Hotărârea nr. 45/2020

Hotărârea 45/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66265/1/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67219/45/30/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1958;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, identificat prin nr. topo. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1, în suprafață de 9731 mp., înscris în CF nr. 280042 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3993/1/1/1/1, 3994/1/1/1/1, 3995/1/1/1/1, 3996/1/1/1/1,

3997/1/1/1/1,   3998/1/1/1/1,   4006/2/1/1/1/1,   4007/2/1/1/1/1,   4008/2/1/1/1/1,   4009/2/1/1/1/1,

4010/2/1/1/1/1, 4011/2/1/1/1/1, 4012/2/1/1/1/1, 4013/2/1/1/1/1, 4014/2/1/1/1/1, 4015/2/1/1/1/1, 4017/2/1/1/1/1, 4019/2/1/1/1/1, 4020/2/1/1/1/1, 4021/2/1/1/1/1, 4024/2/1/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1/1, 4026/2/1/1/1/1, 4027/1/1/1/1, 4028/2/1/1/1/1, 4029/2/1/1/1/1, 4030/2/1/1/1/1, 4031/2/1/1/1/1, 4032/2/1/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1/1, în suprafață de 1013 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3993/1/1/1/2, 3994/1/1/1/2, 3995/1/1/1/2, 3996/1/1/1/2,

3997/1/1/1/2,   3998/1/1/1/2,   4006/2/1/1/1/2,   4007/2/1/1/1/2,   4008/2/1/1/1/2,   4009/2/1/1/1/2,

4010/2/1/1/1/2, 4011/2/1/1/1/2, 4012/2/1/1/1/2, 4013/2/1/1/1/2, 4014/2/1/1/1/2, 4015/2/1/1/1/2, 4017/2/1/1/1/2, 4019/2/1/1/1/2, 4020/2/1/1/1/2, 4021/2/1/1//2, 4024/2/1/1/1/2, 4025/1/2/1/1/1/2, 4025/2/2/1/1/1/2, 4026/2/1/1/1/2, 4027/1/1/1/2, 4028/2/1/1/1/2, 4029/2/1/1/1/2, 4030/2/1/1/1/2, 4031/2/1/1/1/2, 4032/2/1/1/1/2, 4033/1/1/1/1/1/2, 4033/2/2/1/1/1/2, în suprafață de 4134 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3993/1/1/1/3, 3994/1/1/1/3, 3995/1/1/1/3, 3996/1/1/1/3,

3997/1/1/1/3,   3998/1/1/1/3,   4006/2/1/1/1/3,  4007/2/1/1/1/3,   4008/2/1/1/1/3,  4009/2/1/1/1/3,

4010/2/1/1/1/3, 4011/2/1/1/1/3, 4012/2/1/1/1/3, 4013/2/1/1/1/3, 4014/2/1/1/1/3, 4015/2/1/1/1/3, 4017/2/1/1/1/3, 4019/2/1/1/1/3, 4020/2/1/1/1/3, 4021/2/1/1/3, 4024/2/1/1/1/3, 4025/1/2/1/1/1/3, 4025/2/2/1/1/1/3, 4026/2/1/1/1/3, 4027/1/1/1/3, 4028/2/1/1/1/3, 4029/2/1/1/1/3, 4030/2/1/1/1/3, 4031/2/1/1/1/3, 4032/2/1/1/1/3, 4033/1/1/1/1/1/3, 4033/2/2/1/1/1/3, în suprafață de 4584 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Godeanu nr. 9, identificat prin nr. topo. 4198, în suprafață de 1700 mp., înscris în CF nr. 329246 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 4198/1, în suprafață de 500 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 41981/2, în suprafață de 1200 mp.;

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și aleea Godeanu, identificat prin nr. topo. 3993/1/1/1/3, 3994/1/1/1/3, 3995/1/1/1/3, 3996/1/1/1/3, ’3997/1/1/1/3, 3998/1/1/1/3, 4006/2/1/1/1/3,  4007/2/1/1/1/3,  4008/2/1/1/1/3,  4009/2/1/1/1/3,  4010/2/1/1/1/3,  4011/2/1/1/1/3,

4012/2/1/1/1/3,  4013/2/1/1/1/3,  4014/2/1/1/1/3,  4015/2/1/1/1/3,  4017/2/1/1/1/3,  4019/2/1/1/1/3,

4020/2/1/1/1/3, 4021/2/1/1/3, 4024/2/1/1/1/3, 4025/1/2/1/1/1/3, 4025/2/2/1/1/1/3, 4026/2/1/1/1/3, 4027/1/1/1/3, 4028/2/1/1/1/3, 4029/2/1/1/1/3, 4030/2/1/1/1/3, 4031/2/1/1/1/3, 4032/2/1/1/1/3, 4033/1/1/1/1/1/3, 4033/2/2/1/1/1/3, în suprafață de 4584 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între aleea Godeanu și str. Bistriței, identificat prin nr. topo. 4198/2, 3993/1/1/1/2, 3994/1/1/1/2, 3995/1/1/1/2, 3996/1/1/1/2, 3997/1/1/1/2, 3998/1/1/1/2, 4006/2/1/1/1/2,  4007/2/1/1/1/2,  4008/2/1/1/1/2,  4009/2/1/1/1/2,  4010/2/1/1/1/2,  4011/2/1/1/1/2,

4012/2/1/1/1/2,  4013/2/1/1/1/2,  4014/2/1/1/1/2,  4015/2/1/1/1/2,  4017/2/1/1/1/2,  4019/2/1/1/1/2,

4020/2/1/1/1/2, 4021/2/1/1//2, 4024/2/1/1/1/2, 4025/1/2/1/1/1/2, 4025/2/2/1/1/1/2, 4026/2/1/1/1/2, 4027/1/1/1/2, 4028/2/1/1/1/2, 4029/2/1/1/1/2, 4030/2/1/1/1/2, 4031/2/1/1/1/2, 4032/2/1/1/1/2, 4033/1/1/1/1/1/2, 4033/2/2/1/1/1/2, în suprafață de 5334 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și aleea Godeanu, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca,zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între aleea Godeanu și str. Bistriței, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 45 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 45/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 280042, CF vechi 48146, Nr.Top 3993/1/1, 3994/1/1, ...4033/2/2/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.20.18'GEOMATICS

INTEGRATED SERVICES

CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019
ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj — Napoca, jud.CIuj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Str. ACTORULUI cu Str. ARIESULUI si intersecție ALEEA GODEANU cu Str. AR1ESULUI, are o suprafața de 4584 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de Ia o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Deteiminatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute inregistrari GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019

Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICEȘ^R,^ .


