Hotărârea nr. 446/2020

Hotărârea 446/2020 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, nr. 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, nr. 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297652/1/24/06/2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297937/424/24.06.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, nr. 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație, să facă parte și „un reprezentant al Consiliului local”, ale Hotărârii nr. 264/03.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca al domnului Vaida Ovidiu, din partea P.N.L. și ale Hotărârii nr. 390/18.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca al domnului Brie Ionel, din partea P.N.L.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, nr. 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • I. Unităti de învățământ preuniversitar de stat:

  • 1. modificarea poziției nr. 30 (Colegiul Tehnic Ana Aslari), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Brie Ionel;

  • 2. modificarea poziției nr. 34 (Liceul Teoretic Nicolae Bălcescii), prin înlocuirea domnului consilier local Roman Adrian, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Vaida Ovidiu;

  • 3. modificarea poziției nr. 42 (Liceul Teoretic Victor Babeș), prin înlocuirea domnului consilier local Roman Adrian, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Vaida Ovidiu;

  • 4. modificarea poziției nr. 50 (Colegiul Național George Coșbuc), prin înlocuirea domnului consilier local Roman Adrian, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Vaida Ovidiu;

  • 5. modificarea poziției nr. 52 (Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Brie Ionel.

II. Unităti de învățământ preuniversitar particulare:

1. modificarea poziției nr. 5 (Liceul Teoretic Creștin Pro Deo), prin înlocuirea domnului consilier local Roman Adrian, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Vaida Ovidiu.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.


q          N Ec. DJu» Ștefan TARCEA


Secretarul general al municipiului, Jr. AufoeWOȘCA.

Nr. 446 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 446/2020


Tabel nominal cu numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului-tocai în comisia pentru evaluarea și asigurarea odn^iFfti educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local      / * /1—& \

1« Uf j<

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

ctrf*' o/

3

Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea” Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

4

Școala Gimnazială „loan Bob” str. Episcop loan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

5

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras - consilier local

6

Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela luliana - consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca

Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

8

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras - consilier local

9

Colegiul de Servicii în Turism “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt - consilier local

10

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

11

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

12

Școala Gimnazială

Tomoș Constantin loan - consilier local

„Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1

Cluj-Napoca

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

14

Școala Gimnazială “Nicolae lorga” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox P-ța Avram lancu nr. 18 Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca

Morar Dan loan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela luliana - consilier local

25

Liceul „Waldorf‘ str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

Nistor Daniel - consilier local

27

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Gergely Balazs - consilier local

Cluj-Napoca

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

Brie Ionel - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin loan - consilier local

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu - consilier local

35

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

Pop loan - consilier local

36

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

Pop loan - consilier local

37

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Mehedinți nr. 80/A Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local

38

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

39

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

40

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

41

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

Kinizsi Zoltân - consilier local supleant

42

Liceul Teoretic „Victor Babeș”

Vaida Ovidiu - consilier local

str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

43

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

44

Școala Gimnazială

“luliu Hațieganu”

str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt- consilier local

45

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” str. Avram lancu nr. 3

Cluj-Napoca

Pop loan - consilier local

46

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

47

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Calea Turzii nr. 140-142 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

48

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9

Cluj-Napoca

Morar Dan loan - consilier local

49

Școala Gimnazială „Octavian Goga” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

50

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram lancu nr. 70-72 Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu - consilier local

51

Liceul Teoretic „Avram lancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

52

Lieul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201 Cluj-Napoca

Brie Ionel - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr.

crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație

1

Liceul Teoretic, JELF’ str. T. Mihaly nr. 56, tel. 0264/440811 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin loan - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

Moldovan Gabriela luliana - consilier local

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Cluj-Napoca

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca

(fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum ” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24, tel. 0264/438351 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin

„Pro Deo” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/'A, tel. 0264/414974

Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management

Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Horea nr. 19/A, tel. 0264/426111

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan”

Cluj-Napoca

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

9

Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819 Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local


10

Școala Primară „Montessori Schule ' Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, tel. 0740/558418

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

11

Școala Primară

„Kinderland”

Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42

Cluj-Napoca

tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela luliana - consilier local

12

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

13

Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai - consilier local

14

Școala Primară „Panda” str. Fagului nr. 79-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local

15

Key International School aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter Cluj-Napoca tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel - consilier local