2

/iii

5//)iOh. 1/iuH pCj/D^i/jm, farifacuri,

-

Ș

• / / /

7 7 fi 7/$ fa/TfaCCCrZ-t^ Z £dfa /A- T^faoy #s77j /Z-<7cfa7faf7

7.

2>

i. 2

' /——:--

Foaia de posesiune


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada G. Garibaldi, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

Y [ml

1

586559.7000

390679.9120

2

586553.6310

390684.4740

3

586546.5680

390689.4660

4

586541.9240

390692.7350

5

586541.8520

390692.6950

6

586537.0420

390696.1280

7

586534.3300

390698.1760

8

586521.9590

390707.0830

9

586512.9410

390713.6740

10

586509.6490

390715.8710

11

586501.5860

390721.6520

12

586487.0230

390732.0110

13

586477.8291

390714.7057

14

586480.1250

390714.9240

15

586492.1150

390706.3590

16

586497.3410

390702.5480

17

586512.3170

390691.9090

18

586520.3090

390686.1850

19

586528.5950

390680.3590

20

586536.3440

390674.6590

21

586538.8600

390673.1060

22

586544.6050

390668.8570

23

586551.5870

390663.7290

24

586566.8092

390652.4771

26

586578.9490

390666.1260

27

586577.7410

390667.0350

28

586568.4680

390673.5580

29

586565.9107

390675.4112

Data: Noiembrie 2019
MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Strada Giussepe Garibaldi - tronson 1, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

2. Tipul lucrării'. Documentație pentm prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereo grafic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 13 până în punctul nr. 12 de bulevardul 1 Decembrie 1918;

-în latura de Est: din punctul nr. 12 până în punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă și beton; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 8 de gard din lemn; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 7 de gard din plasă de sârmă și beton; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 3 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 26 de gard din lemn;

-în latura de Nord: din punctul nr. 26 până în punctul nr. 24 de Piața 14 Iulie;

-în latura de Vest: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 23 de gard din lemn; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 13 de gard din metal și beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 3425 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10482 înscris în Cartea Funciară numărul 315209 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7335 m2 ; numărul topografic 10745/2 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 334 m2 (93st.).

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1992 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1992 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „StradaGiussepe Garibaldi” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi - TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Noiembrie 2019
586550


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1992

Municipiul Cluj- Napoca, strada Giuseppe Garibaldi, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1992

-

Total

1992

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului

= 1992 mp

Suprafața din act = 1992 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

CopfîmYfe'xecurai'eâ'nîăsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

înțp^rfiirii documentației "cadastrale și corespondența acesteia

atribuirea numărului cadastral

/P   <

p  o

M      LL u

3     i= C

lu Pciițealit^te

5■<

a din teren

\ __________

. r -i iV V” \ *

J 77 VV \ 1

//

/,     Q-

\nl      ut

/    /b& CERTIFICAT

Vi  °

< ra y, ’wa *y

// DE

■$    AUTORIZARE

<n \ ,,-vz

/ =

- 1

X fzr-

„, •• tx \

/ Ssri3 RO-3-1; Nr. 09!

a â

Semnătura și parafa

V2 S.C. DAMAR CGNSUL7 S

l.L. .^1

Semnătura și ștampila

4’/

Data:

/Ștampila BCPI

Data: Noiembrie 2019 x,__cusa


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Goga, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 8690 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;


 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L./autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Infonnațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Confonn Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

ȘJJ MAR

•I

Pagina

Anexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 peniru modificarea șl completarea Hotararh Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... ^-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II1.2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNÎEi

GUVERNUL ROMÂNIEI

H OTA R ARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

=■ Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 963/2002

•rind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTÂXÂRZ

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la țlnme public al județului Cluj, precum și al municipiile^1 șș și comunelor din județul Cluj a bunurilor c- ' mst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. _ :ez-hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

gfi--

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANC2L

!> S. p; A li A A >■» V St

rt-Tt tc»7srr Btosh 1»

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264297 Cluj-Napoca


Nr. cerere

221412

Ziua

18

Luna

12

Anul

2017

Cod verificare


100054149631


TEREN Intravilan

A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Octavian Goga, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10489

12.154B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840, 1671, 2072, 2707 UAT Cluj-Napoca;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 264297 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren                                                                         «

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:10489

12.154

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fostg nit.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

12.154

-

-

10489

Strada Fântânelei

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr,53504/18-12-2017 in suma de 20, părTțru serviciul de. publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                                 Z '               f


Data soluționării, 18-12-2017

Data eliberării,

/ /

Ml '330 K


Asistent Registrator,

KINGA SZABOU-v(pargfa și semnătura)
Cosmina-Ral^


(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Octavian Goga, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

264297

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10489

Strada Fântânelei

12154

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

12154

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10489/1

Strada Fântânelei

2551

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10489/2

Strada Fântânelei

8690

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10489/3

Strada Fântânelei

913

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10489/2

Nou

Strada Octavian Goga

8690

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 8690 mp

Data: Noiembrie 2019


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 str. Octavian Goga, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [ml