/^.Semnătura și ștaprpila Ăp CEFTIHOT ** z?

autorizare

| ț Srriji RO-E-F K’r. C458 ta VOlCULE^ivU V. FLORI<jCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586616.730

394391.196

8.359

2

586615.570

394399.474

2.195

3

586615.516

394401.668

2.074

4

586615.514

394403.742

0.786

5

586615.513

394404.528

5.284

6

586610.229

394404.541

11.799

7

586610.442

394392.744

4.553

8

586605.890

394392.697

0.536

9

586605.895

394392.161

3.482

10

586602.414

394392.084

0.421

11

586602.402

394392.505

5.980

12

586596.425

394392.337

0.560

13

586596.436

394391.777

6.485

14

586589.953

394391.650

0.474

15

586589.945

394392.124

3.095

16

586586.851

394392.032

2.386

17

586586.861

394389.646

0.677

18

586587.538

394389.658

6.669

19

586587 653

394382.990

0.600

20

586587.053

394382.979

12.834

21

586587.284

394370.147

0.393

22

586587.677

394370.157

3.674

23

586587.772

394366.485

0.354

24

586587.418

394366.485

17.638

25

586587.827

394348.852

1.369

26

586586.458

394348.808

5.895

27

586586.614

394342.915

48.580

28

586587.538

394294.344

11.941

29

586575.601

394294.038

48.580

30

586574.677

394342.609

11.921

31

586586.594

394342.914

5.895

32

586586.451

394348.808

11.864

33

586574.592

394348.426

50.633

34

586573.642

394399.050

11.663

35

586585.302

394399.325

4.513

36

586585.200

394403.837

25.039

37

586610.229

394404.556

5.285

38

586615.513

394404.530

2.720

39

586615.510

394407.250

38.787

40

586576.729

394406.616

1.323

41

586575.459

394406.244

1.872

42

586573.908

394405.196

0.989

43

586573.163

394404.546

1.004

44

586572.472

394403.818

1.000

45

586571.867

394403.022

0.817

46

586571.502

394402.291

0.740

47

586571.329

394401.571

9.647

48

586571.509

394391.926

41.592

49

586572.477

394350.345

2.046 g

50

586572.512

394348.299

6.789

51

586572.173

394341.518

48.744

52

586573.215

394292.785

10.606

53

586573.250

394282.179

21.605

54

586573.436

394260.575

16.801

55

586573.897

394243.780

16.942

56

586574.220

394226.841

12.699

57

586574.537

394214.146

2.230

58

586574.924

394211.950

1.040

59

586575.676

394211.232

1.163

60

586576.798

394210.925

19.628

61

586596.419

394210.389

2.859

62

586599.277

394210.315

13.649

63

586612.924

394210.092

2.933

64

586615.857

394210.092

13.299

65

586629.154

394209.848

18.343


66

586647.497

394209.746

1.149

67

586648.645

394209.789

0.695

68

586649.146

394210.271

0.851

69

586649.310

394211.106

1.270

70

586649.399

394212.373

19.036

71

586649.104

394231.407

0.498

72

586649.602

394231.408

10.074

73

586649.660

394241.482

4.453

74

586645.208

394241.387

18.017

75

586644.662

394223.378

5.192

76

586639.473

394223.553

11.143

77

586639.160

394212.414

50.427

78

586588.745

394213.520

6.460

79

586588.775

394219.980

11.941

80

586576.837

394219.701

19.269

81

586576.436

394238.966

32.201

82

586575.844

394271.161

5.310

83

586581.153

394271.259

11.499

84

586580.958

394282.757

18.284

85

586599.236

394283.194

13.911

86

586599.515

394269.285

10.583

87

5B658B.934

394269.120

29.790

88

586589.825

394239.344

12.687

89

586590.124

394226.661

5.463

90

586595.586

394226.663

0.310

91

586595.590

394226.353

20.683

92

586616.268

394225.910

0.273

93

586616.271

394226.184

10.598

94

586626.867

394225.985

0.279

95

586626.865

394225.706

4.951

96

586631.814

394225.604

16.123

97

586632.205

394241.722

2.323

98

586629.882

394241.714

5.739

99

586629.690

394247.450

5.557

100

586629.194

394252.985

18.796

101

586610.398

394253.025

12.654 |

102

586610.161

394265.677

2.810 j

103

586607.353

394265.790

3.567

104

586606.985

394269.338

9.503

105

586606.081

394278.798

4.645,

106

586605.912

394283.440

9.160.

107

586602.586

394291.975

4.325

108

586602.354

394296.294

2.081;

109

586602.306

394298.374

6.350

110

586602.161

394304.722

0.183\

111

586602.157

394304.905

4.907

112

586597.252

394304.745

7.983

113

586589.269

394304.661

13.542 |

114

586589.057

394318.201

11.759

115

586588.851

394329.958

8.599

116

586597.450

394329.890

7.290

117

586598.023

394337.157

3.341

118

586598.081

394340.497

0.166

119

586598.011

394340.648

9.224

120

586598.001

394349.872

8.445 4

121

586606.442

394350.128

1.812

122

586608.253

394350.183

1.736'1

123

586609.986

394350.291

9.9491

124

586610.655

394360.217

11.060

125

586610.608

394371.277

0.546

126

586611.152

394371.323

4.446

127

586611.315

394375.766

1.300

128

586611.363

394377.065

5.575

129

586611.998

394382.604

8.031

130

586612.548

394390.616

4.222

AUTORIZARE

Scrin RO-B-F Nr. 0459

VOICUlESCU

4584 mpSistemul de proiecție Stereografic 1970CERT;-


INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr.

Pct

X

[m]

Y

[m]