Y [ml

1

586780.0880

391425.6150

2

586779.8900

391423.6260

3

586778.5180

391422.9440

4

586776.2520

391422.1850

5

586774.5880

391422.0300

6

586774.5890

391403.9620

7

586776.7120

391403.7180

8

586777.8480

391402.1570

9

586778.1580

391399.2520

10

586776.5160

391387.0780

11

586776.2120

391384.0920

12

586775.5290

391378.6760

13

586774.7810

391373.0030

14

586773.6840

391365.1140

15

586772.4250

391354.8220

16

586770.5000

391341.6750

17

586768.7270

391327.5950

18

586767.6090

391318.7820

19

586767.2360

391315.8940

20

586764.8380

391296.8690

21

586763.9600

391290.3910

22

586762.2630

391278.0510

23

586761.0520

391269.3960

24

586760.9730

391268.6530

25

586760.8690

391267.7620

26

586760.1200

391261.0900

27

586758.2500

391246.4800

28

586757.6760

391242.9660

29

586757.1190

391238.2900

30

586756.4450

391233.0110

31

586755.3180

391224.2100

32

586754.9760

391221.9330

33

586754.0840

391215.5060

34

586752.8700

391206.5390

35

586751.7440

391198.4140

36

586750.5660

391188.5810

37

586748.4696

391 172.6893

38

586748.5900

391172.7000

39

586746.2100

391154.2600

40

586744.6990

391142.7790

41

586741.8210

391120.9220

42

586741.2240

391115.8320

43

586739.6130

391103.9870

44

586738.5710

391096.2410

45

586737.3560

391087.1940

46

586736.2660

391079.5370

47

586734.4532

391065.7018

48

586734.6420

391065.6740

49

586731.7720

391045.5010

50

586731.1570

391041.2380

51

586730.9620

391039.7790

52

586730.2420

391034.5020

53

586729.6130

391029.6800

54

586728.9970

391026.0700

55

586726.6660

391008.1100

56

586725.0860

390996.8170

57

586724.5180

390992.3130

58

586723.8450

390987.9250

59

586723.3790

390984.2540

60

586723.1560

390981.6650

61

586722.2910

390974.2440

62

586720.8810

390962.8900

63

586720.6890

390961.5230

64

586720.2540

390958.4850

65

586718.2100

390943.0600

66

586718.2800

390942.6900

67

586716.3800

390929.8200

68

586715.4070

390923.3820

69

586713.8747

390912.6120

70

586711.9985

390898.0879

71

586710.7748

390888.7220

72

586709.9350

390881.6200

73

586707.7510

390864.5530

74

586704.1530

390852.4660

75

586705.9300

390849.5150

76

586704.0910

390835.6550

77

586703.4450

390831.5030

78

586702.5520

390824.2030

79

586701.2690

390814.8990

80

586700.4320

390808.9380

81

586714.1930

390804.8570

82

586715.5490

390816.8610

83

586716.0920

390821.7360

84

586716.5520

390826.1200

85

586717.1830

390831.2360

86

586717.8680

390837.1740

87

586719.2800

390848.1960

88

586719.7440

390850.6570

89

586721.1880

390852.9960

90

586721.4370

390865.7450

91

586723.6620

390882.4660

93

586724.8800

390891.7360

94

586725.3630

390895.2320

95

586725.8400

390898.0690

96

586726.9960

390907.0720

97

586728.1960

390915.7960

98

586728.4370

390917.6550

99

586729.1600

390922.0630

101

586730.6499

390933.2358

102

586730.0420

390933.2110

103

586732.1560

390949.4080

104

586744.4190

391040.9450

105

586745.0641

391040.8377

106

586746:1780

391049.5090

107

586747.1970

391057.0530

108

586747.8640

391062.2700

109

586748.9350

391071.2800

110

586750.5960

391082.7580

111

586753.4160

391104.1770

112

586755.2701

391116.1072

113

586757.0472

391130.9895

114

586757.5500

391134.2060

115

586758.6150

391142.2100

116

586760.3900

391156.0230

117

586761.4660

391165.5790

118

586762.4230

391172.9390

119

586762.8100

391175.9110

120

586763.1760

391178.7280

121

586764.8457

391192.0268

122

586765.6330

391197.1520

123

586766.6070

391205.2810

124

586768.6720

391221.3414

125

586770.5782

391236.3086

126

586770.6140

391236.5210

127

586772.6320

391251.1750

128

586773.8230

391260.0720

129

586775.3150

391271.1670

130

586776.7490

391282.1170

131

586778.1190

391291.1780

132

586778.6480

391295.1300

133

586780.2580

391308.3490

134

586780.9760

391314.7710

135

586782.5580

391326.6780

136

586784.1180

391337.7820

137

586784.6610

391341.6150

138

586785.9150

391351.9090

139

586787.6220

391366.1350

140

586788.4230

391371.4220

141

586790.2140

391383.8100

142

586791.8040

391399.4530

143

586792.4860

391405.3240

144

586793.8570

391415.5210

145

586794.8280

391419.9810

146

586788.1630

391435.3360

Data: Noiembrie 2019
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

str. Octavian Goga, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586780.0880

391425.6150

1.999

2

586779.8900

391423.6260

1.532

3

586778.5180

391422.9440

2.390

4

586776.2520

391422.1850

1.671

5

586774.5880

391422.0300

18.068

6

586774.5890

391403.9620

2.137

7

586776.7120

391403.7180

1.931

8

586777.8480

391402.1570

2.921

9

586778.1580

391399.2520

12.284

10

586776.5160

391387.0780

3.001

11

586776.2120

391384.0920

5.459

12

586775.5290

391378.6760

5.722

13

586774.7810

391373.0030

7.965

14

586773.6840

391365.1140

10.369

15

586772.4250

391354.8220

13.287

16

586770.5000

391341.6750

14.191

17

586768.7270

391327.5950

8.884

18

586767.6090

391318.7820

2.912

19

586767.2360

391315.8940

19.176

20

586764.8380

391296.8690

6.537

21

586763.9600

391290.3910

12.456

22

586762.2630

391278.0510

8.739

23

586761.0520

391269.3960

0.747

24

586760.9730

391268.6530

0.897

25

586760.8690

391267.7620

6.714

26

586760.1200

391261.0900

14.729

27

586758.2500

391246.4800

3.561

28

586757.6760

391242.9660

4.709

29

586757.1190

391238.2900

5.322

30

586756.4450

391233.0110

8.873

31

586755.3180

391224.2100

2.303

32

586754.9760

391221.9330

6.489

33

586754.0840

391215.5060

9.049

34

586752.8700

391206.5390

8.203

35

586751.7440

391198.4140

9.903

36

586750.5660

391188.5810

16.029

37

586748.4696

391172.6893

0.121

38

586748.5900

391172.7000

18.593

39

586746.2100

391154.2600

11.580

40

586744.6990

391142.7790

22.046

41

586741.8210

391120.9220

5.125

42

586741.2240

391115.8320

11.954

43

586739.6130

391103.9870

7.816

44

586738.5710

391096.2410

9.128

45

586737.3560

391087.1940

7.734

46

586736.2660

391079.5370

13.953

47

586734.4532

391065.7018

0.191

48

586734.6420

391065.6740

20.376

49

586731.7720

391045.5010

4.307

50

586731.1570

391041.2380

1.472

51

586730.9620

391039.7790

5.326

52

586730.2420

391034.5020

4.863

53

586729.6130

391029.6800

3.662

54

586728.9970

391026.0700

18.111

55

586726.6660

391008.1100

11.403

56

586725.0860

390996.8170

4.540

57

586724.5180

390992.3130

4.439

58

586723.8450

390987.9250

3.700

59

586723.3790

390984.2540

2.599

60

586723.1560

390981.6650

7.471

61

586722.2910

390974.2440

11.441

62

586720.8810

390962.8900

1.380

63

586720.6890

390961.5230

3.069

64

586720.2540

390958.4850

15.560

65

586718.2100

390943.0600

0.377

66

586718.2800

390942.6900

13.009

67

586716.3800

390929.8200

6.511

68

586715.4070

390923.3820

10.878

69

586713.8747

390912.6120

14.645

70

586711.9985

390898.0879

9.446

71

586710.7748

390888.7220

7.151


72

586709.9350

390881.6200

17.206

73

586707.7510

390864.5530

12.611

74

586704.1530

390852.4660

3.445

75

586705.9300

390849.5150

13.981

76

586704.0910

390835.6550

4.202

77

586703.4450

390831.5030

7.354

78

586702.5520

390824.2030

9.392

79

586701.2690

390814.8990

6.019

80

586700.4320

390808.9380

14.353

81

586714.1930

390804.8570

12.080

82

586715.5490

390816.8610

4.905

83

586716.0920

390821.7360

4.408

84

586716.5520

390826.1200

5.155

85

586717.1830

390831.2360

5.977

86

586717.8680

390837.1740

11.112

87

586719.2800

390848.1960

2.504

88

586719.7440

390850.6570

2.749

89

586721.1880

390852.9960

12.751

90

586721.4370

390865.7450

16.868

91

586723.6620

390882.4660

9.350

93

586724.8800

390891.7360

3.529

94

586725.3630

390895.2320

2.877

95

586725.8400

390898.0690

9.077

96

586726.9960

390907.0720

8.806

97

586728.1960

390915.7960

1.875

98

586728.4370

390917.6550

4.467

99

586729.1600

390922.0630

11.272

101

586730.6499

390933.2358

0.608

102

586730.0420

390933.2110

16.334

103

586732.1560

390949.4080

92.355

104

586744.4190

391040.9450

0.654

105

586745.0641

391040.8377

8.743

106

586746.1780

391049.5090

7.613

107

586747.1970

391057.0530

5.259

108

586747.8640

391062.2700

9.073

109

586748.9350

391071.2800

11.598

110

586750.5960

391082.7580

21.604

111

586753.4160

391104.1770

12.073

112

586755.2701

391116.1072

14.988

113

586757.0472

391130.9895

3.256

114

586757.5500

391134.2060

8.075

115

586758.6150

391142.2100

13.927

116

586760.3900

391156.0230

9.616

117

586761.4660

391165.5790

7.422

118

586762.4230

391172.9390

2.997

119

586762.8100

391175.9110

2.841

120

586763.1760

391178.7280

13.403

121

586764.8457

391192.0268

5.185

122

586765.6330

391197.1520

8.187

123

586766.6070

391205.2810

16.193

124

586768.6720

391221.3414

15.088

125

586770.5782

391236.3086

0.215

126

586770.6140

391236.5210

14.792

127

586772.6320

391251.1750

8.976

128

586773.8230

391260.0720

11.195

.129

586775.3150

391271.1670

11.043

130

586776.7490

391282.1170

9.164

131

586778.1 190

391291.1780

3.987

132

586778.6480

391295.1300

13.317

133

586780.2580

391308.3490

6.462

134

586780.9760

391314.7710

12.012

135

586782.5580

391326.6780

11.213

136

586784.1180

391337.7820

3.871

137

586784.6610

391341.6150

10.370

138

586785.9150

391351.9090

14.328

139

586787.6220

391366.1350

5.347

140

586788.4230

391371.4220

12.517

141

586790.2140

391383.8100

15.724

142

586791.8040

391399.4530

5.910

143

586792.4860

391405.3240

10.289

144

586793.8570

391415.5210

4.564

145

586794.8280

391419.9810

16.739

146

586788.1630

391435.3360

12.637

S = 8690 mp P=1295.230m


Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Octavian Goga, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din pct. 81 până în pct. 85 de gard din metal și beton; din pct. 85 până în pct. 89 de gard din beton; din pct. 89 până în pct. 90 de strada Țebei; din pct. 90 până în pct. 101 de gard din

metal și beton; din pct. 101 până în pct. 105 neîmprejmuit; din pct 105 până în pct. 111 de gard din

beton și metal; din pct. 111 până în pct. 112 de strada Ion Ghica; din pct. 112 până în pct. 117 de gard din plasă de sârmă; din pct. 117 până în pct. 134 de gard din beton și metal; din pct. 134 până în pct.