1

586616.730

394391.196

2

586615.570

394399.474

3

586615.516

394401.668

4

586615.514

394403.742

5

586615.513

394404.528

6

586610.229

394404.541

7

586610.442

394392.744

8

586605.890

394392.697

9

586605.895

394392.161

10

586602.414

394392.084

11

586602.402

394392.505

12

586596.425

394392.337

13

586596.436

394391.777

14

586589.953

394391.650

15

586589.945

394392.124

16

586586.851

394392.032

17

586586.861

394389.646

18

586587.538

394389.658

19

586587.653

394382.990

20

586587.053

394382.979

21

586587.284

394370.147

22

586587.677

394370.157

23

586587.772

394366.485

24

586587.418

394366.485

25

586587.827

394348.852

26

586586.458

394348.808

27

586586.614

394342.915

28

586587.538

394294.344

29

586575.601

394294.038

30

586574.677

394342.609

31

586586.594

394342.914

32

586586.451

394348.808

33

586574.592

394348.426

34

586573.642

394399.050

35

586585.302

394399.325

36

586585.200

394403.837

37

586610.229

394404.556

38

586615.513

394404.530

39

586615.510

394407.250

40

586576.729

394406.616

41

586575.459

394406.244

42

586573.908

394405.196

43

586573.163

394404.546

44

586572.472

394403.818

45

586571.867

394403.022

46

586571.502

394402.291

47

586571.329

394401.571

48

586571.509

394391.926

49

586572.477

394350.345

50

586572.512

394348.299

51

586572.173

394341.518

52

586573.215

394292.785

53

586573.250

394282.179

54

586573.436

394260.575

55

586573.897

394243.780

56

586574.220

394226.841

57

586574.537

394214.146

58

586574.924

394211.950

59

586575.676

394211.232

60

586576.798

394210.925

61

586596.419

394210.389

62

586599.277

394210.315

63

586612.924

394210.092

64

586615.857

394210.092

65

586629.154

394209.848


66

586647.497

394209.746

67

586648.645

394209.789

68

586649.146

394210.271

69

586649.310

394211.106

70

586649.399

394212.373

71

586649.104

394231.407

72

586649.602

394231.408

73

586649.660

394241.482

74

586645.208

394241.387

75

586644.662

394223.378

76

586639.473

394223.553

77

586639.160

394212.414

78

586588.745

394213.520

79

586588.775

394219.980

80

586576.837

394219.701

81

586576.436

394238.966

82

586575.844

394271.161

83

586581.153

394271.259

84

586580.958

394282.757

85

586599.236

394283.194

86

586599.515

394269.285

87

586588.934

394269.120

88

586589.825

394239.344

89

586590.124

394226.661

90

586595.586

394226.663

91

586595.590

394226.353

92

586616.268

394225.910

93

586616.271

394226.184

94

586626.867

394225.985

95

586626.865

394225.706

96

586631.814

394225.604

97

586632.205

394241.722

98

586629.882

394241.714

99

586629.690

394247.450

100

586629.194

394252.985

101

586610.398

394253.025

102

586610.161

394265.677

103

586607.353

394265.790

104

586606.985

394269.338

105

586606.081

394278.798

106

586605.912

394283.440

107

586602.586

394291.975

108

586602.354

394296294

109

586602.306

394298.374

110

586602.161

394304.722

111

586602.157

394304.905

112

586597.252

394304.745

113

586589.269

394304.661

114

586589.057

394318 201

115

586588.851

394329.958

116

586597.450

394329.890

117

586598.023

394337.157

118

586598.081

394340.497

119

586598.011

394340.648

120

586598.001

394349.872

121

586606.442

394350.128

122

586608.253

394350.183

123

586609.986

394350.291

124

586610.655

394360217

125

586610.608

394371277

126

586611.152

394371.323

127

586611.315

394375.766

128

586611.363

394377.065

129

586611.998

394382.S04

130

586612.548

394390.616


'+ CERTIFICAT k


DE AUTORfZARB


£

| Serui RO-B-F Nr. 0459

• 'OICULESCU .FLQRICA'i

C î

>


Sistemul de proiecție Stereografic 1970pi.

ANEX* NR.I.3â

AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

i     Mr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                             ,     |

l

4534 m p

Municipiul Cluji'lapoca, județul CLUJ

J Carte funciara nr.

ijiȚ |         CLUJ - NAPOCA

• .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               IStrada Actorului


Aleea Godeanu f


MC 29493j£

7A. Date referitoare la teren

Mr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4584

Teren neimprejmuit

Total

4584

B. Date referitoare la construcții

Supraf. construita la 30I

Mențiuni

Destinație

Cod nonstr.


Suprafața totala masurata a Imobilului = 4584 mp Suprafața din act = 4584 mp


Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-S-J-13S9


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia ou rjiillteteâ din teren 3emnatura îl stampila


v.


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

280042

Cluj -Napoca

(CF vechi

48146)

3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1. 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1. 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1. 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1.

4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1.

9731

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

4031/2/1/1/1,

4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

280042

Cluj-Napoca

3993/1/1/1/1, 3994/1/1/1/1, 3995/1/1/1/1, 3996/1/1/1/1, 3997/1/1/1/1, 3998/1/1/1/1.

4006/2/1/1/1/1, 4007/2/1/1/1/1, 4008/2/1/1/1/1, 4009/2/1/1/1/1. 4010/2/1/1/1/1, 4011/2/1/1/1/1, 4012/2/1/1/1/1, 4013/2/1/1/1/1, 4014/2/1/1/1/1, 4015/2/1/1/1/1, 4017/2/1/1/1/1, 4019/2/1/1/1/1. 4020/2/1/1/1/1, 4021/2/1/1//I. 4024/2/1/1/1/1.

4025/1/2/1/1/1/1. 4025/2/2/1/1/1/1, 4026/2/1/1/1/1.

4027/1/1/1/1, 4028/2/1/1/1/1, 4029/2/1/1/1/1, 4030/2/1/1/1/1, 4031/2/1/1/1/1, 4032/2/1/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1/1

1013

Alei si spatii verzi

. .. ..

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


NOU

Cluj-Napoca

3993/1/1/1/2.

3994/1/1/1/2, 3995/1/1/1/2, 3996/1/1/1/2.

3997/1/1/1/2,

3998/1/1/1/2, 4006/2/1/1/1/2, 4007/2/1/1/1/2, 4008/2/1/1/1/2, 4009/2/1/1/1/2, 4010/2/1/1/1/2, 4011/2/1/1/1/2, 4012/2/1/1/1/2, 4013/2/1/1/1/2, 4014/2/1/1/1/2, 4015/2/1/1/1/2, 4017/2/1/1/1/2, 4019/2/1/1/1/2, 4020/2/1/1/1/2. 4021/2/1/1//2, 4024/2/1/1/1/2, 4025/1/2/1/1/1/2, 4025/2/2/1/1/1/2, 4026/2/1/1/1/2,

4027/1/1/1/2, 4028/2/1/1/1/2. 4029/2/1/1/1/2, 4030/2/1/1/1/2, 4031/2/1/1/1/2, 4032/2/1/1/1/2. 4033/1/1/1/1/1/2. 4033/2/2/1/1/1/2

4134

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

*.

3993/1/1/1/3,

3994/1/1/1/3,

3995/1/1/1/3. .

3996/1/1/1/3,

3997/1/1/1/3,

3998/1/1/1/3,
NOU

Cluj-Napoca

4006/2/1/1/1/3, 4007/2/1/1/1/3, 4008/2/1/1/1/3, 4009/2/1/1/1/3. 4010/2/1/1/1/3, 4011/2/1/1/1/3, 4012/2/1/1/1/3, 4013/2/1/1/1/3. 4014/2/1/1/1/3, 4015/2/1/1/1/3, 4017/2/1/1/1/3. 4019/2/1/1/1/3, 4020/2/1/1/1/3, 4021/2/1/1/3,

4024/2/1/1/1/3, 4025/1/2/1/1/1/3. 4025/2/2/1/1/1/3,

4026/2/1/1/1/3. 4027/1/1/1/3,

4028/2/1/1/1/3, 4029/2/1/1/1/3, 4030/2/1/1/1/3, 4031/2/1/1/1/3, 4032/2/1/1/1/3, 4033/1/1/1/1/1/3, 4033/2/2/1/1/1/3

4584

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

3993/1/1/1/3,

3994/1/1/1/3, 3995/1/1/1/3. 3996/1/1/1/3, 3997/1/1/1/3, 3998/1/1/1/3, 4006/2/1/1/1/3, 4007/2/1/1/1/3, 4008/2/1/1/1/3, 4009/2/1/1/1/3.

NOU

Cluj-Napoca

4010/2/1/1/1/3.

4011/2/1/1/1/3,

4012/2/1/1/1/3, 4013/2/1/1/1/3. 4014/2/1/1/1/3, 4015/2/1/1/1/3, 4017/2/1/1/1/3, 4019/2/1/1/1/3, 4020/2/1/1/1/3, 4021/2/1/1/3,

4024/2/1/1/1/3, 4025/1/2/1/1/1/3. 4025/2/2/1/1/1/3.

4026/2/1/1/1/3, 4027/1/1/1/3.

4028/2/1/1/1/3,

4029/2/1/1/1/3, 4030/2/1/1/1/3. 4031/2/1/1/1/3. 4032/2/1/1/1/3, 4033/1/1/1/1/1/3, 4033/2/2/1/1/1/3

4584

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

întocmit:

S^CGK^WtfaCSVtEGRATED SERVICES SRL ?         de        y          •■'

:4     AUTORIZARE    'n ■

î Seria RO-B-F Nr. 045» £

V0ICULJ2SCU «

v

W?'

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 280042 Cluj-Napoca


Nr. cerere

170052

Ziua

06

Luna

09

Anul

2019TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:48146


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Teren alei și spații verzi

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3993/1/1, 3994/1/1..., 4033/2/2/1/1

9.731

nr.top. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1A, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1. 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1. 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1


B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1328 / 04/03/1980

Decret nr. 183/1979;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 48146)

94305 / 19/08/2011

Act Administrativ nr. 83354, din 22/07/2011 emis de OCPI CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 12585/05-10-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;);

B4

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3993/1/1, 3994/1/1, 3995/1/1, 3996/1/1, 3997/1/1, 3998/1/1, 4006/2/1/1, 4007/2/1/1, 4008/2/1/1, 4009/2/1/1, 4010/2/1/1, 4011/2/1/1, 4012/2/1/1, 4013/2/1/1, 4014/2/1/1, 4015/2/1/1, 4017/2/1/1, 4019/2/1/1, 4020/2/1/1, 4021/2/1/1, 4024/2/1/1, 4025/1/2/1/1, 4025/2/2/1/1, 4026/2/1/1, 4027/1/1, 4028/2/1/1, 4029/2/1/1, 4030/2/1/1, 4031/2/1/1, 4032/2/1/1, 4033/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1, suprafața 10073 mp se reînscrie în această carte funciară, în favoarea vechilor porprietari, - parcela cu nr. topografic 3993/1/2, 3994/1/2, 3995/1/2, 3996/1/2, 3997/1/2, 3998/1/2, 4006/2/1/2, 4007/2/1/2, 4008/2/1/2, 4009/2/1/2, 4010/2/1/2, 4011/2/1/2, 4012/2/1/2, 4013/2/1/2, 4014/2/1/2, 4015/2/1/2, 4017/2/1/2, 4019/2/1/2, 4020/2/1/2, 4021/2/1/2, 4024/2/1/2, 4025/1/2/1/2, 4025/2/2/1/2, 4026/2/1/2, 4027/1/2, 4028/2/1/2, 4029/2/1/2, 4030/2/1/2, 4031/2/1/2, 4032/2/1/2, 4033/1/1/1/2, 4033/2/2/1/2, suprafața 150 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 282061 Cluj-Napoca

Al

44810 / 08/04/2013


Hotarare Judecătoreasca nr. 11809/2012, din 31/05/2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 37538/22-03-3013 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 7969/12-09-2007 emis de PRIMAR CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 11654/19-12-2007 emis de PRIMAR CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 529/A/2012/14-09-2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 546/R/2013/22-02-2013 emis de CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA; înscris sub semnătură privata nr. 292/30-03-2013 emis de CIUCUR CRISTIAN-TIBERIU; înscris sub semnătură privata nr. 292.1/30-03-2013 emis de [CIUCUR CALIN-EMIL; înscris sub semnătură privata nr. 292.2/30-03-2013 emis de CIUCUR EMIL-TIBERIU;


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

inscris sub semnătură privata nr. 292.3/30-03-2013 emis de CIUCUR MARIUS;);

B5

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1, suprafața 9731 mp se reînscrie în această carte funciară, în favoarea vechilor porprietari, -parcela cu nr. topografic 3993/1/1/2, 3994/1/1/2, 3995/1/1/2, 3996/1/1/2, 3997/1/1/2, 3998/1/1/2, 4006/2/1/1/2, 4007/2/1/1/2, 4008/2/1/1/2, 4009/2/1/1/2, 4010/2/1/1/2, 4011/2/1/1/2, 4012/2/1/1/2, 4013/2/1/1/2, 4014/2/1/1/2, 4015/2/1/1/2, 4017/2/1/1/2, 4019/2/1/1/2, 4020/2/1/1/2, 4021/2/1/1/2, 4024/2/1/1/2, 4025/1/2/1/1/2, 4025/2/2/1/1/2, 4026/2/1/1/2, 4027/1/1/2, 4028/2/1/1/2, 4029/2/1/1/2, 4030/2/1/1/2, 4031/2/1/1/2, 4032/2/1/1/2, 4033/1/1/1/1/2, 4033/2/2/1/1/2, și număr cadastral atribuit 297892 suprafața 342 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 297892 Clui-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3993/1/1,

3994/1/1...,

4033/2/2/1/1

9.731

nr.top. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1. 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL      ________

Geometria pentru acest iniabiî nu afostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

9.731

3993/1/1,

3994/1/1..., 4033/2/2/1/1

Teren alei și spații verzi cu nr.top. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1. 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1. 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1.

4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1,

4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1.

4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1,

4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1,

4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1,

4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1.

4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1. 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1,  4028/2/1/1/1,

4029/2/1/1/1. 4030/2/1/1/1,

4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1,

4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face 1a adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

06/09/2019, 10:02

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 45/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ CF 280042. CF vechi 48146,

Nr.Top 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1,4012/2/1/1/1,: . 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1,40.17/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1-, -4021/2/1/1/1,4024/2/1/1/i, 4025/1/2/1/1/1,4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1,4029/2/1/1/1,4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1,4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

CF 329246, CF vechi 48146

Nr.Top 4198

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOȚILOR , NRJ-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:


Persoana juridica autorizata clasa I:
S.C.GEOMATICS INTEGRATED SER

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/0

CLUJ-NAPOCA SEPTEMBRIE 2019

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj — Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Str. ACTORULUI cu Str. BISTRIȚEI si intersecție ALEEA GODEANU cu Str. BISTRIȚEI, are o suprafața de 5334 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o stafie LE IC A TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o stafie de referința reala si una folosint o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019

Persoana juridica autorizat^:

,CS INTEGRATED SBRVICBS«RIat \

§       DE


. CV- '"■'T c:          %

au7


■< 'îSpmnătiira și ștan^il».