136 de gard din beton; din pct. 136 până în pct. 139 de gard din plasă de sârmă; din pct. 139 până în

pct. 142 neîmprejmuit; din pct. 142 până în pct. 145 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-In latura de Est: din pct. 145 până în pct. 146 de strada General Eremia Grigorescu;

-In latura de Sud: din pct. 146 până în pct. 6 neîmprejmuit; din pct. 6 până în pct. 16 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 16 până în pct. 22 de gard din beton și metal; din pct. 22 până în pct. 26 de gard din lemn; din pct. 26 până în pct. 27 de gard din beton; din pct. 27 până în pct. 42 de gard din beton și metal; din pct. 42 până în pct. 43 de strada Ion Ghica; din pct. 43 până în pct. 73 de gard din beton și metal; din pct. 73 până în pct. 74 de strada Țebei; din pct. 74 până în pct. 80 de gard din beton și metal;

-în latura de Vest: din pct. 80 până în pct. 81 de Piața 14 Iulie.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 9600 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10489 înscris în Cartea Funciară numărul 264297 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12154 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 8690 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 8690 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastm.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-Target v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Noiembrie 2019

Anexa 6 la Hotărârea nr. 47/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada General EREMIA GRIGORESCU

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                       3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 24100 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

DataProprietar

(semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

SUMAR

Pagina

t

Anexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... 3—447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.200&               *

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicata,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 , 'vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „WOT'ZâMR’E’

privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul CiuJ“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome public ai județului Cluj, precum și ai municipiile^ •• =« și comunelor din Județul Cluj a bunurilor cț ’ Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , ;ez-hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRJCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Cobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Șebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

NT. 193.

’) Hotărârea Guvaisilui nr, 1 S3Z20()6 .a fost publicată în Moriton» Oficial a! României, Partea l,Jnr. 245 din 20 martie 2006 șl este și în acest număr bis.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


.ANCBL

IfA NÂTJA.'i.'.f. S !1 j. r, >s A.‘* '•> V st rr-’t KtFîSTTIMOSh I IC»


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264297 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Octavian Goga, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10489

12.154

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840, 1671, 2072, 2707 UAT Cluj-Napoca;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 264297 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Mir. 1 La Partea B

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:10489

12.154

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Teren


_________________DETALII LINIARE IMOBIL

(jeometriti peiitmatoasf ImoM mi a/ostgtit.

Da

te referitoare Ba teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

12.154

-

-

10489

Strada Fântânelei

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.53504/18-12-2017 in suma de 20, țru serviciul de, publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

18-12-2017

Data eliberării,

/ /

Ml 330 U


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 316524 Cluj-Napoca


Nr. cerere

173107

Ziua

24

Luna

09

Anul

2018


iijiIi m


III

100062531304


A. Partea 0. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str General Grigorescu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10097

18.452

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilul de sub Al nu formează obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:10097

18.452

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL . .

Geometria pentru acest imobil nu a jostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

- .

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPi conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/09/2018, 11:00

Pagina 2 din 2

EXTRAS DE, CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

4990

Ziua

13

Luna

01

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Xi ','-îBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Rakoczi, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10216/5

36

TEREN PENTRU STRADA RAKOCZI

B. Partea BL Proprietari și arte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3146 / 28/10/1950

Adresa nr. 27821/1950, din emis de ;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilu! de sub Al nu formează obiect de circulație.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

J

Top: 10216/5

36

TEREN PENTRU STRADA RAKOCZI                    j

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________ Geometria per?acest imobil m.t a ftst găs/tâ.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

: -

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legijy

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna/r/r.151^/1'3-01-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272." ./■ yy                                      y

Data soluționării,

17-01-2017

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, IgrratȘofdan

(parafa și semnătura)
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

37310

Ziua

12

pentru INFORMARE

Luna

03

Anul

2015


A NC P I   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN                                                                               Nr. CF vechi: 6542

Adresa: Cluj-Na

poca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

10679/1/6

33

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale        |     Observații / Referințe

4236 / 25.11.1955

Decret nr. 92/1950

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, naționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        I

(provenita din conversia CF 6542)

 • 1) STATULUI ROMÂN, în folosința

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 Ia Partea I

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

-

33

-

-

-

Teren pentru stradă


.1


TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10679/1/6

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitânta nr. CJ15C10881/12-03-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

16/03/2015


Asiste n t Registre tor,

RODICA ABRUDAR

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


jiNCEL

AK-r.VTI > NArllV«Aț, V I* i. C -r îl X ii j SI .'rai irmn i'imu lix.»


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 323290 Cluj-Napoca


1 Nr. cerere

160347

Ziua

05

Luna

09

Anul

2018

Cod verific

re

lllllllllll 1

'III

100062084368


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Grigorescu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10244

2.895

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptui de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

încheiere Cf nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Imobilul se abnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

t î

Anexa Nr. 1 La Partea I                          <

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:10244

2.895

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

|.DETALIILINIARE IMOBIL __      _

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.895

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.33023/05-09-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.
., Numărul de ) ordine


Numărul topografic/■          /                   i />

,,//cci?^lv Alteufaț'*'

■’L' L' '                                                /

7.....i


jj. if, K ■


:n :-<s


$$■


■k r\ •


<0=

iî7 ’^s?'

- J


Numărul de ordine


Numărul topografico


p <!fi

>c

Vi o

S

.... |

Numărul    j

serial


<-xV Fk K


n -X ts

- R'xe:


F > ăx x< W-


CO


Coala Cărții Funduare

Nn /W'Numărul de ordine

Numărul topografic

L

s

cadastr rioî-60

jprafaja „ ală în jțjgatg 0 stânjini □

Z’sîănji^'i^

Notă

yWZ

zi^W

___

2 ?

O'i/

Mort/

. / 1

'j.                             a^L7^&Zâ-J&-7.

. >

.■*, 1; ‘ ,-j i&l/r

3 77-V:

83. 773-yty

-ZW

J/2-r'e'tz'- 'f?(Vila. /J?7ztVtZ/ ^-zFt^gT^

a—

V3.

-dur- 7/.^

-zrxr

■3T.

L>V? -Z8f>.

///^

^7^7

Ji eVBz&ZTT^

<r —  . ✓-

717?

tyJ/ĂT

e^âu- V7z.

____________,. '

7778

77/a/zo

i/țtr'Acc,           VZ            G~

■Z

■ .

4- —  > —     ‘

i

ZCr'A^ najGtct ZTZTVzb

* 7

VZv.

7? 'iVZV '■ZZf'ZZ.Vz,

____

..

* — ^ _ -..

7M

7//^6

\

fana, -fiM/iu /OÂi'Mtej $7'^i^''e-7

~__

75ZZ

£?.

-’i

J5Z3.

'/OZoy/if.

!77i^ p-izVfaw          /7f. ZBBTVfy

' _________________

ji.

••■', ■ ’/'v

JflyutL,         ^x^tLdzi^sj TZc ‘ZH-icf.,?

r—.

vi

“L/

■A\' 7 l-

73ZĂ

—:---Z-/—

‘îfa/âC'-zZ-/zVar^e-*?        ■ ^a^EZZ&VL

-VZ

- 1

7SZ&

fâr&» faft- '&£ls&cde*ț V7>^Z<

VA

>

7 iz 7

'iu#/.

Te/L&i^'        /iZ-, TTVgVcZ' bT"^.

__________________’

W

J ■ ■• •

1 :

J &L&U . ‘fl'^-7^1-^. H ‘ 3'Vb-n^tT3, vtT^X

___.

77

WÂ W ^7:

^V/6

3 fi

WO.

^1L\

< ,^eA^7,.'4u;in--'C-> Ău*

p?3.‘.

'W.

\7&-r'&a.      ■ J'î7.‘^/'V<.«l^Ț7a^&7~

a

skTJi

tA7ș..