- ' O- 7

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586649.359

394463.167

12.279

2

586649.078

394475.443

7.799

3

586649.145

394483.242

2.438

4

586649.184

394485.680

13.904

5

586649.135

394499.584

2.462

6

586649.136

394502.046

6.523

7

586649.017

394508.568

2.182

8

586646.835

394508.527

33.698

9

586647.488

394474.836

12.995

10

586634.497

394474.505

34.045

11

586633.805

394508.543

13.027

12

586646.828

394508.901

0.372

13

586646.835

394508.529

2.182

14

586649.017

394508.570

4.209

15

586648.940

394512.779

1.745

16

586648.867

394514.522

1.258

17

586648.336

394515.662

1.495

18

586647.187

394516.618

1.418

19

586645.951

394517.313

1.751

20

586644.277

394517.827

4.665

21

586639.632

394518.262

2.759

22

5B6636.887

394518.538

4.991

23

586632.055

394519.787

0.514

24

586631.561

394519.929

23.597

25

586608.142

394522.822

1.841

26

586606.302

394522.896

1.221

27

586605.128

394522.559

1.604

28

586604.838

394520.981

5.250

29

586604.770

394515.731

1.097

30

586603.673

394515.738

3.187

31

586603.631

394512.551

4.891

32

586603.599

394507.660

0.853 II

33

586604.282

394507.149

12.161 n

34

586605.963

394519.192

25.421 |

35

586631.141

394515.681

11.941

36

586629.539

394503.848

25.472

37

586604.281

394507.145

0.853

38

586603.598

394507.656

8.658 H

39

586603.541

394498.999

13.601

40

586603.689

394485.399

10.147 H

41

586593.544

394485.603

1.175

42

586593.533

394486.778

4.476

43

586589.057

394486.823

5.114

44

586588.827

394491.932

6.150

45

586583.564

394495.112

10.620

46

586572.947

394494.850

13.376

47

586572.799

394481.475

4.801

48

586567.998

394481.519

5.502

49

586567.993

394487.021

1.000

50

586568.993

394487.021

1.200

51

586568.993

394488.221

1.000

52

586567.993

394488.221

3.798

53

586564.206

394488.515

6.001

54

586564.251

394494.516

1.810

55

586566.061

394494.498

1.050

56

586566.071

394495.548

1.812

57

586564.259

394495.566

1.550

58

586564.271

394497.116

1.134

59

586563.140

394497.192

1.489

60

586563.140

394498.681

9.173

61

586553.974

394499.045

4.085

62

586552.990

394503.010

10.911

63

586552.510

394513.910

16.126

64

586552.070

394530.030

0.418

65

586551.661

394530.118

5.143

66

586546.564

394530.805

5.804

67

586540.783

394531.325

13.319

68

586540.927

394518.007

20.068

69

586541.507

394497.947

12.099

70

586541.650

394485.849

1.776

71

586541.696

394484.074

17.284

72

586541.949

394466 792

15.918

73

586542.319

394450.878

2.325

74

586542.291

394448.553

14.081

75

586542.668

394434.477

2.474

76

586542.301

394432.030

8.553

77

586542.545

394423.480

1.731

78

586542.839

394421.774

1.270

79

586543.209

394420.559

1.702

80

586543.853

394418.984

1.609

81

586544.719

394417.628

1.994

82

586546.185

394416.276

1.344

83

586547.451

394415.825

1.971

84

586549.422

394415.829

10.523

85

586559.943

394416.025

1.809

86

586561.748

394416.151

21.609

87

586583.355

394416.426

1.309

88

586584.662

394416.354

26.773

89

586611.430

394416.880

1.721

90

586613.135

394417.111

1.170

91

586613.115

394418.280

0.258

92

586613.371

394418.309

6.127

93

586619.476

394418.827

2.542

94

586619.334

394421.365

24.535

95

586594.809

394420.685

1.449

96

586594.843

394419.236

10.191

97

586584.656

394418.937

1.613

98

586584.609

394420.550

11.003

99

586573.614

394420.121

1.574

100

586573.591

394418.547

12.689

101

586560.904

394418.334

1.516

102

586560.879

394419.850

6.454

103

586554.427

394419.718

5.078

104

586554.326

394424.795

11.156

105

586543.176

394424.463

35.125

106

586542.414

394459.579

7.348

107

586549.756

394459.878

35.395

108

586548.986

394495.265

13.137

109

586562.122

394495.462

22.440

110

586562.645

394473.029

3.305

111

586562.722

394469.725

11.557

112

586563.043

394458.172

6.830

113

586556.217

394457.933

9.492

114

586556.496

394448.445

6.875

115

586556.641

394441.572

8.419

116

586556.775

394433.154

3.792

117

586560.565

394433.282

1.569

118

586560.499

394434.849

12.556

119

586573.043

394435.406

1.672

120

586573.098

394433.734

11.105

121

586584.197

394434.103

1.563

122

586584.144

394435.664

10.187

123

586594.326

394435.980

1.318

124

586594.378

394434.663

25.903

125

586620.266

394435.568

13.604

126

586620.709

394421.971

0.815

127

586621.524

394421.989

10.606

128

586621.960

394432.586

10.916

129

586618.070

394442.785

18.754

130

586599.317

394442.624

10.005

131

586598.948

394452.622

4.996

132

586598.696

394457.612

3.600

133

586602.291

394457.794

1.022

134

586602.267

394458.815

1.209

135

586603.476

394458.844

4.030

136

586603.335

394462.872

42.807

137

586646.142

394463.142

3.217

S = 5334 mp


Sistemul de proiecție Stereografic 1970

INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr. Pct

X [ni]

Y

[m]

1

586649.359

394463.167

2

586649.078

394475.443

3

586649.145

394483.242

4

586649.184

394485.680

5

586649.135

394499.584

6

586649.136

39450Z046

7

586649.017

394508.568

8

586646.835

394508.527

9

586647.488

394474.836

10

586634.497

394474.505

11

586633.805

394508.543

12

586646.828

394508.901

13

586646.835

394508.529

14

586649.017

394508.570

15

586648.940

394512.779

16

586648.867

394514.522

17

586648.336

394515.662

18

586647.187

394516.618

19

586645.951

394517.313

20

586644.277

394517.827

21

586639.632

394518.262

22

586636.887

394518.538

23

586632.055

394519.787

24

586631.561

394519.929

25

586608.142

394522.822

26

586606.302

394522.896

27

586605.128

394522.559

28

586604.838

394520.981

29

586604.770

394515.731

30

586603.673

394515.738

31

586603.631

394512.551

32

586603.599

394507.660

33

586604.282

394507.149

34

586605.963

394519.192

35

586631.141

394515.681

36

586629.539

394503.848

37

586604.281

394507.145

38

586603.598

394507.656

39

586603.541

394498.999

40

586603.689

394485.399

41

586593.544

394485.603

42

586593.533

394486.778

43

586589.057

394486.823

44

586588.827

394491.932

45

586583.564

394495.112

46

586572.947

394494.850

47

586572.799

394481.475

48

586567.998

394481.519

49

586567.993

394487.021

50

586568.993

394487.021

51

586568.993

394488.221

52

586567.993

394488.221

53

586564.206

394488.515

54

586564.251

394494.516

55

586566.061

394494.498

56

586566.071

394495.548

57

586564.259

394495.566

58

586564.271

394497.116

59

586563.140

394497.192

60

586563.140

394498.681


61

586553.974

394499.045

62

586552.990

394503.010

63

586552.510

394513.910

64

586552.070

394530.030

65

586551.661

394530.118

66

586546.564

394530.805

67

586540.783

394531.325

68

586540.927

394518.007

69

586541.507

394497.947

70

5B6541.650

394485.849

71

586541.696

394484.074

72

586541.949

394466.792

73

586542.319

394450.878

74

586542.291

394448.553

75

586542.668

394434.477

76

586542.301

394432.030

77

586542.545

394423.480

78

586542.839

394421.774

79

586543.209

394420.559

80

586543.853

394418.984

81

586544.719

394417.628

82

586546.185

394416.276

83

586547.451

394415.825

84

586549.422

394415.829

85

586559.943

394416.025

86

586561.748

394416.151

87

586583.355

394416.426

88

5865B4.662

394416.354

89

586611.430

394416.880

90

586613.135

394417.111

91

586613.115

394418.280

92

586613.371

394418.309

93

586619.476

394418.827

94

586619.334

394421.365

95

586594.809

394420.685

96

586594.843

394419.236

97

586584.656

394418.937

98

586584.609

394420.550

99

586573.614

394420.121

100

586573.591

394418.547

101

586560.904

394418.334

102

586560.879

394419.850

103

586554.427

394419.718

104

586554.326

394424.795

105

586543.176

394424.463

106

586542.414

394459.579

107

586549.756

394459.878

108

586548.986

394495.265

109

586562.122

394495.462

110

586562.645

394473.029

111

586562.722

394469.725

112

586563.043

394458.172

113

586556.217

394457.933

114

586556.496

394448.445

115

586556.641

394441.572

116

586556.775

394433.154

117

586560.565

394433.282

118

586560.499

394434.849

119

586573.043

394435.406

120

586573.09B

394433.734


121

586584.197

394434.103

122

586584.144

394435.664

123

586594.326

394435.980

124

586594.378

394434.663

125

586620.266

394435.568

126

586620.709

394421.971

127

586621.524

394421.989

128

586621.960

394432.586

129

586618.070

394442.785

130

586599.317

394442.624

131

586598.948

394452.622

132

586598.696

394457.612

133

586602.291

394457.794

134

586602.267

394458.815

135

586603.476

394458.844

136

586603.335

394462.872

137

586646.142

394463.142


\\

_____________ 1 ,

Seria RO-B-F Nr. 0459 | ' voicul.es du

FL0R1CA LZ


CERTIFICAT DE AUTOR! ZA RE


4

X

•ff'

X
Sistemul de proiecție Stereografic 1970


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

5334 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

5334

Teren neimprejmuit

Total

5334

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Total


Mențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului = 5334 mp Suprafața din act = 5334 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-B-J -1359


Crjpfirp^gxgGutarea masurațprifgLfâ fșren, cordpftuciinea inîb^xjii docufp^jțatiei cadastrale ^Sore ' ta,aclț^ia cO realfât^friTferâV

î

i Șerif RO-B-F Nr. O43S £

VO1CULESCU »

Data \%9.20HELQRICA

' Xfr -Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătura si parafa

Zo

Data :                                 Stampila BCPI

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

280042

Cluj -Napoca (CF vechi

48146)

3993/1/1/1.

3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1. 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1. 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1. 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1. 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1.

4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1,

4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1. 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1,

9731

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

4033/1/1/1/1/1,

4033/2/2/1/1/1

329246

Cluj -Napoca (CF vechi

48146)

4198

1700

Teren cresa aleea Godeanu nr.9

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

280042

Cluj-Napoca

3993/1/1/1/1, 3994/1/1/1/1, 3995/1/1/1/1, 3996/1/1/1/1, 3997/1/1/1/1, 3998/1/1/1/1.

4006/2/1/1/1/1, 4007/2/1/1/1/1, 4008/2/1/1/1/1, 4009/2/1/1/1/1, 4010/2/1/1/1/1, 4011/2/1/1/1/1, 4012/2/1/1/1/1. 4013/2/1/1/1/1, 4014/2/1/1/1/1, 4015/2/1/1/1/1, 4017/2/1/1/1/1. 4019/2/1/1/1/1, 4020/2/1/1/1/1, 4021/2/1/1//1, 4024/2/1/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1/1, 4026/2/1/1/1/1, 4027/1/1/1/1,

4028/2/1/1/1/1, 4029/2/1/1/1/1.

4030/2/1/1/1/1, 4031/2/1/1/1/1, 4032/2/1/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1/1

1013

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

• •

NOU

Cluj-Napoca

3993/1/1/1/2, 3994/1/1/1/2, 3995/1/1/1/2, 3996/1/1/1/2, 3997/1/1/1/2, 3998/1/1/1/2, 4006/2/1/1/1/2, 4007/2/1/1/1/2, 4008/2/1/1/1/2, 4009/2/1/1/1/2. 4010/2/1/1/1/2, 4011/2/1/1/1/2, 4012/2/1/1/1/2, 4013/2/1/1/1/2, 4014/2/1/1/1/2, 4015/2/1/1/1/2, 4017/2/1/1/1/2, 4019/2/1/1/1/2, 4020/2/1/1/1/2, 4021/2/1/1//2. 4024/2/1/1/1/2. 4025/1/2/1/1/1/2, 4025/2/2/1/1/1/2, 4026/2/1/1/1/2, 4027/1/1/1/2.

4028/2/1/1/1/2, 4029/2/1/1/1/2, 4030/2/1/1/1/2, 4031/2/1/1/1/2. 4032/2/1/1/1/2, 4033/1/1/1/1/1/2, 4033/2/2/1/1/1/2

i

4134

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3993/1/1/1/3,

3994/1/1/1/3.

3995/1/1/1/3,

3996/1/1/1/3,

3997/1/1/1/3,

3998/1/1/1/3, 4006/2/1/1/1/3,

NOU

Cluj-Napoca

4007/2/1/1/1/3, 4008/2/171/1/3, 4009/2/1/1/1/3, 4010/2/1/1/1/3, 401172/1/1/173, 4012/2/1/1/1/3, 4013/2/1/1/1/3, 4014/2/1/1/1/3, 4015/2/1/1/1/3, 4017/2/1/1/1/3., 4019/2/171/1/3, 4020/2/1/17173, 4021/2/1/1/3, 4024/2/1/1/1/3, 4025/1/2/1/1/1/3, 4025/2/2/1/171/3, 4026/2/1/1/1/3, 4027/1/1/1/3,

4028/2/1/171/3, 4029/2/1/1/1/3, 4030/2/1/1/1/3, 4031/2/1/1/1/3, 4032/2/1/1/1/3, 4033/1/1/1/1/1/3, 4033/2/2/1/1/1/3

4584

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

329246

Cluj -Napoca (CF vechi

48146)

4198/1

500

Teren cresa aleea. Godeanu nr.9

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

4198/2

1200

Teren intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

4198/2

3993/1/1/1/2,

3994/1/1/1/2,

3995/1/1/1/2,

3996/1/1/1/2,

3997/1/1/1/2,

3998/1/1/1/2,

Cluj-Napoca


4007/2/1/1/1/2, 4008/2/1/1/1/2, 4009/2/1/1/1/2, 4010/2/1/1/1/2, 4011/2/1/1/1/2, 4012/2/1/1/1/2, 4013/2/1/1/1/2, 4014/2/1/1/1/2, 4015/2/1/1/1/2, 4017/2/1/1/1/2, 4019/2/1/1/1/2, 4020/2/1/1/1/2, 4021/2/1/1//2, 4024/2/1/1/1/2, 4025/1/2/1/1/1/2, 4025/2/2/1/1/1/2, 4026/2/1/1/1/2.

4027/1/1/1/2,

4028/2/1/1/1/2, 4029/2/1/1/1/2, 4030/2/1/1/1/2, 4031/2/1/1/1/2, 4032/2/1/1/1/2, 4033/1/1/1/1/1/2, 4033/2/2/1/1/1/2


Alei si spatii verzi
CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE


întocmit:

TEGRATED SERVIGES SRL

lE.RWK


t'Vî

Seria R.O-B-F Hr. 0439 £ ’ VOICULESdJ


■»
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.      _   ^19056

Ziua

06

Luna

_.09_


ANCEIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 329246 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:48146

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrGodeanu, Nr. 9, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4198

1.700

Cresa aleea Godeanu nr. 9

 • B. Partea ii. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1328 / 04/03/1980

  Cerere nr. 1328, din 04/03/1980 emis de decretul de expropriere nr. 183/14.05.1979;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  Pagina 1 din 2


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4198

1.700

Crasa aleea Godeanu nr. 9

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pentru acest imobil nu a/ostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

06/09/2019, 10:02

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

170052

Ziua

06

Luna

09

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 280042 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:48146

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Teren alei și spații verzi

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3993/1/1, 3994/1/1..., 4033/2/2/1/1

9.731

nr.top. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

1328 / 04/03/1980

Decret nr. 183/1979;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 48146)

94305 / 19/08/2011

Act Administrativ nr. 83354, din 22/07/2011 emis de OCPI CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 12585/05-10-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA:):

B4

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3993/1/1, 3994/1/1, 3995/1/1, 3996/1/1, 3997/1/1, 3998/1/1, 4006/2/1/1, 4007/2/1/1, 4008/2/1/1, 4009/2/1/1, 4010/2/1/1, 4011/2/1/1, 4012/2/1/1, 4013/2/1/1, 4014/2/1/1, 4015/2/1/1, 4017/2/1/1, 4019/2/1/1, 4020/2/1/1, 4021/2/1/1, 4024/2/1/1, 4025/1/2/1/1, 4025/2/2/1/1, 4026/2/1/1, 4027/1/1, 4028/2/1/1, 4029/2/1/1, 4030/2/1/1, 4031/2/1/1, 4032/2/1/1, 4033/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1, suprafața 10073 mp se reînscrie în această carte funciară, în favoarea vechilor porprietari, - parcela cu nr. topografic 3993/1/2, 3994/1/2, 3995/1/2, 3996/1/2, 3997/1/2, 3998/1/2, 4006/2/1/2, 4007/2/1/2, 4008/2/1/2, 4009/2/1/2, 4010/2/1/2,