.7^1 &<.     j77ti77 T^Z 7ÎiiivJ7>cm^c:^

-—■"

ie,.

•■ ;. j            ;

•':.i\. .;:’ <’;•!“ ■; •t//H/                                       /f/frl

<2^2-^ /c-ci/                     @'/Jr>-

ZWJ/resy                 /7eJ;

(ffCt                     AdA^t^^ylL z/-H'     /S.^r" «7 <» X1" «_

C^r. /^ci ,     /J’2'2' ~d5~23, ^tAoÂid^T.

(faxi/d'uÂ&U/'       '■:;,r ,j______

J/fO.


o^L>

$&u£-e^                          zO^Zx<^x^j^C-e-. . •,  2

' . ^^'~~ rcb>.

r>-                  7 /v.                 f

j ■    f... rC^,                a3^G.              -C^<-^-^<j2^. ■

^J<Mi

^S—: < '

^^j'. £L£-&^

Grupa XIX-


Model No. 48 Rsj

3W8MW 5®

W833888■ UI II. DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada G-ral Eremia Grigorescu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

264297

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10489

Strada Fântânelei

12154

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

316524

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10097

-

18452

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

319047

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10216/5

Teren pentru strada Rakoczi

36

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

311616

(Nr. CF. vechi 6542)

A+l

10679/1/6

Teren pentru stradă

33

STATUL ROMÂN în folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

323290

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10244

-

2895

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+1485

10243/1

Stradă, în strada Rakoczi

52

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+1510

10470/1

Teren viran de stradă, în str. Grigorescu

13

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+l 522

10209/1

Teren pentru alinierea str. Rakoczi

68

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

33703

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10489/1

Strada Fântânelei

2551

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10489/2

Strada Fântânelei

8690

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10489/3

Strada Fântânelei

913

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10489/1, 10097, 10216/5, 10679/1/6, 10244, 10243/1, 10470/1, 10209/1

Nou

Strada General Eremia

Grigorescu

24100

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt. ’Â

Total suprafață măsurată = 24100 mp                                                                 _

----------------------------Au-X," s-'------------ir-,—Data: Noiembrie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SR Aut. RoȘ-l-J, Nr 0998

Inventar de coordonate

309

586808.9950

391427.9370

distem ae proiecție ătereogranc /u

310

586805.5640

391428.1300

311

586803.3680

391427.6930

str.

g-ral Eremia Gngorescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

312

586799.9350

391426.0800

313

586796.5780

391423.0430

314

586794.8280

391419.9810

U.A.l LLUJ-INAHJLA COCI MKU 10 34^34

315

586788.1630

391435.3360

316

586791.2530

391439.5300

317

586792.8770

391442.3280

Nr.

X

Y

318

586793.7220

391444.4680

Pct.

[ml

[m]