4011/2/1/2, 4012/2/1/2, 4013/2/1/2, 4014/2/1/2, 4015/2/1/2,

4017/2/1/2, 4019/2/1/2, 4020/2/1/2, 4021/2/1/2, 4024/2/1/2,

4025/1/2/1/2, 4025/2/2/1/2, 4026/2/1/2, 4027/1/2, 4028/2/1/2,

4029/2/1/2, 4030/2/1/2, 4031/2/1/2, 4032/2/1/2, 4033/1/1/1/2, 4033/2/2/1/2, suprafața 150 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 282061 Cluj-Napoca

Al

44810 / 08/04/2013

Hotarare Judecătoreasca nr. 11809/2012, din 31/05/2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 37538/22-03-3013 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 7969/12-09-2007 emis de PRIMAR CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 11654/19-12-2007 emis de PRIMAR CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 529/A/2012/14-09-2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 546/R/2013/22-02-2013 emis de CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA; înscris sub semnătura privata nr. 292/30-03-2013 emis de CIUCUR CRISTIAN-TIBERIU; inscris sub semnătura privata nr. 292.1/30-03-2013 emis de CIUCUR CALIN-EMIL; inscris sub semnătura privata nr. 292.2/30-03-2013 emis de CIUCUR EMIL-T1BERIU;

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4198

1.700

Cresa aleea Godeanu nr. 9

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________,

(îeantetria pentru acest imabi! mi (t jwtg sif.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

■■

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCEI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

06/09/2019, 10:02

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 280042 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:48146

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Teren alei și spații verzi

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3993/1/1, 3994/1/1..., 4033/2/2/1/1

9.731

nr.top. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1,

4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1,

4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1,

4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1,

4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1328 / 04/03/1980

Decret nr. 183/1979;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 48146)

94305 / 19/08/2011

Act Administrativ nr. 83354, din 22/07/2011 emis de OCPI CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 12585/05-10-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;);

B4

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3993/1/1, 3994/1/1, 3995/1/1, 3996/1/1, 3997/1/1, 3998/1/1, 4006/2/1/1, 4007/2/1/1, 4008/2/1/1, 4009/2/1/1, 4010/2/1/1, 4011/2/1/1, 4012/2/1/1, 4013/2/1/1, 4014/2/1/1, 4015/2/1/1, 4017/2/1/1, 4019/2/1/1, 4020/2/1/1, 4021/2/1/1, 4024/2/1/1, 4025/1/2/1/1, 4025/2/2/1/1, 4026/2/1/1, 4027/1/1, 4028/2/1/1, 4029/2/1/1, 4030/2/1/1, 4031/2/1/1, 4032/2/1/1, 4033/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1, suprafața 10073 mp se reînscrie în această carte funciară, în favoarea vechilor porprietari, - parcela cu nr. topografic 3993/1/2, 3994/1/2, 3995/1/2, 3996/1/2, 3997/1/2, 3998/1/2, 4006/2/1/2, 4007/2/1/2, 4008/2/1/2, 4009/2/1/2, 4010/2/1/2,

4011/2/1/2, 4012/2/1/2, 4013/2/1/2, 4014/2/1/2, 4015/2/1/2,

4017/2/1/2, 4019/2/1/2, 4020/2/1/2, 4021/2/1/2, 4024/2/1/2,

4025/1/2/1/2, 4025/2/2/1/2, 4026/2/1/2, 4027/1/2, 4028/2/1/2,

4029/2/1/2, 4030/2/1/2, 4031/2/1/2, 4032/2/1/2, 4033/1/1/1/2, 4033/2/2/1/2, suprafața 150 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 282061 Cluj-Napoca

Al

44810 / 08/04/2013

Hotarare Judecătoreasca nr. 11809/2012, din 31/05/2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 37538/22-03-3013 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 7969/12-09-2007 emis de PRIMAR CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 11654/19-12-2007 emis de PRIMAR CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 529/A/2012/14-09-2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 546/R/2013/22-02-2013 emis de CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA; înscris sub semnătura privata nr. 292/30-03-2013 emis de CIUCUR CRISTIAN-TIBERIU; înscris sub semnătură privata nr. 292.1/30-03-2013 emis de CIUCUR CAUN-EMIL; înscris sub semnătură privata nr. 292.2/30-03-2013 emis de CIUCUR EMIL-TIBERIU;

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și afte drepturi reale


Referințe


inscris sub semnătură privata nr. 292.3/30-03-2013 emis de CIUCUR MARIUS;);


B5


imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1, 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1, suprafața 9731 mp se reînscrie în această carte funciară, în favoarea vechilor porprietari, -parcela cu nr. topografic 3993/1/1/2, 3994/1/1/2, 3995/1/1/2, 3996/1/1/2, 3997/1/1/2, 3998/1/1/2, 4006/2/1/1/2, 4007/2/1/1/2, 4008/2/1/1/2, 4009/2/1/1/2, 4010/2/1/1/2, 4011/2/1/1/2, 4012/2/1/1/2, 4013/2/1/1/2, 4014/2/1/1/2, 4015/2/1/1/2, 4017/2/1/1/2, 4019/2/1/1/2, 4020/2/1/1/2, 4021/2/1/1/2, 4024/2/1/1/2, 4025/1/2/1/1/2, 4025/2/2/1/1/2, 4026/2/1/1/2, 4027/1/1/2, 4028/2/1/1/2, 4029/2/1/1/2, 4030/2/1/1/2, 4031/2/1/1/2, 4032/2/1/1/2, 4033/1/1/1/1/2, 4033/2/2/1/1/2, și număr cadastral atribuit 297892 suprafața 342 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 297892 Cluj-Napoca


Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3993/1/1,

3994/1/1..., 4033/2/2/1/1

9.731

nr.top. 3993/1/1/1, 3994/1/1/1, 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1, 4007/2/1/1/1, 4008/2/1/1/1, 4009/2/1/1/1, 4010/2/1/1/1, 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1, 4014/2/1/1/1, 4015/2/1/1/1, 4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1, 4020/2/1/1/1, 4021/2/1/1/1, 4024/2/1/1/1, 4025/1/2/1/1/1, 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1, 4027/1/1/1, 4028/2/1/1/1, 4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1. 4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1, 4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL _______.

Geometria pentru acest imobil rut a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra volan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

9.731

3993/1/1,

3994/1/1..., 4033/2/2/1/1

Teren alei și spații verzi cu nr.top. 3993/1/1/1. 3994/1/1/1. 3995/1/1/1, 3996/1/1/1, 3997/1/1/1, 3998/1/1/1, 4006/2/1/1/1. 4007/2/1/1/1,

4008/2/1/1/1. 4009/2/1/1/1,

4010/2/1/1/1. 4011/2/1/1/1, 4012/2/1/1/1, 4013/2/1/1/1,

4014/2/1/1/1. 4015/2/1/1/1,

4017/2/1/1/1, 4019/2/1/1/1.

4020/2/1/1/1. 4021/2/1/1/1.

4024/2/1/1/1. 4025/1/2/1/1/1. 4025/2/2/1/1/1, 4026/2/1/1/1. 4027/1/1/1. 4028/2/1/1/1.

4029/2/1/1/1, 4030/2/1/1/1,

4031/2/1/1/1, 4032/2/1/1/1,

4033/1/1/1/1/1, 4033/2/2/1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități șl procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

06/09/2019, 10:02

1

2

,                                                               . 3

4 •

5

6

20520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940CÎ, 3935/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-

3946/2/2, 3957

1979

5630mp - 3904/1, 3904/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -

3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 392.1/1/2

1979

Xr/a/W 50

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2 - 4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 -4177/2,4178/1/2,4178/2,4179/1,4179/2, 4193/2,4181/2 - 4185/2

1979

6230mp- 14108/2, 14111/1, 14111/2/2, 14112/2 - 14115/2, 14100/6/2,

14100/7 - 14100/16

1979

37094mp - 3555/1/1, 3594/1,3670/1, 1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1,3556/1

1979

' ailierill ÂiiipI VIaIcii

127989mp-24373, 24374, 24375, 24388,24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1

1964

28,836,464.81

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

1984

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

1984

101150mp - 24451, 24452,24453, 24454

1984

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470

1984

1 HIllprill Mâlășli

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273 - 5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 6331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 52B4, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1,5298, 5299, 5301/1, 5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1,5305/1

1989

33,117,236.78

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

16854mp - 5339, 5338, 5337/2, 5337/1,5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5,369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 53SB/2, 5359

1989

2514Jlmp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002,

60031.1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6066, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1989

2345mp- 6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp - 23674, 23675, 23688,23669, 23690,23698,23700

1979

41544mp - 23696, 2370 - 23705, 23692, 23893, 23694, 23706, 23707, 23708/1,23709,

1979

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23079/1, 23663/1

1979

7569mp - 23776, 23779,

1979

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750

1979

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23756/1,23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22136mp • 23609 - 23614, 23791,    23823 - 23832

1983

80031mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23883 ■ 23685, 23688, 23689/2, 23791, 23709

1980

Cnillunil Z^illnr

78614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24050

1980

24,080,918.13

Municipiul Cluj ■ Napoca în administrarea Consiliului Local

62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

1980

124680mp - 24259, 24200, 24279, 24280, 242B1, 24267, 24206, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329, 12846/53/1

1984

i'arlîeiuî Andrei Mureșanu

15462mp ■ 1653/2/2, 1652/2/1, 1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1, 1054/2/1,

1656/2/1, 1661/2/1, 1665/2/1

1975

1,402,282.69

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

......

Z.nna CanirniÂ

13970mp - 5139/1, 138 - 140, 141/1, 141/2, 142 - 145,4902-4905

' 1

1983

1,267,519.98

Municipiul Cluj • Napoca In admlnl6frarea Consiliului Local

.................-.......-............. .

TOTAL

266,721,632.401               .


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006■.nrllsri.il Măirâșlur
’............. - ....... ~ ~........—

34454mp - 10836, 10823/2, 1082^/1, 10B37/2/1, 10838/1,10839/1’ ’ ‘ 1083^2,10840/1,10840/2, 10841, 10845/1,10846/1,10847, 10849/1, 10849/2, 10850/1, 10850?2/1, 10851/1,10852/2, 10853, 10843/1, 10879, 10880/1, 10881__

8837mp-21327/2/1, 21327/1/1, 21326/1, 21326/2/1, 21325/1, 21325/2/1, 21324, 21323, 21322, 21321/1, 21321/2, 21320, 21319/1, 21317, 21316, 21313/1, 21313/2, 10290/1, 10299/1, 10300/1, 10296/1/1


3724mp- 10878, 10887/2, 10087/1, 10669, 10805, 10861, 1OB0371,

10870/1,10871/1/1, 10872/1/1, 10867, 10868/1,10868/2______________

1324mp- 21164/1/8/1, 21165/1/8/1, 21166/8/Ț, 21167/8/1, 21169/2/8/1

6450rhp - 11557/2/2, 11568/2/2, 11553/2, 11554/2, 11555, 11556/2/2


24366mp - 11697/1/2, 11696/1/2, 11695/1/2, 11694/1/2, 11693/1/2, 11689/1/2, 11688/2/2, 11534/2, 11534/3, 11535/2, 11556/2, 11537/2, 11536/2,11505/2, 11506/2,__

1778mp- 12046/2/1, 12046/3, 12047/2/1/1,12047/2/3, 12048/1/1/1, 12048/1/1/3, 12049/1/1/1__________________

51007mp ■ 23621,23622, 23623/ 23624, 23610, 23611__________________

33914mp - 11807, 11817, 11823, 11901-11909, 11930, 11932, 11933, 19335mp ■ 12085/1,12087/1, 12088/1, 12086/1, 12084/1, 12083/1, 12070/1, 12073/1, 12075/1_______________________________________________

27660mp - 23577 - 23583____

32170mp ■ 23590 - 23596__________________

13350mp ■ 23607 - 23611__

33420mp-23617 -23624__

j&OQnip - 23626 - 23650_______

4555pmp-23157, 23171, 23176, 23186___

15600mp- 23194, 23219                   ______________________

59335mp - 23231,23236___

21033mp-23279, 23284__

63581mp-23291, 23272__

29631mp- 23146, 23147_________________________________________

4634mp - 3380/2/2, 3380/4/2, 3380/34/2, 3380/35/2, 3380/35/4, 3380/36/2, 3380/36/4, 3380/38/2, 3380/39/2, 3380/39/4, 3380/40/2, 3380/40/4, 3380/41/2, 3300/3/2/2; 3380/37/1/3_______________________________________

24970mp-2398 -2483, 2517-2551, 3421 - 3435____________________

7170mp - 2660/1, 2661/2, 2562 - 2581)( 2S4C/2, 2651, 2553 -2558, 2559/1/1/2


19570mp - 3022 - 3024, 3025/2, 3044/2,   3031/2 ■ 3041/2, 3042/2/1,

30^3/2/2, 3045/2/2, 3046/2-3048/2, 3050/1,3059/2/2/1,3051 - 3057, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3082/1/2/1, 3061/2/3, 3063/2, 3064/2, 3085/2,3891 -3697,3898/1, 3898/2, 3899- 3907__________________

29450mp - 3973, 3974, 3987/1,3987/2, 3988 - 3990, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3380/1, 3380/2, 3361/1, 3381/2, 3362,3363/1,3363/2/2,


3364 - 3367,3368/1, 3368/2, 3369 - 3372,3174/2 - 31779/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3183,3184, 3185/1, 3185/2,3186, 3187/1,4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205/ 4207,4208/1,4208/2, 4209,4210/1, 4210/2_____________________________________________

4987mp ■ 3201/2/1/1 -3207/2/1/1, 3207/3/1/1, 3212/1/1/1, 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1, 3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1,3216/1/1______________________________

3720mp - 3255/2, 3256 - 3259, 3262, 3263__

75444mp - 22895, 22892/1/1/1, 22923/1/2__________________________

183284mp ■ 22984, 23000,23002, 23017, 23019, 23036, 23060, 23061 48462mp-23038/1 __________________________________________

589933mp - 23084, 23071, 23105, 23123, 23136, 23146, 23147, 23149, 23150/1,23139/1/3, 230B0/1,23139/1/2/1/1     _________

111494mp - 22979, 22978/1/1/1/1, 22927/3
45,490,219.53


109,410,404,44


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local