103

586951.8990

390408.8910

205

586921.0520

390814.6140

319

586794.2470

391445.8900

1

586908.3540

391139.0620

104

586951.5530

390405.6050

206

586920.7190

390817.4220

320

586795.4050

391450.8920

2

586908.3690

391135.9020

105

586951.4235

390403.9360

207

586919.9840

390821.7530

321

586795.3250

391457.4810

3

586907.2930

391135.8270

106

586951.8010

390403.7770

208

586917.9040

390837.9630

322

586794.1890

391462.2560

4

586907.0370

391135.5650

107

586951.4920

390400.5140

209

586917.6680

390840.2230

323

586792.6530

391466.3990

5

586907.3470

391130.3560

108

586949.6490

390381.0630

210

586917.1440

390844.3120

324

586789.6660

391473.0560

6

586907.5340

391126.0650

109

586948.1680

390366.5740

211

586916.7300

390847.0920

325

586788.6120

391475.2970

7

586907.5920

391123.0530

110

586947.8520

390365.5880

212

586915.9820

390852.2710

326

586789.6810

391476.3210

8

586908.5710

391105.6070

III

586947.6870

390364.2010

213

586915.7100

390855.0150

327

586786.4940

391481.7920

9

586909.2850

391095.6810

112

586946.5140

390364.2760

214

586915.0380

390860.5080

328

586782.7100

391485.8760

10

586910.2890

391081.6840

113

586946.0740

390360.0770

215

586913.9070

390868.7060

329

586778.3020

391487.9480

11

586910.6640

391071.6040

114

586945.9791

390360.0838

216

586912.4260

390880.4590

330

586773.1630

391488.7930

12

586911.5240

391059.0810

115

586945.9720

390359.9850

217

586910.2300

390896.1200

331

586768.0760

391487.3140

13

586911.9510

391052.0160

116

586945.2580

390349.9950

218

586910.0750

390897.1740

332

586735.4540

391501.2590

14

586912.5830

391042.1160

117

586945.2140

390345.3590

219

586909.8150

390899.2300

333

586732.8600

391503.4840

15

586913.0880

391035.3720

118

586944.9730

390342.1490

220

586909.4330

390901.8030

334

586729.8140

391504.7160

16

586913.4550

391028.9220

119

586944.2760

390335.2010

221

586908.8210

390906.7420

335

586717.7760

391508.5430

17

586914.0020

391024.3580

120

586943.4000

390326.2820

222

586907.2740

390918.4470

336

586714.3270

391509.2503

18

586914.4280

391018.8770

121

586943.1500

390326.1790

223

586905.2650

390933.3730

337

586720.1960

391528.7690

19

586914.7220

391015.6860

122

586941.2220

390306.8950

224

586904.7060

390937.0800

338

586720.8360

391530.8930

20

586915.4180

391003.8780

123

586941.0200

390305.3630

225

586903.4210

390946.7850

339

586723.2440

391532.7580

21

586916.0570

390992.6830

124

586940.5660

390298.0420

226

586902.3650

390954.3970

340

586724.4737

391536.2996

22

586916.2520

390989.4690

125

586940.7790

390296.7250

227

586902.2642

390956.1131

341

586729.1150

391534.6880

23

586917.2110

390979.6450

126

586941.3180

390295.3590

228

586902.8430

390956.1400

342

586744.7530

391529.2070

24

586919.8720

390961.5230

127

586942.7160

390293.6080

229

586899.1320

391020.9710

343

586752.4440

391526.4840

25

586920.0680

390960.0990

128

586944.0000

390292.5260

231

586898.4220

391020.9746

344

586765.8627

391521.7826

586921.6950

390949.0360

129

586924.0000

390291.8630

232

586898.4120

391021.4070

345

586781.6810

391515.9880

\----

27

586922.8120

390941.5230

130

586925.2110

390298.3390

233

586898.3090

391024.0730

346

586792.2320

391512.2290

28

586922.9840

390940.2350

131

586925.4670

390299.8760

234

586897.9670

391032.4720

347

586793.3880

391511.8850

29

586923.4350

390936.9710

132

586926.8530

390308.4760

235

586897.9680

391032.5650

348

586802.0470

391488.6180

30

586924.2340

390931.8910

133

586926.9340

390308.5030

236

586897.9570

391032.8270

349

586803.3950

391486.4860

31

586924.9410

390926.7720

134

586927.5680

390317.8760

237

586897.5380

391042.6310

350

586808.2380

391473.6600

32

586926.9890

390912.9550

135

586927.6560

390318.9180

238

586897.1910

391048.0730

351

586812.4470

391463.0900

33

586928.3180

390903.1190

136

586927.9640

390322.9020

239

586896.8260

391048.8590

352

586813.4730

391460.2570

34

586929.5720

390894.9420

137

586928.1370

390325.6250

240

586896.3340

391056.4100

353

586815.8840

391461.2230

35

586930.0490

390892.1120

138

586929.5640

390342.5750

241

586895.9350

391062.9420

354

586817.9970

391457.0430

36

586930.7090

390888.2910

139

586930.0150

390349.7820

242

586895.6550

391068.4820

355

586820.5610

391451.9690

37

586931.9680

390880.7310

140

586930.9210

390360.5490

243

586895.6660

391073.5670

356

586821.4190

391450.4370

38

586932.7570

390876.3460

141

586932.1480

390374.3850

244

586895.6310

391075.2480

357

586824.9670

391442.9160

39

586934.1350

390867.9630

142

586932.3630

390377.4850

245

586894.8730

391087.3460

358

586825.9220

391440.7620

40

586934.3860

390866.2560

143

586933.3200

390384.4510

246

586894.3290

391097.8770

359

586826.8460

391438.9630

41

586934.9987

390862.2534

144

586934.6260

390394.9040

247

586893.7890

391103.1220

360

586831.1120

391430.6640

42

586935.0910

390861.0330

145

586935.1920

390399.6560

248

586892.8460

391103.8410

361

586836.2470

391420.8880

43

586936.2740

390852.5380

146

586935.6000

390403.3590

249

586889.1490

391115.8770

362

586836.8510

391419.6620

44

586936.7170

390849.5260

147

586936.1000

390403.2790

250

586888.6870

391127.6020

363

586838.7390

391416.1140

45

586937.1230

390846.3290

148

586936.3640

390405.9950

251

586888.4590

391139.7110

364

586845.7330

391401.9950

46

586938.5860

390833.5600

149

586937.5130

390416.2130

252

586888.4120

391144.7720

365

586846.7200

391399.0170

47

586938.8100

390830.7680

150

586937.8800

390420.1280

253

586888.0440

391 150.5980

366

586848.7440

391393.5300

48

586939.1090

390827.8080

151

586938.4360

390425.3890

254

586887.7930

391154.7580

367

586851.2140

391386.8770

49

586940.5950

390812.6870

152

586938.7280

390427.7440

255

586887.5180

391162.7530

368

586852.2970

391384.0390

50

586941.0710

390808.2160

153

586939.9990

390439.7640

256

586887.3200

391166.6340

369

586861.0460

391359.8230

51

586942.1020

390797.5730

154

586939.9380

390440.7470

257

586887.0672

391175.1652

370

586865.6350

391347.4560

52

586943.6920

390782.9970

155

586941.4390

390454.8610

258

586886.8093

391184.2209

371

586866.2780

391345.6400

53

586944.5560

390774.6200

156

586941.6050

390456.2580

259

586886.7367

391185.2400

372

586866.4930

391345.6900

54

586944.8300

390771.6330

157

586941.7800

390457.8400

260

586886.6100

391188.6370

373

586871.6700

391332.9531

55

586945.4460

390763.9140

158

586942.3380

390463.1750

261

586885.9940

391 188.6280

374

586869.1700

391331.9310

56

586945.4910

390763.4160

159

586942.6440

390465.7270

262

586884.7440

391204.6330

375

586872.7970

391324.2750

57

586945.5350

390762.9180

160

586943.7140

390475.6010

263

586884.5530

391207.8860

376

586875.9480

391318.1650

58

586945.7610

390760.2310

161

586941.8160

390475.7830

264

586886.8740

391209.4320

377

586877.4910

391314.7400

59

586946.6300

390751.0940

162

586942.3400

390481.6600

265

586886.6550

391212.4710

378

586877.3370

391314.4980

60

586947.2190

390744.0120

163

586942.5580

390483.6870

266

586884.9620

391228.0680

379

586878.7500

391310.8860

61

586947.3020

390743.0150

164

586944.4020

390501.5190

267

586880.9900

391227.5230

380

586878.9070

391310.9430

62

586947.6850

390738.4180

165

586944.5520

390502.8400

268

586880.2570

391235.2290

381

586879.6970

391308.7390

63

586950.1800

390718.2200

166

586944.7100

390504.9080

269

586880.0950

391239.8620

382

586884.5950

391295.8640

64

586952.3040

390700.5680

167

586946.4090

390520.3420

270

586878.6190

391249.2580

383

586884.3260

391295.7660

65

586952.8050

390696.3330

168

586946.8660

390533.8710

271

586877.4550

391257.4530

384

586887.7240

391286.4350

66

586956.4650

390674.4740

169

586946.9060

390535.2260

272

586874.8330

391265.9930

385

586890.3330

391279.6680

67

586957.3080

390669.4630

170

586947.0503

390538.2031

273

586872.9400

391273.7440

386

586892.0970

391272.8740

68

586955.8610

390669.3970

171

586949.2760

390538.1170

274

586872.2430

391275.6200

387

586894.6250

391262.7050

69

586959.6710

390644.6950

172

586950.1540

390553.3920

275

586870.2350

391280.7600

388

586894.8880

391261.3830

70

586961.1190

390644.7550

173

586948.4714

390553.6221

276

586867.6920

391287.2270

389

586895.3440

391259.5300

71

586961.2897

390644.7620

174

586948.4910

390553.8820

277

586866.7130

391289.7240

390

586896.3210

391256.7650

72

586964.5360

390626.1170

175

586948.6030

390557.5430

278

586864.1870

391296.2440

391

586896.7350

391255.1940

73

586966.6700

390614.4380

176

586948.7030

390563.7860

279

586863.9260

391296.1530

392

586899.2270

391245.8740

74

586966.9230

390609.1600

177

586948.7760

390568.0050

280

586861.4650

391302.5190

393

586902.1110

391236.0710

75

586967.2640

390599.3700

178

586948.8130

390568.9790

281

586861.0960

391303.4670

394

586903.9460

391227.5550

76

586967.6400

390591.6970

179

586948.7720

390571.1690

282

586858.3850

391310.4310

395

586904.9900

391220.7770

77

586967.7060

390590.4550

180

586948.5340

390582.4990

283

586856.8980

391314.0560

396

586905.7050

391215.7900

78

586967.7580

390586.4490

181

586948.4163

390587.1796

284

586852.7860

391324.4200

397

586906.6530

391209.5320

79

586966.0960

390577.8380

182

586950.7299

390587.1761

285

586851.3350

391328.1540

398

586907.5500

391204.0300

80

586965.1800

390553.3200

183

586950.5623

390595.4248

286

586847.2890

391338.4250

399

586908.0510

391200.8210

81

586965.1400

390553.1710

184

586950.2897

390605.5377

287

586846.9130

391339.3630

400

586908.7420

391197.6440

82

586964.8820

390547.7670

185

586948.9594

390605.5752

288

586841.3980

391353.5220

401

586909.1190

391196.2690

83

586964.1970

390534.9950

186

586948.6416

390608.1891

289

586839.1020

391359.3740

402

586907.6790

391196.0190

84

586964.0570

390529.1480

187

586946.6728

390623.2875

290

586838.4020

391361.2000

403

586908.4270

391189.0880

85

586963.7060

390522.4090

188

586946.3848

390624.5284

291

586838.7140

391363.4110

404

586908.7970

391185.4690

86

586963.3730

390517.0430

189

586944.5230

390640.4140

292

586840.1870

391363.7040

405

586909.1230

391182.2750

87

586962.8620

390511.1800

190

586943.9350

390644.4820

293

586841.1290

391364.1590

406

586909.3010

391182.2770

88

586962.5320

390507.7860

191

586942.9910

390651.7660

294

586841.5040

391364.7850

407

586909.2660

391177.6380

89

586961.8110

390500.6030

192

586942.5790

390655.4570

295

586841.1580

391366.0020

de

408

586910.0667

w 391172.5820

90

586961.0550

390493.6150

193

586941.5400

390663.2580

296

586837.2490

391375.9590"

409

586909.4590

\.39H72^980

91

586960.5205

390489.6597

194

586940.3270

390672.8900

297

586830.9040

391391^770-

410

586909.4240

■^91168.7590

92

586960.4218

390488.4071

195

586936.4090

390673.7570

298

586827.9460

3913M9250

c\

41K

586909:6860

5?1162.5930

93

586960.5090

390488.3910

196

586934.2690

390690.0980

299

586827.5610

39K399.533O

ZI    <*.

X5    O -C. Z

i Q        <

412 \

586909:7210

3^160.7620

94

586959.0011

390474.0950

197

586933.2721

390698.2418

300

586825.1610

391.404. WdO

413 .

586909.8230

3911'55-3620

95

586958.4200

390468.5860

198

586937.3390

390697.5830

301

586824.9060

391405.9090-

414 -

\ 586909.7090

591'153^120

c.

96

586957.4910

390459.8360

199

586931.4010

390769.4610

302

586824.3510

095407.3320'

.415

1'586909.7330

39OV9.6890

97

586957.2878

390458.2130

200

586927.1556

390769.5386

303

586820.5940

139-1415.2200

C a

'^416

'586909.7380

39ll<2830

"6.

98

586956.9780

390455.7390

201

586926.8500

390771.9320

304

586816.3250

1311423.8990

417

.586909.7840

3911470040

99

586955.6230

390444.3400

202

586925.3060

390783.0990

305

586816.0720

Î391424.3350

100

586954.2810

390430.9120

203

586924.9780

390785.4910

306

586815.2550

391425.5800

C V

101

586953.7540

390426.0760

204

586922.4030

390805.0510

307

586813.5880

391-426.7980

c

A i "

102

586952.7310

390417.5130

308

586811.0630

391427.5530

întd

\ Jd

Data: Noiembrie 2019

simit: SC DAMAR CONSULT^RL

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

str. g-ral Eremia Grigorescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586908.3540

391139.0620

3.160

2

586908.3690

391135.9020

1.079

3

586907.2930

391135.8270

0.366

4

586907.0370

391135.5650

5.218

5

586907.3470

391130.3560

4.295

6

586907.5340

391126.0650

3.013

7

586907.5920

391123.0530

17.473

8

586908.5710

391105.6070

9.952

9

586909.2850

391095.6810

14.033

10

586910.2890

391081.6840

10.087

11

586910.6640

391071.6040

12.552

12

586911.5240

391059.0810

7.078

13

586911.9510

391052.0160

9.920

14

586912.5830

391042.1160

6.763

15

586913.0880

391035.3720

6.460

16

586913.4550

391028.9220

4.597

17

586914.0020

391024.3580

5.498

18

586914.4280

391018.8770

3.205

19

586914.7220

391015.6860

11.828

20

586915.4180

391003.8780

11.213

21

586916.0570

390992.6830

3.220

22

586916.2520

390989.4690

9.871

—’ 23,

586917.2110

586919.8720

390979.6450

390961.5230

18.316

1.437

25

586920.0680

390960.0990

11.182

26

586921.6950

390949.0360

7.596

27

586922.8120

390941.5230

1.299

28

586922.9840

390940.2350

3.295

29

586923.4350

390936.9710

5.142

30

586924.2340

390931.8910

5.168

31

586924.9410

390926.7720

13.968

32

586926.9890

390912.9550

9.925

33

586928.3180

390903.1190

8.273

34

586929.5720

390894.9420

2.870

35

586930.0490

390892.1120

3.878

36

586930.7090

390888.2910

7.664

37

586931.9680

390880.7310

4.455

38

586932.7570

390876.3460

8.496

39

586934.1350

390867.9630

1.725

1      40

586934.3860

390866.2560

4.049

41

586934.9987

390862.2534

1.224

42

586935.0910

390861.0330

8.577

43

586936.2740

390852.5380

3.044

44

586936.7170

390849.5260

3.223

45

586937.1230

390846.3290

12.853

46

586938.5860

390833.5600

2.801

47

586938.8100

390830.7680

2.975

48

586939.1090

390827.8080

15.194

49

586940.5950

390812.6870

4.496

50

586941.0710

390808.2160

10.693

51

586942.1020

390797.5730

14.662

52

586943.6920

390782.9970

8.421

53

586944.5560

390774.6200

3.000

54

586944.8300

390771.6330

7.744

55

586945.4460

390763.9140

0.500

56

586945.4910

390763.4160

0.500

57

586945.5350

390762.9180

2.696

58

586945.7610

390760.2310

9.178

59

586946.6300

390751.0940

7.106

60

586947.2190

390744.0120

1.000

61

586947.3020

390743.0150

4.613

62

586947.6850

390738.4180

20.352

63

586950.1800

390718.2200

17.779

64

586952.3040

390700.5680

4.265

65

586952.8050

390696.3330

22.163

66

586956.4650

390674.4740

5.081

67

586957.3080

390669.4630

1.449

68

586955.8610

390669.3970

24.994

69

586959.6710

390644.6950

1.449

70

586961.1190

390644.7550

0.171

71

586961.2897

390644.7620

18.925

72

586964.5360

390626.1170

11.872

73

586966.6700

390614.4380

5.284

74

586966.9230

390609.1600

9.796

75

586967.2640

390599.3700

7.682

76

586967.6400

390591.6970

1.244

77

586967.7060

390590.4550

4.006

78

586967.7580

390586.4490

8.770

79

586966.0960

390577.8380

24.535

80

586965.1800

390553.3200

0.154

81

586965.1400

390553.1710

5.410

82

586964.8820

390547.7670

12.790

83

586964.1970

390534.9950

5.849

84

586964.0570

390529.1480

6.748

85

586963.7060

390522.4090

5.376

86

586963.3730

390517.0430

5.885

87

586962.8620

390511.1800

3.410

88

586962.5320

390507.7860

7.219

89

586961.8110

390500.6030

7.029

90

586961.0550

390493.6150

3.991

91

586960.5205

390489.6597

1.256

92

586960.4218

390488.4071

0.089 ’

93

586960.5090

390488.3910

14.375

94

586959.0011

390474.0950

5.540

95

586958.4200

390468.5860

8.799

96

586957.4910

390459.8360

1.636

97

586957.2878

390458.2130

2.493

98

586956.9780

390455.7390

11.479

99

586955.6230

390444.3400

13.495


100

586954.2810

390430.9120

4.865

202

586925.3060

390783.0990

2.414

101

586953.7540

390426.0760

8.624

203

586924.9780

390785.4910

19.729

102

586952.7310

390417.5130

8.662

204

586922.4030

390805.0510

9.658

103

586951.8990

390408.8910

3.304

205

586921.0520

390814.6140

2.828

104

586951.5530

390405.6050

1.674

206

586920.7190

390817.4220

4.393

105

586951.4235

390403.9360

0.410

207

586919.9840

390821.7530

16.343

106

586951.8010

390403.7770

3.278

208

586917.9040

390837.9630

2.272

107

586951.4920

390400.5140

19.538

209

586917.6680

390840.2230

4.122

108

586949.6490

390381.0630

14.564

210

586917.1440

390844.3120

2.811

109

586948.1680

390366.5740

1.035

211

586916.7300

390847.0920

5.233

110

586947.8520

390365.5880

1.397

212

586915.9820

390852.2710

2.757

111

586947.6870

390364.2010

1.175

213

586915.7100

390855.0150

5.534

112

586946.5140

390364.2760

4.222

214

586915.0380

390860.5080

8.276

113

586946.0740

390360.0770

0.095

215

586913.9070

390868.7060

11.846

114

586945.9791

390360.0838

0.099

216

586912.4260

390880.4590

15.814

115

586945.9720

390359.9850

10.015

217

586910.2300

390896.1200

1.065

116

586945.2580

390349.9950

4.636

218

586910.0750

390897.1740

2.072

117

586945.2140

390345.3590

3.219

219

586909.8150

390899.2300

2.601

118

586944.9730

390342.1490

6.983

220

586909.4330

390901.8030

4.977

119

586944.2760

390335.2010

8.962

221

586908.8210

390906.7420

11.807

120

586943.4000

390326.2820

0.270

222

586907.2740

390918.4470

15.061

121

586943.1500

390326.1790

19.380

223

586905.2650

390933.3730

3.749

122

586941.2220

390306.8950

1.545

224

586904.7060

390937.0800

9.790

123

586941.0200

390305.3630

7.335

225

586903.4210

390946.7850

7.685

124

586940.5660

390298.0420

1.334

226

586902.3650

390954.3970

1.719

125

586940.7790

390296.7250

1.468

227

586902.2642

390956.1131

0.579

126

586941.3180

390295.3590

2.241

228

586902.8430

390956.1400

64.937

127

586942.7160

390293.6080

1.679

229

586899.1320

391020.9710

0.710

128

586944.0000

390292.5260

20.011

231

586898.4220

391020.9746

0.433

129

586924.0000

390291.8630

6.588

232

586898.4120

391021.4070

2.668

130

586925.2110

390298.3390

1.558

233

586898.3090

391024.0730

8.406

131

586925.4670

390299.8760

8.711

234

586897.9670

391032.4720

0.093

132

586926.8530

390308.4760

0.085

235

586897.9680

391032.5650

0.262

133

586926.9340

390308.5030

9.394

236

586897.9570

391032.8270

9.813

134

586927.5680

390317.8760

1.046

237

586897.5380

391042.6310

5.453

135

586927.6560

390318.9180

3.996

238

586897.1910

391048.0730

0.867

136

586927.9640

390322.9020

2.728

239

586896.8260

391048.8590

7.567

137

586928.1370

390325.6250

17.010

240

586896.3340

391056.4100

6.544

138

586929.5640

390342.5750

7.221

241

586895.9350

391062.9420

5.547

139

586930.0150

390349.7820

10.805

242

586895.6550

391068.4820

5.085

140

586930.9210

390360.5490

13.890

243

586895.6660

391073.5670

1.681

141

586932.1480

390374.3850

3.107

244

586895.6310

391075.2480

12.122

142

586932.3630

390377.4850

7.031

245

586894.8730

391087.3460

10.545

143

586933.3200

390384.4510

10.534

246

586894.3290

391097.8770

5.273

144

586934.6260

390394.9040

4.786

247

586893.7890

391103.1220

1.186

145

586935.1920

390399.6560

3.725

248

586892.8460

391103.8410

12.591

146

586935.6000

390403.3590

0.506

249

586889.1490

391115.8770

11.734

147

586936.1000

390403.2790

2.729

250

586888.6870

391127.6020

12.111

148

586936.3640

390405.9950

10.282

251

586888.4590

391139.7110

5.061

149

586937.5130

390416.2130

3.932

252

586888.4120

391144.7720

5.838

150

586937.8800

390420.1280

5.290

253

586888.0440

391150.5980

4.168

151

586938.4360

390425.3890

2.373

254

586887.7930

391154.7580

8.000

152

586938.7280

390427.7440

12.087

255

586887.5180

391162.7530

3.886

153

586939.9990

390439.7640

0.985

256

586887.3200

391166.6340

8.535

154

586939.9380

390440.7470

14.194

257

586887.0672

391175.1652

9.059

155

586941.4390

390454.8610

1.407

258

586886.8093

391184.2209

1.022

156

586941.6050

390456.2580

1.592

259

586886.7367

391185.2400

3.399

157

586941.7800

390457.8400

5.364

260

586886.6100

391188.6370

0.616

158

586942.3380

390463.1750

2.570

261

586885.9940

391188.6280

16.054

159

586942.6440

390465.7270

9.932

262

586884.7440

391204.6330

3.259

160

586943.7140

390475.6010

1.907

263

586884.5530

391207.8860

2.789

161

586941.8160

390475.7830

5.900

264

586886.8740

391209.4320

3.047

162

586942.3400

390481.6600

2i039

265

586886.6550

391212.4710

15.689

163

586942.5580

390483.6870

17.927

266

586884.9620

391228.0680

4.009

164

586944.4020

390501.5190

1.329

267

586880.9900

391227.5230

7.741

165

586944.5520

390502.8400

2.074

268

586880.2570

391235.2290

4.636

166

586944.7100

390504.9080

15.527

269

586880.0950

391239.8620

9.511

167

586946.4090

390520.3420

13.537

270

586878.6190

391249.2580

8.277

168

586946.8660

390533.8710

1.356

271

586877.4550

391257.4530

8.933

169

586946.9060

390535.2260

2.981

272

586874.8330

391265.9930

7.979

170

586947.0503

390538.2031

2.227

273

586872.9400

391273.7440

2.001

171

586949.2760

390538.1170

15.300

274

586872.2430

391275.6200

5.518

172

586950.1540

390553.3920

1.698

275

586870.2350

391280.7600

6.949

173

586948.4714

390553.6221

0.261

276

586867.6920

391287.2270

2.682

174

586948.4910

390553.8820

3.663

277

586866.7130

391289.7240

6.992

175

586948.6030

390557.5430

6.244

278

586864.1870

391296.2440

0.276

176

586948.7030

390563.7860

4.220

279

586863.9260

391296.1530

6.825

177

586948.7760

390568.0050

0.975

280

586861.4650

391302.5190

1.017

178

586948.8130

390568.9790

2.190

281

586861.0960

391303.4670

7.473

179

586948.7720

390571.1690

11.332

282

586858.3850

391310.4310

3.918

180

586948.5340

390582.4990

4.682

283

586856.8980

391314.0560

11.150

181

586948.4163

390587.1796

2.314

284

586852.7860

391324.4200

4.006

182

586950.7299

390587.1761

8.250

285

586851.3350

391328.1540

11.039

183

586950.5623

390595.4248

10.117

286

586847.2890

391338.4250

1.011

184

586950.2897

390605.5377

1.331

287

586846.9130

391339.3630

15.195

185

586948.9594

390605.5752

2.633

288

586841.3980

391353.5220

6.286

186

586948.6416

390608.1891

15.226

289

586839.1020

391359.3740

1.956

187

586946.6728

390623.2875

1.274

290

586838.4020

391361.2000

2.233

188

586946.3848

390624.5284

15.994

291

586838.7140

391363.4110

1.502

189

586944.5230

390640.4140

4.110

292

586840.1870

391363.7040

1.046

190

586943.9350

390644.4820

7.345

293

586841.1290

391364.1590

0.730

191

586942.9910

390651.7660

3.714

294

586841.5040

J2136-W850.

1.265

192

586942.5790

390655.4570

7.870

295

586841.pa<r

3.SI38SB020 /

/cM”

193

586941.5400

390663.2580

9.708

296

586S3T.’49d

391375.9590

17J}6-

194

586940.3270

390672.8900

4.013

297

58>6ț>,i040

391391.8770

7.6441

195

586936.4090

390673.7570

16.481

298

586827.9460

391398.9250

-■",0.720

196

586934.2690

390690.0980

8.205

299

'5j&827.561&

391399>330

'z5 907

197

586933.2721

390698.2418

4.120

300Z

'58682571610

^91404.9310

< <o.u

198

586937.3390

390697.5830

72.123

30/

586824.9^0

39Ț405.909CL

V* 1.527

- 1

199

586931.4010

390769.4610

4.246

302.

586824.35 fo_

391'407.3320'.

8.737z

"■

200

586927.1556

390769.5386

2.413

3 CB-

586820.5940"

^9141-5^2200

■-/ 9.672'

A

1 201 1

586926.8500

390771.9320

11.273

304-

586816.3250

391423.8990

■0.-504

i


305

586816.0720

391424.3350

1.489

306

586815.2550

391425.5800

2.065

307

586813.5880

391426.7980

2.635

308

586811.0630

391427.5530

2.103

309

586808.9950

391427.9370

3.436

310

586805.5640

391428.1300

2.239

311

586803.3680

391427.6930

3.793

312

586799.9350

391426.0800

4.527

313

586796.5780

391423.0430

3.527

314

586794.8280

391419.9810

16.739

315

586788.1630

391435.3360

5.209

316

586791.2530

391439.5300

3.235

317

586792.8770

391442.3280

2.301

318

586793.7220

391444.4680

1.516

319

586794.2470

391445.8900

5.134

320

586795.4050

391450.8920

6.589

321

586795.3250

391457.4810

4.908

322

586794.1890

391462.2560

4.419

323

586792.6530

391466.3990

7.296

324

586789.6660

391473.0560

2.476

325

586788.6120

391475.2970

1.480

326

586789.6810

391476.3210

6.332

327

586786.4940

391481.7920

5.568

328

586782.7100

391485.8760

4.871

329

586778.3020

391487.9480

5.208

330

586773.1630

391488.7930

5.298

331

586768.0760

391487.3140

35.478

332

586735.4540

391501.2590

3.418

333

586732.8600

391503.4840

3.286

334

586729.8140

391504.7160

12.632

335

586717.7760

391508.5430

3.521

336

586714.3270

391509.2503

20.382

337

586720.1960

391528.7690

2.218

338

586720.8360

391530.8930

3.046

339

586723.2440

391532.7580

3.749

340

586724.4737

391536.2996

4.913

341

586729.1150

391534.6880

16.571

342

586744.7530

391529.2070

8.159

343

586752.4440

391526.4840

14.218

344

586765.8627

391521.7826

16.846

345

586781.6810

391515.9880

11.201

346

586792.2320

391512.2290

1.206

347

586793.3880

391511.8850

24.826

348

586802.0470

391488.6180

2.522

349

586803.3950

391486.4860

13.710

350

586808.2380

391473.6600

11.377

351

586812.4470

391463.0900

3.013

352

586813.4730

391460.2570

2.597

353

586815.8840

391461.2230

4.684

354

586817.9970

391457.0430

5.685

355

586820.5610

391451.9690

1.756

356

586821.4190

391450.4370

8.316

357

586824.9670

391442.9160

2.356

358

586825.9220

391440.7620

2.022

359

586826.8460

391438.9630

9.331

360

586831.1120

391430.6640

11.043

361

586836.2470

391420.8880

1.367

362

586836.8510

391419.6620

4.019

363

586838.7390

391416.1140

15.756

364

586845.7330

391401.9950

3.137

365

586846.7200

391399.0170

5.848

366

586848.7440

391393.5300

7.097

367

586851.2140

391386.8770

3.038

368

586852.2970

391384.0390

25.748

369

586861.0460

391359.8230

13.191

370

586865.6350

391347.4560

1.926

371

586866.2780

391345.6400

0.221

372

586866.4930

391345.6900

13.749

373

586871.6700

391332.9531

2.701

374

586869.1700

391331.9310

8.472

375

586872.7970

391324.2750

6.875

376

586875.9480

391318.1650

3.757

377

586877.4910

391314.7400

0.287

378

586877.3370

391314.4980

3.879

379

586878.7500

391310.8860

0.167

380

586878.9070

391310.9430

2.341

381

586879.6970

391308.7390

13.775

382

586884.5950

391295.8640

0.286

383

586884.3260

391295.7660

9.930

384

586887.7240

391286.4350

7.253

385

586890.3330

391279.6680

7.019

386

586892.0970

391272.8740

10.479

387

586894.6250

391262.7050

1.348

388

586894.8880

391261.3830

1.908

389

586895.3440

391259.5300

2.933

390

586896.3210

391256.7650

1.625

391

586896.7350

391255.1940

9.647

392

586899.2270

391245.8740

10.218

393

586902.1110

391236.0710

8.711

394

586903.9460

391227.5550

6.858

395

586904.9900

391220.7770

5.038

396

586905.7050

391215.7900

6.329

397

586906.6530

391209.5320

5.575

398

586907.5500

391204.0300

3.248

399

586908.0510

391200.8210

3.251

400

586908.7420

391197.6440

1.426

401

586909.1190

391196.2690

1.462

402

586907.6790

391196.0190

6.971

403

586908.4270

391189.0880

3.638

404

586908.7970

391185.4690

3.211

405

586909.1230

391182.2750

0.178

406

586909.3010

391182.2770

4.639

407

586909.2660

391177.6380

5.119

408

586910.0667

391172.5820

0.671

409

586909.4590

391172.2980

3.539

410

586909.4240

391168.7590

6.172

411

586^09.6860-

5^6909.721'0

391162.5930

1.831

412,

391160.7620

5.401

/U

586909.8230,-

391155.3620

2.153

/ .414

58690^7090

391153.2120

\ 3.523 z\.4O6

415

586909.(030

391149.689(1

416

586Ș09.7380,

391149.2830

^h?80

8.365

417

586909:784p

391147.3040

S =,24100 mp


Data: Noiembrie 2019


v

\'A                 ' •S'întocmit: SC-DAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada General EREMIA GRIGORESCU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din pct. 128 până în pct. 123 de aliniamentul construcției; din pct. 123 până în pct. 120 de gard din plasă de sârmă; din pct. 120 până în pct. 116 de gard din beton și metal; din pct. 116 până în pct. 115 de aliniamentul construcției; din pct. 115 până în pct. 101 de gard din plasă de sârmă; din pct. 101 până în pct. 93 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 93 până în pct. 79 de gard din beton și metal; din pct. 79 până în pct. 78 de strada Rarău; din pct. 78 până în pct. 75 de gard din lemn; din pct. 75 până în pct. 71 de gard din beton și metal; din pct. 71 până în pct. 67 neîmprejmuit; din pct. 67 până în pct. 33 de gard din beton și metal; din pct. 33 până în pct. 30 de gard din plasă de sârmă; din pct. 30 până în pct. 23 de gard din beton și metal; din pct. 23 până în pct. 22 de strada C. A. Rosetti; din pct. 22 până în pct. 8 de gard din beton și metal; din pct. 8 până în pct. 7 de aliniamentul construcției; din pct. 7 până în pct. 417 de gard din lemn și beton; din pct. 417 până în pct. 385 de gard din beton și metal; din pct. 385 până în pct. 383 de gard din plasă de sârmă; din pct. 383 până în pct. 378 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 378 până în pct. 370 neîmprejmuit; din pct. 370 până în pct. 363 de gard din beton și metal; din pct. 363 până în pct. 360 de gard din beton și lemn; din pct. 363 până în pct. 348 de gard din beton și metal;

-în latura de Est: din pct. 348 până în pct. 346 de strada General Dragalina; din pct. 346 până în pct. 345 de aliniamentul construcției;din pct. 345 până în pct. 341 de gard metalic; din pct. 341 până în pct. 340 de strada Mamaia;

-în latura de Sud: din pct. 340 până în pct. 336 de pod peste râul Someșul Mic; din pct. 336 până în pct. 332 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 332 până în pct. 331 de b-dul 1 Decembrie 1918; din pct. 331 până în pct. 315 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 315 până în pct. 314 de strada Octavian Goga; din pct. 314 până în pct. 290 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 290 până în pct. 278 de gard din plasă de sârmă; din pct. 278 până în pct. 251 de gard din beton și metal; din pct. 251 până în pct. 249 de gard din plasă de sârmă; din pct. 249 până în pct. 248 de strada Ion Ghica; din pct. 248 până în pct. 230 de gard din metal și beton; din pct. 230 până în pct. 227 neîmprejmuit; din pct. 227 până în pct. 216 de gard din beton și metal; din pct. 216 până în pct. 215 de strada Țebei; din pct. 215 până în pct. 200 de gard din metal și beton; din pct. 200 până în pct. 197 neîmprejmuit; din pct. 197 până în pct. 195 de gard beton; din pct. 195 până în pct. 190 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 190 până în pct. 188 de strada Traian Grozăvescu; din pct. 188 până în pct. 185 de gard din metal; din pct. 185 până în pct. 181 neîmprejmuit; din pct. 181 până în pct. 167 de gard din beton și metal; din pct. 167 până în pct. 166 de strada George Enescu; din pct. 166 până în pct. 161 de gard din lemn; din pct. 161 până în pct. 151 de gard din plasă de sârmă; din pct. 151 până în pct. 137 de gard din beton și metal; din pct. 137 până în pct. 129 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Vest: din pct. 129 până în pct. 128 de strada Donath.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 21892 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10489 înscris în Cartea Funciară numărul 264297 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12154 m2; numărul topografic 10097 înscris în Cartea Funciară numărul 316524 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 18452 m2; numărul topografic 10216/5 înscris în Cartea Funciară numărul 319047 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 36 m2; numărul topografic 10679/1/6 înscris în Cartea Funciară numărul 311616 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 33 m2; numărul topografic 10244 înscrisjn Cartea Funciară numărul 323290 a Municipiului Clui-Napoca-cu suprafața de 2895 m2; numărul topografic //<10243/1 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 52 m2; numărul topografic 10470/1 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 13 m2; numărul topografic 10209/1 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 68 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 24100 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 24100 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Nr. cadastral 9204 - dosar nr. 14577/E/17.05.2006 - exec. Buchman Jozsef

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-Target v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Noiembrie 2019rwswRRKWffljcwsnnn.                                            ’ ..              . ser.- .                    3®r.


Jxl                    . 7I“:______

1

I

1

î

j

11

ș

1

|

li

î

i

;

i

i

i

i

li

5

.

'

1 t ■


i               r


1

Hotârâraa Guvernatul nr. 193/2096^5 fost pubfcatâ in Moretorui Oficial ai României, Partea Ipnr. 248 din 20 martie 2008 șl bs!s si în acas! număr bis.

2

Hotărârea Guvernului nr, 133/2006^ fost publicată în Monitorul Oficia! ai României, Partea 1/nr. 24-â din 20 martie 2005 șl asta si în acest număr bis.

3

Hotărârea Guvamilui nr. 193/2006 a fost publ'cată in Monitorul Oficial al României. Partea l/nr. 245 din 20 martie 2006 șl st

'    -                                       -w      .  .                                                                              =3

® în acsst număr 015.

4

Hotărârea Guvewiîui nr, 133/2006j. jos: publ'catâ In Monitorui Oficial a! României, Partea IC nr. 24-3 din 20 marile 2006 șl sata si în acest număr bis.